Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE


Domeniul de master RELAȚII INTENAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE
Programul de studii: RELAŢII INTERNAŢIONALE
Diplomă de master în Relaţii internaţionale, 2 ani, cu frecvenţă

2018-2019
Semestrul I,
Miercuri, 17:30-20:30 SP 2312

Politica externă a Statelor Unite ale Americii


curs obligatoriu

Dan Pavel
conf. univ. dr.
Descriere sintetică a cursului
Scopul acestui curs este de a facilita cunoaşterea şi înţelegerea de către studenţi a
logicii, actorilor politici, instituţiilor, procedurilor, mentalităţilor, intereselor, principiilor
şi valorilor & expertizei implicate în procesul de producere a politicii externe a Statelor
Unite ale Americii. Se va insista asupra transformărilor spectaculoase petrecute în politica
internaţională după prăbuşirea superputerii sovietice, după 9/11, dar mai ales după
alegerea unor președinți cu agende politice diferite. Tradiţional, politica externă
americană este strîns legată de politica internă. Pentru a înţelege poziţia internaţională a
unicei supraputeri din perioada posterioară Războiului Rece, este obligatorie înţelegerea
politicii sale naţionale. Pe de altă parte, înţelegerea politicii externe americane depinde de
înţelegerea întregii politici internaționale. Mai mult decît orice altă naţiune tradiţională
sau modernă, USA este afectată şi afectează politica mondială. Puterea Americii a fost
afectată după 2008 de criza economică şi financiară globală, începută în USA, aşa că
asistăm la o transformare spectaculoasă a lumii unipolare de după sfîrşitul Războiului
Rece într-o „post-American world” sau în ceva mult mai complicat; indiferent cum stau
lucrurile, este imposibilă înţelegerea politicii mondiale fără o înţelegere profundă a
politicii externe a USA. Politica externă americană s-a schimbat în mod spectaculos after
9/11, the Obama administration, and the election of Donald Trump as president. What
happened, how it happened, and why – this will be the framework for the course &
seminar & tests, and maybe for students research.
Participarea USA la WW II şi ridicarea la statutul de supraputere aflată în
competiţie au forţat conceperea şi funcţionarea politicii naţionale şi internaţionale pe trei
niveluri: sistemul „domestic”; complexul de securitate; complexul economic. Politica
internațională de la primul război mondial pînă în zilele noastre nu poate fi înțeleasă în
afara politicii externe americane, care prin președintele Woodrow Wilson a impus the
contemporary framework of the international community and world order. Bibliografia
pentru fiecare subiect este impresionantă. În afară de bibliografia minimală obligatorie,
studenţii sînt încurajaţi să studieze suplimentar cărţi, studii şi articole legate de subiectele
particulare care îi interesează.

1
Se va pune accent pe acele abordări analitice, teoretice şi metodologice care sînt
relevante pentru înţelegerea politicii globale, politicii externe americane, actorilor politici
internaţionali şi pe consecinţele actelor acelora. Unul dintre principalele scopuri ale
cursului şi seminarului este de a încuraja încercările studenţilor de a folosi abordări
analitice pentru înţelegerea şi explicarea unor subiecte complexe prin folosirea
instrumentelor empirice şi logice, nu a ideologiilor şi (re)sentimentelor.
Programarea cursurilor şi seminariilor este doar o încercare de a organiza
includerea şi succesiunea de teme, dar poate fi schimbată cînd logica predării, studiului
sau cercetării (ori accesul la material bibliografic de ultimă oră, în particular legată de
evenimente cruciale ”la zi” de pe arena internațională, în care implicarea sau
neimplicarea SUA are consecințe profunde) oferă alte oportunităţi.

Forme şi criterii de evaluare


Acest curs nu este nici o formă de învăţămînt prin corespondenţă ori de la
distanţă, nici o formă de învăţămînt fără frecvenţă. El se bazează pe frecventarea regulată
a cursurilor, pe implicarea studenţilor în dezbaterile bazate pe bibliografia de la cursuri şi
seminarii, pe discutarea cercetării.
Una dintre condiţiile promovării acestui curs este parcurgerea integrală de către
fiecare student a bibliografiei obligatorii. În funcție de interesul și abilitățile pentru
cercetare ale studenților, evaluarea va ține cont de opțiunile derivate. Cei care vor opta
pentru cercetare și vor avea lucrări bazate pe ipoteze de cercetare originale, vor fi scutiți
de examenul final din sesiunea din iarnă.
În sesiunea din iarnă, va fi un examen final, bazat pe întreaga bibliografie
obligatorie, pe ceea ce se predă la curs & seminar. Studenţii care absentează mai mult de
7 ori (adică jumătate din cursuri) nu vor fi primiţi la examenul final.

Nota finală se va calcula după următorul algoritm1:


Nota Finală =
1/3 din notă va fi cea primită la examenul final (scris);
+
2/3 din notă va fi alcătuită din activitatea în timpul semestrului:
[activitate în seminar – minim 3 intervenţii, inclusiv cele de prezentare a
actualităţii politicii externe americane, dar şi analize pertinente, originale ale lecturilor
obligatorii (una dintre intervenţii va fi legată de „portofoliul de lecturi” obligatorii şi
opţionale, despre care vom discuta în seminar);
nota la testul intersemestrial (mid-term exam) scris, vezi programarea]

1
Algoritmul va fi stabilit definitiv în funcție de numărul de studenți și opțiunile individuale (research
paper sau 3/trei intervenții în seminar). Dacă opțiunea este pentru cercetare/research, bazată pe an
original research draft/research hypothesis, atunci algoritmul este cuprind numai o prezentare în
seminar. Deadline research draft October 18, 2017. Deadline research paper January 4, 2018. If you
finish the research paper before the mid-term exam (examenul intersemestrial), and it is an exceptional
one, you don’t need to participate at the mid-term exam.

2
Programul cursurilor:
1. Săptămâna: Octombrie 1-5, 2018
Tema: Curs introductiv (urmat de cîteva seminarii-dezbatere pe următoarele
subiecte esențiale):
Cum s-a schimbat politica externă americană în ultimele trei decenii?;
Cum s-a schimbat politica externă americană de la Războiul de Independență și
pînă în zilele noastre? [Which are the breakthroughs in the American Foreign Policy Making Process?;
Which are the crucial moments/periods when the American Foreign Policy deeply influenced the world
history/geopolitics/international relations?; Which are the most influential American Presidents in world
history?];
Cum s-a schimbat politica externă americană după prăbușirea regimurilor
comuniste de tip sovietic?;
Cum s-a schimbat politica externă americană after 9/11 & the Bush Revolution in
Foreing policy?;
Cum s-a schimbat politica externă americană în administrațiile Obama?;
Cum se schimbă politica externă americană după alegerea ca președinte a lui
Donald Trump?;

Explicarea formelor şi criteriilor de evaluare. Discutarea temelor, prezentărilor


studenţilor în seminar.

2. Săptămâna: Octombrie 8-12, 2018


Tema I: seminar de cercetare
Tema II seminar: the American foreign policy at the end of World War I and the
rules of the new world order. The role of President Woodrow Wilson. The legacy of
Wilsonianism.
Lecturi2:
George C. Herring, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since
1776 (Oxford, New York: Oxford University Press, 2008) [The Oxford History of the
United States]; chapter 10, "<<A New Age>>: Wilson, the Great War, and the Quest for a
New World Order, 1913-1921", 378-435;
Lecturi suplimentare opționale (despre moștenirea lui Woodrow Wilson):
Michael Mandelbaum, The Ideas That Conquered the World. Peace, Democracy, and Free
Markets in the Twenty-First Century;
Henry Kissinger, Diplomaţia;

3. Săptămâna: Octombrie 15-19,


Tema I: seminar de cercetare
2
Tot ceea ce apare sub sigla „Lecturi” înseamnă lecturi obligatorii. Ceea ce nu este obligatoriu, ci numai
lectură suplimentară, dar de interes. Apare cu titlul ”Lecturi suplimentare opționale”.

3
Tema II : From isolationism to war victories : the American foreign policy before
and during World War II (the role of Presidents Roosevelt and Truman); The Cold War
and the Truman revolution in American foreign policy ; the strategic, military &
intelligence revolution of the last president without university studies.
The Presidency and the U.S. administration: Office, Staff, and the Executive
Branch; The National Security Council and the National Security Advisor;
Lecturi:
Herring, From Colony to Superpower, chapters 13, “<<Five Continents and Seven
Seas>>: World War II and the Rise of American Globalism, 1941–1945," 538-594”, and
14, “<<A Novel Burden Far from Our Shores.>> Truman, the Cold War, and the
Revolution in U.S. Foreign Policy, 1945-1953”, 595-650;
Lecturi suplimentare opționale:
Richard E. Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents;

4. Săptămâna: Octombrie 22-26,


Tema: Principalele şcoli americane de relaţii internaţionale şi gîndire strategică;
principalele şcoli de politică externă americană (foreign policy making process)
(Realismul, Idealismul, Pluralismul, Globalismul ş.a.m.d.).
Lecturi:
Charles Krauthammer, “Democratic Realism. An American Foreign Policy for a
Unipolar World,” speech delivered at the American Enterprise Institute for Public Policy
Research, February 12, 2004;
Francis Fukuyama, “The Neoconservative Moment,” The National Interest, June
1, 2004;
Charles Krauthammer, “In Defense of Democratic Realism,” The National
Interest, Fall 2004;
Lecturi suplimentare opționale:
Francis Fukuyama, After the Neocons. America at the Crossroads;
Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Independence: World Politics in Transition;

5. Săptămâna: Octombrie 29-Noiembrie 2,


Tema: Key moments of the Cold War, nuclear deterrence and the impact of US
Foreign Policy on the collapse of the Soviet Communist Sytem. The role of Presidents –
JFK, Johnson, Nixon, Carter, Reagan – and the role of their strategic advisors (Kissinger,
Brzezinsky, Kirckpatrick).
Lecturi
Herring, From Colony to Superpower, chapters 16, „Gulliver’s Troubles:
Kennedy, Johnson, and the Limits of Power, 1961–1968,” 702-759; ch 17, „Nixon,
Kissinger, and the End of the Postwar Era, 1969–1974”, 760-809; ch 18, „Foreign Policy
in an Age of Dissonance, 1974–1981”, 810-860, and ch 19, “<<A Unique and
Extraordinary Moment>>: Gorbachev, Reagan, Bush, and the End of the Cold War,
1981–1991”, 861-916;
Lecturi suplimentare opționale:

4
Andrew, and Mitrokhin, The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History
of KGB [vol.1] (New York: Basic Books, 1999); / The Mitrokhin Archive II. The KGB and the World [vol.2]
(New York, London: Penguin Books, 2001);

6. Săptămâna: Noiembrie 5-9,


Tema: American foreign policy before and after 9/11. Clinton, humanitarian
interventionism, and the self-determination of nations principle. From “the Bush
Revolution in Foreign Policy” to “the Obama Counter-Revolution in Foreign Policy.”
The Bush legacy and the Obama legacy. The economic and financial crisis, the killing of
Osama bin Laden; from al Qaeda to the rise of ISIS. The importance of Asia-Pacific (or
Indo-Asia-Pacific) for the USA.
Lecturi:
Daalder and Lindsay, America Unbound. The Bush Revolution in Foreign Policy,
pp. 1-16, 116-128, 188-200;
from George Bush, Decision Points, at least 25 pages, at your choice (only if you read
the other two texts);
Woodward, Obama's Wars, 3-9, 18-21, 40-45, 52-53, 99-101, 144-145, 165-167,
192-193, 214-216, 290;
Lecturi suplimentare opționale:
Woodward, Plan of Attack. The Definitive Account of the Decision to Invade Iraq, 31-44, 54-56,
67-73, 108-109, 248-250;

7. Săptămâna: Noiembrie 12-16,


Tema: Strategic studies and strategic thinkers. The role of think tanks,
political analysts, newspapers, magazines, televisions, universities and research journals
in the debate on national interests and the priorities of U.S. Foreign Policy Making
Process. Rolul “minţilor luminate” în gîndirea strategică şi politica externă americană, în
security studies, intelligence studies.
Lecturi :
Henry Kissinger, On China (New York: The Penguin Press, 2011), chapters „The
Singurlarity of China”, „China Confronts both Superpowers”, „The Quasy-Alliance:
Conversations with Mao”, „The New Millenium” ();
Zbigniew Brzezinski, The Choice. Global Domination and Global Leadership
(New York: Basic Books, 2004), chapters “Preface”, “The Dilemmas of National
Insecurity”, “Conclusion and Summary: Domination or Leadership”, vii-xi, 1-40, 213-
230;
Lecturi suplimentare opționale:
Brzezinski, Triada geostrategică. Convieţuirea cu China, Europa, Rusia ;
Samuel P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century (Norman
and London: University of Oklahoma Press, 1991/ 1993) [e];
Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984);
Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations. The Struggle for Power and
Peace (New York: Alfred A. Knopf, 1985) [sixth edition];
Joseph S. Nye, Jr., The Paradox of American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go
It Alone (Oxford, New York: Oxford University Press, 2002);

5
Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1979);
Fareed Zakaria, The Post-American World. And the Rise of the Rest (London, New York: Penguin
Books, 2009), chapters „The Rise of the Rest”, „The Challenger”, „American Purpose”, 1-5, 87-128, 215-
259;

8. Săptămâna: Noiembrie 19-23,


- Tema : Strategic studies and intelligence studies.
Jeane J. Kirkpatrick, “Dictatorships & Double Standards”, Commentary, Vol 68,
No 5, Nov. 1, 1979, [“The Classic Essay That Shaped Reagan’s Foreign
Policy"], https://www.commentarymagazine.com/articles/dictatorships-double-standards/
Jeffrey Goldberg, “The Obama Doctrine [The U.S. president talks through his
hardest decisions about America’s role in the world]”, The Atlantic, April 2016,
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/?
utm_source=atl-daily-newsletter//
Lecturi suplimentare opționale:
James Bamford, The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency. America's Most Secret
Intelligence Organization (New York: The Viking Press, 2001);
Office of the National Counterintelligence Executive, „Foreign Spies Stealing US Economic
Secrets in Cyberspace. Report to Congress on Economic Collection and Industrial Espionage, 2009-2011”,
October 2011;

9. Săptămâna: Noiembrie 26-30,


Tema : the role of intelligence and of the intelligence community in U.S. Foreign
Policy Making Process (American intelligence agencies during World War II, the Cold
War, after the breakdown of the Berlin Wall, after 9/11). The military intelligence.
[only if there is interest and readings – the involvement of the Russian secret services in the
American presidential elections 2016]
Lecturi: Woodward, The Secret Wars of the CIA, 1981-1987, 84-104;
Coll, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden,
from the Soviet Invasion to September 10, 2001, 125-146;
Lecturi suplimentare opționale:
Steve Coll, Directorate S. The C. I. A. and America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan (New York:
The Penguin Press, 2018);

10. Săptămâna: Decembrie 3-7,


Test intersemestrial politica externă a SUA.
Lecturi: Cursul plus bibliografia obligatorie studiată pînă acum.

11. Săptămâna: Decembrie 10-14,

- Tema : The system of power in United States of America – the descriptive


institutional analysis of the American foreign policy establishment:
The U. S. Congress: Structure and Process; the power of legislative, from the
budget to the control of the administration, military, intelligence; the role of
Congressional committees in U.S. foreign policy; parliamentary diplomacy and the
international role of American Senators and Representatives; U.S. Congress: rolul puterii

6
legislative în politica internă şi externă americană (buget; controlul administraţiei,
armatei şi serviciilor de intelligence; Congressional committees şi rolul lor în U.S.
foreign policy; diplomaţia parlamentară şi rolul internaţional al U.S. Senators and
Representatives;
The Security Complex: the National Security Complex; the President, Congress,
and War Powers; the State Department; the Department of Defense & the Pentagon, and
military intelligence; Arms Control; the Use of Force; Aiding Democracy Abroad; the
creation and role of NATO;
Lecturi:
Lake, Somoza Falling. A Case Study of Washington at Work, 193-210;
Smith, Jocul puterii. Politica la Washington, D.C., 40-46, 232-240, 571-579, ;
Lecturi suplimentare opționale:
Thomas E. Mann (ed.), A Question of Balance. The President, The Congress and Foreign Policy
(Washington: The Brookings Institution, 1990);

12. Săptămâna: Decembrie 17-21, 2018


Temă la alegere.

13. Săptămâna: Ianuarie 7-11, 2019

În ultimul curs&seminar din 2018 și primul curs&seminar din 2019, voi prezenta
niște teme alese de studenți, dublate de prezentări ale studenților pe aceleași teme sau de
dezbateri pro și contra, între echipe. În funcție de temele alese, vom stabili împreună
bibliografia. Aceste teme sunt și ele obligatorii pentru examenul final al sesiunii din iarna
lui 2018. Alegerea temelor se va face pînă pe 10 octombrie 2018.
Exemple de teme (dar încurajez studenții să aleagă ei ce vor sau ce nu le este
clar):
- Tema:. Defining/assessing security challenges, risks, threats and dilemmas;
- Globalizare şi americanizare – fenomene identice?
- U. S. Foreign Policy & what do we read & study outside the university the
mandatory bibliographies – the world of professional journals (international
relations & political science; strategic studies; diplomacy; intelligence
studies);
- Teoriile conspiraţioniste şi realitatea complexului mondial de putere. teoriile
conspiraţionist privind „cine conduce lumea?”, „războaie pentru petrol” şi
politicile americane în domeniul energiei, resurselor naturale, căilor de
comunicaţie mondiale, combaterii pirateriei, etc;
- Triada geopolitică USA-China-Rusia şi „războaiele economice” ale lumii
contemporane.
- The crucial accomplishments of the U.S. Foreign Policy in the last century;
- Double standards (or triple standards) in the American Foreign Policy, minor
and major errors,

7
- Interventionism and non-interventionism? Regime change or peaceful
negotiations? (Nazi Germany; Japan; Vietnam; Kosovo & Serbia;
Afghanistan; Iraq; Syria & ISIS; Iran; North Korea and others );
- - antiamericanismul şi teoriile cu privire la antiamericanism. De ce sînt urîţi
americanii în lume? De ce sînt iubiţi americanii în lume?
- The post-American world and the rise of new powers ;

14. Săptămâna: Ianuarie 14-18, 2018


Trump’s counter-revolution. Ce a schimbat și ce nu a schimbat cel de-al 45-lea
președinte în politica externă americană. Limitele puterii celui mai puternic – ce poate
și ce nu poate schimba un președinte/actualul președinte. Continuity/discontinuity in the
US Foreign Policy Making Process.
Lecturi suplimentare opționale: {about Donald Trump – fiecare student va pregăti o bibliografie
suplimentară, cel puțin un text diferit de al colegilor}
special issue “Present at the Destruction? Trump in Practice", Foreign Affairs, May/June 2017,
Volume 96, Number 3;
special issue “What Now? Trump’s Next Steps", Foreign Affairs, July/August 2017, Volume 96,
Number 4;
special issue “Trump and the Allies. The View from Abroad", Foreign
Affairs, September/October 2017, Volume 96, Number 5;
Dan Pavel, ”Efectul alegerilor americane asupra lumii” 3, Polis, Volum V, Nr. 1 (15), Serie nouă,
2017, http://revistapolis.ro/efectul-alegerilor-americane-asupra-lumii/ ;
Michael Wolff, Fire and Fury. Inside the Trump White House (London: Little Brown, 2018);
Bob Woodward, Fear. Trump in the White House (New York, London: Simon & Schuster, 2018);

Concluzii pentru cursul de politică externă americană. Evaluarea rezultatelor la


test şi a lucrărilor de cercetare.

Bibliography
- David S. Alberts and Thomas J. Czerwinski, Complexity, Global Politics, and
National Security (National Defense University, Institute for National
Strategic Studies, 1997);
- Cristopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield. The
Mitrokhin Archive and the Secret History of KGB [vol.1] (New York: Basic
Books, 1999);

3
Vezi și varianta mult lărgită (dar neterminată) a studiului „Efectul alegerilor americane asupra lumii. Și
cum a răspuns planeta provocării Trump”, pentru viitoarea mea carte, Războaiele neterminate din era
Facebook.

8
- Cristopher Andrew and Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive II. The KGB
and the World [vol.2] (New York, London: Penguin Books, 2001); [exista si
traduceri in limba romana, pentru ambele volume]
- Wayne Baker, America’s Crisis of Values. Reality and Perception (Princeton
and Oxford: Princeton University Press, 2005);
- James Bamford, The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency.
America's Most Secret Intelligence Organization (New York: The Viking
Press, 2001) [first edition 1982, The Puzzle Palace: A Report on America's
Most Secret Agency/1984 paperback; ] [e] [există și o traducere în limba română,
pe circuit restrîns, cu titlul ”Palatul enigmelor. O descriere a celei mai secrete
instituții din S.U.A.];
- James Bamford, ”They Know Much More Than You Think”, New York
Review of Books, July 12, 2013 (about NSA),
http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/nsa-they-know-much-more-you-
think/?pagination=false ;
- Paul Berman, Terror and Liberalism (New York, London: W. W. Norton &
Company, 2003);
- Zbigniew Brzezinski and Samuel Huntington, Political Power: USA / USSR.
Similarities and contrasts. Convergence or evolution (New York: The Viking
Press, 1969, seventh printing);
- Zbigniew Brzerzinski, Marea tablă de şah: supremaţia americană şi
imperativele sale geostrategice, traducere de Aureliana Ionescu (Bucureşti:
Editura Univers enciclopedic, 2000);
- Zbigniew Brzezinski, Triada geostrategică. Convieţuirea cu China, Europa,
Rusia, traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu (Bucureşti: Editura Historia,
2006) )(ediţia americană apărută în 2000);
- Zbigniew Brzezinski, The Choice. Global Domination and Global Leadership
(New York: Basic Books, 2004) [tradusă și în românește, editura Scripta];
- Zbigniew Brzezinski, A doua şansă. Trei preşedinţi şi criza superputerii
americane, traducere de Andreea Năstaste (loc neprecizat: Antet, an
neprecizat) (ediţia americană apărută în 2007);
- George Bush, Decision Points (New York: Crowne Publishers, 2010); [cartea
a fost între timp tradusă şi în româneşte, Momente de decizie, editura
PandoraM];
- Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad. The Learning Curve
(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1999);
 Richard A. Clarke, Against All Enemies. Inside America’s War on Terror (New
York: Free Press, 2004);
 Hillary Clinton, "America's Pacific Century. (The future of politics will be
decided in Asia[Pacific] and the United States will be right at the center of the
action)", Foreign Policy, October 11, 2011,
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century?
page=full ; better link at
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/easg/easg_calendar/america
27s_pacific_century_2011.pdf ;

9
- Hillary Rodham Clinton, Hard Choices (New York: Simon & Schuster, 2014)
[e];
- Steve Coll, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin
Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (London, New York:
Penguin Books, 2004);
- Steve Coll, Directorate S. The C. I. A. and America’s Secret Wars in
Afghanistan and Pakistan (New York: The Penguin Press, 2018);
- Robert Cooper, The Breaking of Nation. Order and Chaos in the Twenty-First
Century (London: Atlantic Books, 2004);
- Seth Cropsey, “The Intellectual Roots of American Strategy”, Ph.D.
Dissertation, Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj, July 2011, Scientific
Advisor: Prof. univ. dr. Andrei Marga;
- Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, America Unbound. The Bush
Revolution in Foreign Policy (Washington, D.C.: Brookings Institution Press,
2003);
- Ivo H. Daalder and James G. Stavridis, “NATO's Victory in Libya. The Right
Way to Run an Intervention”, Foreign Affairs, March/April 2012, Volume 91,
Number 2 ;
- I.M. Destler, American Trade Politics (Washington, D.C., New York: Institute
for International Economics, The Twentieth Century Fund, 1992, second
edition);
- Niall Ferguson, Colossus. The Price of America’s Empire (New York: The
Penguin Press, 2004);
- Thomas L. Friedman, The World is Flat. The Globalized World in the Twenty-
First Century, updated and expanded edition (London: Penguin Books, 2006);
- Francis Fukuyama, “The Neoconservative Moment,” The National Interest,
June 1, 2004, http://nationalinterest.org/article/the-neoconservative-moment-
811 [e];
- Francis Fukuyama, After the Neocons. America at the Crossroads (London:
Profile Books, 2006); vezi şi traducerea românească, America la răscruce
(Filipeştii de Pădure: Antet XX Press, 2007);
- Patrick Glynn, Closing Pandora’s Box. Arms Races, Arms Control, and the
History of the Cold War (New York: A New Republic Book, Basic Books,
1992);
- Jeffrey Goldberg, “The Obama Doctrine [The U.S. president talks through his
hardest decisions about America’s role in the world]”,  The Atlantic, April
2016, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-
doctrine/471525/?utm_source=atl-daily-newsletter;
- Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, Manual de ştiinţă politică,
traducere colectivă (Iaşi: Polirom, 2005);
- Martin Griffiths, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori, traducere
colectivă, prefaţă de Ionel Nicu Sava (Bucureşti: Editura Ziua, 2003);
- Rod Hague, Martin Harrop and Shaun Breslin, Political Science. A
Comparative Introduction (New York: St. Martin’s Press, 1992);

10
- Rod Hague & Martin Harrop, Comparative Government and Politics. An
Introduction (New York: Palgrave MacMillan, 2007) ), 7th edition revised and
updated;
- George C. Herring, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations since
1776 (Oxford, New York: Oxford University Press, 2008) [The Oxford
History of the United States] [e]4;
- Christopher Hitchens, Blood, Class and Empire. The Enduring Anglo-
American Relationship (New York: Nation Books, 2004);
- Richard Hoolbrooke, To End a War (New York: Random House, 1998);
- Samuel P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late
Twentieth Century (Norman and London: University of Oklahoma Press,
1991/ 1993) [e];
- Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization?”, Foreign Affairs, Volume
72, Summer 1993;
- Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order (New York: Simon & Schuster, 1996);
- Martin S. Indik, Kenneth G. Lieberthal, and Michael E. O'Hanlon, “Scoring
Obama's Foreign Policy. A Progressive Pragmatist Tries to Bend History” 5,
Foreign Affairs, May/June 2012, Volume 91, Number 3, 29-43;
- Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire. Militarism, Secrecy, and the End
of the Republic (New York: Metropolitan Books, Henry Holt and Company,
2004);
- Loch K. Johnson, Secret Agencies. U.S. Intelligence in a Hostile World (New
Haven and London: Yale University Press, 1996);
- Adam Jones, Genocide. A Comprehensive Introduction (London and New
York: Routledge, 2009);
- Robert Kagan, “Power and Weakness,” Policy Review, No. 113, June 2003;
vezi traducerea în româneşte a întregii cărţi, Robert Kagan, Despre paradis şi
putere (Bucureşti: , 2005);
- Robert D. Kaplan, “The Coming Anarchy. How scarcity, crime,
overpopulation, tribalism, and disease are rapidly destroying the social fabric
of our planet”, The Atlantic, February 1994, [translated, Anarhia care va veni,
volum], http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/02/the-coming-
anarchy/304670/?single_page=true // related, twenty years later, Robert D.
Kaplan, “Why So Much Anarchy?”, Global Affairs, February 4,
2014, http://www.stratfor.com/weekly/why-so-much-anarchy;
- Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography. What the Map Tells Us about
Coming Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random
House, 2012) [e];
- Robert D. Kaplan, “From Beijing to Jerusalem. The Creation of a mega-zone
of conflict", Politico, January 8, 2014,

4
Books with [e] at the end are available in electronic format.
5
Essay adapted from the book Bending History: Barack Obama's Foreign Policy (Brookings Institution
Press, 2012).

11
http://www.politico.com/magazine/story/2014/01/post-america-conflict-from-
beijing-to-jerusalem-101917_full.html#.UtEFNXkUXlJ ;
- David Kaye, ”The Legal Consequences of Illegal Wars. What Will Follow
Obama's Forray Into Syria”, Foreign Affairs on-line, August 29, 2013,
http://www.foreignaffairs.com/articles/139886/david-kaye/the-legal-consequences-of-illegal-
wars ;
- John Keegan, Intelligence in War. Knowledge of the Enemy from Napoleon to
al-Qaeda (London: Pimlico, 2004);
- Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and
Military Conflict from 1500 to 2000 (London: Fontana Press, 1988);
- Paul Kennedy, The Parliament of Man. The Past, Present, and Future of the
United Nations (New York: Random House, 2006);
- Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Independence:World Politics
in Transition (Boston: Little, Brown & Company, 1977/2001);
- Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World
Political Economy (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984);
- Jeane J. Kirkpatrick, “Dictatorships & Double Standards”, Commentary, Vol
68, No 5, Nov. 1, 1979, [“The Classic Essay That Shaped Reagan’s Foreign
Policy"], https://www.commentarymagazine.com/articles/dictatorships-
double-standards/ ;
- Henry A. Kissinger, American Foreign Policy. Three Essays (New York: W.
W. Norton & Company Inc., 1969);
- Henry Kissinger, Diplomaţia, traducere de M. Ştefănescu, R. Paraschivescu
(Bucureşti: Editura ALL, 1998);
- Henry Kissinger, On China (New York: The Penguin Press, 2011) [e] [există
și o traducere în limba română];
- Henry Kissinger, World Order. Reflections on the Character of Nations and
the Course of History (New York: Penguin Books, 2014) [e];
- *Charles Krauthammer, “Democratic Realism. An American Foreign Policy
for a Unipolar World,” speech delivered at the American Enterprise Institute
for Public Policy Research, February 12, 2004,
https://www.aei.org/publication/democratic-realism/ [e];
- *Charles Krauthammer, “In Defense of Democratic Realism,” The National
Interest, Fall 2004, http://users.clas.ufl.edu/zselden/Course
%20Readings/Krauthammer.pdf [e];
- Jon Kyl, Douglas J. Feith, and John Fonte, "The War on Law. How New
International Law Undermines Democratic Sovereignty", Foreign Affairs,
July/August 2013, http://www.foreignaffairs.com/articles/139459/jon-kyl-
douglas-j-feith-and-john-fonte/the-war-of-law?page=show ;
- Anthony Lake, Somoza Falling. A Case Study of Washington at Work
(Amherst: The University of Massachusetts Press, 1989);
- Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity
in the Middle East (New York: Perrenial/Harper Collins Publishers,
2002/2003 with post 9/11 afterward);

12
- Anatol Lieven and John Hulsman, Ethical Realism. A Vision for America’s
Role in the World (New York: Pantheon Books, 2006);
- Damon Linker, The Theocons. Secular America Under Siege (New York,
London: Doubleday, 2006);
- Michael Mandelbaum, The Ideas That Conquered the World. Peace,
Democracy, and Free Markets in the Twenty-First Century (New York: Public
Affairs, 2002);
- Thomas E. Mann (ed.), A Question of Balance. The President, The Congress
and Foreign Policy (Washington: The Brookings Institution, 1990);
- Alen Mintz and Bruce Russett (eds.), New Directions for International
Relations. Confronting the Method-of-Analysis Problem (Lanham, Boulder,
New York, Toronto, Oxford: Lexington Books, 2005);
- Theodore H. Moran, American Economic Policy and National Security (New
York: Council on Foreign Relations Press, 1993);
- Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations. The
Struggle for Power and Peace (New York: Alfred A. Knopf, 1985) [sixth
edition];
- Richard E. Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents. The
Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan (New York: The Free Press,
1990);
- Joseph S. Nye, Jr., The Paradox of American Power. Why the World’s Only
Superpower Can’t Go It Alone (Oxford, New York: Oxford University Press,
2002);
- Joseph Nye, Jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie,
traducere de Ion Vlădoiu (loc neprecizat: Antet, 2005)6;
- Office of the National Counterintelligence Executive, „Foreign Spies Stealing
US Economic Secrets in Cyberspace. Report to Congress on Economic
Collection and Industrial Espionage, 2009-2011”, October 2011;
- William H. Overholt, Asia, America, and the Transformation of Geopolitics
(Cambridge, New York: Oxford University Press, 2008) [e];
- Dan Pavel, „Politica internaţională între Obama 100 şi Obama 1000”, în Sfera
Politicii, Nr 134, 2009, Anul, XVII, 68-76;
- Dan Pavel, ”Efectul alegerilor americane asupra lumii” 7, Polis, Volum V, Nr. 1
(15), Serie nouă, 2017, http://revistapolis.ro/efectul-alegerilor-americane-
asupra-lumii/ ;
- James Perloff, În umbra puterii. Consiliul pentru Relaţii Externe şi declinul
american, traducere de Cornelia şi Mihai Lazarus (Bucureşti: Editura Tehnică,
1997)8;

6
Altă carte prost tradusă, încă din titlu. Originalul – Understanding International Conflicts. An
Introduction to Theory and History.
7
Vezi și varianta mult lărgită a studiului „Efectul alegerilor americane asupra lumii. Și cum a răspuns
planeta provocării Trump”, , pentru cartea mea....
8
Carte inclusă în bibliografie pentru a ilustra categoria ABERAŢII sau „AŞA NU!”, fiind ilustrativă
pentru patologia teoriilor conspiraţioniste.

13
- Norman Podhoretz, “World War IV: How It Started, What It Means, and Why
We Have to Win,” Commentary, September 2004, pp. 17-55;
- Danny Postel, “Fukuyama’s moment: a neocon schism,” OpenDemocracy, 28
October 2004;
- Jean-Francois Revel, Obsesia anti-americană. Cum funcţionează, care îi sînt
cauzele şi inconsecvenţele, traducere de Dan C. Mihăilescu (Bucureşti:
Humanitas, 2004) (see English translation or French original);
- David, E. Sanger, The Inheritance. A New President Confronts the World
(London: Black Swan, 2010)9;
- Ofira Seliktar, The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq (New
York: Palgrave MacMillan, 2008);
- Ofira Seliktar, Navigating Iran: From Carter to Obama (New York: Palgrave
MacMillan, 2012);
- Hedrick Smith, Jocul puterii. Politica la Washington, D.C. (titlu original The
Power Game. How Washington Works), traducere de Daniela Mişcov şi
Alexandra Petrea (Bucureşti: Editura ALL, 1998)10;
- Joseph E. Stiglitz, În cădere liberă. America, piaţa liberă şi prăbuşirea
economiei mondiale, traducere de Smaranda Nistor, cuvînt înainte de
Crenguţa Nicolae (Bucureşti: Publica, 2010) ; English version in [e];
- Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, International Relations Theory. Realism,
Pluralism, Globalism (New York, London: MacMillan Publishing Company,
1987);
- Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass. : Addison-
Wesley, 1979);
- Michael Walzer, Just and Unjust Wars. A Moral Argument With Historical
Illustrations, third edition (New York: Basic Books, 1977/ 2000);
- Michael Wolff, Fire and Fury. Inside the Trump White House (London: Little
Brown, 2018) [e] (vezi și traducerea în limba română);
- Bob Woodward, VEIL: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987 (New York,
London: Pocket Books, 1987);
- Bob Woodward, Bush at War (New York, London: Simon & Schuster, 2002)
[e];
- Bob Woodward, Plan of Attack. The Definitive Account of the Decision to
Invade Iraq (New York, London: Simon & Shuster, 2004) [e];
- Bob Woodward, State of Denial [Bush at War. Part III] (New York, London:
Simon & Shuster, 2006) [e];
- Bob Woodward, The War Within. A Secret White House History, 2006-2008
(New York, London: Simon & Shuster, 2008) [e];
- Bob Woodward, Obama's Wars (New York, London: Simon & Schuster, 2010)
[e];
- Bob Woodward, Fear. Trump in the White House (New York, London: Simon
& Schuster, 2018) [e];

9
Această ediţie este îmbunătăţită faţă de versiunea publicată în 2009 de Bentam Press.
10
Atenţie! Altă capodoperă a incompetenţei culturale a traducătorilor.

14
- Daniel Yankelovich and I. M. Destler (eds.), Beyond the Beltway. Engaging
the Public in U.S. Foreign Policy (New York, London: W. W. Norton &
Company, 1994);
- Fareed Zakaria, The Post-American World. And the Rise of the Rest (London,
New York: Penguin Books, 2009); [cartea a fost tradusă şi în limba română]
Studenţii sînt încurajaţi să citească anumite colecţii de foreign policy, strategic studies,
intelligence, and political science journals, care sînt în mare măsură relevante pentru
înţelegerea procesului de U.S. foreign policy making-process şi a relaţiilor internaţionale:
Foreign Affairs,
Foreign Policy11,
National Interest,
Policy Review,
CIA Studies,
Commentary,
Harvard International Review,
Intelligence and National Security,
International Affairs,
International Development Review,
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence,
International Organization,
Journal of Conflict Resolution,
Journal of Democracy,
Journal of Interamerican Studies and World Affairs,
Journal of International Affairs,
Journal of Peace Research,
Military Review,
Orbis: A Journal of World Affairs,
Washington Quarterly: A Review of Strategic and International Studies,
World Affairs: A Journal of Ideas and Debates,
World Policy Journal,
World Politics,
RUSI Journal (The Royal United Services Institute for Defence Studies),
Review of International Studies (formerly British Journal of International Studies),
Strategic Review,
Pacific Affairs,
International Political Science Review (Revue International de Science Politique);
besides this list of professional journals, there are some prestigious cultural and political
opinion magazines, with contributions about U.S. Foreign Policy and the role of USA in
international politics authored by the best specialists and critics in the world, like
The New York Review of Books,
The New Republic,
Times Literary Supplement.
11
Există şi o versiune în limba română şi printată a publicaţiei Foreign Policy, tradusă extrem de
deficitar, publicată de Adevărul, dar publicaţia în engleză este diferită, cu blogs, links şi poate fi
consultată integral on line, la www.foreignpolicy.com .

15
The most prestigious strategic thinkers, international relations experts, U.S.
politicians are very present with their articles, editorials in famous American, British,
European daily newspapers, like New York Times, Washington Post, Philadelphia
Inquirer, Wall Street Journal, Financial Times, or in weekly magazines as Economist,
Time, Newsweek, U.S. News & World Report.
Some of the political science, international relations, strategic studies journals are
available on the Internet. Also, sites of some of the most important think tanks involved
in strategic studies, international relations, intelligence, human rights, international trade,
etc are available for those interested. Here is a short list of sites useful for this course:
- www.aei.org – American Enterprise Institute;
- www.brookings.org - Brookings Institute;
- www.ciaonet.org – Columbia International Affairs Online;
 www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/lehman/guides/intell.html#agencies – huge resource
 www.cfr.org – Council on Foreign Relations;
 www.foreignpolicy.org – Heritage Foundation;
 www.stratfor.com – Stratfor Globall Intelligence;
 www.globalsecurity.org – GlobalSecurity.org ;
- www.iss-eu.org – EU Institute for Security Studies;
- www.rand.org - Rand Foundation ;
- www.usip.org/pubs.html - United States Institute of Peace;
- www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.html - Vincent Ferraro - Resources for the
Study of International Politics, Columbia University, USA;

16