Sunteți pe pagina 1din 2

Investigația metodă de evaluare

Gavrilă Andreea

Metodele alternative de evaluare sunt o expresie a schimbărilor de perspectivă din educaţie,


ele mutând accentul pe evalurea formativă, capabilă să-i implice pe elevi în propria formare.
De asemenea, acestea urmăresc crearea unor corelaţii interdisciplinare, dezvoltarea
unor competenţe şi schimbarea unor interese şi atitudini.
Una dintre metodele complementare asupra cărora ne vom concentra atenţia este investigaţia,
„metodă de lucru ce constă în căutarea de informaţii pe o temă dată, în descoperirea a ceva
nou sau în folosirea competenţelor în situaţii noi.” (Marilena Pevelescu) Aceasta evaluzeaă
mai mult procesul decât produsul, desfăşurându-se individul sau în grup. Ca timp, poate fi de
lungă durată, dar se poate manifesta şi într-o oră de curs, iar produsul se poate concretiza într-
un raport privind rezultatele investigaţiei.

INVESTIGAŢIA (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de regulă, ca


metodă de învăţare, pentru a-i deprinde pe elevi să gândească şi să acţioneze
independent, atât individual cât şi în echipă.
La începutul semestrului, profesorul stabileşte lista de teme pe care elevii urmează să
le abordeze cu ajutorul investigaţiei, perioada investigaţiei, modul de lucru, de prezentare şi
de valorificare a rezultatelor.

Investigaţia se poate realiza individual sau colectiv.

Este de preferat ca rezultatele să fie analizate cu clasa de elevi, pentru ca profesorul să


poată formula observaţii, aprecieri şi concluzii.

Pe baza analizei activităţii elevilor şi a rezultatelor obţinute de ei în cadrul

investigaţiei, profesorul poate acorda note, valorificând, în felul acesta, funcţia evaluativă a
investigaţiei.

Înscrisă între obiectivele-cadru ale disciplinei limba şi literatura română, investigaţia dezvoltă
capacitatea elevului de e cerceta, în special textul literar, la diverse niveluri (structură,
elemente de naratologie, de prozodie, de stilistică etc.). De asemenea, oferă posibilitatea de a
aplica, în mod creativ, cunoştinţe dobândite în aprofundarea unor componenete ale limbii
(fonetica, lexicul, morfologia, sintaxa propoziţiei), a unor categorii semantice (sinonime,
antonime, omonime, etc.).
Aşa cum susţine Ghidul de evaluare SNEE, prin această metodă, elevul va fi încurajat:

• să exerseze tehnicile de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire;

• să coroboreze şi să interpreteze diferite infomaţii;

• să-şi cultive interesul pentru cercetare;

• să-şi exprime o opinie sau o judecată de valoare asupra elementelor invetsigate;

• să-şi restructureze permanent sistemul noţional propriu, prin integrarea informaţiei nou
obţinute;

• să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă;

• să-şi cunoască limitele.

S-ar putea să vă placă și