Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018

SEMESTRUL I

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU”


CALEA CĂLĂRAŞI NR. 108, COM. GRĂDIŞTEA, JUD. CĂLĂRAŞI
C.I.F.: 24082431; TEL./ FAX: 0242336518
e-mail: scoala.gradisteacl@yahoo.com
site: www.scoalagradisteacl.ro

NR. 207/27.10.2017

PROGRAM MANAGERIAL
SEMESTRUL I
2017-2018

Dezbatut si avizat in C.P. din 02.11.2017


Aprobat in C.A. din 03.11.2017

1
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I

DOMENII:

I. CURRICULUM

II. RESURSE UMANE

III. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

2
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I

I. CURRICULUM
OBIECTIVE:
Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională;
Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice şcolii;
Colaborarea dintre scoala, ISJ si alte instituţii abilitate pe probleme de curriculum;
Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor.

Activităţi Responsabilitate Termen

1. Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar Director, responsabili de


precedent, precum şi a raportului privind starea şi calitatea comisii/catedre, 03.10.2017
învăţământului la sfârşitul anului şcolar 2016/2017 responsabil CEAC
2. Constituirea portofoliului catedrelor (organizarea de Responsabilii de
activităţi privitoare la metode, tehnici de predare şi evaluare). catedre/comisii 03.10.2017
3. Elaborarea tematicii Consiliului de Administraţie şi a
Consiliului Profesoral Directori, 10.10.2017
4. Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele privind
planul cadru pentru fiecare ciclu de învăţământ; Directori, 5.09.2017
5. Realizarea unei baze de date la nivelul tuturor disciplinelor
cuprinzând documentele curriculare oficiale, oferta de manuale Director, Permanent
alternative auxiliare curriculare, softuri educaţionale; Responsabili de catedră
6. Elaborarea CDŞ prin consultarea catedrelor metodice a
elevilor şi părinţilor. Director, .12.2017
7. Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care se
realizează activitatea la nivelul colectivelor metodice şi a Director, Permanent
fiecărui cadru didactic în parte: Responsabili de
a) Organizarea si desfasurarea testelor initiale; comisii/catedre
b) Analiza rezultatelor testelor initiale, stabilirea si aplicarea
masurilor ameliorative;
c) Controlul parcurgerii ritmice a materiei;
d) Controlul evaluării continue şi corecte a elevilor;
e) Desfăşurarea lucrărilor semestriale;
f) Folosirea laboratorului de informatica si a lectiilor AeL.
8. Elaborarea de teste de evaluare în vederea identificării Responsabili de catedră 31.10.2017
elevilor capabili de performanţă.
9. Implicarea într-o măsură sporită în activitatea şcolii a Stancu Florica Permanent
psihologului şcolar; Psiholog şcolar
10. Dezvoltarea personală a elevilor:
a) Actualizarea regulamentului de ordine interioară; asigurarea 16.10.2017
funcţionalităţii comisiei pentru prevenirea şi combaterea Director, Consiliul de
violenţei în şcoală; Administraţie 31.10.2017
b) Prelucrarea de către diriginţi a regulamentului şcolar şi a Resp. Com. Dirig.
regulamentului de functionare interna a unitatii; Resp. Comisii metodice 31.10.2017
c) Constituirea grupelor de excelenţă şi formarea de grupe de Resp. Activ.
elevi, pe ani de studiu, în vederea pregătirii pentru Extrascolare periodic
3
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I
performanţă. Resp. Activ.
d) Participarea la spectacole de teatru, opera, circ, etc. Extrascolare, inv., dirig.
e) Desfăşurarea de activitati artistice, spectacole, momente Resp. Com. Ed. Fizica cu ocazia
festive, serbari dedicate zilelor care marcheaza anumite evenimentelor
evenimente
f) Organizarea de competiţii sportive conf. calendar
sportive
11.Întocmirea orarului scolar în concordanţă cu conditiile Comisie orar 08.09.2017
concrete si cerinţele psiho-pedagogice ce se impun.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Concordanţa cu documentele MEN;
Respectarea precizărilor din OMEN, metodologii şi norme de aplicare a curriculumului şcolar;
Respectarea termenelor;
Identificarea oportunităţilor şi a problemelor;

4
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I
II. RESURSE UMANE
OBIECTIVE:
Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind actele normative legate de încadrare,
perfecţionare şi evaluarea cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar;
Prezentarea ofertelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic transmise
de CCD si alte institutii de formare;
Creşterea calităţii resurselor umane, din unitate, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi
asigurarea calităţii în educatie;

Activităţi Responsabilitate Termen

1) Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare ţinând seama de CA, CP 30.11.2017


resursa umana, conditiile existente si cerintele comunitatii locale;
2) Stabilirea invatatorilor/diriginţilor la clase. Director, 05.09.2017
Completarea cataloagelor de către diriginţi. 25.09.2017
3) Planificarea activităţilor educative de către diriginţi. Resp. com. Dirig. 03.10.2017
4) Realizarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale; Directori 03.10.2017
Responsabili de
catedră
5) Planificarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate CPP 03.10.2017
pe parcursul semestrului:
6) Instituirea serviciului pe şcoală pentru profesori şi elevi: Com. Orar si Permanent
serviciu/scoala
7) Integrarea noilor colegi în colectivele de catedră. Cooperarea, la Director, Permanent
nivelul fiecărei catedre pentru utilizarea unor strategii de predare Responsabilii de
eficientă, în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile. comisii/ catedre
8) Sprijinirea cadrelor didactice pentru susţinerea examenelor de Director, Permanent
perfecţionare prin obţinerea gradelor didactice;
9) Sprijinirea dezvoltării profesionale prin participarea cadrelor Director, resp. Com. Permanent
didactice şi a celorlalte categorii de personal la cursurile de formare Perf.
profesională organizate de către CCD şi la alte forme de perfecţionare.
10) Realizarea unor proiecte in colaborare cu unităţi şcolare pe plan Director, CPP, Permanent
local, national, international. Catedra limba si
comunicare

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Respectarea regulamentelor şi a standardelor precizate în documentele MECS;
Numărul de proiecte educaţionale propuse şi implementate ;
Numărul cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare/perfectionare ;

5
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I
III. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE:
OBIECTIVE:
Monitorizarea resurselor materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite;
Modernizarea infrastructurii unităţii şcolare prin creşterea gradului de informatizare a activităţii
tuturor compartimentelor;
Asigurarea unui cadru de securitate a elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţii şcolare.

Activităţi Responsabilitate Termen

1. Elaborarea planului de dezvoltare pe anul şcolar în curs şi a Director, 19.10.2017


planului de activitate pe semestrul I. Consiliul de Administraţie
2. Organizarea echipelor de lucru: Consiliul de Administraţie 5.09.2017
a) numirea responsabililor de comisii/catedre/domenii de Consiliul Profesoral
activitate.
b) alegerea membrilor Consiliului de Administraţie 27.09.2017
c) avizarea planurilor manageriale/de activitate ale
comisiilor/catedrelor/domenii de activitate. 27.10.2017
3. Realizarea proiectului de buget al şcolii pentru anul Consiliul de Administraţie 25.11.2017
calendaristic 2016;
4 Realizarea în şcoală a unui climat de asigurare a securităţii; Director, Permanent
realizarea unui contract de monitorizare cu o firmă
specializată în asigurarea securităţii şcolii
5.Achiziţionarea de reventi didactice pentru buna Director, Responsabili de Permanent
desfăşurare a activităţii profesionale. comisii/catedre
6. Asigurarea si distribuirea manualelor aprobate, pentru toti Diriginţi 11.09.2017
elevii unitatii.
7.Achiziţionarea de cărţi şi optimizarea activităţii desfăşurate Director, Permanent
la biblioteca şcolii.
8. Realizarea procesului de inventariere şi casare. Director, 15.12.2017
Comisia de inventariere
11. Derularea programului de acordare a burselor si Comisia de acordare a Permanent
rechizitelor şcolare . burselor

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Raportări periodice;
Respectarea termenelor;
Numărul de achiziţii şi tipul lor;
Statistici.

6
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I
IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE:
OBIECTIVE:
Aplicarea în activitatea şcolii a legislaţiei economice, a legislaţiei muncii şi din domeniul protecţiei
civile;
Realizarea fişei postului pentru personalul unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Intensificarea colaborării cu instituţiile comunitare la nivel local şi municipal;

Activităţi Responsabilitate Termen


1.Constituirea comitetelor de părinţi pe clase şi a consiliului Director, 25.09.2017
reprezentativ al părinţilor din unitate Diriginţi
2. Implicarea părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii locale în Director, CPP, CRP Permanent
relaţiile de parteneriat in programe/proiecte incheiate de scoala
3.Actualizarea site-ului şcolii; Director, informatician 04.12.2017
parinti
4.Îndeplinirea sarcinilor pe linia protecţiei muncii şi a protecţiei Director Permanent
civile.
8.Colaborarea cu Poliţia locala în vederea desfăşurării unor Director Permanent
acţiuni cu character preventiv şi pentru soluţionarea cazurilor
care ţin de competenţa acestor instituţii.
9.Cooperarea cu Consiliul Local în vederea asigurării susţinerii Director Permanent
financiare pentru buna funcţionare a şcolii.
11. Derularea în bune condiţii a programului „laptele şi cornul” Director, responsabili Permanent
12. Rezolvarea situaţiilor conflictuale care pot să apară în Directori, CP ,Psiholog Permanent
relaţiile dintre elevi-cadre didactice/personal administrativ- şcolar
părinţi.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
Respectarea regulamentelor şi a standardelor ;
Adecvarea la nevoile comunităţii;
Gradul de asigurare a criteriilor de calitate.

Director,
Prof. BUZDUGA IONELA CAMELIA

7
PROGRAM MANAGERIAL 2017 - 2018
SEMESTRUL I

S-ar putea să vă placă și