Sunteți pe pagina 1din 7

Plan de intervenție personalizat

Informații de bază:

Numele și prenumele: I.R.

Data nașterii: 27.10.2007.

Unitatea de învățământ: Liceul de Arte Plastice ,,Romulus Ladea”

Alte date despre familie: R face parte dintr-o familie formată din trei memebri, mama care
este casnică, tata care lucrează ca șofer în străinătate și fratele mai mic în vârstă de 3 ani care
este la grădiniță. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară a lui R, cere
periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este receptiv la sugestiile date de factorii
educativi din şcoală.

Atmosfera și climatul educativ: climat educativ corespunzător, având condiții materiale și


afective adecvate.

Durata de desfășurare a programului de intervenție: 5.03.2016- 27.05.2016.

Evaluare inițială:

Comportament psihomotor:

- structuri perceptiv motrice: la nivelul schemei corporale copilul are o bună discriminare
vizuală, cunoaște diferite părți ale corpului; la nivelul orientării spațio- corporale, cunoaște
direcțiile, pozițiile și capacitatea de a le reproduce; reușește să imite pe cale vizuală și
kinestezică diferite mișcări simple de imitație și cu scop; completează întregul cu partea care
lipsește, găsește perechea; are dificultăți la nivelul aspectelor legate de armonie gestuală,
echlibru și control vizual precis, praxie (poziția mâinii în timpul scrierii);

- are dificultăți și în ceea ce privește abilitățile care presupun orientarea și structura temporală.

1
Derularea programului de intervenție

Domeniul de intervenție: psihomotricitate, schemă corporală, lateralitate, organizare spațio-


temporală

Motiv de referință: creșterea abilitățiilor de percepere a conduitelor motrice prin exersarea și


dezvoltarea capacitățiilor structurilor motrice.

Domeniul Obiective Strategii didactice și


psihomotor operaționale terapeutice Evaluare/
Observații
Metode și resurse didactice

1. Să arate Exerciţii de recunoaştere şi


părţile corpului denumire a părţilor corpului
Jocul cu păpușa
propriu şi să le unor imagini de siluete umane şi
denumească; executarea unor gesturi Identificarea
reproduse după imagini. părţilor corpului, a
2. Să arate şi să (imitație și comandă verbală; sexului la partener,
denumească cartonașe) O1 O2 identificarea
părţile corpului părţilor corpului la
Jocuri de recunoaştere cu ochii
partenerului şi o păpuşă.
închişi: Copilul stă cu ochii
să execute
închişi. I se ating diferite părţi Joc cu păpuşi
diferite gesturi
ale corpului şi este solicitat să le demontabile
denumească.
3. Să Se cere copilului să
completeze Se dă copilului câte un carton, monteze şi să
întregul cu care reprezintă silueta umană şi demonteze o
partea care un set cu părţile componente ale păpuşă, numind
lipsește aceleaşi siluete dar din care părţile corpului.
lipsesc unul sau mai multe
Să îmbrace şi să
4. Să elemente, pe copilul trebuie să le
dezbrace o păpuşă,
diferențieze identifice, să le reconstituie şi să
numind părţile
stânga -dreapta completeze elementele care
corpului ce le
lipsesc.(exemplificare,

2
conversație; carton) O3 acoperă (gâtul -
capul; mănuşă -
5. Să Se dă copilului desene cu figuri
mâna).
recunoască, umane schematice desenate
imite și să întregi şi altele din care lipsesc
Jocul în oglindă
reproducă diferite elemente pentru a fi
Executarea
utilizarea denumite şi apoi completate prin
anumitor acțiuni și
mâinii desenare. O3 ( demonstrație prin
imitarea acestora de
dominante în imagini)
către copil prin
funcție de
I se desenează copilului un reproducerea lor și
poziția
omuleț pe o foaie A4 și i se cere precizarea utilizării
corporală
copilului să verbalizeze cu ce a mâinii dominante.
mână a desenat. Spunând:
Joc de rol
"Aceasta este mâna
dreaptă......Care este mâna ta Transpunerea în
luna martie dreaptă ?" ( conversație, foaie diferite personaje și
A4, creion colorat) O4 executarea
(2 ore pe săpt.)
Se arată copilului diferite anumitor acțiuni
ilustraţii şi i se cere să precizeze care să evidențieze
ce mână foloseşte fiecare dintre utilizarea mâinii
personajele reprezentate în dominante în
fiecare desen. (conversație, funcție de poziția
planșe cu diferite imagini) O5 corporală O5
6. Să
recunoască Copilul are o banderolă la mâna
mâna dreaptă- dreaptă (reperul). Cu acest punct
Exerciții simple de
stânga în de reper se fac exerciţii simple:
gimnastică precum:
executarea - să facă un pas la dreapta, unul
anumitor la stânga; - atinge cu mâna
acțiuni; - pe o linie trasată, se cere dreaptă umărul meu
copilului să meargă pe partea drept
dreaptă a liniei, apoi pe partea
- atinge cu mâna
stângă;
dreaptă umărul meu
- să sară o dată pe dreapta, o dată
luna martie-

3
aprilie pe stânga, două sărituri pe stâng
dreapta, două pe stânga; O6
(2 ore pe săpt.) - atinge cu mâna
Se pot realiza exerciții simple de
stângă umărul meu
gimnastică precum: să ridice
drept;
genunchiul drept; să ridice mâna
dreaptă; să pună mâna dreaptă - atinge cu mâna
7. Să pe umărul drept etc; O6 dreaptă urechea
conștientizeze mea stângă; etc O6
că partea Joc cântat – copilul bate din
nondominantă palme (odată cu palma-dreaptă
ajută partea de sus şi stânga de jos, apoi se
dominantă( mâ inversează la fiecare bătaie). Ex.:
Distribuirea cărţilor
na cu care "Dacă vesel se trăieşte, fă aşa!"
de joc: dominanta
execută cele O6 (imitație)
distribuie, cealaltă
mai multe
ţine cărţile. O7
acțiuni) Turnatul apei într-un pahar.
Mâna dominantă toarnă, cealaltă Trasarea liniilor cu
susţine paharul. O79 ajutorul riglei:
(demonstrație) dominanta trasează
linia, cealaltă
Decupaj : dominanta ţine
susţine rigla. O7
foarfecă, cealaltă ţine hârtia.
8. Să determine
Înşirarea perlelor: dominanta
poziția
introduce perlele, cealaltă
obiectelor față Se repetă exercițiile
susţine sârma (sfoara). O7
de propria folosind alte
(demonstrație)
persoană și a contexte cotidiene
obiectelor între Se realizează exerciții precum: pentru a se verifica
ele Unde se află tabloul? La dreapta dacă s-au fixat
mea; Unde este stiloul? Lângă noțiunile spațiale
luna mai
creion. În realizarea exerciților
(2 ore pe săpt.) se folosesc noțiunile precum:
pe, sub, la dreapta, la stânga,
deasupra ,dedesubt, sus jos,
I se prezintă
9. Să compare lângă,din față, din spate, în față,

4
corect diverse în spate, după , etc. O8 imagini
obiecte (conversație) asemănătoare
concrete în pentru a verifica
I se prezintă copilului diferite
anumite situații dacă compară
imagini cu diferite situații prin
corect anumite
care va trebui să compare
obiecte concrete.
anumite obiecte folosind
10. Să
noțiunile de mărime: mic- mare;
descrimineze
înalt-scund; lung –scurt; larg-
mărimea ca I se prezintă
îngust; subțire- gros; O9
atribut al imagini
(imagini, conversație)
obiectului asemănătoare
Pe bază de imagini i se prezintă pentru a verifica
copilului obiecte pe care va dacă distinge
11. Să ordoneze trebui să le discrimineze folosind obiectele în funcție
anumite obiecte noțiunile de mai mic și mai mare de mărimea lor.
în ordinea O10 ( imagini, conversație) ex:
lungimii lor Acest dulap este mai mare decât
celălalt. Se repetă exercițiul
pentru a verifica
Să aranjeze bețișoare care sunt la
dacă a poziționat
fel ca lungime în poziție
corect fiecare
12. Să verticală și orizontală O11
bețișor.
recunoască (demonstrație, conversație,
ordinea și bețișoare)
succesiunea
I se prezintă jetoane cu imagini Se poate repeta
anumitor
reprezentând activităţi succesive activitatea
evenimente
care trebuie aşezate de copil în respectivă pentru a
ordinea lor logică (îmbrăcatul, verifica dacă
momentele zilei, anotimpurile) recunoaște ordinea
(conversație, jetoane) O12 și succesiunea
anotimpurilor. De
Ex: pentru stabilirea succesiunii
asemenea se pot
luna mai anotimpurilor; Se prezintă
adăuga exerciții
copilului planşa "Iarna" şi se
precum: momentele

5
(2 ore pe săpt.) poartă discuţii legate de zilei, imbrăcatul
conţinutul acesteia adresând o
Denumește zilele
serie de întrebări pentru a
săptămânii dar nu
descrie anotimpul respectiv. Se
le poate asocia cu
procedează la fel cu fiecare
13. Să redea numite activități
desen care reprezintă
ordinea zilelor pentru fiecare zi a
anotimpurile, primăvara, vara şi
săptămânii, săptămânii. Știe că
toamna, aşezându-se în ordinea
asociată cu în anumite zile
lor cronologică.
cronologia unor merge la centru și
activităţi Să spună zilele săptămânii și să la logopedie, dar nu
le asocieze cu anumite activități cunoaște momentul
cotidiene( ex. orarul școlar( luni zilei respective și
mate română , luni merge la ora respectivă.
logopedie, miercuri la centru
etc)

Evaluare finală – criterială

Criterii de evaluare minimale:

- să recunoască și să denumească componentele propriului corp

- să arate şi să denumească părţile corpului partenerului şi să execute diferite gesturi


- să completeze întregul cu partea care lipsește
- să diferențieze stânga -dreapta
- să recuoască mâna dreaptă - stângă în executarea anumitor acțiuni

- să determine poziția obiectelor față de propria persoană și a obiectelor între ele

Criterii de evaluare maximale:

6
- să recunoască, imite și să reproducă utilizarea mâinii dominante în funcție de poziția
corpului

- să conștientizeze că mâna nondominantă ajută mâna dominantă

- să compare corect diverse obiecte în anumite situații

- să discrimineze obiecte folosind noțiunile de mai mic și mai mare

- să orodoneze anumite obiecte în ordinea lungimii lor

- să recunoască ordine și succesiunea anumitor evenimente

- să redea ordinea zilelor săptămânii, asociată cu cronologia unor activități

Instrumente de evaluare :
- probe curriculare;
- teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte

Concluzii

În urma evaluării rezultatelor obţinute, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi


activităţilor simple, accesibile, desfăşurate în ritm propriu, copilul a depăşit în mare parte
dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând
anumite bariere din calea dezvoltării sale.

Pe viitor se poate realiza un plan de intervenție individualizat pe o perioadă mult mai


îndelungată pentru a-l ajuta pe copil să-și îmbunătățească dificultățile pe care le întâmpină în
ceea ce privește abilitățile care presupun orientarea spațială și structura temporală. Există
lacune la nivel spațial cum ar fi discriminarea numitor obiecte folosind noțiunile de mai mic
sau mai mare, iar la nivel temporal să cunoască momentele zilei și să asocieze cu anumite
rutine zilnice, să asocieze zilele săptămânii cu cronologia unor activități, să cunoască ceasul.