Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
I. Titlul lecţiei: Cum ocupămMEDIUL
un loc de muncă – Proiect ,,Vreau o carieră”
DE INSTRUIRE: Cab. de educaţie tehnologică

II.Necesitatea studierii temei.

Tema „Cerere şi ofertă pe piaţa muncii ; Cum ocupăm un loc de muncă? ”- se studiază în clasa a VIII
a la disciplina Educaţie tehnologică în semestrul II.
 Este necesar să se studieze această temă pentru deosebita ei importanţă în viaţa omului;
 Elevii trebuie să se cunoască , să – şi descopere punctele tari şi punctele slabe pentru a se
putea defini şi pentru a se putea orienta corect spre viitoarea carieră;
 Elevii trebuie să cunoască modul de organizare al unei activităţi şi etapele parcurse pentru
ocuparea unui loc de muncă
III. Structura logică a conţinutului

Cum ocupăm un loc de muncă?

Proiect –VREAU O CARIERĂ

A1 A2.
Decizia Etapele A2.4
privind ocupării INTERVIU
cariera unui post L DE
A2.1 ANGAJAR
INFORMAR E
A2.2
E SCRISOAREA
DE A2.3
INTENŢIE CV

IV Contextul în care realizez lecţia


Nivelul iniţial de pregătire al Cuvintele cheie Resurse materiale
elevilor lb.română lb. engleză

1/10
- ştiu ce este munca; - fişe de lucru
- ştiu care sunt factorii de angajare employment - portrfolii
producţie scrisoare de intenţie intention letter - flipchart
- ştiu ce este piaţa muncii CV CV - film didactic
- ştiu care sunt actorii care se - materiale de
interviu interview
întâlnesc pe piaţa muncii; consultanţă pentru
- ştiu care sunt categoriile de angajare
populaţie;

V. Obiectivele operaţionale urmărite în lecţie


Nr. Capacităţile care se Comportarmentul prin Condiţiile în care
obiectiv urmăresc a se care elevii vor proba vor lucra elevii Criteriul de
deprinde la elevi prin formarea capacităţilor pentru realizarea performanţă
învăţare respective capacităţilor
O1 Stabilirea factorilor care Explică Fişa de lucru 100%
intervin în decizia Răspund în scris Fişă de evaluare
privind cariera Caiet
O2 Identificarea mijloacelor Explică Caiet 100%
de informare care pot fi Răspund în scris Fişă de evaluare
folosite în vederea
angajării
O3 Precizarea documentelor Răspund oral şi în scris Fişa de lucru 100%
necesare în demersul Fişă de evaluare
angajării Caiet
O4 Precizarea scopului Fişa de lucru Fişa de lucru 70%
interviului de angajare Caiet Fişă de evaluare
Prezentare power
point
O5 Precizarea greşelilor Analizează modul în care s Fişa de lucru 50%
care se pot face în –au comportat protagoniştii Film
timpul redactării SI, CV filmului de simulare a Fişă de evaluare
ului şi în timpul interviului de angajare
participării la interviul
de angajare
O6 Precizarea calităţii Oferă ,, Diploma carierei” Film ,, Diploma 30%
dominante a fiecărui cu menţionarea calităţii carierei”
elev participant la dominante a unui coleg şi Fişă de evaluare
,, spotul publicitar” justifică alegerea făcută

2/10
VI .Proba de evaluare

Nr. Continutul itemului Punctaj


Ob. Timp
maxim minim
1. În luarea deciziei privind cariera piaţa…………este factor primordial.
1 5 5
2 Sabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri ,încercuind, după
caz,A (Adevărat) sau F (Fals):
a) Internetul este una dintre sursele de informare în 1 10 10
vederea angajării.
A/F
b) Un elev în clasa a VIII- a poate participa la un târg de job- uri în
vederea angajării pe un post de operator în fabricarea laptelui.
A/F
3. Alegeţi varianta corectă, prin încercuire , pentru următoarea întrebare:
Documentul necesar angajării în care se solicită o întrevedere faţă în
faţă cu angajatorul este: 1 5 5
a) Curriculum vitae
b) Scrisoarea de intenţie
c) Fişa de autoevaluare
4 Care este scopul interviului de angajare? 1 10

5 Precizaţi greşelile pe care constataţi că le- au făcut actorii filmului 5 30 15


,, Interviul de angajare (completaţi fişa - vezi ANEXE”)
6 Precizaţi calităţile dominante ale colegilor actori în ,, Spotul 6 30 9
publicitar”
OFICIU 10 10
TOTAL 15 100 60

3/10
Section I.1 Strategii didactice

Ti Etape de instruire Forme de


mp Arii Metode Mijloace organizare
de de de
50 conţinut învăţământ învăţământ a activităţii
mi Profesor Elev Profeso Elev
n. r
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Secvenţa
introductivă Comunică
absenţii şi îşi Conversaţia Frontal Colectiv
2 Notează absenţii pregătesc
min Organizează materialele
colectivul de elevi

4/10
Reactualizarea
cunoştinţelor
Profesorul lansează Elevii răspund la
5 o conversaţie despre întrebările
min Frontal Colectiv
lecţia anterioară ” profesorului Conversaţia
. Cerere şi ofertă pe
piaţa muncii
Captarea atentiei
2 Anunţarea titlului
min noii lecţii şi a Notează în caiete
. obiectivelor O1-O6 titlul lecţiei,
Tablă Frontal Colectiv
Profesorul anunţă subiectul şi Expunerea
Caiete Individual
titlul lecţiei “ Cum termenii cheie
ocup un loc de
muncă? şi îl notează
pe tablă.
Organizarea
situaţiilor de
învăţare pentru
realizarea O1 Conversaţia
Caiete Frontal Colectiv
obiectivelor Răspund O2 euristica
Individual
5 Stabileşte împreună Argumentează O3 Explicaţia
min cu elevii care sunt Notează A1 Problematiz
. factorii care intervin A2 area
în luarea deciziei
privind cariera.
Cere elevilor să
specifice paşii care
trebuie urmaţi pentru
ocuparea unui loc de
muncă
Dirijarea învăţării
Profesorul derulează Pun întrebări Conversaţia power
prezentarea power Urmăresc notele A1 Explicaţia point Frontal Colectiv
3 point în care sunt din documentaţia O1 Problematiz Caiete Individual
min Tablă
prezentaţi factorii oferită de către area
. care inflenţează profesor şi
luarea deciziilor subliniază că
pentru carieră. piaţa muncii este
Completează şi un factor de
notează pe tablă decizie
Oferă lămuriri primordial
Stabilesc
împreună cu
profesorul ce
Stabileşte împreună mijloace de
cu elevii care sunt informare pot fi Conversaţia
power Colectiv
3. modalităţile de aflare folosite pentru a A2 Explicaţia Frontal
point Individual
min a ofertelor de locuri afla oferte de O2 Caiete
de muncă locuri de
Oferă lămuriri muncă( elevii
vorbesc în
cunoştinţă de
cauză pentru că
5/10
ei au participat la
proiectul ,, Vreau
o carieră” în
derularea căruia
au parcurs
etapele ocupării
unui loc de
muncă).
Elevii: răspund;
argumentează;
ascultă; pun
întrebări;
notează.
Explică rolul
5 scrisorii de intenţie
min şi a CV – ului în Conversaţia
demersul de ocupare Pun întrebări A2 Explicaţia power
point Frontal Colectiv
a unui loc de muncă Notează în caiete O3 Problematiz
caiete Individual
şi prezintă modalităţi area
de prezentare şi
întocmire a SI şi CV
power
Prezintă scopul Notează în caiete point
7 interviului de care este rolul A2 materiale
angajare ; prezintă interviului şi câte O4 electroni
ce care Frontal Colectiv
materiale elctronice tipuri de
conţin Individual
interviuri există; informaţi
urmăresc i despre
materialele modul în
electronice care
decurge
un
interviu
caiete
5 Prezintă greşelile Urmăresc cu power
care pot interveni în atenţie point
redactarea SI şi CV materialele A2 materiale
dar şi cele care se prezentate O5 electroni
ce care Frontal
pot face în timpul (filmul de Individual
conţin
interviului de simulare a unui informaţi
angajare interviu de i cu
angajare realizat privire la
cu câţiva dintre greşelile
elevii clasei ). frcvente
Conexiunea inversă Pun întrebări şi Frontal Individual
Solicită elevilor să răspund cerinţelor
10 completeze fişa de din fişele în care se A2
min lucru regăsesc greşelile O5 Fişa de
. frecvent întâlnite O6 lucru
în cadrul Frontal Individual
interviurilor în
general iar ei
trebuie să
identifice greşelile
făcute de actorii
6/10
filmului Conversaţia
Completează fişa Explicaţia
de lucru Problematiza
Urmăresc filmul şi rea
Prezintă ,,Spotul intervin cu
publicitar” şi împarte observaţii cu
protagoniştilor privire la Conversaţia
,, Diploma comportamentul în Explicaţia
carierei”ţinând cont de timpul prezentării; Portrfoliul
calităţile dominante completează fişele proiectului
ale subiecţilor filmului de lucru. ,, Vreau o
carieră”
Evaluează activitatea Ascultă
elevilor , îi evidenţiază observaţiile
pe cei care au profesorului
participat la realizarea
filmului şi îi felicită
pentru finalizarea
proiectului ,,Vreau o
carieră”.
Temă pentru acasă
3 Profesorul cere Elevii îşi notează A2 Conversaţia Plan de Frontal Individual
min elevilor să- şi tema O6 Explicaţia afaceri
corecteze greşelile corectarea SI Caiete
făcute în întocmirea SI
şi dacă nu au reuşit să
o redacteze încă , să o
facă după regulile care
se regăsesc în
materialele primate de
la profesor.

ANEXE
FIŞĂ PENTRU OBSERVATOR

Formula de
salut………………………………………………………….
Bâlbâieli……………………………………………………………
………..
Ticuri
verbale………………………………………………………………
.
7/10
Coerenţă……………………………………………………………
…………
Mimică şi expresii
faciale……………………………………………….
Postură,
gesturi……………………………………………………………
Comportamentul
candidatului……………………………………….
Modalităţi de
convingere……………………………………………….
Impactul asupra
celorlalţi………………………………………………
Modul de prezentare a
studiilor………………………………………
Corelarea calificărilor cu postul
solicitat…………………………..
Aptitudini
speciale……………………………………………………….
Inteligenţă…..
………………………………………………………………
Interese
………………………………………………………………………
Dispoziţie…………………………………………………………
………….
Motivaţie……………………………………………………………
………..

Dacă eu aş fi fost în locul tău aş fi procedat


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8/10
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………

FIŞĂ PENTRU OBSERVATOR


SEMNE DE NERVOZITATE ŞI DE TENSIUNE (GREŞELI) ÎNIÂLNITE ÎN TIMPUL
INTERVIULUI

ALEX.ANDRU GEORGIANA ANDREEA

ATINGEREA FRECVENTĂ

A GURII

SĂ CULEGI SCAME

INVIZIBILE
SĂ ZÂMBEŞTI FORŢAT
SĂ- ŢI MUŞTI BUZELE
SĂ TE LEGENI DE PE UN

PICIOR PE ALTUL
SĂ- ŢI ÎNCRUCIŞEZI

BRAŢELE
SĂ STAI CA ŞI CUM ŢI -

AR FI LENE
SĂ EVIŢI CONTACTUL

VIZUAL
SĂ TRAGI AER

PUTERNIC ÎN PIEPT ÎN

TIMP CE TE GÂNDEŞTI

CE SĂ RĂSPUNZI LA

ÎNTREBARE

9/10
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

1. DATE PERSONALE
Nume şi prenume………………………………………………………………………….……
Data naşterii……………………………………………………………………………….……
Calificarea actuală………………………………………………………………………………
2. CALITĂŢI PERSONALE
0
memoria
spirit de echipă
iniţiativă
creativitate
Calităţi specifice…………………………………………………………………………………
Puncte tari: …………………………………………………………………………………..
Puncte slabe:………………………………………………………………………………….
3. PERFORMANŢĂ
4. CALITATEA ACTIVITĂŢILOR ÎNDEPLINITE
5. POTENŢIAL
de promovare(competenţe pentru a putea fi promovat în ierarhia grupului)……………
de conducere ( competenţe pentru a putea deveni lider de grup)………………………..
6. ORIGINEA MOTIVAŢIEI
a). bucuria de a fi apreciat
b). plăcerea de fi lăudat de colegi, profesori/superiori
c). dorinţa de a promova
d). interesul financiar
e). teama de sancţiuni
f). bucuria de a face ceea ce-şi doreşte 1 2 3 4 51- minim
5- maxim
Bilanţul competenţelor profesionale
Ce ţi – ar plăcea în mod deosebit?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Ce activităţi tratezi fără entuziasm?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Ce ştii să faci?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

10/10