Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

NOMENCLATORUL ACTELOR PERMISIVE


eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor
juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător

I. Actele permisive care fac parte din categoria licențelor


Nr. Autoritatea Alte autorități/entități
Actul permisiv
crt. emitentă implicate
1 Licenţă pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre Agenția Servicii Inspectoratul pentru Protecția
preţioase; funcţionarea caselor de amanet Publice Mediului
2 Licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; Agenția Națională pentru
importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei Siguranța Alimentelor
alcoolice şi/sau a berii importate
3 Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii și a Agenția Națională pentru
producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor Siguranța Alimentelor
obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole
aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006, Serviciul Fiscal de Stat
și/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic,
a berii și a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, Inspectoratul pentru Protecția
produselor obținute pe bază de must și a produselor Mediului
vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr.
57/2006, produse de producătorii autohtoni
4 Licenţă pentru importul produselor din tutun; importul
şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea
produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a
produselor din tutun şi a tutunului fermentat
5 Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, Inspectoratul pentru Protecția
comercializarea, precum şi exportul resturilor şi Mediului
deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii și Autoritățile administrației
acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată publice locale
6 Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau Ministerul Afacerilor Interne
exportul, reexportul, comercializarea armelor şi
muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu
destinaţie civilă
7 Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul,
comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau
efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil
8 Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, Agenția pentru Supraveghere
exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea Tehnică
articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului
„Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole Ministerul Afacerilor Interne
pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională
9 Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free, inclusiv Serviciul Vamal
pentru deservirea corpului diplomatic Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene
91 Licență pentru activitatea magazinelor duty-free în port Serviciul Vamal

92 Licenţă pentru activitatea magazinelor, barurilor și Serviciul Vamal


restaurantelor duty-free la bordul navei
10 Licenţă pentru activitatea de broker vamal Serviciul Vamal
11 Licenţă pentru activitatea de protecție a informației: Serviciul de Informații și
importul, exportul, proiectarea, producerea şi Securitate
comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate
pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția
activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu
acest drept prin lege); și/sau prestarea serviciilor în
domeniul protecției criptografice a informației (cu
excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau
prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a
informației (cu excepția activității de protecție a
secretului de stat)
12 Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului Ministerul Afacerilor Interne
Autoritățile administrației
publice locale
13 Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul Ministerul Sănătății, Muncii și
muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, Protecției Sociale
activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în
programe de schimb educaţional-cultural care prevăd Ministerul Educației, Culturii și
componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii Cercetării
pentru o perioadă determinată de timp, în perioada
vacanţei de vară
131 Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă,
inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora
14 Licenţă pentru activitatea farmaceutică Agenția Agenția Servicii Publice
Medicamentului şi Agenția Naţională pentru
Dispozitivelor Sănătate Publică
Medicale Comitetul Permanent de
Control asupra Drogurilor
Autoritățile administraţiei
publice locale
15 Licenţă pentru activitatea băncilor Banca Naţională a Agenția Servicii Publice
Moldovei Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
16 Licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar Agenția Servicii Publice
cu persoane fizice (a unităţilor de schimb valutar, altele Ministerul Afacerilor Interne
decît băncile) Serviciul Fiscal de Stat
17 Licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată Agenția Servicii Publice
de către societăţile de plată, societăţile emitente de
monedă electronică, furnizorii de servicii poştale
18 Licenţă pentru activitatea de emitere a monedei Agenția Servicii Publice
electronice de către societăţile emitente de monedă
electronică
19 Licenţă pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), Comisia Naţională Agenția Servicii Publice
brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare a Pieţei Financiare
20 Licenţă pentru activitatea de gestiune a activelor Agenția Servicii Publice
fondurilor nestatale de pensii Banca Națională a Moldovei
21 Licenţă pentru activitatea asociaţiilor de economii şi Agenția Servicii Publice
împrumut
22 Licenţă pentru activitatea pe piața de capital: societate de Agenția Servicii Publice
investiţii, operator pe piața de capital, societate de
administrare fiduciară a investiţiilor Banca Națională a Moldovei
23 Licenţă pentru activitatea biroului istoriilor de credit Agenția Servicii Publice
24 Licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata Agenția Națională Agenția Servicii Publice
şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului pentru Organismele de expertiză
lichefiat la staţiile de alimentare Reglementare în acreditate în domeniul
Energetică securității industriale
Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
25 Licenţă pentru producerea energiei electrice; operarea Agenția Servicii Publice
pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; Agenția de Mediu
conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; Ministerul Afacerilor Interne
distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice
26 Licenţă pentru producerea gazelor naturale; transportul Agenția Servicii Publice
gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea Organismele de expertiză
gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea acreditate în domeniul
gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de securității industriale
alimentare Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
27 Licenţă pentru furnizarea serviciului public de alimentare Agenția Servicii Publice
cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, Agenția de Mediu
municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună Institutul Naţional de
Metrologie
28 Licenţă pentru activitatea de producere, distribuţie și Agenția Servicii Publice
furnizare a energiei termice Organismele de expertiză
acreditate în domeniul
securității industriale
Agenția de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
29 Licenţă pentru producerea energiei electrice din surse Agenția Servicii Publice
regenerabile; producerea energiei termice din surse Organismele de expertiză
regenerabile; producerea biogazului ce urmează a fi livrat acreditate în domeniul
în reţelele de gaze naturale; producerea biocarburantului securității industriale
care urmează a fi procurat de importatorii de produse
petroliere principale
30 Licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio Agenţia Naţională Agenția Servicii Publice
şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării pentru Serviciul Naţional de
reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice Reglementare în Management al Frecvenţelor
Comunicaţii Radio şi Securităţii Cibernetice
Electronice și Consiliul Coordonator al
Tehnologia Audiovizualului
Informaţiei
31 Licenţă pentru activitatea de emisie pentru difuzarea Consiliul Agenția Servicii Publice
serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră Coordonator al
şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît Audiovizualului
cele radioelectrice terestre

II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor

Alte
Nr. Autoritatea Termenul de
Actul permisiv autorități/enti- Costul
crt. emitentă valabilitate
tăți implicate
1 Certificat de desemnare în Ministerul Centrul Naţional Gratuit În funcţie de
domeniul metrologiei Economiei şi de Acreditare termenul de
Infrastructurii MOLDAC valabilitate a
acreditării
2 Autorizaţie individuală de Agenţia Servicii Gratuit În funcție de
tranzit al mărfurilor Publice solicitare
strategice (cu dublă
destinaţie)
3 Autorizaţie individuală de Gratuit În funcție de
import al mărfurilor solicitare
strategice (cu dublă
destinaţie)
4 Autorizaţie individuală de Gratuit În funcție de
export al mărfurilor solicitare
strategice (cu dublă
destinaţie)
5 Autorizaţie individuală de Gratuit În funcție de
reexport al mărfurilor solicitare
strategice (cu dublă
destinaţie)
6 Autorizaţie pentru activitatea Ministerul Agenţia Servicii Gratuit 5 ani
întreprinderii în vederea Economiei şi Publice
verificării proiectelor pentru Infrastructurii
construcţii
7 Autorizaţie de Agenţia Servicii Gratuit Pentru durata
construire/desfiinţare pentru Publice de executare a
lucrările de utilitate publică lucrărilor de
de interes naţional construcţie
8 Certificat de calificare al Ministerul Gratuit Termen
auditorului pentru auditul Finanțelor nelimitat
general
9 Patentă de întreprinzător Serviciul Fiscal Autoritățile De la 20 pînă la 700 de De la o lună
de Stat administrației lei pînă
publice locale la 12 luni

Casa Națională de
Asigurări Sociale

Compania
Națională de
Asigurări în
Medicină
10 Certificat de înregistrare în Gratuit 3 ani
calitate de centru de
asistență tehnică pentru
mașinile de casă și de
control cu memorie fiscală
11 Autorizație de antrepozit Serviciul Vamal Agenția Servicii Gratuit 2 ani
vamal (administrarea şi Publice
gestionarea antrepozitului)

12 Permisiune pentru obţinerea Agenția pentru Ministerul Gratuit 12 luni, dacă


și depozitarea materialelor Supraveghere Afacerilor Interne spațiul este în
explozive Tehnică locațiune;
36 de luni,
dacă spațiul
este în
proprietate

13 Demers de executare a Autoritățile Gratuit 3 zile pentru o


lucrărilor de dinamitare sau administrației singură
a lucrărilor cu materiale publice locale explozie;
explozive un an pentru
explozii
multiple
14 Autorizaţie sanitar- Agenția Națională Agenția Servicii 150 de lei Termen
veterinară de funcţionare pentru Siguranța Publice nelimitat
15 Extras privind înregistrarea Alimentelor Agenția Servicii Gratuit Termen
depozitului pentru păstrarea Publice nelimitat
produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului

Agenția
de Mediu

Agenția Naţională
pentru Sănătate
Publică
16 Certificat de înregistrare Agenția Servicii Gratuit Termen
oficială în domeniul Publice nelimitat
siguranței alimentelor
17 Autorizaţie sanitar- 150 de lei Un an
veterinară pentru mijloacele
de transport
18 Autorizație pentru activitatea Ministerul Agenția Servicii 3250 de lei 5 ani
particulară de pază Afacerilor Interne Publice
19 Permis de procurare a armei 400 de lei 3 luni
20 Certificat de deținător de 200 de lei Termen
armă nelimitat
21 Autorizație de funcționare a 400 de lei 3 ani
tirului de trageri
22 Permis de armă, valabil 260 de lei 5 ani
numai în exercițiul
atribuțiilor de serviciu
23 Permis de transfer al armei 600 de lei 6 luni
24 Permis de transport al Gratuit Pînă la
armelor 12 luni

25 Certificat de acreditare a Ministerul Ministerul Conform metodologiei 5 ani


unității de instruire a Educaţiei, Culturii Afacerilor Interne de calcul aprobate prin
personalului din domeniul și Cercetării lege
transportului rutier Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

26 Autorizaţie a Republicii Agenţia Naţională Gratuit Un an


Moldova pentru Transport Auto
transportatori străini care
efectuează rute regulate
bilaterale sau tranzit pe
teritoriul Republicii
Moldova
27 Autorizaţie multilaterală 580 de euro* Un an
CEMT anuală, cu carnet de (pînă la
drum 31 decembrie)
28 Autorizaţie multilaterală 50 de euro* O lună
CEMT pe termen scurt, cu
carnet de drum
29 Autorizaţie pentru servicii Gratuit Pentru
ocazionale neliberalizate (de întreaga
transport pasageri) călătorie
30 Autorizaţie pentru 8 euro* – cu plata taxei Un an
transporturi rutiere rutiere pentru Ucraina,
internaţionale de mărfuri Belarus şi Ungaria;
pentru produse uşor
alterabile pentru
Ucraina;
12 euro* – de tranzit
pentru Austria (într-o
direcţie); fără plata
taxei rutiere pentru
Belarus şi Ucraina;
24 de euro* – fără plata
taxei rutiere pentru
Ungaria; universală
multiplă (pentru o
cursă); pentru toate
statele, cu excepţia
Ucrainei şi Belarusului
(pentru o cursă);
35 de euro* –
universală multiplă
eliberată de o ţară terţă
tuturor statelor (pentru
transportatori
autohtoni);
gratuit – TRACECA;
BSEC;
gratuit – Federația
Rusă

31 Carnetul foii de parcurs de 30 de lei pentru o cursă O călătorie


tip CFP sau INTERBUS

32 Autorizație de transport Gratuit 8 ani


rutier de persoane prin
servicii regulate
(internațional sau național –
local, municipal, raional și
interraional)

33 Autorizaţie pentru Agenția Servicii Gratuit 5 ani


desfășurarea activității de Publice
cîntărire a vehiculelor rutiere
în vederea eliberării
certificatului internațional de
cîntărire a vehiculului rutier
34 Autorizaţie pentru Agenția Servicii Gratuit 5 ani
desfășurarea activității de Publice
inspecție tehnică periodică
35 Autorizaţie specială de Ministerul Conform Codului Termen
transport cu autovehicule a Afacerilor Interne fiscal, titlul IX, nelimitat
căror masă totală, capitolul 4 și anexa nr.
sarcină masică pe osie sau 3
ale căror dimensiuni
depășesc limitele admise
36 Autorizaţie pentru zboruri Autoritatea Gratuit Pe termenul
neregulate Aeronautică solicitat, plus
Civilă 72 de ore
37 Autorizaţie de operator Agenția Servicii Gratuit Pînă la 2 ani
aerian (AOA – aviația Publice
generală și/sau lucru aerian)
38 Certificat de operator aerian Agenția Servicii Gratuit Pînă la 2 ani
Publice
39 Certificat de operator de Agenția Servicii Gratuit Pînă la 2 ani
aerodrom/heliport Publice
40 Certificat de furnizor de Agenția Servicii Gratuit Pînă la 2 ani
servicii de navigație aeriană Publice
41 Certificat al întreprinderii de Agenția Servicii Gratuit 2 ani
întreținere tehnică Publice
42 Certificat al întreprinderii de Agenția Servicii Gratuit Un an
deservire la sol Publice
43 Autorizație pentru zboruri Agenția Servicii Gratuit Un an
regulate (pentru operatori Publice
aerieni naționali și din
străinătate)
44 Certificat de urbanism Autoritatea Agenția Servicii 50 de lei 24 luni
pentru proiectare administraţiei Publice
publice locale
Agenția pentru
Supraveghere
Tehnică

Agenția de Mediu

Agenția Naţională
pentru Sănătate
Publică

Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării

Alte autorități
publice în funcţie
de obiect și dacă
legea prevede
expres implicarea
acestora
45 Autorizație de construire Agenția Servicii 100 de lei 6 luni
Publice

Agenția pentru
Supraveghere
Tehnică

Agenția de Mediu

Agenția Naţională
pentru Sănătate
Publică

Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării

Alte autorități
publice în funcţie
de obiect și dacă
legea prevede
expres implicarea
acestora
46 Autorizaţie de desfiinţare Agenția Servicii 100 de lei 6 luni
Publice

Agenția pentru
Supraveghere
Tehnică

Agenția de Mediu

Agenția Naţională
pentru Sănătate
Publică

Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării

Alte autorități
publice în funcţie
de obiect și dacă
legea prevede
expres implicarea
acestora
47 Autorizaţie de schimbare a Agenția pentru 100 de lei Pentru durata
destinaţiei construcţiilor şi Supraveghere existenței
amenajărilor Tehnică construcției

Agenția de Mediu

Agenția Naţională
pentru Sănătate
Publică
48 Autorizaţie de plasare a Agenția Servicii Conform legislației în 12 luni
publicităţii exterioare Publice vigoare
49 Autorizaţie de retransmisie Consiliul 5000 de lei 6 ani
Coordonator al
Audiovizualului
50 Acord pentru exportul de Agenția de Mediu Agenţia Naţională Conform Legii Pentru o
animale sălbatice pentru Siguranţa regnului animal tranzacţie,
Alimentelor nr. 439/1995 3 luni

51 Acord pentru exportul de Conform Legii Pentru o


plante regnului vegetal tranzacţie,
nr. 239/2007 3 luni
52 Acord pentru importul de Agenţia Naţională Gratuit Pentru o
animale sălbatice și/sau de pentru Siguranţa tranzacţie,
plante Alimentelor 3 luni

Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului
53 Autorizaţie pentru colectarea 500 de lei – pentru Un an
obiectelor regnului vegetal persoane fizice
(plantelor spontane, inclusiv
medicinale naturale) 2000 de lei – pentru
persoane juridice
54 Autorizație pentru 3000 de lei Un an
dobîndirea animalelor care
nu constituie obiecte ale
vînatului şi pescuitului
(melci, broaşte, şopîrle,
şerpi)
55 Permis/certificat CITES Agenţia Naţională Conform Legii 6 luni/un an
pentru Siguranţa regnului animal
Alimentelor nr. 439/1995 și
Legii regnului vegetal
Inspectoratul nr. 239/2007
pentru Protecţia
Mediului
56 Autorizaţie de mediu privind Agenția Servicii Gratuit 5 ani
gestionarea deşeurilor Publice

Inspectoratul
pentru Protecţia
Mediului

Agenția pentru
Supraveghere
Tehnică

Autoritățile
administraţiei
publice locale
57 Autorizație pentru exportul/ Gratuit Pînă la
tranzitul deșeurilor efectuarea
exportului
58 Autorizație pentru importul, Gratuit 90 de zile
exportul sau reexportul
substanțelor care distrug
stratul de ozon, al produselor
şi al echipamentului care
conțin asemenea substanțe
59 Acord de mediu Autoritățile Gratuit Pentru o
administraţiei activitate,
publice locale 4 ani

60 Autorizaţie de emisie a Categoria întreprinderii Un an și


poluanţilor în atmosferă de după gradul de 5 ani
la surse fixe influenţă asupra
atmosferei:
C. 4 – 500 de lei;
C. 3 – 1000 de lei;
C. 2 – 1500 de lei;
C. 1 – 4000 de lei
61 Autorizaţie de mediu pentru 1000 de lei Folosinţă de
folosinţa specială a apei scurtă durată –
de 3 ani;
3000 de lei Folosință de
lungă durată –
pînă la
25 de ani
62 Autorizaţie pentru tăieri în Agenția Servicii Gratuit Un an
fondul forestier şi în Publice
vegetaţia forestieră din afara
fondului forestier
63 Aviz al expertizei ecologice Conform anexei Pentru
de stat nr. 1 la Legea perioada de
nr. 851/1996 implemen-tare
a proiectului
64 Certificat de atribuire a cotei 9000 de lei/per cotă/per Un an
de pescuit comercial tonă
65 Autorizaţie radiologică Agenția Națională Gratuit 5 ani
de Reglementare
a Activităților
66 Autorizaţie radiologică Nucleare si Gratuit 5 ani
parţială Radiologice

67 Autorizație de import al Agenţia Agenția Servicii Gratuit


medicamentelor: Medicamentului Publice
– neînregistrate, cu scopul şi Dispozitivelor 6 luni
înregistrării; Medicale
– înregistrate Un an
68 Autorizație de fabricare a Agenția Servicii Gratuit 5 ani
medicamentelor Publice
69 Certificat de acreditare Agenția Națională De la 835 pînă la 9976 5 ani
pentru Acreditare de lei, în funcţie de
în Domeniul categoria instituției
Sănătății și medico-sanitare și
Asistenței Sociale întreprinderii
farmaceutice
70 Autorizație de activitate Comitetul Agenția Servicii Gratuit 5 ani
pentru utilizarea obiectivelor Permanent de Publice
şi încăperilor destinate Control asupra
activităților legate de Drogurilor Instituția medico-
circulația substanțelor (Agenția sanitară
stupefiante, psihotrope şi a Medicamentului narcologică
precursorilor și Dispozitivelor
Medicale) Ministerul
Afacerilor Interne
71 Autorizație de import/export Agenția Gratuit Pentru durata
al substanțelor stupefiante, Medicamentului fiecărui caz de
psihotrope şi al precursorilor și Dispozitivelor import sau
Medicale export
72 Certificat de acreditare a Serviciul de Agenția Servicii Gratuit 5 ani
prestatorului de servicii de Informații și Publice
certificare Securitate
73 Autorizație pentru Centrul Național Gratuit Pe durata
operaţiunile de prelucrare a pentru Protecția existenței
datelor cu caracter personal Datelor cu solicitantului
Caracter Personal
74 Autorizație de import în Agenția Servicii Gratuit 30 de zile
regim preferențial al unor Publice
tipuri de zahăr
75 Autorizație de import în Gratuit 2 luni
Republica Moldova al
produselor originare din
țările membre ale Acor-dului
central european de comerț
liber (CEFTA)
76 Înregistrare de stat a 1149 de lei Termen
persoanelor juridice, a nelimitat
filialelor şi a
reprezentanţelor acestora
77 Înregistrare de stat a 364 de lei Termen
întreprinzătorilor individuali nelimitat
78 Autorizare de desfășurare a Agenția Națională Serviciul de Gratuit Pe termenul
activităților de instalare, pentru Informație și solicitat
operare, gestionare, Reglementare în Securitate
mentenanță și/sau lichidare a Comunicațiile
rețelelor de comunicații Electronice și Inspectoratul
electronice la frontiera de Tehnologia pentru Protecţia
stat Informației Mediului

Inspectoratul
General al Poliției
de Frontieră

Serviciul Vamal

Autoritățile
administraţiei
publice locale
79 Autorizare generală de Gratuit Termen
furnizare a rețelelor ori nelimitat
serviciilor de comunicații
electronice
80 Act de acreditare a Centrul Naţional Agenția Servicii Conform metodologiei 4 ani
organismelor de evaluare a de Acreditare Publice de calcul aprobate prin
conformității MOLDAC lege
În caz de
acreditare cu
recunoaștere, în
funcţie de
domeniu:
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii,
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului,
Ministerul
Sănătății, Muncii
și Protecției
Sociale,
Ministerul
Afacerilor Interne
81 Act de acreditare a Agenția Servicii Conform tarifelor 5 ani
organismelor de certificare: Publice aprobate de Centrul
– în domeniul evaluării Național de Acreditare
bunurilor imobile; Agenția de Stat MOLDAC
– în domeniul evaluării pentru Proprietate
obiectelor de proprietate Intelectuală
intelectuală;
– a inginerilor cadastrali; Ministerul
– în domeniul geodeziei, Economiei și
cartografiei, prospecțiunilor Infrastructurii
topografice și
geoinformaticii
82 Autorizație de import al Agenţia Națională Agenția Servicii Gratuit Un an
motorinei pentru Publice
Reglementare în
Energetică

* Notă: Plăţile stabilite în euro se efectuează în monedă naţională calculate la cursul oficial al leului moldovenesc
valabil la data efectuării plăţilor.

III. Actele permisive care se încadrează în categoria certificatelor


Alte
Nr. Autoritatea Termenul de
Actul permisiv autorități/enti- Costul
crt. emitentă valabilitate
tăți implicate
1 Aviz pozitiv de expertiză în Organismul de Conform metodologiei 5 ani
domeniul securității expertiză acreditat de calcul aprobate de
industriale în domeniul către Guvern
securității
2 Certificat de expertiză industriale Conform metodologiei Pînă la 5 ani
pentru instalații tehnice de calcul aprobate de
și/sau sisteme tehnologice, către Guvern
cu termen de exploatare
depășit
3 Certificat de recunoaștere a Conform metodologiei Corespunză-
aprobării de model Institutul Național de calcul aprobate prin tor termenului
(pentru mijloacele care nu au de Metrologie lege de valabilitate
verificare inițială CE sau al a certificatului
căror model nu este aprobat de aprobare de
în alte state cu care model
Republica Moldova are recunoscut
încheiat acord de
recunoaștere)
4 Certificat de aprobare de Conform metodologiei 10 ani
model de calcul aprobate prin
lege
5 Buletin de verificare Conform metodologiei Conform listei
metrologică de calcul aprobate prin oficiale a
lege mijloacelor de
măsurare

supuse
controlului
metrologic
legal, aprobată
de către
Guvern
6 Certificat de înregistrare a Agenția Națională Centrul 2000 de lei per produs 5 ani
produsului farmaceutic de uz pentru Siguranța Republican de – produse autohtone
veterinar Alimentelor Diagnostic
Veterinar 4500 de lei per produs
– produse de import
7 Certificat sanitar-veterinar Laboratoare de Conform Pentru
expertiză sanitar- Nomenclatorului termenul
veterinară serviciilor prestate indicat în
contra plată de certificat
instituţiile sanitar-
veterinare de stat
8 Certificat fitosanitar pentru Întreprinderea De la 6 pînă la 185 lei 14 zile
export sau reexport abilitată oficial
pentru prestarea
serviciilor de
dezinfectare/
dezinfestare și
expertize de
laborator (după
caz)
9 Certificat de inofensivitate Laboratoare de Gratuit Coincide cu
(la export sau reexport) expertiză sanitară termenul de
pentru produsele alimentare, valabilitate a
inclusiv cele ambalate produsului

10 Certificat de omologare Ministerul Centrul de Gratuit 2 ani și 7 ani


(înregistrare) a produsului de Agriculturii, Stat pentru
uz fitosanitar sau a Dezvoltării Atestarea și
fertilizantului (cu excepţia Regionale și Omologarea
celor marcați cu mențiunea Mediului Produselor de Uz
„Îngrăşămintele CE”) Fitosanitar și a
Fertilizanților
11 Permis special pentru Ministerul 126 de lei Un an
conducătorii de autovehicule Afacerilor Interne
speciale de încasare şi
comunicaţie specială
12 Certificatul CEMT pentru Agenţia Naţională Stațiile de Gratuit Termenul de
condiţiile controlului tehnic Transport Auto inspecție tehnică valabilitate
al autovehiculelor și autorizate de analogic celui
remorcilor sau de Agenția Națională din raportul de
corespundere a Transport Auto testare tehnică
remorcii/semiremorcii cu a autovehicu-
cerinţele de siguranţă lului
13 Certificat de agreare pentru Stațiile de Gratuit Pînă la
vehiculele care transportă testare/certifica-re 12 luni
substanțe periculoase autorizate
14 Autorizaţie de instalare şi de Autoritatea Gratuit Pînă la 2 ani
exploatare a emiţătoarelor Aeronautică (conform
radio Civilă certificatului
de
navigabilita-
te) pentru
emiţătoare
instalate la
bordul
aeronavelor

Pînă la
10 ani pentru
emiţătoare la
sol, cu
excepţia
pentru staţiilor
radio portabile

Un an –
staţiile radio
15 Certificat de navigabilitate Gratuit Pînă la 2 ani
16 Autorizație pentru zbor Gratuit Pe perioada
special executării
zborului
17 Certificat de clasă Agenția Navală Conform metodologiei 5 ani pentru
de calcul aprobate de nave care se
către Guvern exploatează pe
căi navigabile
interioare

2 ani pentru
nave de
navigație
mixtă, de tip
rîu-mare, mai
vechi de
30 de ani
18 Certificat de tonaj Conform metodologiei 10 ani (cu
de calcul aprobate de prelungire
către Guvern ulterioară
pentru
10 ani)
19 Certificat de bună stare de Căpitănia Portului Conform metodologiei Termen
navigabilitate Giurgiulești (după de calcul aprobate de nelimitat
caz) către Guvern
20 Certificat de naționalitate Întreprinderea de Conform metodologiei Termen
Stat „Registrul de calcul aprobate de nelimitat
Naval” către Guvern pentru navele
care sînt
exploatate pe
căi navigabile
interioare

Un an –pentru
navele pe căi
navigabile
internațio-
nale, navele
maritime,
navele de
navigație
mixtă, de tip
rîu-mare
21 Certificat al echipajului Gratuit Un an
minim pentru siguranţa
navigaţiei
22 Certificat de atestare Ministerul Gratuit 5 ani
tehnico-profesională a Economiei și
specialiştilor din construcţii Infrastructurii

23 Certificat de urbanism Gratuit 24 de luni


pentru proiectarea lucrărilor
de utilitate publică de interes
naţional
24 Certificat al evaluatorului: Organismul de Conform metodologiei 5 ani
– bunurilor imobile; certificare de calcul aprobate de
– obiectelor proprietății acreditat de către către Guvern
intelectuale Centrul Național
25 Certificat cartografie de Acreditare Conform metodologiei 5 ani
MOLDAC de calcul aprobate de
către Guvern
26 Certificat topo-geodezic Conform metodologiei 5 ani
de calcul aprobate de
către Guvern
27 Certificat de înregistrare a Agenţia Gratuit Termen
medicamentului Medicamentului nelimitat
și Dispozitivelor
Medicale
28 Certificat de înregistrare a Agenția Naţională Pînă la
produselor biodistructive pentru Sănătate 10 ani
Publică

29 Autorizaţie sanitară de Agenția Servicii Gratuit 5 ani


funcționare a obiectivelor Publice
30 Aviz sanitar pentru activități, Gratuit Pentru
proiecte de documente, producerea în
produse, servicii, construcții, serie, pentru
instalații, echipamente și producătorii
tehnologii cu impact asupra autohtoni –
sănătății 3 ani

Pentru
produsele de
import –
un an

Pentru un
lot – pe
termenul de
valabilitate a
produselor
31 Autorizație a stațiilor de Serviciul Naţional Agenția Navală Gratuit Coincide cu
radiocomunicații ale navelor de Management al termenul de
maritime și fluviale Frecvenţelor valabilitate a
Radio şi certificatului
Securităţii de navigație
Cibernetice sub pavilionul
Republicii
Moldova
32 Act de confirmare a Agenția pentru Gratuit 5 ani
perimetrului geologic pentru Geologie și
explorarea subsolului Resurse Minerale

33 Act de confirmare a Gratuit 5 ani


perimetrului minier pentru:
– extragerea substanţelor
minerale utile;
– extragerea apelor
subterane;
– construcţia şi exploatarea
construcţiilor subterane
nelegate de extragerea
substanţelor minerale utile;
– organizarea obiectivelor
geologice protejate
34 Autorizație de electrician Agenția Națională Gratuit 3 ani
pentru amenajarea pentru
instalațiilor noi şi Reglementare în
reconstruite Energetică
35 Certificat de securitate Agenția Națională Gratuit 5 ani
de Reglementare
a Activităților
Nucleare și
Radiologice

36 Certificat de urbanism Autoritatea Agenția Servicii 50 de lei 6 luni


informativ administraţiei Publice (după
publice locale caz)

S-ar putea să vă placă și