Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Data :
Clasa: a VII-a
Propunator : prof. ION PUFULETE
Şcoala Gimnazială, Comuna Boldeşti- Grădiştea
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare : Patrulatere
Subiectul: Patrulatere- probleme diverse
Tipul lecţiei: Sistematizarea si consolidarea cunoştinţelor

Competente specifice:
CS1. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date
CS2. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme
CS3. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate
CS4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere

Obiective operaţionale:
a)cognitive
OC1.Să recunoască şi să descrie figurile geometrice plane în diverse configuraţii, să utilizeze
localizări şi poziţii relative în rezolvarea de probleme
OC2.Să enunte definitiile si proprietăţile specifice patrulaterelor
OC3.Să utilizeze proprietăţi calitative şi metrice ale figurilor geometrice în rezolvarea unor probleme
OC4.Să utilizeze instrumente geometrice pentru a construi diferite configuraţii geometrice
OC5.Să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, utilizând modalităţi variate în exprimare;
b)afective
OA1. Să participe cu interes la lecţie
OA2. Să manifeste curiozitate şi creativitate în rezolvarea sarcinilor propuse
c)psiho-motorii
OP1. Să aşeze corect notatiile si desenele în pagină
OP2. Să scrie lizibil în caiete şi pe tablă

Metode şi procedee:
-conversaţia,
-explicaţia,
-exerciţiul,
-demonstratia
-munca independentă,
-munca in echipa
-jocul didactic

Mijloace didactice:
Manual clasa a VII –a
Culegere de exerciţii şi probleme clasa aVII-a ( Editura Niculescu)
Fişe de lucru
Scenariu didactic
Momentele lectiei Timp Continuturi si sarcini de invatare Metode si Modalitati de
procedee evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1.Moment 3 min.  Verifica prezenta elevilor. Elevii isi pregatesc
organizatoric  Asigura conditiile optime pentru cartile si caietele de
desfasurarea eficienta a lectiei matematica
2.Verificarea 5 min.  Verifica frontal si individual tema de acasa Prezinta caietele Conversatia, Frontala si
temei si face eventuale observatii, iar daca exista cu tema Explicatia Individuala
probleme nefinalizate se rezolva la tabla sau se dau Se apreciaza
indicatii privind modalitatea de rezolvare raspunsurile
corecte
3. Captarea atentiei 2 min.  Anunţa tema si obiectivele lectiei.Sub o Notează titlul lecţiei pe
Anuntarea temei si a forma accesibila, profesorul va informa elevii caiete şi sunt atenţi la Explicatia
obiectivelor despre rezultatele la care ei trebuie sa ajunga, adica obiectivele anunţate Conversatia
ce vor sti si ce vor sti sa faca daca isi insusesc
cunostintele ce se analizeaza.

4.Reactualizarea 6 min  Profesorul solicita elevilor realizarea


cunostintelor urmatoarelor sarcini de lucru :

1.Definiti patrulaterele studiate (paralelogramul, Elevii asculta explicatiile Frontala si


dreptunghiul, rombul, patratul, trapezul) . profesorului apoi rezolva Conversatia Individuala
sarcinile primite Se apreciaza
2.Enuntati proprietetile patrulaterelor studiate raspunsurile
(proprieteti referitoare la laturi, unghiuri, corecte
diagonale) .

3.Precizati formulele de calcul pentru perimetrul si


aria patrulaterelor studiate
5.Sistematizarea si 20  Propune elevilor sa completeze
consolidarea min propozitiile: Elevii completeaza
cunostintelor propozitiile: Se apreciaza
-Diagonalele unui dreptunghi nu sunt…. Elevii rezolva individual Conversatia raspunsurile
-Unghiurile unui paralelogram nu sunt …. sarcina de lucru iar euristica corecte date de
-Laturile opuse ale trapezului nu sunt …. raspunsurile sunt elevi
-Unghiurile opuse ale unui romb care nu este verificate frontal.
patrat nu sunt …

 Profesorul propune elevilor impartiti in


4 grupe un concurs. Toate grupele primesc sarcina Se apreciaza
de a enunta : Elevii asculta explicatiile Conversatia raspunsurile
a) O proprietate pe care o are patratul si nu o profesorului apoi rezolva euristica corecte date de
are rombul in echipa sarcinile primite elevi
b) O proprietate pe care o are dreptunghiul
si nu o are rombul Elevii aleg raspunsurile
c) O proprietate pe care o are rombul si nu o corecte in urma
are dreptunghiul discutiilor purtate in
d) O proprietate pe care o are dreptunghiul si cadrul echipei apoi un
nu o are paralelogramul reprezentant scrie
e) O proprietate pe care o are patratul si nu o raspunsurile la tabla
are dreptunghiul
f) O proprietate pe care o are paralelogramul
si nu o are trapezul
g) O proprietate pe care o are trapezul isoscel
si nu o are rombul Observarea
sistematica
Conversatia frontală şi
 Profesorul imparte clasa in grupe de cate Elevii asculta explicatiile Explicatia individuală
trei elevi si propune elevilor jocul “Descoperea profesorului apoi rezolva Activitate in Se apreciaza
patrulaterul”. sarcinile primite grup raspunsurile
Se prezinta scopul jocului, regulie jocului si timpul Jocul didactic corecte date de
de lucru echipa
6.Obtinerea 10min  Distribuie elevilor testul de evaluare si Elevii rezolva individual Conversatia, Evaluarea
performantei . propune acestora sa rezolve individual exercitiile iar Explicatia, testelor
exercitiile raspunsurile sunt Exercitiul
verificate frontal. Activitate
individuala
7.Incheierea 4 min.  Profesorul face aprecieri asupra Elevii noteaza tema Conversatia, Notarea
activitatii cunostintelor elevilor, noteaza elevii propusi pentru ,asculta aprecierile Explicatia elevilor
notare si eventual elevii foarte activi justificand profesorului si indicatiile
acordarea notei respective primite pentru rezolvarea
 Tema pentru acasa (indicatii de rezolvare) temei
pag 163ex 12,13,14 culegere
DESCOPERA PATRULATERUL
Scopul jocului
Jocul urmareste ca elevii:
-sa cunoasca proprietatile patrulaterelor
-sa identifice pe baza proprietatilor diverse patrulatere
-sa realizeze desene corespunzatoare pentru patrulaterele identificate
-sa completeze fisele primite si cu alte proprietati ale patrulaterului identificat

Regulile jocului
1.Fiecare echipa primeste o fisa care cuprinde 5 proprietati ale patrulaterului scrise sub forma de
intrebari cu raspuns dual (DA, NU)
2.Un elev se gandeste la un patrulater si raspunde cu DA la intrebarile care reprezinta proprietati
ale patrulaterului la care s-a gandit
3.Un al doilea membru al echipei descopera, folosind raspunsurile corecte, patrulaterul la care
s-a gandit colegul sau si realizeaza un desen corespunzator in spatiu de pe fisa destinat desenului
4.Cel de-al treilea membru al echipei completeaza fisa cu cel putin doua proprietati ale
patrulaterului descoperit la pasul anterior
5.La final profesorul ofera feedback elevilor asupra corectitudinii si rapiditatii cu care a fost
indeplinita sarcina de lucru.

FIŞA ………..
DA NU
1. Are laturile opuse paralele?
2.Are diagonalele perpendiculare?
3.Are doua laturi neparalele?
4.Are un unghi drept?
5.Are laturile consecutive de lungimi diferite?
DESEN

P1
P2
TEST DE EVALUARE
1.Diagonalele pătratului ABCD se intersectează în O. Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului
BOC
2. Aflaţi lungimea laturii unui pătrat cu perimetrul de 7 m.
3.Perimetrul unui dreptunghi este de 8 cm, iar lungimea sa este egală cu dublul lăţimii. Aflaţi
lungimile laturilor sale.
4. Demonstraţi că cele patru triunghiuri formate de diagonalele unui dreptunghi sunt isoscele.
5. Dreptunghiul MNPQ are m(<PQN) = 30º. Ştiind că MQ = 5 dam, calculaţi lungimea
diagonalei MP.
6. Măsura unui unghi al unui paralelogram este de 47º. Aflaţi măsurile celorlalte unghiuri
7. Perimetrul unui romb este de 20 cm. Calculaţi lungimile laturilor sale.
8. Într-un romb cu un unghi de 120º, diagonala mică are lungimea de 10 cm. Aflaţi perimetrul
rombului
9.Enunţaţi proprietăţile trapezului dreptunghic referitoare la unghiuri