Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.

)
J __/_____/_________
CUI: ______________
str. ……………………………. nr. …
Localitate ………………., judeţ/sector ……………

D E C I Z I A Nr. ..........
Privind incetarea contractului de munca

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.) reprezentata prin __________________, in


calitate de _______________________;
In baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
Avand in vedere demisia nr. ________/__/__/______ a salariatului ___________, functia
_________, la departamentul _______________;
Avand in vedere faptul ca, in cazul demisiei durata preavizului este de _______ zile
calendaristice, pe care salariatul il va efectua in perioada ______________________;
In baza art. 79 alin (1) din Codul Muncii

DECID

Art. 1 – Din data de __/__/________ inceteaza contractul individual de munca nr.


_____________/__/___/_______ incheiat cu salariatul ______________________, in baza
demisiei nr. ________/__/__/______ si a art. 79 alin (1) din Codul Muncii.
Art. 2 - In perioada ............................, reprezentand perioada de preaviz, salariatul (-a) isi
desfasoara activitatea potrivit programului normal de lucru.
Art. 3 - Se va comunica un exemplar dupa prezenta departamentelor functionale,
salariatului _____________________, care vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 3 - Un exemplar dupa prezenta decizie se va comunica Inspectoratului Teritorial de
Munca pentru inregistrare.

Director General, Vizat Oficiu Juridic,

______________________ ______________________
(nume si prenume) (nume si prenume)
______________________ ______________________
(semnatura) (semnatura)