Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

STUDENT: IVAN (LAZAR) DOINIȚA


AN III -P.I.P.P
Disciplina:Didactica educatiei tehnologice
Clasa a IV-a
Unitatea:” Tehnologia cu bune si rele”
Tema: Calculatorul – avantaje și dezavantaje
Scopul activității: identificarea avantajelor și dezavantajelor utilizării Calculatorului

Obiective cadru: Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.

Obiective operaționale:
O1: să definească Calculatorul, precizând funcțiile acestuia;
O2: să prezinte avantajele și dezavantajele Calculatorului;
O3: să folosească Calculatorul pentru diferite scopuri cu caracter informativ si educativ;
O4: să descopere pericolele la care se expun când utilizează Calculatorul într-un mod
neadecvat.

Strategia didactică:

Metode și procedee didactice: conversația, metoda Stiu/Vreau sa stiu/ Am învățat prezentare


Power Point- filmulet, dezbaterea, explicația, Brainstormingul
Forme de organizare a activității: activitate frontală, individuală, pe grupe.
Metode și tehnici de evaluare: interevaluarea, observarea sistematică, chestionarea orală,
aprecierea verbală, metoda A, B, C.
Resurse:
a. umane: 15 elevi ai clasei a IV-a ;
b. materiale/mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, fișe de lucru, flipchart,
coli de flipchart, markere, filmuleț
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfășurării activității: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE

1. Daniela Călugăru, ”Dirigenția și consilierea” – ghid metodologic, Editura ”Gheorghe


Alexandru” Craiova.
2. Silvia Marinescu, Rodica Dinescu, ”Invitație la educație” – Suport metodic pentru
lecții educative la gimnaziu și liceu, Editura Carminis, Pitești.
3. Site-uri: www.safernet.ro, www.youtube.com, ro.wikipedia.org.
4. ”Ghidul utilizării în siguranță a Internetului – Un internet mai sigur pentru toți elevii!”
– Ministerul Educației Naționale, Salvați Copiii!, sigur.info, București.
5. ”Enciclopedie științifică ilustrată cu link-uri pe internet”, Editura Aquila.
Desfășurarea activității

Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare


lecției Timp Forme de Metode și Mijloace de
organizare procedee învățământ
1. Moment Identifică absenții, asigură Se pregătesc pentru 1` Activitate Conversația Instrumente
organizatoric climatul necesar bunei activitate. frontală de scris
desfășurări a lecției.
2. Captarea La inceputul activitatii
atenției și didactice li se va cere elevilor
asigurarea sa numeasca cele mai utile 5 Sunt atenţi;
climatului obiecte din casa lor. Se face Completează fişa primită cu 3` Activitate Conversația Fisa de lucru Observarea
afectiv observatia ca pe primele locuri cele mai utile obiecte din individuală sistematică
in listele acestora se situeaza casa lor;
televizorul si calculatorul.

2` Expunerea

3. Anunțarea Anunță tema lecției Ascultă, apoi notează titlul 1` Activitate Expunerea
temei și a Calculatorul – avantaje și lecţiei în caiete. frontală
obiectivelor dezavantaje și prezint
obiectivele operaționale.
4. O1 Elevii participă la discuții. 5` Activitate Conversația Chestionarea
Prezentarea Metoda: Știu/Vreau să știu/ individuala scrisa
conținutului Am învățat;(Anexa 1.)
și dirijarea Elevilor li se prezintă o fișă cu Metoda: Fisa:Stiu/vrea
învățării un tabel, ce cuprinde metoda: Stiu/Vreau sa
Stiu/Vreau sa stiu/Am invatat, sa stiu/ Am stiu/aminvatat
și li se explica ceea ce au de învățat
facut.
În coloana I trebuie să scrie
ceea ce stiu ei despre
Calculator;
În coloana II ceea ce ar vrea Vizionează filmulețul. 3` Activitate Aprecierea
sa stie în plus fata de ceea ce frontală Produsele verbală
stiu pană în prezent , iar ultima realizate de
coloana ramane necompletata. Elevii participă la discuții. 2` Activitate Expunerea elevi
Are loc o discutie frontala . frontală
Elevii lucrează în grupe, apoi 10` Activitate Laptop Interevaluarea
prezintă produsele realizate. pe grupe Conversația Video-
O2 proiector
Propune elevilor să vizioneze
filmulețul „Calculatorul
,prieten sau dusman”
Se discută pe baza filmulețului
vizionat. Elevii ascultă explicațiile 4` Activitate Explicația Fișe de lucru
Solicită elevilor să precizeze profesorului. frontală
calculatorul, avantajele și
dezavantajele lui, astfel:
O4 -grupele I, III – Avantajele
Internetului;
-grupele II, IV – Dezavantajele
Internetului. Elevii dezbat situația 5` Activitate Conversația Interevaluarea
-grupaV-Calculatorul(Anexa2) prezentată. frontală Dezbaterea
O5 .
Dupa cîteva minute membrii
fiecarei grupe se întrunesc, le Lucrul în Flipchart
discută în grup din nou si le grup Foaie de
finalizeaza scriindu-le pe foaia Activitate flipchart
de flipchart . Apoi fiecare pe grupe
grupa își alege un lider care le Braistormin Carioci
va prezenta în fata clasei. g

Se analizează raspunsurile 1`
fiecărui grup, după necesitate Elevii ascultă.
se aduc completari celor
prezentate
Expunerea
Elevii prezinta

Activitate
frontala
5. Obținerea O2 Propune elevilor să urmărească Elevii se consultă în cadrul 5` Activitate Conversația Filmuleț Chestionarea
performanței un filmuleț, apoi să răspundă la grupului, apoi prezintă pe grupe Dezbaterea orală
întrebările Ce s-ar putea concluziile.
întâmpla dacă nu ar mai exista
Calculatorul Cum ar
decurge o lună fără
Calculator
Se pune accentul pe
avanatajele și dezavantajele
Internetului.
6. Integrarea Indemnă elevii să completeze Elevii lucrează individual, 5` Activitate Explicația Fișă de lucru Interevaluarea
evaluării de a trei coloană a Tabelului: apoi prezintă produsele individuala Expunerea
tip formativ Știu/Vreau să știu/ Am învățat. realizate.
Acest tabel va fi păstrat în
portofoliul personal al fiecărui
elev.

7. Asigurarea Prezint tema lecției următoare: Elevii își notează în caiete. 1`


transferului .
8. Evaluarea Solicită elevilor să-şi exprime Elevii exprimă aspectele 2` Activitate Conversaţia Fișă de lucru Metoda A, B,
activității opiniile despre activitate, pozitive şi aspectele negative frontală C
folosind metoda A, B, C: ale activităţii, ţinând cont de
Am învăţat..…....…. obiectivele propuse la
Bine a fost că........... începutul lecţiei.
Cred că......................
Apreciază aportul elevilor la
lecţie.
ANEXA 2

CREIER PROFESOR
URIAŞ
JURNAL

CALCULATORUL

PRIETEN

PĂRINTE TELEVIZOR

TV online Informaţii Jocuri /


desene
animate

Dicţionar
AVANTAJE

Comunicar
e
Publicitate Filme
Certuri Activităţi Informaţii
cu ilegale dăunătoare
Scăderea părinţii
performanţel
or şcolare

Limbaj
incorect
DEZAVANTAJE
Timp
pierdut /
dependenţă
Furt de
identitat
Probleme cu ochii e
Lipsa
sportului Viruşi
ANEXA 1.

Nume si prenume:________________________
CLASA:

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT


ANEXA 3

Fișă de evaluare

Am învăţat..…………………………………………………………………………………....

Bine a fost că.........…………………………………………………………………………….

Cred că....................……………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și