Sunteți pe pagina 1din 13

CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:

DATA: 28.08.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 1/13

FACULTATEA INGINERIE ECONOMICĂ ȘI BUSINESS


DEPARTAMENTUL TEORIE ECONOMICĂ ȘI MARKETING

APROBATĂ APROBATĂ
la şedinţa DTEM la şedinţa Consiliului FIEB
nr.____din____________ nr.____din____________
Șef Departament TEM Președintele Consiliului FIEB
Veaceslav BÂRDAN, conf. univ., dr. Rafael CILOCI, conf. univ., dr.
__________________________ _______________________

Program de studiu: Administrarea afacerilor

Denumirea unității de curs: PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONAL-MANAGERIALĂ


Benefeciari: Studenţii anului I, învățământ cu frecvență,

Ciclul de învățământ: Studii superioare de Master, ciclul II


Numărul de credite ECTS: 4 (20 ore în auditoriu şi 20 ore de activităţi individuale ale
studentului, 1 credit = 15 ore de activităţi în auditoriu şi 15
ore de activităţi individuale ale studentului)

Titularul untății de curs: Conf. unv., Dr. Veaceslav BÂRDAN

_______________________________
semnătura titularului de curs

1
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 28.08.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 2/13

I. PRELIMINARII

Cursul de Psihologie organizaţional-managerială este destinat studierii la ciclul II la toate


programele de masterat din cadrul facultăţii Inginerie Economică şi Business din cadrul Universităţii
Tehnice a Moldovei și se studiază la primul an de studii în semnestrul 2.
Rolul acestui curs în pregătirea viitorilor manageri și specialiști din punctul de vedere al
asigurării funcționalității și gestiunii eficiente a activității întreprinderilor, departamentelor, secțiilor și
echipelor pe care le v-or conduce sau ]n care v-or activa. Un conducător bun de întreprindere sau
colectiv de producție trebuie să poată asigura un climat psihologic prielnic pentru a favoriza buna
desfășurare a activității.
Structural cursul este conceput pentru a oferi masteranzilor cunoştinţe despre psihologia
colectivelor organizațiilor din sfera producției începând cu apariția, clasificarea și structura
organizațiilor, modul de constituire, activitatea, eficiența și eficacitatea organizațiilor, stiluri de
conducere a unei organizații, cultura organizațională, team-building-ul, modul de recrutare a
personalului, conflictele în organizații și tactici de soluționare a acestora, precum și buna organizare a
relațiilor cu publicul de către o organizație etc.
Buna cunoaștere și implementare a celor menționate ar permite asigurarea viabilității
întreprinderilor și realizarea obiectivelor stabilite.

II. PRECONDIŢII DE ACCES LA UNITATEA DE CURS/MODUL:

Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede cunoștințe temeinice din
domeniul teoriei economice, marketingului, microeconomiei, macroeconomiei, managementului
resurselor umane ș. a., fapt ce le-ar permite o mai bună însușire a acestuia. Ar fi binevenite
cunoștințele din cursurile de psihologie generală sau sociologie. Dat fiid faptul că la specialitățile
inginerești se acordă mai puțină atenție studierii disciplinilor din domeniul psihologiei sunt, la fel,
binevenite diferite cursuri de formare profesională parcurse în mod individual de către masteranți.

III. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE

Competenţele formate de această unitate de curs vor servi ca bază pentru formarea
competenţelor profesionale în cadrul unităţilor de curs Psihologie organizațional-managerială.
Unitatea de curs prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:
CP2. Examinarea funcţiilor psihologului în cadrul întreprinderii și a cunoștințelor din domeniul
psihologiei pentru conducătorul unui colectiv de muncă.
 Descrierea funcţiilor managementului şi a funcţiunilor întreprinderilor prin prizma psihologiei
organizațional-managerială.
 Explicarea rolului interacţiunii şi exercitări funcţiilor managementului şi funcţiunilor
întreprinderi prin prizma psihologiei organizațional-manageriale.
 Conceperea funcţionării întreprinderilor prin prizma psihologiei organizațional-manageriale.
 Evaluarea caracteristicilor funcţiunilor întreprinderii din punct de vedere psiho-social.
 Formularea soluţiilor pentru asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii prin buna
constituire și organizare a ecesteia.

CP4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode-standard de evaluare a eficienţei unor metode,


procese, fenomene şi teorii.
 Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanţelor întreprinderii și
argumentarea modului de organizare.
2
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 28.08.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 3/13

 Explicarea interacţiunii factorilor care determină performanţele întreprinderii.


 Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creşterea performanţelor întreprinderii.
 Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanţelor întreprinderii și personalului
acestora.
 Dezvoltarea de soluţii complexe pentru creşterea performanţelor întreprinderii și
personalului acestora.
CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei.
CT2. Identificarea, descrierea şi derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă şi
descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate.
CT3. Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale,
economice şi de cultură organizaţională.

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor


specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi
formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi
străine.
IV. ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS
Numărul de ore Evaluarea
Codul Anul
Semestrul Lucrări de Lucrul
disciplinei predării Prelegeri Seminare Credite Curentă Finală
laborator individual
S. Învăţământ cu frecvenţă

S. II IV 20 20 - 80 4 2 atestări examen

3
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 31.01.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 4/11

V. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI METODE DIDACTICE APLICATE

Realizarea în
Conţinuturi
timp (ore)*
Rezultatele învăţării.
Metode de predare învăţământ cu
Studentul trebuie:
Prelegeri Seminare frecvenţă
prelegeri semin.
să cunoască: Tema 1. Obiectul de studiu al Seminarul nr. 1. Obiectul de Pentru prelegere:
● obiectul de studiu al psihologiei psihologiei organizaţional- studiu al psihologiei expunerea, conversaţia
organizaţional-manageriale; manageriale organizaţional-manageriale 2 2
● relațiile între psihologia generală, 1.1. Noțiunile fundamentale: 1.1. Noțiunile fundamentale: Pentru seminar:
psihologia socială, psihologia organizație, om organizațional, organizație, om organizațional, învăţarea prin
muncii și psihologia comportament organizațional; comportament organizațional; cercetarea
organizațională.principalele; 1.2. Relațiile psihologiei 1.2. Relațiile psihologiei documentelor
să fie capabil: organizaţional-manageriale cu alte organizaţional-manageriale cu
● să definească factorii psihologici științe psihologice; alte științe psihologice;
implicați în activitatea 1.3. Apariția și evoluția psihologiei 1.3. Apariția și evoluția psihologiei
managerială. organizaţional-manageriale; organizaţional-manageriale;
1.4. Cercetările lui Mayo. 1.4. Cercetările lui Mayo.
Schimbarera concepțiilor și noi Schimbarera concepțiilor și noi
viziuni metodologice. viziuni metodologice.
să cunoască: Tema 2. Definirea și clasificarea Seminarul nr 2. Definirea și Pentru prelegeri:
● definirea și clasificarea organizațiilor clasificarea organizațiilor expunerea, învăţare prin
organizațiilor după diferite criterii 2.1. Definirea organizațiilor după 2.1. Definirea organizațiilor după colaborare 2 2
și autori; diferite criterii; diferite criterii;
● diferite organizații după gradul 2.2. Clasificarea organizațiilor după 2.2. Clasificarea organizațiilor după Pentru seminar:
de congruență. diferiți autori (A. Etzioni, P. Blau și diferiți autori (A. Etzioni, P. Blau și învăţarea prin
să fie capabil: R. Scott, D. Katz și R. Kahn etc.); R. Scott, D. Katz și R. Kahn etc.); cercetarea
● să identifice la ce categorie se 2.3. Clasificarea organizațiilor după 2.3. Clasificarea organizațiilor după documentelor
atribuie diferite organizații; gradul de congruență. gradul de congruență.
 să identifice organizațiile după

4
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 31.01.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 5/11

gradul de congruență.
să cunoască: Tema 3. Eficiența – problemă Seminarul nr 3. Eficiența – Pentru prelegeri:
● delimitările conceptuale între fundamentală a psihologiei problemă fundamentală a expunerea, învăţare prin
eficiență și eficacitate; organizaţional-manageriale psihologiei organizaţional- colaborare 2 2
● să analizeze principiile eficienței 3.1. Delimitări conceptuale între manageriale
/ eficacității. eficiență și eficacitate; 3.1. Delimitări conceptuale între Pentru seminar:
să fie capabil: 3.2. Principiile eficienței / eficiență și eficacitate; problematizarea; tehnici
● să măsoare și să evalueze eficacității; 3.2. Principiile eficienței / de învăţare interactiv-
eficiența și eficacitatea. 3.3. Tipuri de eficiență/eficacitate; eficacității; creativă
3.4. Măsurarea și evaluarea 3.3. Tipuri de eficiență/eficacitate;
eficienței/eficacității. 3.4. Măsurarea și evaluarea
eficienței/eficacității.
să cunoască: Tema 4. Omul organizațional Seminarul nr 4. Omul Pentru prelegeri:
● să definească vârsta adultă, 4.1. Definirea vârstei adulte, organizațional expunerea, învăţare prin
periodizarea și caracteristicile periodizarea și caracteristicile 4.1. Definirea vârstei adulte, colaborare 2 2
spacifice fiecărei perioade; spacifice fiecărei perioade; periodizarea și caracteristicile
● să distingă și să caracterizeze 4.2. Tipurile și varietățile de oameni spacifice fiecărei perioade; Pentru seminar:
funcțiile personalității adulte. în psihologia organizaţional- 4.2. Tipurile și varietățile de oameni problematizarea; tehnici
să fie capabil: managerială; în psihologia organizaţional- de învăţare interactiv-
● să distingă relația dintre om și 4.3. Relația dintre om și organizație managerială; creativă
organizație (din punct de vedere al (din punct de vedere al contractului 4.3. Relația dintre om și organizație
contractului psihologic). psihologic). (din punct de vedere al contractului
psihologic).

5
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 31.01.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 6/11

să cunoască: Tema 5. Recrutarea și selecția Seminarul nr. 6. Recrutarea și Pentru prelegeri:


● să cunoască rolul recrutării și personalului selecția personalului expunerea, învăţare prin
selecției personalului în cadrul 5.1. Locul și rolul recrutării și 6.1. Scopuri și mijloace în recrutarea colaborare 2 2
organizațiilor; selecției personalului în cadrul personalului;
● să cunoască mijloace în organizațiilor; 6.2. Strategii, politici și metode de Pentru seminar:
recrutarea personalului. 5.2. Activitățile preliminare pentru recrutare a personalului; problematizarea; tehnici
să fie capabil: recrutarea și selecția personalului; 6.3. Tipuri de selecție a personalului; de învăţare interactiv-
● să selecteze și să elaboreze 5.3. Scopuri și mijloace în recrutarea 6.4. Metode de selecție a creativă
strategii, politici și metode de personalului; personalului de conducere.
recrutare a personalului. 5.4. Strategii, politici și metode de
recrutare a personalului;
5.5. Tipuri de selecție a personalului.
să cunoască: Tema 6. Proiectarea, formarea și Seminarul nr. 5. Proiectarea, Pentru prelegeri:
● criteriile de formare a grupurilor reconstrucția grupurilor de muncă formarea și reconstrucția expunerea, învăţare prin
de muncă și a echipei de muncă; 6.1. Grupul de muncă și echipa de grupurilor de muncă colaborare 2 2
● să evalueze factorii interiori și muncă; 5.1. Grupul de muncă și echipa de
exteriori ce determină dezvoltarea 6.2. Criteriile de formare a muncă; Pentru seminar:
grupurilor de muncă. grupurilor de muncă; 5.2. Criteriile de formare a problematizarea; tehnici
să fie capabil: 6.3. Dimanica și dezvoltarea grupurilor de muncă; de învăţare interactiv-
● să organizeze grupuri și echipe grupurilor de muncă; 5.3. Dimanica și dezvoltarea creativă
de muncă eficiente și durabile. 6.4. Factorii interiori și exteriori ce grupurilor de muncă;
determină dezvoltarea grupurilor de 5.4. Factorii interiori și exteriori ce
muncă. determină dezvoltarea grupurilor de
muncă.

6
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 31.01.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 7/11

să cunoască: Tema 7. Comunicarea Seminarul nr. 7. Comunicarea Pentru prelegeri:


● să cunoască tipurile de organizațională organizațională expunerea, învăţare prin
comunicare organizațională; 7.1. Tipuri de comunicare 7.1. Tipuri de comunicare colaborare 2 2
● să stabilească canale, rețele și organizațională; organizațională;
structuri de comunicare. 7.2. Canale, rețele și structuri de 7.2. Canale, rețele și structuri de Pentru seminar:
să fie capabil: comunicare; comunicare; problematizarea; tehnici
● să identifice cauzele 7.3. Perturbarea comunicării 7.3. Perturbarea comunicării de învăţare interactiv-
determinante ale perturbării organizaționale și cauzele organizaționale și cauzele creativă
comunicării organizaționale. determinante ale acesteia. determinante ale acesteia.

să cunoască: Tema 8. Psihologia Seminarul nr. 8. Psihologia Pentru prelegeri:


● să cunoască conceptele cu privire comportamentului persoanei în comportamentului persoanei în expunerea, învăţare prin
la comportamentul persoanei; organizație organizație colaborare 2 2
● să evaluarea tipurilor 8.1. Concepte cu privire la 8.1. Concepte cu privire la
personalității după Myers-Briggs. comportamentul persoanei; comportamentul persoanei; Pentru seminar:
să fie capabil: 8.2. Teoriile personalității; 8.2. Teoriile personalității; problematizarea; tehnici
● să selecteze personalul în 8.3. Evaluarea tipurilor personalității 8.3. Evaluarea tipurilor personalității de învăţare interactiv-
organizație evaluându-le conform după Myers-Briggs. după Myers-Briggs. creativă
indicatorilor de tip Myers-Briggs.

7
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD:
DATA: 31.01.2018
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 8/11

să cunoască: Tema 9. Managementul Seminarul nr. 9. Managementul Pentru prelegeri:


● să poată defini conflictul, conflictelor în organizație conflictelor în organizație expunerea, învăţare prin
cauzele apariției și funcțiile 9.1. Definirea conflictului; 9.1. Definirea conflictului; colaborare 4 4
acestuia; 9.2. Cauzele determinante ale 9.2. Cauzele determinante ale
● să clasifice conflictele după apariției conflictelor. apariției conflictelor. Pentru seminar:
diferite criterii (modul de 9.3. Funcțiile pozitive și negative ale 9.3. Funcțiile pozitive și negative ale problematizarea; tehnici
soluționare, cauza apariției, conflictului. conflictului. de învăţare interactiv-
direcția de acțiune, consecințele 9.4. Clasificarea conflictele după 9.4. Clasificarea conflictele după creativă
pentru participanți, gradul de diferite criterii (modul de diferite criterii (modul de
manifestare, numărul de soluționare, cauza apariției, direcția soluționare, cauza apariției, direcția
participanți etc. de acțiune, consecințele pentru de acțiune, consecințele pentru
să fie capabil: participanți, gradul de manifestare, participanți, gradul de manifestare,
● să elaboreze strategii de numărul de participanți etc.); numărul de participanți etc.);
comportament în situațiile de 9.5. Conflictele intragrupale; 9.5. Conflictele intragrupale;
conflict. 9.6. Strategiile de comportament în 9.6. Strategiile de comportament în
situațiile de conflict; situațiile de conflict;
9.7. Etapele de soluționare a 9.7. Etapele de soluționare a
conflictului și consecințele acestuia; conflictului și consecințele acestuia;
9.8. Criteriile de soluționare 9.8. Criteriile de soluționare
constructivă a conflictelor. constructivă a conflictelor.

8
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.04A141,241
DATA: 25.01.2016
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 9/13

VI. CONŢINUTUL PROIECTULUI DE AN

Scopul proiectului de anconstă în consolidarea cunoştinţelor teoretice la cursul „Psihologie


organizaţional-managerială” prin elaborarea unui proiect de an ce ar cuprinde crearea unui model de
constituire a unei organizații ținând cont de parametrii impuși de situația concretă. Deasemenea
masteranzii urmează să stabilească dimensiunile și structrura organizatorică a unei organizații și să
poată stabili obiectivele organizației la diferite etape de dezvoltare.
Tematica proiectului de an este.

STRUCTURA PROIECTULUI DE AN

TEMA: CERCETRAEA CLIMATULUI PSIHOLOGICO-ORGANIZAȚIONAL ÎN CADRUL


ÎNTREPRINDERII SA „XXXˮ DIN CHIȘINĂU
● Introducere
● 3 capitole
● Concluzii
● Bibliografie
● Anexe

VII. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR

Pe parcursul semestrului, studenţii realizează activităţi individuale, care includ studiul literaturii
obligatorii conform listei surselor bibliografice prezentate în curriculă. Către sfârșitul semestrului
studenţilor li se propune tematica pentru elaborarea referatelor cu scopul aprofundării cunoştinţelor
teoretice.
Pentru întărirea cunoştinţelor practice se propun pentru lucrul individual diverse tipuri de
probleme axate pe material teoretic predat la curs.
Lucrarea individuală pe care o prezintă masteranzii la finalizarea cursului cuprinde un studiu
efectuat în cadrul companiilor în care activează cu referire la activitatea organizațional-managerială
din cadrul organizației lor.

VIII. EVALUAREA UNITĂȚII DE CURS

Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30% 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de
modelare constructivă.

IX. LISTA DE SUBIECTE PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI CEA FINALĂ

9
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.04A141,241
DATA: 25.01.2016
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 10/13

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN

1. Obiectul de studiu al psihologiei organizaţional-manageriale.


a) Definiţi psihologia organizaţional-managerială ca ramură a ştiinţei psihologice.
b) Diferenţiaţi noţiunile de organizaţie, om organizaţional şi comportament
organizaţional.
c) Analizaţi apariţia şi evoluţia psihologiei organizaţional-manageriale. Enumeraţi
factorii ce au favorizat apariţia psihologiei organizaţional-manageriale.
2. Definirea şi clasificarea organizaţiilor.
a) Definiţi organizaţia după diferite criterii.
b) Descrieți locul organizaţiilor în lumea contemporană.
c) Clasificarea organizaţiilor (după Amitai Etzioni, după Peter M. Blau şi Richard W.
Scott şi după D. Katz şi R. L. Kahn).
3. Teoria organizaţiilor.
a) Enumeraţi categorii de teorii ale organizaţiilor.
b) Relataţi despre teoriiile clasice, neoclasice şi moderne în studiul organizaţiilor.
c) Relataţi despe abordările recente privind funcţionarea organizaţiilor (abordarea
cognitivă, psihoanalitică şi evoluţionistă.
4. Eficienţa – problema fundamentală a psihologiei organizaţional-manageriale.
a) Definiţi eficienţa şi eficacitatea.
b)Descrieţi principiile şi tipurile de eficienţă şi eficacitate (personală interpersonală,
grupală şi organizaţională).
c) Argumentaţi necesitatea măsurarării şi evaluării eficienţei şi eficacităţii. Criteriile de
măsurare şi evaluare a eficienţei organizaţionale.
5. Omul organizaţional.
a) Definiţi vârsta adultă, periodizarea şi caracterizarea succintă a acesteia.
b) Relataţi despre om în abordarea psihologiei organizaţional-manageriale. Tipuri sau
varietăţi de oameni. Caracteristica psihosocială şi psihoorganizaţională a vârstei
adulte.
c) Analizaţi relaţia dintre om şi organizaţie. Descrieţi relaţiile de incompatibilitate şi
relaţiile de integrare între om şi organizaţie.
6. Recrutarea şi selecţia personalului.
a) Descrieţi locul şi rolul recrutării şi selecţiei personalului în cadrul organizaţiilor.
b) Elucidaţi activităţile preliminare comune pentru recrutarea şi selecţia personalului
(planificarea necesarului de personal, elaborarea fişei postului şi stabilirea
specificaţiilor de personal).
c) Analizaţi scopurile, mijloacele, strategiile, politicile şi practicile manageriale de
recrutare a personalului. Descrieţi principalele metode de recrutare.
7. Cariera şi managementul carierei.
a) Definiţi conceptul de carieră.
b) Descrieţi alegerea şi orientarea carierei. Teoria personalităţii vocaţionale şi Teoria
ancorelor carierei.

10
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.04A141,241
DATA: 25.01.2016
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 11/13

c) Analizaţi delimitările conceptuale privind managementul carierei. Relataţi despre


automanagementul carierei şi dezvoltarea carierei.
8. Proiectarea, formarea şi reconstrucţia grupurilor de muncă.
a) Definiţi grupul de muncă şi echipa de muncă.
b) Descrieţi proiectarea grupurilor de muncă. Caracterizarea psihosocială a grupului de
muncă.
c) Analizaţi formarea (după diferite concepţii) şi reconstrucţia grupurilor de muncă.
9. Dinamica şi dezvoltarea grupurilor de muncă.
a) Definiţi dinamica grupurilor de muncă.
b) Caracterizași factorii exteriori care influenţează dinamica grupurilor de muncă (mediul
natural, mediul tehnico-material, factorii socioistorici și factorii socioculturali etc.).
c) Analizaţi impactul factorilor interiori asupra dinamicii interioare a grupului
(conformismul şi nonconformismul, tensiunile latente şi camuflate, coeziunea şi
disocierea grupurilor). Modelele dezvoltării grupului.
10. Comunicarea organizaţională.
a) Descrieţi etapele în studiul comunicării organizaţionale.
b) Reproduceţi tipurile comunicării organizaţionale (comunicarea formală şi informală).
Canalele, reţelele şi structurile de comunicare.
c) Analizaţi cauzele (generale şi particular organizaţionale) perturbărilor comunicării
organizaţionale. Propuneţi metode de ameliorare a comunicării organizaţionale (de
ex: crearea climatului suportiv; folosirea tehnicilor de ascultare activ-eficientă;
facilitarea transpunerii empatice; utilizarea zvonurilor etc.).
11. Managementul conflictelor în organizație.
a) Definiți conflictul și structura acestuia, situația de conflict și incidentul.
b) Identificați cauzele determinante ale apariției conflictelor. Descrieți funcțiile pozitive
și negative ale conflictului. Clasificați conflictele după diferite criterii (modul de
soluționare, cauza apariției, direcția de acțiune, consecințele pentru participanți,
gradul de manifestare, numărul de participanți etc.). Conflictele intragrupale.
c) Analizați strategiile de comportament în situațiile de conflict (stilurile de relații
interpersonale, tipuri de caracteristici ale comportamentului în timpul conflictului).
Etapele de soluționare a conflictului și consecințele acestuia. Criteriile de soluționare
constructivă a conflictelor.
12. Psihologia comportamentului persoanei în organizație.
a) Definiți concepțiile cu privire la comportamentul persoanei.
b) Analizați teoriile personalității (Teoria psihoanalitică a personalității (structura
dinamică a personalității și nivelele acesteia; etapele de constituire a acesteia), concepția
umanistică a personalității (factorii ce determină autoactualizarea persoanei).
c) Evaluați cele 16 tipuri de personalități conform indicatorilor de tip Myers-Briggs
(Myers-Briggs Type Indicator) și stabiliți căror profesii sunt recomandate.

X. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Abric Jean Claude, Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Iaşi: Editura Polirom, 2002, 205 p.

11
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.04A141,241
DATA: 25.01.2016
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 12/13

2. Abrudan Ioan, Premise şi repere ale culturii manageriale româneşti., Cluj Napoca: Editura Dacia,
1999, 244 p.
3. Avram Eugen, Cooper Cary, Psihologie organizaţional-managerială. Tendințe actuale., Iași:
Editura Polirom, 2008, 912 p. ISBN 978-973-46-0808-9
4. Avram Eugen, Psihologie organizaţional-managerială. Perspective aplicative., Editura
Universitară 2007, 432 p., ISBN 978-973-749-232-6
5. Baleanu Virginia. Comportamentul organizaţional şi leadership în formarea managerială.
Bucureşti: Editura AGIR, 2007, 212 p.
6. Bernitchi M., Krau E., Botez C., Psihologia muncii industriale, Bucureşti, 455 p.
7. Candea Rodica, Comunicarea managerială aplicată. Bucureşti: Editura Expert, 1998, 270 p.
8. Candea Rodica, Comunicarea managerială: Concepte. Deprinderi. Strategie. Bucureşti: Editura
Expert, 1996, 360 p.
9. Golu Mihai, Fundamentele psihologiei, Volumul I. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de
Mâine”, 2002, 287 p.
10. Golu Mihai, Fundamentele psihologiei: Compendiu; Universitatea „Spiru Haret” - Bucureşti:
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2000, 328 p.
11. Iosif Gheorghe, Managementul resurselor umane. Psihologia personalului. Bucureşti: Editura
Victor, 2001, 224 p.
12. Nesterenco Constantin, Psihologie managerială, Chişinău: Editura Evrica, 2005, 139 p.
13. Popa Marian, Introducere în psihologia muncii, Iași: Editura Polirom, 2008, 312 p. ISBN: 978-
973-46-1086-0
14. Sillamy Norbert, Dicţionar de psihologie, Bucureşti: Editura Univers enciclopedic, 2000, 347
p.
15. Stog Larisa, Psihologie managerială, Chişinău: Editura Cartier, 2002, 294 p.
16. Stog Larisa, Responsabilitatea ca dimensiune a personalităţii. Chișinău: Editura Museum,
1999, 119 p.
17. Tabachiu Anton, Beatrice Balgiu, Psihologia muncii., Bucureşti: Editura a 2-a, 2000, 226 p.
18. Willem Doise, Gabriel Mugny, Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Iaşi: Editura
Polirom, 1998, 232 p.
19. Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Vol. I. Iaşi: Editura Polirom,
2004, 505 p.
20. Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Vol. II. Iaşi: Editura Polirom,
2007, 674 p.
21. Zlate Mielu, Introducere în psihologie. Iaşi: Editura Polirom, 2007, 413 p.;
22. Волкогонова О. Д., Зуб А. Т., Управленческая психология. – Москва: Издательство ИД
«ФОРУМ» ИНФА – М., 2008.
23. Голев С. В., Курс: Организационная психология (Психология организаций). Часть 1,
Херсон: ОМУРЧ „Украина” ХФ., ИПИС ХГУ. 2010 г. - 343 стр.
24. Занковский А.Н., Организационная психология, Учебное пособие для вузов по
специальности „Организационная психология”. - 2-е изд. - Москва: Издательство: Флинта:
МПСИ, 2002. - 648 с.
25. Казмиренко В.П., „Социальная психология организаций”,
26. Козьяков Р.В., „Психология управления”,

12
CURRICULA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI COD: S.04A141,241
DATA: 25.01.2016
INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI ECONOMIE EUROPEANĂ PAGINA: 13/13

27. Островский Э. В., Психология управления. – Москва: Издательство: ИНФА – М, 2008.


Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, Нижний Новгород, 2008.
28. Пономарева Л.Н., „Лекции по психологии управления”,
29. Пономарева Л. Н., „Психология управления как наука”,

13