Sunteți pe pagina 1din 3

Libertăți publice

Tematica cursului
1.Prezentarea principalelor concepte privind drepturile și libertățile omului în general și în
contextul european.
2. Principiile universale - fundament al libertăților publice
2.1.Clasificarea principiilor universale ale drepturilor omului
3. Evoluții istorice privind drepturile și libertățile umane în contextul evoluției și dezvoltării
statului.
4.Ordinea mondială și ordinea europeană după cel de al doilea Război mondial – drepturi și
libertăți.
4.1 Sistemul de drept internațional și relațiile internaționale.
4.2. ONU, Uniunea Europeană și alte organisme internaționale
4.3. Persoana în sistemul de drept internațional
4.4 Drepturile cetățenilor și drepturile unei națiuni în sistemul actual ad dreptului
internațional.
4.5. Integrare și globalizare . Integrare europeană.
5. Cadrul juridic internațional privind drepturile și libertățile fundamentale.
6. . Libertatea umană – obiectiv major al securității naționale și internaționale
7.Dezvoltarea instrumentelor şi a mecanismelor juridice internaţionale privind drepturile şi
libertăţile omului
8. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul naţional (intern) al statelor în materia
libertăților publice.
9. Identitatea europeană văzută prin prisma libertăților publice.
10. Clasificarea drepturilor și libertăților fundamentale din punct de vedere constituțional.
11. Tema echității în contextul continentului european. Ființa umană persoana și autonomia sa
12. Egalitatea ca valoare drept și obiectiv existențial.
13. Dimensiuni ale drepturilor publice în context contemporan ( regionalizare, gobalizare)
13.1. Drepturile omului în contextul luptei împotriva terorismului.
13.2. Securitatea națională și drepturile cetățeanului.
14. Răspunderea penală pentru încălcarea libertăților publice
14.1.Libertatea de exprimare și limitele ei penale
14.2. Limitări legale și faptice a libertăților
15 Drepturile personale – dreptul la viată, la intimitatea, la deminate, dreptul la familie …etc
16. Drepturile și libertățile care ocrotesc ființa umană ca cetățean al statului democratic. (
dreptul la viață, dreptul individului de a dispune de el însuși, dreptul ființei umane de a-și
întemeia o familie, dreptul la protecție diplomatică dreptul de a nu fi extrădat sau expulzat,
dreptul la libera circulație, dreptul de a avea acces la orice informație de interes public, dreptul
de a avea cetățenie română, dreptul de vot și de a fi ales în organele reprezentative a statului)
17. Drepturile și libertățile care protejează persoana în relațiile sociale în raport cu societatea și
statul. ( Libertatea individuală și siguranța persoanei, dreptul la apărare, inviolabilitatea
domiciliului, secretul corespondenței, libertatea conștiinței, libertatea de opinie, libertatea
creațiilor, dreptul la învățătură, accesul la cultură, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la un
mediu sănătos, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul la muncă și protecție socială, dreptul
la grevă dreptul la proprietate, dreptul la moștenire, dreptul de petiționare, dreptul celui vătămat
într-un drept al său de o autoritate publică, dreptul străinilor și al apatrizilor la protecția statului.
dreptul la azil.).
18. Drepturi ale colectivităților (dreptul la asociere, libertatea întrunirilor)
19.Drepturile și libertățile omului în Europa tema cruzimii și a echității .
19.1. Dreptul la viață
19.2. Interdicția torturii
19.3. Interdicția sclaviei și a muncii forțate
19.4. Dreptul la libertate și siguranță
20. Drepturile și libertățile omului în Europa autonomie personală și egalitate
20.1. Dreptul la un proces echitabil,
20.2.Dreptul la un recurs efectiv,
20.3. Nici o pedeapsă în afara legii.
21. Dreptul la respectarea vieții private și de familie
22. Libertatea de gândire conștiință și religie.
23. Libertatea de exprimare , opinie și efectul social
24. Libertatea de întâlnire pașnică și asocierea .
25. . Libertatea de exprimare de la uz la abuz
26. Mass-media – instrument de manipulare a individului privind dreptul la exprimare și opinie.
27. Diversitatea etno-culturală și combaterea discriminării
27.1. Minorități și majorități
27.2.Minorități etnice lingvistice și religioase
28. Drepturile minorităților naționale în România.
29. Discriminări privind minoritățile date de orientarea sexuală și persoanele cu handicap.
30. Sisteme de combatere a discriminării privind cetățenii refugiați, apatrizii și imigranți.
31. Diversitate etno-culturală și combaterea discriminării în Europa – atitudini față de credință,
credincioși, non-teiști, agnostici, atei, indiferenți, etc.
32. Extremismul de dreapta și de stânga pe continentul european și viziuni de protecție a
cetățenilor europeni.
32.1.Șovinismul, Xenofobia, Rasismul, Anti-semitismul, Islamofobia, Romafobia,
Homofobia etc.
33. Democrația americană versus democrația europeană
34. Corectitudinea politică și politica multiculturală în SUA și drepturile fundamentale
35. Răspunderea și responsabilitatea juridică – garanție a drepturilor și libertăților omului.
36. Considerații privind răspunderea, potrivit dreptului european pentru fapte care aduc atingeri
libertăților publice
37. Raportul dintre dreptul intern – național și dreptul internațional și european privind
libertățile publice.
38. Provocări privind sistemul de protecție a drepturilor fundamentale – comparativ state din
Africa
39. Constituții Europene și constituții neeuropene – aspecte privind libertățile publice.
40. Organisme naționale care protejează drepturile cetățenilor.
40.1. Avocatul poporului
41. Organisme internaționale care protejează drepturile omului
42. Libertăți economice - efecte pro și contra asupra omului.
43. Migrația fenomen de discriminare europeană.
44. Evoluția istorică privind delimitarea drepturilor și libertăților publice.
45. Educația și discriminarea educației în Europa și în lume.
46. Dreptul de asociere și marile societăți istorice - Francmasonii, Ordinul Rosicrucians,
Ordinul Templierilor Orientali, Cavalerii Templieri, Iluminații, Opus Dei, etc
50. .Restrângerea exercitării unor drepturi
51. Securitatea națională și drepturile cetățeanului.
52. . Aspecte aliatorii privind protecția penală a vieții private – studiu de caz

Notă Tema abordată trebuie să cuprindă două capitole un capitol – partea teoretică, un capitol
partea practică sau studiu de caz.