Sunteți pe pagina 1din 60

Bazele contabilitatii

Capitolul 1
DEFINIREA, STATUTUL ŞI OBIECTIVELE
CONTABILITĂŢII

1.1. DEFINIREA CONTABILITĂŢII

Contabilitatea a apărut cu multe secole în urmă, încă din


perioada Evului Mediu, odată cu dezvoltarea economiei monetare şi
apariţia germenilor capitalismului.
Dezvoltarea afacerilor din marile oraşe ale Italiei de Nord, ca şi
spiritul renascentist au făcut posibilă dezvoltarea practicilor contabile,
astfel încât, încă din secolul al XV-lea, în această parte a lumii se
utilizează contabilitatea după metoda veneţiană.
Prima lucrare din literatura contabilă, care prezintă pentru întâia
oară descrierea partidei duble în contabilitate, a apărut la Veneţia, în anul
1494, intitulată Tractatus de Computis et Scripturis, adică Tratat de
contabilitate în partidă dublă, şi aparţine italianului Luca Pacilo.
În această lucrare, Luca Paciolo analizează contabilitatea ca un
ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă
dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi toate afacerile
acestuia, în ordinea în care au avut loc.
În concepţia sa, partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei
de schimb dintre avere şi capital (Avere = Capital). Fiecare tranzacţie
intervenită în masa averii, implicit a capitalului, este reprezentată ca
un raport între „primire” şi „dare”, respectiv între debitor, cel care
primeşte valoarea, şi creditor, cel care o avansează. În acest fel, Luca
Paciolo a formulat o judecată considerată ca fiind principiul
fundamental al contabilităţii.
Tehnica partidei duble se răspândeşte apoi în secolele XVI-
XVIII, îndeosebi în Europa Occidentală, unde se şi conturează o
literatură contabilă.
Creşterea numărului societăţilor pe acţiuni, revoluţia industrială
şi apariţia concurenţei fac ca, începând cu a doua jumătate a secolului
1
al XIX-lea, să se contureze conţinutul contabilităţii de gestiune,
destinată conducerii societăţilor cu caracter secret, care se delimitează
de contabilitatea generală, cea care produce informaţia bilanţieră.
Începând cu primele două decenii ale secolului XX, contabi-
litatea de întreprindere devine o practică socială normalizată, adică are
la bază principii şi norme după care îşi desfăşoară activitatea.
Definirea contabilităţii s-a realizat în strânsă legătură cu stadiul
dezvoltării cunoştinţelor în acest domeniu şi cu mediul social,
economic şi cultural în care au operat aceste cunoştinţe. În timp,
contabilitatea a fost considerată ca o artă, ca o tehnică, ca o ştiinţă, ca
un limbaj specializat, ca un sistem de informaţii sau, pur şi simplu, ca
un joc social.
Multitudinea acestor abordări a generat dificultatea definirii
contabilităţii ca ştiinţă.
Există autori care privesc contabilitatea ca „arta de a înregistra şi
sistematiza, într-un mod semnificativ, valoarea monetară a tranzac-
ţiilor comerciale şi evenimentelor cu caracter financiar, de a întocmi
documentele contabile de sinteză şi de a interpreta rezultatele”1.
Alţi autori abordează contabilitatea ca fiind ştiinţa şi arta ţinerii
conturilor, iar alţii2 au găsit un punct de convergenţă între artă, privită
în sens larg, şi contabilitate, prin faptul că ambele sunt creaţii ale
spiritului uman şi constituie reprezentări abstracte ale unor fenomene
concrete. Contabilitatea poate fi astfel considerată ca fiind arta
reprezentării abstracte a realităţii economic.

1.2. STATUTUL CONTABILITĂŢII

O parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic


o reprezintă informaţia financiar-contabilă, iar procesele decizionale din
cadrul companiilor nu pot fi concepute fără aportul esenţial al acesteia.
În istoria omenirii, găsim izvoare care ne demonstrează că omul,
ca fiinţă socială, a simţit nevoia apariţiei unui instrument care să-i
permită cunoaşterea realităţilor economice şi sociale. Acest instrument
a fost contabilitatea.

1
Niculae Feleagă, Ion Ionaşcu, Tratat de contabilitate financiară, vol. I,
Ed. Economică, Bucureşti, 1998
2
Bernard Esnault, Christian Haurau, Compatibilité financière, PUF, 1995
2
Privită la scara timpului, contabilitatea, la început bazată pe
empirism şi cunoscută sub denumirea de contabilitate rudimentară, a
realizat un salt deosebit în domeniul modelării vieţii economice, salt
impus de însăşi evoluţia societăţii umane, de progresul realizat în
domeniul cunoaşterii, în general. În epoca contemporană, contabilitatea
a acumulat un astfel de volum de cunoştinţe în materie, încât s-a ajuns
la noţiuni de maximă generalitate, la o adevărată teorie contabilă.
Este cunoscut faptul că întreprinderea ocupă o poziţie centrală în
societăţile contemporane. Ea este agentul care elaborează şi distribuie
produse materiale, efectuează prestaţii de servicii destinate să satisfacă
nevoile economice individuale sau colective. Rolul său în viaţa
economică şi socială face ca, oricare ar fi natura sistemului în care-şi
desfăşoară activitatea, şi cu atât mai mult în contextul unei economii
de piaţă, ea trebuie să dea socoteală despre sine diferiţilor săi
parteneri, utilizatori interni (managerii întreprinderii) sau externi
(finanţatorii, investitorii actuali sau potenţiali, creditorii, furnizorii,
salariaţii şi sindicatele, puterea publică etc.) ai informaţiei contabile.
Instrumentul prin intermediul căruia întreprinderea dă socoteală
mediului său despre ceea ce face, despre poziţia sa financiară,
despre performanţele sale, nu este altul decât contabilitatea
financiară.
Considerată adesea ca un simplu mecanism de tratare a infor-
maţiei, bazat pe aplicarea cu rutină a principiului partidei duble şi a
convenţiilor de tip debit şi credit, contabilitatea este, înainte de toate, o
tehnică de reflectare, de modelare a întreprinderii, destinată să
informeze partenerii asupra funcţionării sale, prin intermediul situa-
ţiilor financiare (documentelor de sinteză).
Privită din acest punct de vedere, contabilitatea poate fi
considerată o disciplină informaţională. Contabilitatea studiază efec-
tele tranzacţiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei
economice şi financiare, precum şi asupra performanţei unei între-
prinderi, în scopul informării utilizatorilor externi şi interni.
Prin limbajul specific, prin sistemul propriu de concepte şi
proceduri, contabilitatea este singura disciplină care poate furniza
informaţii financiare despre o organizaţie. Aceste informaţii formează
baza pentru evaluarea organizaţiei de către un ansamblu de utilizatori
şi din exteriorul organizaţiei.
3
Analiza statutului contabilităţii se înscrie în perimetrul unei
controverse: se va vedea că există argumente să considerăm contabi-
litatea fie artă, fie tehnică, fie ştiinţă, fie limbaj de comunicare.
• Atunci când considerăm contabilitatea o artă, avem în
vedere ansamblul de reguli ce guvernează o profesie, o activitate. În
acest sens, pot fi evidenţiate două accepţii:
A arta privită ca priceperea, măiestria contabilului de a
identifica, măsura, înregistra, clasifica, interpreta şi comunica datele
exprimate valoric, date implicate de evenimentele ce afectează viaţa
întreprinderilor. Măiestria şi priceperea în contabilitate presupun, însă,
prezenţa elementelor de judecată profesională în rezolvarea diferitelor
probleme cu care aceştia se confruntă;
A arta privită ca utilizare raţională de metode, în vederea
obţinerii unui anumit rezultat. În acest sens, arta este opozabilă naturii,
iar contabilitatea ca artă este o creaţie a omului, deoarece prin ea se
reprezintă în mod abstract fenomene concrete.
• Contabilitatea poate căpăta statutul de tehnică de înregis-
trare, prelucrare, clasificare, interpretare şi comunicare a infor-
maţiilor privind evenimentele şi tranzacţiile ce au loc în viaţa
întreprinderii, statut cel mai adesea invocat de specialişti. Contabili-
tatea este o tehnică ce nu poate fi concepută, însă, fără a o raporta la
aplicarea de cunoştinţe ştiinţifice, în vederea realizării unei producţii
de informaţii.
• În calitate de ştiinţă, contabilitatea şi-a asumat, mai întâi,
conceperea şi interconectarea conturilor. Ezitările specialiştilor în
domeniu în atribuirea contabilităţii a statutului de ştiinţă, chiar şi în
zilele noastre, par a fi întemeiate. Dacă au avut exigenţa de a con-
sidera ştiinţa ca un ansamblu de cunoştinţe teoretice cu valoare
universală, caracterizate printr-un obiect şi o metodă proprie de
cercetare, determinate şi bazate pe relaţii obiective, exprimate prin
legi, verificabile sau invalidabile, aceştia sunt îndreptăţiţi să nu
plaseze contabilitatea în câmpul ştiinţelor fizice şi naturale, deoarece
cunoştinţele sale nu sunt universal valabile.
Alţi autori încearcă să justifice statutul de ştiinţă al contabilităţii
prin prezenţa postulatelor, principiilor şi regulilor contabile, ca sistem
4
de referinţă în contabilitate. Dar postulatele, principiile sau regulile
contabile nu sunt legi ştiinţifice, deoarece ele nu se bucură de o
anumită stabilitate. Acestea sunt izvorâte mai ales din activitatea
contabilă şi se modifică ori de câte ori mediul economic în care
contabilitatea acţionează se schimbă.
Profesorul Niculae Feleagă3, citându-l pe Bernard Colasse, incită
la o analogie între contabilitate şi geografie, ca două componente ale
ştiinţelor sociale. Pornind de la nevoia de corespondenţă spaţiu real-
spaţiu deschis, autorul face o analogie între harta geografică şi
documentul contabil de sinteză, ca produs final al contabilităţii. Deşi
ambele „produse” sunt reprezentări ale realităţii (harta geografică
reprezintă un spaţiu geografic, iar contabilitatea reprezintă spaţiul
economic), ele pot face obiectul unor erori şi, în anumite situaţii, mai
ales în cazul contabilităţii, al unor manipulări.
În demersul său epistemologic, profesorul Ion Ionaşcu4, citându-l
pe Thomas Kuhn, subliniază că statutul ştiinţific al contabilităţii este
legat de existenţa uneia sau mai multor teorii în contabilitate. Teoriile
sau paradigmele sunt acele realizări ştiinţifice universal recunoscute
care, pentru o perioadă, oferă soluţii model practicienilor în domeniu.

Ultimele cinci decenii au fost marcate de creşterea preocupărilor


multor autori de a elabora şi valida o teorie a contabilităţii, ceea ce a
făcut ca, în timp, să se contureze existenţa mai multor paradigme în
contabilitate. Astfel, profesorii Bernard Esnault şi Christian Haurau, în
anul 1994, au identificat cinci paradigme (abordări) fundamentale în
contabilitate:
• abordarea inductivă: elaborarea teoriei contabile se face prin
generalizarea observaţiilor furnizate de practicile contabile;
• abordarea deductivă: presupune definirea prealabilă a obiecti-
velor din care sunt deduse postulatele, convenţiile şi regulile contabile;
• abordarea predictivă: constă în testarea metodelor şi regulilor
contabile, în funcţie de capacitatea lor de predicţie a evenimentelor;

3
N. Feleagă şi colectiv, Bazele Contabilităţii, Ed. Economică,
Bucureşti, 2002
4
Ion Ionaşcu, Epistemologia contabilităţii, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
5
• abordarea comportamentală sau psihologică: studiază reacţiile
utilizatorului individual în momentul publicării informaţiei contabile şi
pune accentul pe pertinenţa informaţiei contabile în luarea deciziei;
• abordarea economică: apreciază informaţia contabilă ca un
bun economic, supusă regulilor economiei de piaţă, respectiv, princi-
piului cererii şi ofertei; natura şi cantitatea informaţiilor publicate
depind de oferta producătorilor de informaţii contabile şi de cererea
utilizatorilor. Deoarece se consideră că o piaţă total liberă a informa-
ţiei contabile este ineficientă, s-a impus reglementarea pieţei, adică
existenţa normalizării contabile, existenţa de postulate, principii şi
norme contabile.
Însăşi existenţa paradigmelor în contabilitate, conducerea aces-
teia pe baza postulatelor, principiilor şi normelor contabile confirmă
statutul ei de disciplină ştiinţifică.
Statutul de ştiinţă al contabilităţii este dat şi de impactul teoriilor
ştiinţifice cu practicile contabile. Teoriile ştiinţifice reprezintă efortul
cercetării contabile. Istoria contabilă arată că teoriile contabile
anterioare secolului al XX-lea au fost create prin generalizarea
practicilor contabile. Abia în secolul XX s-a dezvoltat cercetarea
contabilă într-un cadru organizat, ceea ce a permis unirea eforturilor
cercetătorilor din domeniul contabilităţii.

Astăzi, contabilităţii îi revin sarcini din ce în ce mai grele. Ea


caută să-şi depăşească limitele, fiind pusă în situaţia de a descrie
organizaţii din ce în ce mai complexe ce operează într-un mediu
economic şi social în continuă mişcare şi transformare. Tocmai de
aceea, contabilitatea trebuie studiată sub trei aspecte principale5:
• ca instrument de descriere, de modelare a întreprinderilor;
• ca instrument de prelucrare a informaţiilor necesare acestei
prelucrări;
• ca practică, sau „joc social”, înscrisă într-o reţea de restricţii
reglementare mai mult sau mai puţin stricte.

De mai bine de o jumătate de secol, marile şcoli şi instituţii de


cercetare au dezvoltat o multitudine de abordări capabile să definească

5
N. Feleagă şi colectiv, op.cit.
6
perimetrul şi conţinutul unei teorii generale şi să permită validarea
acestora, conducând, aşa cum evocam anterior, la apariţia mai multor
paradigme şi, implicit, a mai multor discursuri explicative în conta-
bilitate. Adesea, acestea au îngreunat canalizarea eforturilor cercetă-
torilor în domeniul contabilităţii în direcţia elaborării unei teorii
general acceptate. Pe de altă parte, cele mai multe dintre cercetările cu
caracter teoretic nu şi-au găsit ecoul în practică.
Dezvoltarea contabilităţii este, în general, marcată de nevoia
depăşirii unor crize privind necesităţile de informare financiară, ceea
ce conduce la căutarea unor noi soluţii contabile, la uniformizarea
practicilor contabile la nivel european şi internaţional, în măsură să
asigure eliminarea principalelor obstacole în comparaţiile internaţio-
nale. În acest sens, principala direcţie de cercetare contabilă
internaţională o constituie „compatibilizarea reglementărilor contabile
europene cu normele contabile internaţionale”6. Este şi motivul pentru
care România, prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 94/2001, a ales
calea de dezvoltare a sistemului său contabil prin asimilarea în cadrul
acestuia atât a prevederilor Directivei a IV-a a CEE, cât şi a
Standardelor Internaţionale de Contabilitate. În plus, în cazul ţării
noastre, ca, de altfel, şi în cazul altor ţări cu o economie în tranziţie,
criza contabilă are şi o dimensiune structurală, pe fondul schimbării
sistemului economic şi politic ce marchează viaţa oamenilor, în
general, şi a profesioniştilor contabili, în special. În astfel de situaţii,
cei mai în măsură să ofere noi variante de dezvoltare a sistemului
contabil sunt cercetătorii şi universitarii.
În ultimul deceniu, eforturile noastre au fost canalizate, cu
predilecţie, asupra studiului contabilităţii ca practică socială. În acest
sens s-a vizat analiza naturii şi intensităţii consensului care există între
întreprinderi, specialişti contabili şi utilizatori, consens regizat în
maniere diferite de organismele de normalizare naţionale.
Chiar dacă nu se poate da un răspuns precis şi definitiv în ce
priveşte statutul contabilităţii, este cert că el face obiectul cercetărilor,
cu scopul elaborării unei teorii contabile universale, capabilă să-i
potenţeze bazele ştiinţifice.

6
I. Ionaşcu, Epistemologia contabilităţii, Ed. Economică, Bucureşti, 1997.
7
• Statutul de limbaj (normalizat) al contabilităţii este unanim
acceptat, contabilitatea fiind considerată, de altfel, limbajul universal al
afacerilor. Limbajul contabil cuprinde un ansamblu de reguli, metode şi
procedee utilizate pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor
întreprinderii, pentru colectarea, prelucrarea şi clasificarea informaţiilor,
pentru elaborarea, publicarea şi comunicarea documentelor de sinteză
(situaţiilor financiare), precum şi pentru interpretarea acestora, pe baza
simbolurilor care constituie vocabularul contabil (debitul, creditul,
activele, datoriile, capitalurile proprii, cheltuielile, veniturile etc.).
Lumea afacerilor este interesată de latura practică a vocabularului
contabil în contextul comunicării informaţiei contabile în scopul
folosirii ei de către diferiţii utilizatori. Limbajul contabil este unul
normalizat, standardizat, precis, concis şi complet, iar existenţa unui
vocabular şi a unor reguli universal acceptate asigură informaţiei trans-
parenţa necesară comunicării între „actorii” informaţiei pieţei contabile.

Ecuaţia utilizată, în contabilitatea europeană, pentru a dezvălui


poziţia financiară (care figurează şi sub denumirea de situaţia patri-
moniului) este:
SITUAŢIA NETĂ A PATRIMONIULUI = ACTIV – DATORII

În baza ecuaţiei de mai sus este evidenţiată capacitatea între-


prinderii de a genera lichidităţi pentru a plăti datoriile faţă de creditori
şi de a remunera, sub formă de dividende, capitalul investit de către
proprietar.
O întreprindere are o situaţie patrimonială (o poziţie financiară,
în contabilitatea anglo-saxonă) pozitivă în cazul în care capitalul
propriu este mai mare sau cel puţin egal cu datoriile.
1.5.1. STRUCTURI DE ACTIV
Activul patrimonial cuprinde mijloacele economice, ca avere
concretă, şi drepturile de creanţă ale unui agent economic.
Prin compoziţia sa, activul evidenţiază modul de valorificare şi
gradul de lichiditate ale mijloacelor economice.
Modul de valorificare a mijloacelor economice se referă la
felul în care ele participă la procesul de producţie, cum se consumă şi
8
îşi transmit valoarea asupra produselor obţinute, inclusiv la felul cum
se asigură reproducţia lor. Astfel, mijloacele economice pot fi de două
categorii: unele care au o durată mare de funcţionare şi se consumă în
mod treptat, pe parcursul mai multor cicluri de producţie (exemplu:
activele imobilizate), şi altele care se consumă în cadrul unui singur
ciclu de producţie, transmiţându-şi dintr-o dată valoarea asupra
produselor obţinute (exemplu: activele circulante).
Lichiditatea reprezintă capacitatea fiecărui mijloc economic de
a parcurge calea normală a ciclului de exploatare până la transfor-
marea lui în bani.
Gradul de lichiditate reprezintă capacitatea unui bun de a se
transforma în bani.
Din punct de vedere al criteriilor menţionate (valorificarea şi
lichiditatea), se pot delimita următoarele structuri de activ:
A. Active imobilizate
B. Active circulante
C. Cheltuieli în avans

A. ACTIVELE IMOBILIZATE reprezintă bunurile şi valorile cu o


durată de folosinţă îndelungată (mai mare de un an) în activitatea
întreprinderii şi care nu se consumă la prima utilizare. Activele imobi-
lizate cuprind:

I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare

I. Imobilizările necorporale (numite şi active intangibile sau


nemateriale) sunt imobilizări care nu se concretizează în bunuri, ci
într-un document juridic sau comercial.
Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare a
Contabilităţii din România definesc imobilizările necorporale ca fiind
active identificabile nemonetare, fără suport corporal, care sunt
deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de
bunuri şi servicii, pentru locaţie la terţi sau în scopuri adminis-
trative.
10
Întreprinderile trebuie să recunoască un activ necorporal, dacă şi
numai dacă acesta îndeplineşte criteriile de recunoaştere ale
activelor, şi anume:
a) să existe probabilitatea ca respectivele imobilizări să genereze
beneficii economice viitoare pentru întreprindere;
b) să poată fi măsurate în mod credibil.
Pentru imobilizările necorporale generate cu resurse proprii (de
exemplu, costurile efectuate pentru un proiect de dezvoltare tehno-
logică), pe lângă respectarea celor două criterii generale, sunt prevă-
zute condiţii suplimentare de recunoaştere: fezabilitatea tehnică,
intenţia de finalizare, capacitatea de a utiliza sau de a vinde activul
necorporal, existenţa unei pieţe etc.
Valoarea amortizabilă a activelor necorporale trebuie alocată
sistematic pe durata de viaţă utilă. Durata de viaţă utilă a unui activ
necorporal este discutabilă, existând prezumţia rezonabilă şi
justificabilă conform căreia durata de utilitate nu poate depăşi 20 de
ani de la data când este pregătit pentru utilizare.
În structura imobilizărilor necorporale sunt incluse: (1) cheltuieli
de constituire; (2) cheltuieli de dezvoltare; (3) concesiuni, brevete,
licenţe, mărci, drepturi şi valori similare; (4) fondul comercial şi
(5) avansuri şi imobilizări necorporale în curs.
1. Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu înfiinţarea,
dezvoltarea şi fuziunea întreprinderii (taxe de înregistrare şi înma-
triculare, cheltuieli privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuieli
de prospectare a pieţei şi de publicitate) numai când reglementările
permit imobilizarea acestora. Amortizarea acestor active se realizează
sistematic pe parcursul unei perioade de maximum 5 ani.
2. Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costurile efec-
tuate pentru realizarea unor obiective strict individualizate, a căror
fezabilitate tehnologică a fost demonstrată şi care vor fi utilizate în
întreprindere sau comercializate.
Aceste cheltuieli se amortizează sistematic pe durata utilă de viaţă.
3. Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi
valorile similare şi alte imobilizări necorporale cuprind toate cheltu-
ielile efectuate pentru achiziţionarea drepturilor de exploatare a unui
11
bun, activitate sau serviciu (în cazul concesiunilor), a unui brevet, a
unui know-how, a unei licenţe, a unei mărci şi altor drepturi similare
de proprietate industrială şi intelectuală.
Alte imobilizări necorporale includ active nenominalizate în
grupele menţionate, cum ar fi: programele informatice create de
întreprindere sau achiziţionate de la terţi în scopul utilizării pentru
nevoile proprii etc.
Amortizarea acestor active se realizează sistematic pe perioada
cât întreprinderea a achiziţionat dreptul de exploatare sau utilizare a
unor astfel de imobilizări.
4. Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci
când rezultă din achiziţia unei alte întreprinderi al cărei cost de
achiziţie este superior valorii de piaţă a activelor nete dobândite
(activele dobândite mai puţin datoriile preluate). Cauza existenţei
fondului comercial o constituie existenţa unor elemente necorporale
generate de întreprindere care nu sunt recunoscute distinct în
contabilitate (reputaţia, clientela, vadul comercial, firma etc.).
Fondul comercial este supus unei amortizări sistematice pe
durata de utilizare, fără a depăşi 20 de ani de la data achiziţiei.
5. Avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie
sunt active imobilizate care nu au fost terminate până la sfârşitul
exerciţiului financiar, inclusiv sumele în bani achitate în contul
activelor necorporale.
II. Imobilizările corporale cuprind bunurile cu conţinut
material (corporal).
Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare a
Contabilităţii din România definesc imobilizările corporale ca fiind
active deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de
bunuri sau în prestarea de servicii, în scopuri administrative sau
pentru a fi date în locaţie terţilor, active care vor fi utilizate pe
parcursul mai multor exerciţii financiare.
Caracteristica imobilizărilor corporale este aceea că acestea
participă în procesul muncii cu întreaga lor valoare de utilitate, dar se
consumă şi îşi transmit, în mod treptat, valoarea asupra costurilor
noilor produse. Ele participă la mai multe cicluri de exploatare,
îndeplinindu-şi funcţia continuu şi repetat, fără a se integra în
12
conţinutul material al bunurilor obţinute. Ceea ce se transmite este
numai valoarea lor. În aceste condiţii, reproducţia imobilizărilor
corporale se realizează pe calea amortizării, adică prin includerea în
cheltuieli a unor cote-părţi din valoarea lor. Valoarea amortizabilă este
alocată sistematic pe durata de viaţă utilă a activului corporal, prin
alegerea unei metode de amortizare în măsură să reflecte ritmul în care
beneficiile economice sunt consumate de către întreprindere (metoda
lineară, metoda degresivă sau metoda accelerată).
Durata de viaţă utilă a unei imobilizări corporale este:
A fie perioada de timp în cursul căreia un activ se aşteaptă a fi
utilizat de către întreprindere;
A fie numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare
ce se aşteaptă a fi obţinute de către întreprindere prin utilizarea
activului.
În structura imobilizărilor corporale se includ:
1) terenuri şi construcţii;
2) instalaţii tehnice şi maşini;
3) alte instalaţii, utilaje şi mobilier;
4) avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.
1. Terenuri şi construcţii
Terenurile sunt urmărite în contabilitate pe două categorii: tere-
nuri (propriu-zise) şi amenajări de terenuri.
Terenurile au durată de utilizare nelimitată, fiind singurele
elemente ale imobilizărilor corporale ce nu se amortizează. În schimb,
investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor şi alte lucrări
similare sunt supuse amortizării.
Construcţiile sunt mijloace fixe reprezentate de clădiri achizi-
ţionate de la terţi sau din producţie proprie. Acestea sunt supuse
amortizării, deoarece au durată de viaţă limitată. Cu toate că o cons-
trucţie nu poate fi separată de terenul pe care îl ocupă, este important
să se evidenţieze în contabilitate separat terenurile şi construcţiile.
2. Instalaţii tehnice şi maşini sunt mijloace fixe reprezentate de
echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), aparate
şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, mijloace de transport,
animale şi plantaţii.

13
Potrivit legislaţiei din ţara noastră, sunt considerate mijloace
obiectul singular sau complexul de obiecte care se utilizează ca atare
şi îndeplineşte cumulativ următoarele două condiţii:
• are o valoare mai mare decât limita stabilită de lege;
• are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau formează
un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere
valoarea întregului lot, set sau corp.
Costul de achiziţie sau de producţie al mijloacelor fixe se
include treptat în cheltuielile activităţii prin procesul amortizării.
Amortizarea se determină pe baza unui plan de amortizare, de la data
punerii acestora în funcţiune şi până la expirarea duratei utile de viaţă,
ţinând seama de condiţiile specifice de utilizare a mijloacelor fixe.
3. Alte instalaţii, utilaj şi mobilier includ active nenominalizate
în grupele mai sus menţionate, cum ar fi: mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active
corporale.
4. Avansurile şi imobilizările corporale în curs de execuţie
includ imobilizările în curs de execuţie (care nu au fost terminate)
pentru nevoile proprii efectuate de întreprindere sau de terţi, inclusiv
sumele de bani achitate în contul activelor corporale.
III. Imobilizările financiare, denumite şi investiţii financiare pe
termen lung, cuprind valorile financiare investite de întreprindere pe
termen lung, sub formă de titluri şi creanţe financiare, în scopul
obţinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobânzilor,
prin creşterea valorii capitalizate sau prin realizarea de beneficii din
comercializarea acestor investiţii.
Dobânzile, redevenţele, dividendele şi chiriile ataşate unei
imobilizări financiare sunt considerate, de regulă, venituri, constituind
performanţa investiţiei. În structura acestora sunt cuprinse: (1) acţiuni
deţinute la entităţile afiliate;(2) împrumuturi acordate entităţilor
afiliate; (3) interese de participare; (4) împrumuturi acordate entităţilor
de care compania este legată în virtutea intereselor de participare;(5)
investiţii deţinute ca imobilizări;(6) alte împrumuturi;

14
B. ACTIVELE CIRCULANTE (numite şi active curente) cuprind
bunuri şi valori care se utilizează pe o perioadă scurtă în activitatea
întreprinderii şi, în general, participă la un singur circuit economic.
Din punct de vedere economic şi financiar, activele circulante îşi
schimbă continuu forma materială în cadrul circuitului economic.
Astfel, în faza de aprovizionare, activele circulante sub formă de bani
se transformă în stocuri de materii prime şi materiale; în faza de
producţie, stocurile de materii prime şi materiale se consumă integral,
rezultând stocuri de producţie în curs de execuţie, care, după operaţia
de prelucrare, devin produse finite; în faza de desfacere, produsele
finite sunt revândute clienţilor, transformându-se astfel în bani.
Din punct de vedere al lichidităţii, activele circulante se
caracterizează prin faptul că durata ciclului de exploatare este mai
mică de un an: ele intră şi ies, în şi din întreprindere, de mai multe ori
în cursul unui exerciţiu financiar.
Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare a Con-
tabilităţii din România definesc activul curent ca fiind o resursă care:
• se aşteaptă să fie realizată sau este deţinută pentru consum sau
vânzare, în cursul normal al ciclului de exploatare, sau
• este deţinut, în principal, în scopul comercializării sau pe termen
scurt şi se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului, sau
• reprezintă numerar ori echivalente de numerar a căror utilizare nu
este restricţionată.
În structura activelor circulante se includ:
I. Stocuri
II. Creanţe
III. Investiţii financiare pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci

I. Stocurile reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor din


cadrul întreprinderii deţinute fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare
sau după prelucrarea lor în procesul de producţie, fie pentru a fi
consumate la prima lor utilizare.
În categoria stocurilor se includ: (1) Materii prime şi materiale
consumabile; (2) Producţia în curs de execuţie; (3) Produse finite şi
mărfuri; (4) Avansuri pentru cumpărări de stocuri.

15
1. Materiile prime şi materialele consumabile includ: mate-riile
prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de
inventar, stocurile aflate la terţi, ambalajele.
• Materiile prime sunt destinate utilizării în procesul de produc-
ţie, participă direct la generarea produselor, regăsindu-se în produsul
finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată.
• Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili,
materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de
plantat, furaje şi alte materiale consumabile) sunt destinate utilizării în
procesul de producţie şi participă sau ajută la procesul de fabricaţie
sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit.
• Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunu-
rile cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi
considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de utilizare sau cu o
durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi
bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul
de lucru, îmbrăcămintea specială, mecanismele, dispozitivele, verifi-
catoarele, aparatele de măsură şi control, matriţele folosite la
executarea anumitor produse şi alte obiecte similare).
• Stocurile aflate la terţi reprezintă diversele bunuri de natura
stocurilor aflate în proprietatea întreprinderii, dar care fizic se găsesc
în custodie, prelucrare, consignaţie la terţi.
• Ambalajele sunt bunurile utilizate în scopul protecţiei pe
timpul transportului sau depozitării diverselor active.
2. Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a
parcurs toate fazele (stadiile) de prelucrare prevăzute în procesul
tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice
sau necompletate în întregime. În această categorie se mai includ
lucrările sau serviciile în curs de execuţie.
3. Produsele finite şi mărfurile sunt bunurile reprezentate de
semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale şi mărfuri.
Semifabricatele sunt bunurile al căror proces tehnologic a fost
terminat într-o fază de fabricaţie şi care urmează a trece în continuare în
procesul tehnologic al altor faze de fabricaţie sau se livrează terţilor.

16
• Produsele finite sunt produsele care au parcurs toate fazele de
fabricaţie prevăzute de procesul tehnologic al întreprinderii, fiind
depozitate în vederea vânzării către terţi.
• Produsele reziduale sunt produsele rezultate din procesul de
fabricaţie: rebuturi, materiale recuperabile, deşeuri.
• Animalele includ animale şi păsări născute sau cele tinere de
orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele), crescute şi folosite pentru
reproducţie, animale şi păsări la îngrăşat pentru a fi valorificate, colonii
de albine, precum şi animale pentru producţia de lână, lapte şi blană.
• Mărfurile sunt acele bunuri care au fost cumpărate de
întreprindere în vederea revânzării.
4. Avansurile pentru cumpărări de stocuri reprezintă sume de
bani plătite cu anticipaţie furnizorilor în contul aprovizionării cu stocuri.

II. Creanţele (numite şi valori în curs de decontare) reprezintă


valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor
persoane fizice sau juridice, pentru care acesta urmează să primească
un echivalent valoric.
Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o va-
loare avansată şi care urmează să dea un echivalent corespunzător se
numesc generic debitori. Debitorii întreprinderii sub forma creanţelor
din vânzări sunt delimitaţi în contabilitate prin structurile de clienţi şi
conturi asimilate.
În structura creanţelor se includ: (1) Creanţe comerciale;
(2) Sume de încasat de la entităţile afiliate; (3) Sume de încasat de la
entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de
participare; (4) Alte creanţe; (5) Capital subscris şi nevărsat;
1. Creanţele comerciale sunt cele mai semnificative, fiind
compuse din creanţele faţă de clienţi şi efectele de primit.
Creanţele faţă de clienţii includ creanţele rezultate din bunurile
vândute, lucrările executate, serviciile prestate, a căror valoare
urmează a se încasa ulterior.
Efectele de primit sunt titlurile negociabile sub formă de cambie,
bilet la ordin etc., care atestă existenţa unei creanţe în cadrul relaţiilor
comerciale ce va fi încasată pe termen scurt, de obicei până la 90 de zile.

17
2. Sumele de încasat de la entităţile afiliate sunt generate de
relaţiile dintre societatea-mamă (o întreprindere care are două sau mai
multe filiale) şi filialele sale.
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este
legată în virtutea intereselor de participare reprezintă creanţele
generate de relaţiile de decontare ale întreprinderii cu întreprinderile
asociate (asupra cărora se exercită o influenţă semnificativă).
4. Alte creanţe sunt reprezentate de creanţele generate de
relaţiile de decontare ale întreprinderii cu personalul, bugetul statului,
alte organisme publice, asigurările sociale, protecţia socială, debitori
diverşi etc.
5. Creanţele privind capitalul subscris şi nevărsat sunt repre-
zentate de creanţele generate de relaţiile întreprinderii cu acţionarii
săi, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate şi nedepuse
încă.

III. Investiţiile financiare pe termen scurt (numite şi titluri de


plasament sau valori de trezorerie) reprezintă valorile financiare investite
de întreprindere în vederea realizării unui câştig pe termen scurt.
În structura acestora se includ: (1) Acţiuni deţinute la entităţile
afiliate; (2) Alte investiţii pe termen scurt.
1. Acţiunile proprii sunt acţiunile proprii răscumpărate temporar
de întreprindere în vederea distribuirii lor personalului propriu sau
terţilor, regularizării cursului bursier sau reducerii capitalului social.
2. Alte investiţii pe termen scurt sunt reprezentate de acţiuni
cotate şi necotate, obligaţiuni emise şi răscumpărate, obligaţiuni cotate
şi necotate de întreprindere în vederea obţinerii de venituri financiare
într-un termen scurt.

IV. Casa şi conturi la bănci sunt reprezentate de valorile care


îmbracă efectiv forma de bani, fiind separate disponibilităţile în devize
de cele în lei.
În structura disponibilităţilor se includ: (1) Conturi la bănci;
(2) Casa; (3) Acreditive; (4) Avansurile de trezorerie.
18
· Conturile la bănci se referă la disponibilităţile băneşti în lei şi
devize aflate în conturile bancare, sumele în curs de decontare, cecuri
de încasat.
· Casa delimitează disponibilităţile băneşti în lei şi devize
aflate în casieria întreprinderii şi alte valori, cum sunt: timbre fiscale şi
poştale, bilete de tratament şi odihnă, tichete şi bilete de călătorie.
· Acreditivele reprezintă lichidităţi păstrate la banca într-un
cont distinct, la dispoziţia unui furnizor, din care urmează a se efectua
plăţile către acesta pe măsura livrării bunurilor, prestării serviciilor,
executării lucrărilor.
· Avansurile de trezorerie reprezintă sume virate la bănci sau
sume în numerar, puse la dispoziţia angajaţilor sau terţilor, persoane
fizice sau juridice, pentru efectuarea unor plăţi în numele întreprinderii.

C. CHELTUIELILE ÎN AVANS reprezintă valori care asigură


alocarea asupra fiecărui exerciţiu financiar numai a cheltuielilor care îi
sunt proprii.
Cheltuielile înregistrate în avans sunt sume de bani achitate în
cursul exerciţiului curent, dar care se referă la servicii ce vor fi primite
în cursul exerciţiului următor (abonamente, chirii plătite in avans).
1.5.2. Structuri de pasiv
Pasivul, prin componenţa sa, reflectă modul de finanţare a
mijloacelor economice şi gradul de exigibilitate al surselor de
finanţare(exigibilitatea reprezintă timpul de decontare a unei datorii).
Finanţarea mijloacelor economice se referă la modul de
dobândire şi susţinere financiară a elementelor de activ.
Pentru procurarea bunurilor economice, o întreprindere recurge
la finanţare proprie şi finanţare străină.
• Finanţarea proprie este făcută direct, de către întreprindere,
sub formă de capital social, rezerve, profit etc.
• Finanţarea străină a activului este asigurată de terţe persoane care-
i împrumută întreprinderii capitaluri sub diverse forme, cum ar fi: credite
bancare, împrumuturi pe bază de titluri şi datorii în curs de decontare.

19
Corespunzător celor două categorii de finanţare, sursele de
finanţare pot fi: surse de finanţare proprii şi surse de finanţare străine.
· Sursele de finanţare proprii corespund finanţării proprii a
mijloacelor economice. Din structura acestora fac parte: capitalul
propriu; primele legate de capital; rezervele din reevaluare; rezervele;
profitul etc.
· Sursele de finanţare străine, denumite şi datorii, obligaţii sau
capital străin, exprimă fondurile sau capitalurile furnizate de terţi,
pentru care unitatea patrimonială trebuie să restituie un echivalent
valoric sau să acorde o prestaţie. Acestea cuprind: împrumuturile
acordate de bănci sau alte instituţii financiar-bancare şi datoriile create
în cadrul relaţiilor de decontare ale unităţii cu alte persoane fizice sau
juridice (exemplu: furnizori, efecte de plătit etc.).

Normele contabile româneşti prevăd următoarea structură a


pasivului, delimitată în patru categorii, în ordinea crescătoare a
exigibilităţii acestora:
A. Capital şi rezerve
B. Provizioane
C. Datorii
D. Venituri în avans

A. CAPITALUL ŞI REZERVELE (numite şi capital propriu)


reprezintă sursele de finanţare stabile de care dispune întreprinderea.
Alături de creditele pe termen lung, capitalurile proprii fac parte din
categoria capitalurilor permanente.
În structura capitalurilor proprii se includ: (I) capital social (II)
prime de capital; (III) rezerve din reevaluare; (IV) rezerve; (V)
profitul sau pierderea reportată; (VI) profitul sau pierderea exerciţiului
financiar.
I. Capitalul social este reprezentat de aportul în bani şi/sau
bunuri în natură al proprietarilor. Capitalul se diferenţiază în capital
subscris nevărsat şi capital subscris vărsat.
· Capitalul subscris nevărsat reprezintă capitalul pe care
proprietarii s-au angajat să-l pună la dispoziţia întreprinderii.

20
· Capitalul subscris vărsat reprezintă partea din capitalul
subscris care a fost, fizic, depusă de către proprietari la dispoziţia
întreprinderii.
În funcţie de tipul întreprinderii, capitalul se divide după cum
urmează:
· în acţiuni, în cazul societăţilor pe acţiuni. Valoarea acţiunilor
în momentul înfiinţării întreprinderii se numeşte valoare nominală;
· în părţi sociale, în cazul societăţilor cu răspundere limitată.
Pe parcursul funcţionării întreprinderii, capitalul se poate
majora prin emisiunea de acţiuni noi, reprezentative, ca aporturi în
bani şi sau în natură şi prin operaţiuni interne (încorporarea de
rezerve, capitalizarea profitului exerciţiului precedent, transformarea
de obligaţiuni în acţiuni etc.).
Reducerea capitalului se efectuează prin rambursarea către
acţionari sau asociaţi a unei părţi din acesta, atunci când societatea îl
consideră prea mare în raport cu activitatea sa, sau atunci când reduce
investiţiile dintr-un sector sau ramură de activitate. De asemenea,
reducerea de capital poate avea loc prin acoperirea de pierderi suferite
în exerciţiile financiare anterioare.
II. Primele de capital corespund capitalului adiţional creat prin
primele de emisiune, fuziune şi aport în natură, care sunt determinate
de operaţiile de creştere a capitalului prin aporturi noi sau prin
fuziune. În cazul aporturilor noi, primele de emisiune şi cele privind
aportul în natură se creează ca diferenţă între preţul de emisiune al
noilor acţiuni (mai mare) şi valoarea nominală a acţiunilor (mai mică).
Primele de fuziune apar în cazul fuziunii a două sau mai multor
societăţi şi reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă sau intrinsecă
a acţiunilor şi valoarea lor nominală.
III. Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile create prin
reevaluarea imobilizărilor corporale şi a celor financiare. Cu ocazia
reevaluării, valoarea acestor active creşte faţă de valoarea contabilă
anterioară, creşterea fiind considerată sigură şi durabilă.
Exemplu: în urma reevaluării, valoarea imobilizărilor corporale
creşte de la 50.000 lei la 60.000 lei. Diferenţa de 10.000 lei este
reprezentată ca un raport de schimb între creşterea corespunzătoare a

21
valorii activelor imobilizate şi creşterea capitalurilor proprii sub forma
rezervelor din reevaluare.
Odată constituite, rezervele din reevaluare sunt menţinute atât
timp cât bunurile la care se referă nu au fost amortizate sau realizate
prin vânzare. Pe măsura amortizării sau realizării bunurilor, plusva-
loarea este utilizată, parţial sau total, pentru creşterea capitalului social
sau transferată la rezerve, în raport cu prevederile legii.

IV. Rezervele sunt surse constituite anual din profitul


întreprinderii, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de
statutele întreprinderilor sau conform deciziei adunării generale a
acţionarilor sau asociaţilor.
Structural, rezervele se împart în: rezerve legale, rezerve
statutare sau contractuale şi alte rezerve.
1. Rezervele legale se constituie anual, într-o anumită proporţie,
din profitul brut (în alte ţări, din profitul net) sau din primele legate de
capital, fiind destinate protejării capitalului, în cazul în care exerciţiul
financiar se încheie cu pierderi.
2. Rezervele statutare sau contractuale reprezintă acele fonduri
a căror constituire din profitul net este stipulată în statutul societăţii
sau prin clauze contractuale. Ele pot avea ca scop temperarea
acţionarilor în a pretinde dividende în dauna altor obligaţii mai mari şi
mai urgente ale întreprinderii, privind buna ei funcţionare sau alte
destinaţii stabilite prin statut.
3. Prin poziţia alte rezerve sunt delimitate fondurile create, de
obicei, prin hotărârea adunării generale, din profitul net. Ele sunt
destinate pentru finanţarea parţială sau totală a noilor investiţii în
imobilizări corporale, acordarea de dividende şi în anii care activitatea
se încheie cu pierderi, pentru răscumpărarea propriilor acţiuni de către
societate, în vederea reducerii de capital etc.
V. Profitul sau pierderea reportată reprezintă fie rezultatul
sub formă de profit realizat în exerciţiul financiar anterior / anterioare
şi care, până la data închiderii exerciţiului financiar precedent, nu a
fost încă repartizat pe destinaţiile prevăzute de lege, fie rezultatul sub
formă de pierdere obţinut în exerciţiul financiar anterior / anterioare

22
care, până la data închiderii exerciţiului financiar anterior, nu a fost
acoperită.
VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar poate fi
favorabil, caz în care reprezintă un profit, sau nefavorabil, caz în care
reprezintă o pierdere pentru întreprindere.
Profitul net al exerciţiului financiar încheiat figurează ca sursă
proprie de finanţare până în momentul repartizării lui pe destinaţiile
stabilite prin lege sau statutul societăţii comerciale. Rezultatele nega-
tive se iau în calcul cu semnul minus şi, în consecinţă, diminuează
capitalul propriu.

B. PROVIZIOANELE reprezintă datorii ale întreprinderii,


constituite la închiderea exerciţiului pe seama cheltuielilor, pentru
acele elemente de patrimoniu a căror realizare sau plată este probabilă,
ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele următoare.
Cazurile tipice de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli sunt: litigii,
amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte,
cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanţie,
cheltuieli cu reparaţiile capitale eşalonate, potrivit programului, pe
mai multe perioade etc.
Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare a
Contabilităţii din România definesc provizioanele ca fiind datorii cu
exigibilitate sau valoare incertă.
Recunoaşterea unor astfel de provizioane se face numai în
momentul în care sunt respectate, cumulativ, următoarele condiţii:
· o întreprindere are o obligaţie curentă (legală sau implicită)
generată de un eveniment anterior;
· este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile
economice viitoare să fie necesară pentru a stinge obligaţia respectivă;
· poate fi realizată o bună estimare a valorii obligaţiei.
Distingem:
- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
- provizioane pentru impozite
- alte provizioane

23
C. DATORIILE (numite şi capital străin) sunt sursele de finan-
ţare externe puse la dispoziţia întreprinderii fie de bănci sau alte
instituţii financiare, fie de furnizori, fie de terţi pentru care
întreprinderea trebuie să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric.
Reglementările introduse de Programul de Dezvoltare a Conta-
bilităţii din România clasifică datoriile în datorii curente şi datorii pe
termen lung.
O datorie este curentă dacă:
· se aşteaptă să fie achitată în cursul normal al ciclului de
exploatare al întreprinderii sau
· este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Ciclul de exploatare al unei întreprinderi reprezintă perioada de


timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de
producţie şi finalizarea sa în numerar sau sub forma unui instrument
uşor convertibil în numerar.
Datoriile funcţionează din momentul naşterii obligaţiilor faţă de
terţi şi până în momentul plăţii lor.
În structura datoriilor se includ: (1) împrumuturi şi datorii
asimilate; (2) datorii comerciale; (3) datorii în cadrul grupului;
(4) datorii din interese de participare; (5) alte datorii.
1. Împrumuturile şi datoriile asimilate reprezintă datoriile
financiare ale întreprinderii privind: împrumuturi din emisiunea de
obligaţiuni; credite bancare pe termen lung primite de la bănci şi alte
instituţii financiare.
· Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni reprezintă surse
financiare pe termen lung asigurate prin vânzarea de titluri de credit
negociabile către public, de regulă, prin intermediul unor instituţii
financiare. Aceste împrumuturi sunt divizate în părţi egale, numite
obligaţiuni, rambursabile la un anumit termen, numit scadenţă, sau
eşalonat şi purtătoare de dobânzi.
· Creditele primite de la bancă şi alte instituţii includ creditele
pe termen lung şi creditele pe termen scurt (credite de trezorerie).
Aceste credite sunt generatoare de dobânzi şi garantate cu activele
întreprinderii.

24
2. Datoriile comerciale se creează în cadrul relaţiilor de
decontare cu furnizorii pentru aprovizionări de bunuri materiale,
lucrări şi servicii primite. Ele sunt delimitate sub forma furnizorilor şi
efectelor de plătit.
· Furnizorii reprezintă datoriile echivalente valorii bunurilor,
lucrărilor şi serviciilor primite de la terţi.
· Efectele de plătit reprezintă titlurile de valoare care atestă
obligaţia de plată a întreprinderii în cadrul relaţiilor de decontare cu
furnizorii.
3. Datoriile în cadrul grupului reprezintă obligaţiile datorate
societăţilor din cadrul grupului în relaţiile de decontare ale societăţii-
mamă cu filialele sale.
4. Datoriile din interese de participare reprezintă datoriile
generate de relaţiile de decontare ale întreprinderii cu societăţile
asociate.
5. Alte datorii sunt reprezentate de:
· datoriile fiscale, cu valoarea impozitelor şi taxelor faţă de
bugetul statului;
· datoriile salariale, cu valoarea salariilor şi altor drepturi
salariale faţă de personalul angajat;
· datoriile sociale, cu valoarea contribuţiilor la asigurările
sociale faţă de bugetul asigurărilor sociale;
· datoriile faţă de asociaţi, cu valoarea capitalului de restituit şi
a dividendelor de plată;
· datoriile faţă de creditorii diverşi ai întreprinderii.
Creditorii diverşi cuprind toate obligaţiile care prin natura lor nu
se includ în categoriile prezentate mai sus. În această situaţie se află
datoriile privind achiziţionarea titlurilor de plasament, sumele încasate
şi necuvenite etc.
D. VENITURILE ÎN AVANS reprezintă valorile ce asigură
alocarea pentru fiecare exerciţiu financiar numai a veniturilor care îi
sunt proprii. În structura lor se includ subvenţiile pentru investiţii şi
veniturile înregistrate în avans.
Acestea sunt sume încasate în timpul exerciţiului financiar, în
contul unor servicii care vor fi prestate în cursul exerciţiului următor,
25
când acestea vor fi recunoscute ca venituri. Exemplu: chirii încasate
anticipat, abonamente încasate în avans etc.

1.5.3. TIPURI DE MODIFICĂRI PATRIMONIALE


În cadrul unei întreprinderi, de-a lungul unei perioade de ges-
tiune (lună, trimestru, an), au loc numeroase tranzacţii, cum ar fi:
aprovizionarea cu materii prime şi materiale de la furnizori; eliberarea
din depozit de materii prime pentru a fi date în consum; obţinerea de
produse finite din procesul de producţie; livrarea de mărfuri către terţi;
restituirea unui credit bancar etc.
Aceste tranzacţii produc modificări în structura elementelor
patrimoniale existente, la un moment dat, în întreprindere, prezen-
tându-se fie sub formă de creşteri, fie sub formă de micşorări, dar
menţinându-se în permanenţă egalitatea patrimonială, adică aceea
dintre totalul activului şi totalul pasivului.
Există tranzacţii care produc modificări numai în structura
activului, în sensul creşterii unui element de activ, concomitent şi cu
aceeaşi valoare cu scăderea altui element de activ, fără ca totalul
activului să se modifice. Alte tranzacţii produc modificări numai în
structura pasivului, adică a surselor de finanţare, în sensul creşterii
unui element de pasiv şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă, se
micşorează alt element de pasiv, fără ca totalul pasivului să se
modifice. Alte tranzacţii produc modificări concomitent şi cu aceeaşi
sumă atât în structura, cât şi în volumul activului şi pasivului, în
sensul creşterii unui element de activ şi a unui element de pasiv,
totalul patrimoniului modificându-se şi el în acelaşi sens, dar
menţinându-se egalitatea patrimonială.
Indiferent cât de multe modificări se produc în structura ele-
mentelor patrimoniale existente la un moment dat în întreprindere,
acestea pot fi încadrate în patru tipuri:
1. Modificări atât în activ, cât şi în pasiv, în sensul creşterii;
2. Modificări atât în activ, cât şi în pasiv, în sensul micşorării;
3. Modificări numai în activ;
4. Modificări numai în pasiv.

26
Pentru evidenţierea celor patru tipuri de modificări privind
activul şi pasivul întreprinderii se porneşte de la un patrimoniu iniţial
(tabelul. 1.1.):

Patrimoniul iniţial
Tabelul 1.1
ACTIV Solduri PASIV Solduri iniţiale
iniţiale
Mijloace fixe 10.000 Capital social 9.000
Rezerve 1.000
Materiale 2.000 Furnizori 1.000
consumabile
Clienţi 800 Creditori diverşi 2.800
Disponibil la bancă 1.000 Impozit pe profit 300
Casa 500 Credite bancare pe 200
termen scurt
TOTAL 14.300 TOTAL 14.300

Se constată că totalul activului este egal cu totalul pasivului, adică


se respectă ecuaţia dublei reprezentări a patrimoniului (Activ=Pasiv).
Presupunem că în perioada de gestiune au loc următoarele
tranzacţii:

Tranzacţia I
Se primeşte un credit bancar pe termen scurt de la o bancă în
valoare de 1.000lei.
Tranzacţia produce o creştere, în activul patrimonial, la elemen-
tul Disponibil la bancă, cu 1.000 lei (şi anume, de la 1.000 lei la
2.000 lei), reprezentând creşterea disponibilităţilor din cadrul contului
de la bancă, şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă, o creştere în pasivul
bilanţului la elementul Credite bancare pe termen scurt (şi anume, de
la 200 lei la 1.200 lei), reprezentând creşterea obligaţiei faţă de bancă
de a restitui creditul primit.
Situaţia patrimonială întocmită după efectuarea primei tranzacţii
se prezintă în tabelul 1.2.
27
Se constată că, faţă de situaţia patrimonială precedentă, prima
tranzacţie a produs modificări în ambele părţi ale patrimoniului, adică
atât în activul, cât şi în pasivul acestuia, în sensul creşterii concomi-
tente şi cu aceeaşi sumă a unui element de activ şi a altuia de pasiv.
Dacă în ecuaţia dublei reprezentări, stabilită după înregistrarea
tranzacţiei I, se introduc modificările determinate de influenţa
tranzacţiei I, pe care le notăm cu x, se constată că egalitatea bilanţieră
se menţine astfel:
A+x=P+x

Înlocuind în această ecuaţie datele care au stat la baza tranzacţiei I,


egalitatea patrimonială se prezintă astfel:
14.300 + 1.000 = 14.300 + 1.000
deci
15.300 = 15.300

CONTUL – INSTRUMENT DE ÎNREGISTRARE,


CALCUL ŞI CONTROL

5.3. STRUCTURA CONTULUI

Elementele care definesc structura contului sunt: titlul sau


denumirea contului; debitul şi creditul contului; mişcarea sau rulajul
contului; totalul sumelor (debitoare sau creditoare); soldul contului;
explicaţia descriptivă a tranzacţiilor înregistrate în cont.
1) Titlul (denumirea) şi simbolul contului
Titlul contului exprimă conţinutul economic al elementului a
cărui evidenţă se ţine cu ajutorul contului respectiv.

28
De exemplu, contul asociat clienţilor poartă denumirea de
„Clienţi”; contul asociat materiilor prime poartă denumirea „Materii
prime” etc.
În general, denumirea unui cont reflectă obiectul înregistrat în
contul respectiv. Când întâlnim o denumire de cont pe care nu o
recunoaştem, încercăm să examinăm contextul titlului şi să observăm
dacă se încadrează în categoria activelor, datoriilor, capitalurilor
proprii, veniturilor sau cheltuielilor. Prin urmare, nu poate exista un
cont fără titlu, întrucât nu se poate stabili elementul patrimonial a
cărui evidenţă o ţine şi, totodată, contul nu ar putea îndeplini funcţia
contabilă corespunzătoare.
Titlurile conturilor sunt însoţite şi de simbolurile cifrice cores-
punzătoare. Exemplu: 101 Capital, 212 Construcţii, 371 Mărfuri, 401
Furnizori, 411 Clienţi, 121 Profit şi pierdere etc. Simbolurile derivă
din poziţia pe care o ocupă contul respectiv în structura planului de
conturi. Acestea facilitează identificarea conturilor şi, respectiv,
activitatea practică de contabilitate, atât în sistemul manual, cât şi în
cel informatic. În ţara noastră, titlul şi simbolul conturilor se stabilesc
în mod unitar, prin planul de conturi general elaborat pe întreaga
economie. Cu toate acestea, conturile se pot dezvolta şi aplica în
funcţie de specificul activităţii şi de nevoile concrete de informare ale
întreprinderilor.

2) Debitul şi creditul contului reprezintă denumirile celor două


părţi opuse ale acestuia ce permit separarea celor două tipuri de
modificări (creşteri şi micşorări), pe care le determină operaţiile
economice şi financiare ce se înregistrează cu ajutorul conturilor.
Convenţional, s-a stabilit ca partea stângă a contului să poarte
denumirea de debit, iar partea dreaptă, de credit. Sumele trecute în
partea stângă a contului se numesc debitoare, iar cele din partea
dreaptă, creditoare.
A debita un cont înseamnă a înregistra o sumă în partea stângă a
contului. Analog, a credita un cont înseamnă a înregistra o sumă în
partea dreaptă a contului. Acesta este singurul sens dat în contabilitate
verbelor a debita şi a credita.
Semnificaţia debitului şi creditului unui cont trebuie însă înţe-
leasă în raport de conţinutul său economic, care determină funcţia
29
contabilă a contului respectiv. De aceea, nu la toate conturile debitul şi
creditul au aceeaşi semnificaţie. Spre exemplu, în cazul conturilor de
bunuri economice, în debit, respectiv în partea stângă a contului, se
înregistrează existentul iniţial şi creşterile elementului patrimonial, iar
în cazul conturilor de surse de finanţare, se înregistrează micşorările
elementului patrimonial urmărit. În ceea ce priveşte creditul, respectiv
în partea dreaptă a contului, situaţia se prezintă invers, în sensul că, în
cazul conturilor de bunuri economice, se înregistrează scăderile,
micşorările, iar în cazul celor de surse, se înregistrează existentul,
creşterile (măririle).
În munca practică de contabilitate, cele două părţi opuse ale
contului, debitul şi creditul, se abreviază cu D, respectiv C.

3) Rulajul contului reprezintă mişcarea sau totalul sumelor


înregistrate într-o perioadă de gestiune în debitul sau creditul unui
cont, ca urmare a măririlor şi micşorărilor determinate de tranzacţiile
(evenimentele) ce se produc în volumul şi structura elementului
patrimonial pentru care s-a deschis contul respectiv. Acesta este de
două feluri: rulaj debitor şi rulaj creditor.
· Rulajul debitor (abreviat, de regulă, cu RD) reprezintă
totalitatea înregistrărilor efectuate în debitul unui cont într-o perioadă
de gestiune.
· Rulajul creditor (abreviat, de regulă, cu RC) reprezintă
totalitatea înregistrărilor efectuate în creditul unui cont într-o perioadă
de gestiune.

4) Total sume
Totalul sumelor unui cont este de două feluri:
· Total sume debitoare (abreviat, de regulă, cu TSD). Se obţine
prin adunarea tuturor sumelor înregistrate în debitul contului.
· Total sume creditoare (abreviat, de regulă, cu TSC). Se
obţine prin adunarea tuturor sumelor înregistrate în creditul contului.
Totalul sumelor cuprinde existentul iniţial şi rulajul elementului
patrimonial urmărit cu ajutorul contului.

5) Soldul contului exprimă existentul valoric la un moment dat


al elementului patrimonial urmărit cu ajutorul contului respectiv.
30
Soldul contului se stabileşte ca diferenţă între totalul sumelor
debitoare şi totalul sumelor creditoare, preluând semnul totalului mai
mare.
Astfel:
· Dacă totalul sumelor debitoare este mai mare decât totalul
sumelor creditoare, contul prezintă sold debitor (SD).
· În situaţia inversă, când totalul sumelor creditoare este mai
mare decât totalul sumelor debitoare, contul prezintă sold
creditor (SC).
· Atunci când totalul sumelor debitoare este egal cu totalul
sumelor creditoare, soldul acestuia este zero, deci, contul nu mai
prezintă sold şi poartă denumirea de cont soldat sau balansat.
Prin urmare, soldul contului se stabileşte pe baza relaţiilor:
1. TSD – TSC = SD, când TSD TSC
2. TSC – TSD = SC, când TSC TSD
3. TSD – TSC = 0, când TSD = TSC
Soldul stabilit în ultima zi a perioadei de gestiune se numeşte
sold final (Sf) şi apare ca sold iniţial (Si) la începutul perioadei de
gestiune următoare.
La sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia întocmirii lucrărilor
contabile de sinteză, conturile se închid. Aceasta presupune trecerea
soldului lor final în partea opusă aceleia din care a provenit, adică în
partea cu totalul sumelor mai mic, astfel încât, adunat la acest total,
cele două părţi ale contului să se afle în echilibru. Astfel, contul care
are sold final debitor (Sfd) se închide prin trecerea acestuia în credit,
unde se adună la totalul sumelor creditoare, iar rezultatul trebuie să fie
egal cu totalul sumelor debitoare. Contul care are sold final creditor
(Sfc) se închide prin trecerea acestuia în debit, unde se adună la totalul
sumelor debitoare, rezultatul fiind egal cu totalul sumelor creditoare.
Pentru exemplificare, presupunem contul Materii prime cu urmă-
toarea structură:
– sold iniţial debitor: 1.000 lei;
– rulaj debitor, obţinut din intrări succesive, 2.500 lei;
– total sume debitoare: 3.500 lei;
– rulaj creditor, obţinut din ieşiri succesive, 1.500 lei;
31
– total sume creditoare: 1.500 lei;
– sold final debitor: 2.000 lei (adică 3.500 – 1.500 = 2.000).
Soldul final debitor, de 2.000 lei, s-a trecut, pentru închiderea
contului, în creditul contului, unde, adunat cu totalul sumelor creditoare
de 1.500 lei, s-a obţinut un total de 3.500 lei, cât este şi în debit.
Schematic, contul Materii prime închis se prezintă astfel:
Contul Materii prime
D C
Nr. Nr. Sume
Data Explicaţia Sume Data Explicaţia
crt. crt.
Sold Cheltuieli cu
1. 01.I.2006 1.000 3. 06.I.2006 500
iniţial materiile prime
Cheltuieli cu
2. 05.I.2006 Furnizori 500 5. 21.I.2006 1.000
materiile prime
4. 20.I.2006 Furnizori 1.000
6. 25.I.2006 Furnizori 1.000
RD 2.500 RC 1.500
TSD 3.500 TSC 1.500
Sfd 2.000
TOTAL 3.500

Prin închiderea conturilor se respectă relaţia:


Sold iniţial + Intrări = Sold final + Ieşiri
La începutul exerciţiului financiar următor, conturile se redeschid
prin înscrierea soldurilor lor finale, din perioada precedentă, în aceeaşi
parte din care au provenit, ca solduri iniţiale pentru noua perioadă.
6) Explicaţia tranzacţiilor înregistrate în cont are drept scop
cunoaşterea anumitor date în legătură cu operaţia respectivă, în
vederea identificării ei cu uşurinţă, a înţelegerii sensului şi conţinutu-
lui acesteia. După forma de prezentare, distingem: explicaţie descrip-
tivă şi explicaţie contabilă.
· Explicaţia descriptivă constă în explicarea pe scurt a operaţiei
economice sau financiare cu indicarea documentului justificativ care a
stat la baza operaţiei şi a datei în care a avut loc;
32
· Explicaţia contabilă constă în indicarea debitului sau credi-
tului contului utilizat la înregistrarea operaţiei respective, precum şi a
denumirii celuilalt cont corespondent ce participă la înregistrarea
operaţiei, potrivit cerinţelor dublei înregistrări.

5.4. REGULI DE FUNCŢIONARE A CONTURILOR

Condiţia de bază privind înregistrarea corectă a operaţiilor,


evenimentelor, tranzacţiilor în conturi o constituie cunoaşterea reguli-
lor de funcţionare a acestora.
Pentru stabilirea regulilor de funcţionare a conturilor se ia ca
punct de plecare patrimoniul, cu structurile sale de activ şi pasiv
(active, datorii, capitaluri) şi cele două principii de bază ale conta-
bilităţii: dubla reprezentare şi dubla înregistrare.
Anterior s-a arătat că activele sunt dispuse în partea stângă a
patrimoniului. Astfel, activele pot fi gândite ca părţi de stânga, iar
pasivele pot fi gândite ca părţi de dreapta. Poziţia opusă a celor două
categorii al patrimoniului (activ şi pasiv) face ca regulile de funcţionare
a celor două feluri de conturi să fie de sens opus.
Pentru demonstrarea regulilor de funcţionare ale conturilor se
porneşte de la o situaţie iniţială a patrimoniului (la începutul anului),
pe baza căreia, potrivit celor menţionate mai sus, pentru fiecare
element se deschide câte un cont în contabilitatea curentă.
În schema combinată care urmează se prezintă atât deschiderea
conturilor, cât şi înregistrarea tranzacţiilor, închiderea conturilor şi
prezentarea situaţiei patrimoniale la sfârşitul perioadei de gestiune,
adică întregul ciclu informaţional contabil.
2) Conturile de activ se mai debitează cu majorările, creşterile
elementelor patrimoniale de activ, iar conturile de pasiv se mai
creditează cu majorările, creşterile elementelor patrimoniale de
pasiv.
Pentru a demonstra modul cum se înregistrează micşorările
elementelor de activ şi de pasiv, presupunem următorul exemplu:
Se plătesc, din disponibilul existent în cont la bancă, obligaţiile
faţă de furnizori, în valoare de 800 lei.
33
Operaţia determină, pe de o parte, o scădere de activ la elemen-
tul Disponibil la bănci în lei, care reprezintă micşorarea disponibili-
tăţilor existente în cont la bancă cu 800 lei, iar pe de altă parte,
concomitent şi cu aceeaşi sumă, o scădere de pasiv la elementul
patrimonial Furnizori, care reprezintă micşorarea obligaţiei întreprin-
derii faţă de furnizorii săi.
Pentru înregistrarea acestei operaţii economice se utilizează
conturile Disponibil la bănci în lei şi, respectiv, Furnizori.
Înregistrarea scăderii de activ de 800 lei se face în creditul
contului de activ Disponibil la bănci în lei, adică în partea opusă celei
în care s-au înregistrat existentul iniţial şi creşterile (debit); înregis-
trarea diminuării de pasiv, tot în valoare de 800 lei, se va face în
debitul contului de pasiv Furnizori, adică în partea opusă celei în care
s-au înregistrat existentul iniţial şi creşterile (credit).
Ca şi în cazul primului exemplu, debitarea şi creditarea contu-
rilor respective se operează în conturile deschise anterior.
Din acest exemplu, deducem cea de-a treia regulă de funcţionare
a conturilor:
3) Conturile de activ se creditează cu micşorările, diminuările
elementelor patrimoniale de activ, iar conturile de pasiv se debitează
cu micşorările, diminuările elementelor patrimoniale de pasiv.
După înregistrarea exemplelor de tranzacţii de mai sus, precum
şi a altor tranzacţii care ar mai putea avea loc în cursul lunii, se poate
stabili soldul final al conturilor, ca diferenţă între totalul sumelor
debitoare şi totalul sumelor creditoare. Acesta va putea fi debitor,
pentru contul de activ Conturi la bănci în lei, şi creditor, pentru
conturile Credite bancare pe termen scurt şi Furnizori.
În activitatea practică însă, totalul sumelor debitoare şi totalul
sumelor creditoare pot fi şi egale, ceea ce înseamnă că acele conturi nu
prezintă sold final. De asemenea, totalul ieşirilor (micşorărilor) nu
poate fi mai mare decât existentul iniţial şi creşterile (intrările),
întrucât nu se poate diminua ceva mai mult decât există.
Pe baza celor mai sus menţionate, se poate deduce cea de-a patra
regulă de funcţionare a conturilor, şi anume:

34
4) Conturile de activ prezintă întotdeauna sold final debitor
sau sunt soldate, iar conturile de pasiv prezintă întotdeauna sold
final creditor sau sunt soldate.
Dacă avem în vedere împărţirea conturilor în conturi de activ şi
conturi de pasiv, cele patru reguli de funcţionare a conturilor pot fi
reduse la numai două, şi anume:

I. Conturile de activ încep să funcţioneze prin a se debita, şi


se debitează cu existentul iniţial şi cu creşterile (majorările,
intrările) elementelor patrimoniale de activ, se creditează cu
micşorările (diminuările, ieşirile) de activ şi prezintă sold final
debitor sau sunt soldate.

II. Conturile de pasiv încep să funcţioneze prin a se credita, şi


se creditează cu existentul iniţial de pasiv şi cu creşterile (majo-
rările, intrările) de activ, se debitează cu micşorările (diminuările,
ieşirile) de pasiv şi prezintă sold final creditor sau sunt soldate.
Aşa cum se poate observa, conţinutul economic diametral opus
al conturilor de activ şi de pasiv determină şi caracterul opus al
regulilor de funcţionare.
Schematic, regulile de funcţionare a conturilor se prezintă astfel:
Conturi de activ Conturi de pasiv
D C D C
Existentul de activ Existentul de pasiv
Majorări de activ Micşorări de activ Micşorări de pasiv Majorări de pasiv
Sold final debitor Sold final creditor

Având în vedere soldul pe care îl prezintă la un moment dat, con-


turile sunt de două feluri: conturi monofuncţionale şi conturi bifuncţionale.
· Conturile monofuncţionale sunt acelea care, la sfârşitul
perioadei de gestiune, prezintă un singur fel de sold, fie numai debitor,
fie numai creditor. Acestea funcţionează, deci, fie numai după regula
de funcţionare a conturilor de activ, fie numai după regula de

35
funcţionare a conturilor de pasiv. Ele sunt, deci, întotdeauna, numai
conturi de activ sau numai conturi de pasiv.
· Conturile bifuncţionale sunt acele conturi care pot prezenta,
la un moment dat, fie sold debitor, fie sold creditor. Acestea
funcţionează în anumite cazuri după regula de funcţionare a conturilor
de activ, iar în altele, după aceea a conturilor de pasiv. Deci, aceste
conturi nu au întotdeauna acelaşi fel de sold (adică numai debitor sau
numai creditor), ci oscilează de la o perioadă la alta, având uneori
caracterul de conturi de activ, alteori caracterul de conturi de pasiv.
Totuşi, acest gen de conturi nu formează o a treia grupă de conturi, cu
ocazia întocmirii bilanţului contabil, ci, după soldul pe care îl prezintă
la sfârşitul perioadei de gestiune, ele se încadrează în categoria
conturilor de activ, dacă prezintă sold final debitor, sau a celor de
pasiv, dacă prezintă sold final creditor.
5.5. CLASIFICAREA CONTURILOR

Clasificarea conturilor constă în sistematizarea conturilor,


potrivit caracteristicilor comune şi specifice ale acestora, prin înca-
drarea lor în clase, grupe şi subgrupe de conturi, după anumite criterii,
cu scopul de a realiza o ordine în mulţimea conturilor folosite de
contabilitatea curentă.
Aceasta prezintă o importanţă deosebită, deoarece:
– oferă posibilitatea studierii sistematice şi generalizate a
conturilor, asigurând legăturile reciproce dintre ele;
– permite asimilarea cu uşurinţă a conţinutului economic şi a
funcţiei contabile a conturilor;
– ajută la înţelegerea structurii planului de conturi;
– constituie un mijloc eficient de cunoaştere a obiectului de
studiu al contabilităţii.
Clasificarea conturilor poate fi realizată după mai multe criterii,
fiecare dintre acestea caracterizând sistemul conturilor dintr-un anumit
punct de vedere. Astfel, criteriile după care se clasifică conturile sunt
următoarele: conţinutul economic al contului; funcţia contabilă; sfera
de cuprindere; finalitatea informaţiilor pe care le furnizează.

36
1) După conţinutul economic al contului, distingem: conturi
de mijloace economice, conturi de surse de finanţare, conturi de
procese şi conturi de rezultate.
Din acest punct de vedere, conturile se împart în următoarele clase:
– clasa conturilor mijloacelor economice;
– clasa conturilor surselor de finanţare;
– clasa conturilor proceselor economice;
– clasa conturilor în afara bilanţului.
Aceste clase de conturi pun în evidenţă, prin conţinutul lor, toate
componentele obiectului contabilităţii.
2) După funcţia contabilă, conturile se împart în două clase:
– clasa conturilor de activ;
– clasa conturilor de pasiv.
Clasificarea după acest criteriu este considerată a fi cea mai
cuprinzătoare clasificare, permiţând încadrarea tuturor conturilor în
conturi de activ şi conturi de pasiv. Această împărţire decurge din cele
două părţi opuse ale bilanţului (activ şi pasiv), cu excepţia conturilor
în afara bilanţului.
3) După sfera de cuprindere, se disting două clase de conturi:
– clasa conturilor sintetice;
– clasa conturilor analitice.
În funcţie de etalonul de evidenţă folosit, clasa conturilor anali-
tice se împarte, la rândul ei, în două grupe:
– grupa conturilor analitice valorice;
– grupa conturilor analitice cantitativ-valorice.
4) Din punct de vedere al finalităţii informaţiilor pe care le
furnizează, conturile se împart în două clase:
– clasa conturilor de gestiune externă. Aceasta cuprinde toate
conturile care furnizează informaţiile din bilanţ;
– clasa conturilor de gestiune internă, ce cuprinde conturile care
furnizează informaţiile pentru întocmirea contului de rezultate (con-
turile de venituri şi cheltuieli).
Pornind de la aceste criterii de clasificare, conturile se împart în
clase, grupe şi subgrupe, menţinând în cadrul fiecărei subdiviziuni

37
acelaşi criteriu care permite o delimitare strictă a conturilor respective
pe subdiviziunile clasificării.
Schema simplificată de clasificare a conturilor se prezintă astfel:
Clasa Grupa Subgrupa Conturi sintetice Funcţia
contabilă
0 1 2 3 4
1. Conturi 1.1. Conturi A. După criteriul conţinutului economico-financiar
de bilanţ de active 1.1.1. Conturi 201 „Cheltuieli de constituire” A
imobilizate de imobilizări 203 „Cheltuieli de dezvoltare” A
necorporale 205 „Concesiuni, brevete şi alte A
drepturi”
207 „Fond comercial” A
233 „Imobilizări necorporale în curs” A
234 „Avansuri acordate pentru A
imobilizări necorporale”

1.1.2. Conturi 211 „Terenuri şi amenajări de A


de imobilizări terenuri”
corporale 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de A
transport şi plantaţii”
214 „Mobilier, aparatură birotică, A
echipamente de protecţie”
231 „Imobilizări corporale în curs” A
232 „Avansuri acordate pentru A
imobilizări corporale”

1.1.3. Conturi 261 „Titluri de participare deţinute A


de imobilizări la filialele din cadrul grupului”
financiare 262 „Titluri de participare deţinute A
la filialele din afara grupului”
263 „Imobilizări financiare sub A
formă de interese de participare”
264 „Titluri puse în echivalenţă” A
265 „Alte titluri imobilizate” A
267 „Creanţe imobilizate” A
269 „Vărsăminte de efectuat A
pentru imobilizări financiare”

38
1.2. Conturi 1.2.1. Conturi 301 „Materii prime” A
de active de stocuri 302 „Materiale consumabile” A
circulante 331 „Produse în curs de execuţie” A
332 „Lucrări şi servicii în curs de A
execuţie”
341 „Semifabricate” A
345 „Produse finite” A
346 „Produse reziduale” A
348 „Diferenţe de preţ la produse” A
371 „Mărfuri” A

1.2.2. Conturi 411 „Clienţi” A


de creanţe 413 „Efecte de primit” A
445 „Subvenţii” A
456 „Decontări cu asociaţii privind
capitalul” B
461 „Debitori diverşi” A

1.2.3. Conturi 503 „Acţiuni” A


de plasamente 506 „Obligaţiuni” A
şi disponibilităţi 511 „Valori de încasat” A
băneşti 512 „Conturi curente la bănci” B
531 „Casa” A
541 „Acreditive” A

1.3. Conturi – 101 „Capital ” P


de capitaluri 104 „Prime de capital” P
proprii 105 „Rezerve din reevaluare” P
106 „Rezerve” P
117 „Rezultatul reportat” B
121 „Rezultatul exerciţiului” B
131 „Subvenţii pentru investiţii” P

1.4. Conturi – 151 „Provizioane pentru riscuri P


de provizioane şi cheltuieli”
pentru riscuri
şi cheltuieli

39
1.5. Conturi – 161 „Împrumuturi din emisiuni
de datorii de obligaţiuni” P
162 „Credite bancare pe termen lung ” P
164 „Datorii privind concesiunile
şi alte datorii asimilate” P
168 „Dobânzi aferente împrumu-
turilor şi datoriilor asimilate” P
401 „Furnizori” P
403 „Efecte de plătit” P
404 „Furnizori de imobilizări” P
421 „Personal – salarii datorate” P
431 „Asigurări sociale” P
437 „Ajutor de şomaj” P
441 „Impozitul pe profit” P
444 „Impozitul pe salarii” P
462 „Creditori diverşi” P

1.6. Conturi – 471 „Cheltuieli înregistrate A


de regularizare în avans”
472 „Venituri înregistrate în avans” P
169 „Prime privind rambursarea P
obligaţiunilor”

1.7. Conturi 1.7.1. Conturi 280 „Amortizări privind imobili-


rectificative rectificative zările necorporale” P
privind 281 „Amortizări privind imobili-
activele zările corporale” P
imobilizate
290 „Provizioane pentru depre-
cierea imobilizărilor
necorporale” P
291 „Provizioane pentru depre-
cierea imobilizărilor corporale” P
293 „Provizioane pentru depre-
cierea imobilizărilor în curs” P
296 „Provizioane pentru depre-
cierea imobilizărilor financiare” P

40
1.7.2. Conturi 391 „Provizioane pentru
rectificative deprecierea materiilor prime” P
privind 392 „Provizioane pentru
activele deprecierea materialelor” P
circulante 393 „Provizioane pentru depre-
cierea producţiei în curs P
de execuţie”
394 „Provizioane pentru depre-
cierea produselor” P
397 „Provizioane pentru depre-
cierea mărfurilor” P
491 „Provizioane pentru depre-
cierea creanţelor-clienţi” P
496 „Provizioane pentru depre-
cierea creanţelor-debitori P
diverşi”
590 „Provizioane pentru depre– P
cierea titlurilor de plasament”

2. Conturi 2.1. Conturi 2.1.1. Conturi 601 „Cheltuieli cu materiile prime” A


de rezultate de cheltuieli de cheltuieli 602 „Cheltuieli cu materialele
(procese) de exploatare consumabile” A
605 „Cheltuieli privind energia
şi apa ” A
607 „Cheltuieli privind mărfurile” A
608 „Cheltuieli privind ambalajele” A
611 „Cheltuieli cu întreţinerea
şi reparaţiile” A
612 „Cheltuieli cu redevenţe,
locaţii de gestiune şi chirii” A
613 „Cheltuieli cu primele
de asigurare” A
614 „Cheltuieli cu studiile
şi cercetările” A

41
621 „Cheltuieli cu colaboratorii” A
622 „Cheltuieli cu onorariile
şi comisioanele” A
623 „Cheltuieli de protocol,
reclamă şi publicitate” A
624 „Cheltuieli cu transportul
de bunuri şi persoane” A
625 „Cheltuieli cu deplasări,
detaşări şi transferări” A
626 „Cheltuieli poştale şi taxe
de telecomunicaţii” A
627 „Cheltuieli cu serviciile
bancare şi asimilate A
628 „Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi” A
635 „Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terţi” A
641 „Cheltuieli cu salariile
personalului” A
645 „Cheltuieli privind asigu-
rările şi protecţia socială” A
654 „Pierderi din creanţe
şi debitori diverşi” A
658 „Alte cheltuieli de exploatare” A
681 „Cheltuieli de exploatare
privind amortizările
şi provizioanele” A

2.1.2. Conturi 665 „Cheltuieli din diferenţe


de cheltuieli de curs valutar” A
financiare 666 „Cheltuieli privind dobânzile” A
667 „Cheltuieli privind
sconturile acordate” A
686 „Cheltuieli financiare privind
amortizările şi provizioanele” A
688 „Cheltuieli din ajustarea la
inflaţie” A

2.1.3. Conturi 671 „Cheltuieli privind calami-


de cheltuieli tăţile şi alte evenimente
extraordinare extraordinare” A

42
2.2.Conturi 2.2.1. Conturi 701 „Venituri din vânzarea P
de venituri de venituri produselor finite”
din exploatare 702 „Venituri din vânzarea P
semifabricatelor”
703 „Venituri din vânzarea P
produselor reziduale”
704 „Venituri din lucrări
executate şi servicii prestate” P
705 „Venituri din studii şi cercetări” P
706 „Venituri din redevenţe, P
locaţii de gestiune, chirii”
707 „Venituri din vânzarea
mărfurilor” P
708 „Venituri din activităţi diverse” P
711 „Variaţia stocurilor” P
721 „Venituri din producţia de
imobilizări necorporale” P
722 „Venituri din producţia
de imobilizări corporale” P
741 „Venituri din subvenţii
de exploatare” P
754 „Venituri din creanţe
reactivate şi debitori diverşi” P
758 „Alte venituri din exploatare” P
781 „Venituri din provizioane
privind activitatea
de exploatare” P

2.2.2. Conturi 761 „Venituri din imobilizări


de venituri financiare P
financiare 762 „Venituri din investiţii finan-
ciare pe termen scurt” P
763 „Venituri din creanţe
imobilizate” P
764 „Venituri din creanţe
financiare cedate” P
765 „Venituri din diferenţe
de curs valutar” P
766 „Venituri din dobânzi” P
767 „Venituri din sconturi obţinute” P
786 „Venituri financiare
din provizioane” P
788 „Venituri financiare
din ajustarea la inflaţie” P

43
2.2.3. Conturi 771 „Venituri din subvenţii
de venituri pentru extraordinare şi altele
extraordinare similare” P

3. Conturi 3.1. Conturi – 801 „Angajamente acordate”


speciale în afara 802 „Angajamente primite”
bilanţului 8031 „Mijloace luate cu chirie”
8032 „Valori materiale primite
spre prelucrare sau reparare”
8033 „Valori materiale primite în
păstrare sau custodie”
8034 „Debitori scoşi din activ
urmăriţi în continuare”
8035 „Debitori din amenzi
şi penalităţi pretinse”
8036 „Redevenţe, locaţii de
gestiune, chirii şi datorii
asimilate”
8037 „Efecte scontate neajunse
la scadenţă”
8038 „Alte valori în afara bilanţului”

4. Conturi 4.1. Conturi – 901 „Decontări interne privind


de ges- de decontări cheltuielile” B
tiune interne 902 „Decontări interne privind
producţia obţinută” B
903 „Decontări interne privind
diferenţele de preţ” A
4.2. Conturi – 921 „Cheltuielile activităţii de bază” A
de calculaţie 922 „Cheltuielile activităţilor
auxiliare” A
923 „Cheltuieli indirecte de
producţie” A
924 „Cheltuieli generale
de administraţie” A
925 „Cheltuieli de desfacere” A
4.3. Conturi – 931 „Costul producţiei obţinute” A
privind 933 „Costul producţiei în curs
producţia de execuţie” A
obţinută
1. Conturi B. După criteriul funcţiei contabile
de activ
2. Conturi
de pasiv Conturile menţionate

44
3. Conturi
de activ-
pasiv sau
bifuncţi-
onale
1. Conturi C. După criteriul sferei de cuprindere
sintetice Conturile menţionate mai sus
2. Conturi 2.1. Conturi
analitice analitice
valorice
2.2. Conturi
analitice
cantitativ
valorice

5.6. PLANUL DE CONTURI GENERAL

Planul de conturi general reprezintă matricea întregului sistem


de conturi, în cadrul căreia fiecare cont este delimitat printr-o
denumire şi un simbol cifric, fiind încadrat într-o clasă şi grupă, în
raport cu un anumit criteriu de clasificare.
În acelaşi timp, prin planul de conturi se definesc, pentru fiecare
cont sintetic, conţinutul economic, funcţia contabilă şi corespondenţa
cu alte conturi.
Planul de conturi asigură uniformitatea şi unitatea de conţinut,
funcţie, denumire şi simbolizare a conturilor şi facilitează procesul de
culegere, prelucrare şi transmitere a datelor după criterii unitare.
În cadrul planului de conturi, conturile sunt clasificate şi ierar-
hizate, conform criteriului bilanţier şi celui funcţional sau procesual.
Criteriul bilanţier presupune clasificarea şi ierarhizarea contu-
rilor în raport cu structurile de activ şi pasiv, cheltuieli şi venituri.
Criteriul funcţional sau procesual presupune ordonarea
claselor, grupelor şi conturilor în raport cu fluxul normal al valorilor
în cadrul fazelor circuitului economic (exemplu: constituirea capita-
lului, aprovizionarea, producţia, desfacerea şi repartiţia rezultatului).
Codificarea sau simbolizarea cifrică a conturilor are la bază
sistemul zecimal de codificare, potrivit căruia conturile folosite într-un
sector de activitate al economiei naţionale se împart în nouă clase,
fiecare clasă poate cuprinde maximum 9 grupe de conturi, fiecare
45
grupă poate cuprinde 9 conturi sintetice de gradul I, fiecare cont sinte-
tic de gradul I se poate desfăşura pe 9 conturi sintetice de gradul II sau
subconturi, fiecare cont sintetic de gradul II se poate desfăşura pe 9
conturi de gradul III etc., în funcţie de necesităţile de detaliere a infor-
maţiilor furnizate de conturi.
Clasele de conturi sunt simbolizate cu o singură cifră, de la 0 la
9. Planul de conturi cuprinde 9 clase, astfel:
Clasa 1 – Conturi de capitaluri
Clasa 2 – Conturi de active imobilizate
Clasa 3 – Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie
Clasa 4 – Conturi de terţi
Clasa 5 – Conturi de trezorerie
Clasa 6 – Conturi de cheltuieli
Clasa 7 – Conturi de venituri
Clasa 8 – Conturi speciale
Clasa 9 – Conturi de gestiune
Grupele de conturi din cadrul fiecărei clase sunt simbolizate cu două
cifre: prima cifră reprezintă simbolul clasei, iar a doua, simbolul grupei.
Conturile sintetice sunt simbolizate cu trei cifre, primele două
cifre reprezentând simbolul grupei şi a treia cifră reprezentând simbo-
lul contului sintetic de gradul I.
Subconturile sunt simbolizate cu patru cifre, primele 3 cifre
reprezentând simbolul contului sintetic, iar a patra cifră reprezentând
simbolul subcontului.

Schema de simbolizare a conturilor se prezintă astfel:

Astfel, conturile care fac parte din aceeaşi clasă sunt recunoscute
după cifra iniţială, grupele sunt recunoscute prin a doua cifră a
simbolului, conturile sintetice după cifra a treia, iar subconturile după
a patra cifră a simbolului.
46
De exemplu, clasa conturilor de capitaluri a primit simbolul 1.
Prima grupă din clasa 1 a primit simbolul 0, prin urmare grupa 10 a
fost denumită Capital şi rezerve. Primul cont sintetic a primit simbo-
lul 1, prin urmare contul 101 a fost numit Capital. Primul subcont
(cont sintetic de gradul doi) a primit simbolul 1, prin urmare subcontul
1011 a fost numit Capital subscris nevărsat. Astfel, identificarea
contului sintetic de gradul doi, Capital subscris nevărsat, se va face
prin următorul cod şi următoarea denumire: 1011 Capital subscris
nevărsat.

5.7. DUBLA ÎNREGISTRARE ŞI CORESPONDENŢA


CONTURILOR

După cum s-a menţionat, operaţiile economice şi financiare,


consemnate în momentul efectuării lor în documente justificative,
produc modificări în structura elementelor existente la un moment dat
în patrimoniu.
Întrucât elementelor patrimoniale le corespund în contabilitatea
curentă conturile, aceasta înseamnă că reflectarea operaţiilor respec-
tive în contabilitatea curentă se va face cu ajutorul a cel puţin două
conturi, fie de activ, fie de pasiv, fie unul de activ şi celălalt de pasiv.
Deci, orice tranzacţie ce provoacă o dublă modificare în patrimoniu se
va reflecta în contabilitatea curentă printr-o dublă înregistrare în
conturi, concomitent şi cu aceeaşi sumă.
Rezultă că dubla înregistrare constă în înregistrarea concomi-
tentă şi cu aceeaşi sumă a unei operaţii economice sau financiare în
două conturi, şi anume, în debitul unui cont şi în creditul altui cont.
Exemplu:
5121 = 519 1.000 lei
Conturi la bănci în lei Credite bancare pe termen scurt

Înregistrarea tuturor tranzacţiilor în contabilitatea curentă, pe baza


dublei înregistrări, determină o legătură strânsă între conturile utilizate
de aceasta, reunindu-le pe toate într-un sistem coerent, creându-se
posibilitatea reflectării integrale şi ca un tot unitar a obiectului său de
studiu.
47
De asemenea, reflectarea tuturor acestor tranzacţii în conturi, pe
baza dublei înregistrări, oferă posibilitatea verificării exactităţii înre-
gistrărilor efectuate, cu ajutorul balanţei de verificare.
Dubla înregistrare în conturi a tranzacţiilor reprezintă o trăsătură
esenţială a metodei contabilităţii şi nu se mai regăseşte la alte disci-
pline ale sistemului informaţional economic.
Legătura reciprocă dintre debitul unui cont şi creditul altui
cont, stabilită cu ocazia înregistrării tranzacţiilor în contabilitatea
curentă, pe baza dublei înregistrări, poartă denumirea de corespon-
denţa conturilor.
Conturile între care se stabileşte o astfel de legătură se numesc
conturi corespondente.
În exemplul evocat anterior, contul Disponibil la bănci în lei
este corespondentul contului Credite bancare pe termen scurt.

5.8. ANALIZA CONTABILĂ A TRANZACŢIILOR.


FORMULA ŞI ARTICOLUL CONTABIL

În general, analiza reprezintă o metodă de cercetare a unui


întreg, a unui fenomen, prin descompunerea acestuia în părţile sale
componente şi prin examinarea sistematică a fiecăreia în parte.
Analiza, după cum am văzut, reprezintă unul din procedeele
metodei contabilităţii, comun şi altor discipline ştiinţifice. Contabi-
litatea foloseşte acest procedeu în cercetarea obiectului său de studiu,
la înregistrarea în conturi a tranzacţiilor, evenimentelor, operaţiilor
economice sau financiare. Acest gen de analiză, utilizat de conta-
bilitate, îl putem numi analiză contabilă.
Analiza contabilă reprezintă un proces logic de cercetare a
fiecărei tranzacţii în parte, în vederea înregistrării corecte a acestora în
contabilitate.
Altfel spus, analiza contabilă are drept scop stabilirea corectă a
conturilor corespondente în care urmează să se încadreze tranzacţia
supusă analizei, precum şi partea acestora (debit sau credit) în care
urmează să se înregistreze tranzacţia în cauză.
Analiza contabilă constă în cercetarea, pe bază de documente,
a fiecărei tranzacţii în parte, prin descompunerea ei în elementele

48
componente, în scopul stabilirii conturilor corespondente şi a părţii
acestora – debit sau credit – în care urmează să se înregistreze
tranzacţia respectivă, concomitent şi cu aceeaşi sumă.
Analiza contabilă presupune parcurgerea următoarelor etape:
1) Stabilirea naturii şi, respectiv, a conţinutului tranzacţiei
supuse analizei. Aceasta înseamnă a răspunde la anumite întrebări,
cum ar fi: Ce se înţelege prin tranzacţia în cauză? La ce se referă ea
(aprovizionare, plată, încasare, consum etc.)?
2) Determinarea modificărilor pe care le produce respectiva
tranzacţie în structura elementelor patrimoniale, precum şi determi-
narea sensurilor acestor modificări (creşteri sau micşorări de activ sau
de pasiv).
3) Stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a
conturilor corespondente în care urmează să se înregistreze tranzacţia
analizată.
4) Aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor, în vederea
stabilirii părţii conturilor corespondente – debit sau credit – în care
urmează să se înregistreze tranzacţia analizată, adică stabilirea
formulei contabile.
Rezultă că scopul final al analizei contabile a fiecărei operaţii
economice sau financiare îl constituie stabilirea corectă, raţională a
formulei contabile.
Exemplu:
Întreprinderea restituie un credit pe termen scurt în sumă de
3.000.000 lei, din disponibilul existent în cont la bancă.
Parcurgând etapele analizei contabile a acestei, tranzacţii, rezultă
următoarele:
1) natura tranzacţiei reprezintă restituirea unui credit pe
termen scurt primit de la bancă;
2) tranzacţia produce modificări în ambele părţi ale patrimo-
niului:

49
· scădere în activ la elementul Disponibil la bănci în lei, care
reprezintă o micşorare a disponibilului existent în contul întreprinderii
la bancă în sumă de 3.000 lei şi, concomitent şi cu aceeaşi sumă,
· o micşorare în pasiv la elementul Credite bancare pe termen
scurt, care reprezintă o micşorare a obligaţiilor întreprinderii faţă de
bancă privind creditele pe termen scurt acordate;
3) conturile corespondente, în care urmează să se înregistreze
tranzacţia analizată, vor fi:
· pentru micşorarea de activ, contul de activ Disponibil la bănci
în lei;
· pentru micşorarea de pasiv, contul Credite bancare pe termen scurt;
4) conform regulilor de funcţionare a conturilor, contul Dis-
ponibil la bănci în lei, fiind de activ şi având de înregistrat o scădere
de activ, se va credita cu 3.000 lei, iar contul Credite bancare pe
termen scurt, fiind de pasiv şi având de înregistrat o scădere de pasiv,
se va debita cu 3.000 lei.
Prin urmare, potrivit particularităţii dublei înregistrări, se stabi-
leşte corespondenţa între debitul contului Credite bancare pe termen
scurt şi creditul contului Conturi la bănci în lei, care se concre-
tizează în următoarea formulă contabilă:

Credite bancare pe = Conturi la bănci în lei 3.000 lei


termen scurt
Parcurgând etapele analizei contabile pentru tranzacţia de mai
sus, am ajuns să stabilim corect formula contabilă şi astfel să o putem
defini.
Formula contabilă reprezintă modalitatea de prezentare a unei
operaţii economice sau financiare prin încadrarea acesteia în debitul
unui cont şi în creditul altui cont, sub formă de egalitate valorică.
Aceasta este formată din următoarele părţi componente:
· denumirea contului corespondent debitor;
· denumirea contului corespondent creditor;
· suma care face obiectul înregistrării;
· semnul =, care arată interdependenţa şi corelaţia reciprocă
dintre conturile corespondente;

50
· semnul %, utilizat în înţelesul de următoarele, atunci când în
formula contabilă intră în corespondenţă mai mult de două conturi.
În formula contabilă, contul care se debitează se aşază în stânga
semnului egalităţii, deoarece debitul este partea stângă a unui cont, iar
contul care se creditează se aşază în partea dreaptă a semnului egali-
tăţii, deoarece creditul este partea dreaptă a unui cont.
Pentru reflectarea cronologică a tranzacţiilor în conturi, pe baza
dublei înregistrări, se utilizează articolul contabil. Acesta se obţine
prin adăugarea la elementele formulei contabile a explicaţiei descrip-
tive a tranzacţiei în cauză, a documentului justificativ care atestă
înfăptuirea ei, precum şi a datei când operaţia a avut loc.
Astfel, articolul contabil pentru formula contabilă menţionată
mai sus se prezintă astfel:

27 septembrie 2003

Credite bancare pe termen scurt = Disponibil la bănci în lei 3.000

Restituit creditul bancar pe termen scurt, conform Extrasului de cont


nr........

Înregistrarea tranzacţiilor consemnate în documente, în ordinea în


care acestea au avut loc, sub formă de articole contabile, se numeşte
înregistrare cronologică. În practică, această înregistrare se realizează
cu ajutorul documentului de contabilitate denumit Registrul – jurnal.
După înregistrarea cronologică, operaţiile economice sau
financiare sunt grupate pe conturi distincte, după natura lor, şi se
înregistrează sistematic în documentul de contabilitate denumit
registrul Cartea-mare.

5.9. TIPURI DE FORMULE CONTABILE

A. În raport cu numărul conturilor corespondente din care


este formată, formula contabilă poate fi de două feluri: simplă şi
compusă.

51
A1. Formula contabilă simplă este aceea în care corespondenţa se
stabileşte între un singur cont debitor şi un singur cont creditor şi este
specifică acelor operaţii economice şi financiare care modifică,
concomitent, numai două elemente patrimoniale. Modelul este de forma:
Cont debitor = Cont creditor Suma
Când se analizează o tranzacţie, chiar şi un începător îşi dă
seama că o jumătate din formula contabilă este relativ evidentă. Dacă
am urmărit cu atenţie totul până acum, vom fi capabili să înregistrăm
corect, raţional, ştiinţific, tranzacţiile în contabilitate, şi nu în mod
intuitiv, mecanicist.
Să ne obişnuim cu mecanismul contabil urmărind câteva exemple.

Tranzacţia I. Se constituie o întreprindere cu un capital de


20.000 lei. Un număr de cinci persoane subscriu să cumpere cele
1.000 de acţiuni emise, în valoare nominală de 20.000 lei.
Pentru a înregistra tranzacţia I, efectuăm analiza contabilă astfel:
1. Natura tranzacţiei: subscrierea capitalului pentru înfiinţarea
întreprinderii.
2. Modificările patrimoniale: recunoaştem o creştere a dreptului
de creanţă al întreprinderii asupra acţionarilor, element de activ, şi,
simultan, o creştere (prin constituire) a capitalului subscris nevărsat,
element de pasiv. Tranzacţia supusă analizei se încadrează astfel în
modificarea patrimonială de tipul:
A + x = P + x

20.000 20.000
Acţionari Capital subscris

3. Conturi corespondente: pentru elementele patrimoniale modi-


ficate sunt destinate conturile: 456 Decontări cu asociaţii privind
capitalul şi 1011 Capital subscris nevărsat.
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul, cont
bifuncţional, cu funcţie contabilă de activ, în cazul nostru (deoarece
urmăreşte o creanţă) având de înregistrat o creştere, se debitează;

52
1011 Capital subscris nevărsat, cont de pasiv, având de înre-
gistrat o creştere, se creditează.
4. Formula contabilă: să ne reamintim elementele structurale şi
nu ne rămâne decât să întocmim formula contabilă. Aceasta va fi:
456 = 1011 20.000 lei
Decontări cu asociaţii Capital subscris
privind capitalul nevărsat

Tranzacţia II. Întreprinderea se aprovizionează cu materii


prime de la un furnizor, în valoare de 1.000 lei.
1. Natura tranzacţiei: aprovizionare cu materii prime de la un
furnizor.
2. Modificările patrimoniale: recunoaştem o creştere a valorii
materiilor prime din cadrul întreprinderii, element de activ, şi, simul-
tan, o creştere (a datoriei faţă de furnizor, element de pasiv. Tranzacţia
supusă analizei se încadrează în modificarea patrimonială de tipul:
A + x = P + X

1.000 1.000
Materii prime Furnizori

3. Conturi corespondente: pentru elementele patrimoniale


modificate sunt destinate conturile: 301 Materii prime şi 401 Furnizori.
contul 301 Materii prime, cu funcţie contabilă de activ, având
de înregistrat o creştere, se debitează;
401 Furnizori, cont de pasiv, având de înregistrat o creştere,
se creditează.
4. Formula contabilă: să ne reamintim elementele structurale şi
nu ne rămâne decât să întocmim formula contabilă. Aceasta va fi:
301 = 401 1.000 lei
Materii prime Furnizori

Tranzacţia III. Întreprinderea achită, în numerar, datoria faţă de


furnizor, în valoare de 1.000 lei.
53
Pentru a înregistra tranzacţia III, efectuăm analiza contabilă astfel:
1. Natura tranzacţiei: plată furnizor în numerar.
2. Modificările patrimoniale: recunoaştem o scădere a datoriei
faţă de furnizor, element de pasiv, şi, simultan, o diminuare a nume-
ralului din casierie, element de activ. Dacă am urmărit totul până
acum, vom observa că tranzacţia supusă analizei se încadrează în
modificarea patrimonială de tipul:
A x = P x

1.000 1.000
Numerar Furnizori
3. Conturi corespondente: pentru elementele patrimoniale modi-
ficate sunt destinate conturile: 5311 Casa în lei şi 401 Furnizori.
5311 Casa în lei, cu funcţie contabilă de activ, având de
înregistrat o scădere, se creditează;
401 Furnizori, cont de pasiv, având de înregistrat o scădere,
se debitează.
4. Formula contabilă: să ne reamintim elementele structurale şi
nu ne rămâne decât să întocmim formula contabilă. Aceasta va fi:
401 = 5311 1.000 lei
Furnizori Casa în lei
Tranzacţia IV. Întreprinderea majorează capitalul cu suma de
3.000 lei, prin încorporarea de rezerve.
Pentru a înregistra tranzacţia IV, efectuăm analiza contabilă astfel:
1. Natura tranzacţiei: majorare capital subscris vărsat.
2. Modificările patrimoniale: recunoaştem o majorare a capita-
lului subscris vărsat, element de pasiv, şi, simultan, o diminuare a
rezervelor, element tot de pasiv. Dacă am urmărit totul până acum,
vom observa că tranzacţia supusă analizei se încadrează în modifi-
carea patrimonială de tipul:
A = P + x x

3.000 3.000
54
Capital subscris Rezerve
vărsat

3. Conturi corespondente: pentru elementele patrimoniale modifi-


cate sunt destinate conturile: 1012 Capital subscris vărsat şi 106 Rezerve.
1012 Capital subscris vărsat, cu funcţie contabilă de pasiv,
având de înregistrat o creştere, se creditează;
106 Rezerve, cont de pasiv, având de înregistrat o scădere, se
debitează.
4. Formula contabilă: să ne reamintim elementele structurale şi
nu ne rămâne decât să întocmim formula contabilă. Aceasta va fi:
106 = 1012 3.000 lei
Rezerve Capital subscris vărsat

Atenţie!!! Vom prezenta o altă modalitate de deducere a formu-


lei contabile fără a mai urma, în mod expres, etapele generale ale
analizei contabile. Această modalitate presupune:
cunoaşterea încadrării corecte a elementelor în structurile de
activ (A) şi pasiv (P), respectiv în conturile prevăzute în planul de
conturi general şi
cunoaşterea regulilor de funcţionare a conturilor.

Pentru a susţine această variantă, reluăm tranzacţia I şi stabilim


formula contabilă astfel:
subscrierea capitalului
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul, A + D
1011 Capital subscris nevărsat, P + C
456 = 1011 20.000 lei
Decontări cu asociaţii Capital subscris
privind capitalul nevărsat
Să luăm un alt exemplu:
Tranzacţia V. Acţionarii depun (varsă, aportează) suma de
20.000 lei în contul deschis la bancă, reprezentând valoarea capitalului
subscris.

55
Analiza contabilă: această tranzacţie reprezintă scăderea creanţei
întreprinderii faţă de acţionari şi, în acelaşi timp, creşterea disponi-
bilităţilor din contul de la bancă. Stabilim formula contabilă pentru
tranzacţia 2:
vărsarea capitalului subscris
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul. A C
5121 Conturi la bănci în lei, A + D
5121 = 456 20.000 lei
Conturi la bănci Decontări cu
în lei asociaţii privind capitalul

A2. Formula contabilă compusă (specifică tranzacţiilor care


modifică, concomitent, mai mult de două elemente patrimoniale) este
acea formulă în care corespondenţa se stabileşte între:
2.1. Un singur cont debitor şi mai multe conturi creditoare, sau între
2.2. Mai multe conturi debitoare şi un singur cont creditor.
2.1. Un singur cont debitor şi două sau mai multe conturi
creditoare.
Modelul este de forma:
Cont = % Suma
debitor Conturi
creditoare
Tranzacţia VI. La sfârşitul unei zile, întreprinderea a realizat
încasări în numerar în sumă de 8.000 lei, astfel: a încasat creanţa de la
un client în sumă de 5.000 lei şi creanţa de la un debitor în sumă de
3.000 lei.
Analiza contabilă: tranzacţia produce, pe de o parte, creşterea
numerarului din casieria întreprinderii iar pe de altă parte, scăderea
creanţei atât asupra clienţilor, cât şi asupra debitorilor.
încasări în numerar
5311 Casa în lei, A + D
411 Clienţi, A C
461 Debitori diverşi, A C
Formula contabilă:

56
5311 Casa în lei = % 8.000 lei
411 Clienţi 5.000 lei
461 Debitori diverşi 3.000 lei

2.2. Mai multe conturi debitoare şi un singur cont creditor


Modelul este de forma:

% = Cont Suma
Conturi creditor
debitoare

Tranzacţia VII. Întreprinderea se aprovizionează cu materii


prime şi mărfuri în valoare de 5.000 lei, respectiv 5.000 lei, conform
facturii furnizorului.
Analiza contabilă: tranzacţia de aprovizionare conduce, în mod
evident, la creşterea valorii stocurilor de materii prime şi mărfuri în
întreprindere şi, în acelaşi timp, la creşterea datoriei întreprinderii faţă
de furnizori.
Formula contabilă va fi:
aprovizionare cu materii prime şi mărfuri
301 Materii prime, A + D
371 Mărfuri, A + D
401 Furnizori, P + C
Formula contabilă:

% = 401 Furnizori 13.000 lei


301 Materii prime 8.000 lei
371 Mărfuri 5.000 lei

Tranzacţia VIII. Întreprinderea plăteşte, prin cont, suma de


10.000 lei, reprezentând: 4.000 lei datoria către bugetul statului
privind impozitul pe salarii, iar 6.000 lei datoria faţă de un creditor
divers.
Analiza contabilă: Tranzacţia conduce, pe de o parte, la scăderea
disponibilităţilor din contul de la bancă, iar pe de altă parte, la
scăderea datoriilor întreprinderii faţă de stat cu impozitul pe salarii,

57
respectiv faţă de creditorul divers. Nu ne rămâne decât să stabilim
formula contabilă pentru înregistrarea în contabilitate a tranzacţiei V.
plată datorii prin bancă
5121 Conturi la bănci în lei, A C
444 Impozit pe salarii, P D
462 Creditori diverşi, P D

% = 5121 Conturi la 10.000 lei


444 Impozit pe salarii bănci în lei 6.000 lei
462 Creditori diverşi 4.000 lei

B. În funcţie de scopul pentru care se întocmesc, formulele


contabile sunt de două feluri: de înregistrare curentă şi de stornare.
b1) Formulele contabile de înregistrare curentă sunt acele
formule contabile ce se întocmesc pentru înregistrarea operaţiilor
economice care au loc în mod obişnuit, curent, şi care au cea mai mare
frecvenţă în practica de contabilitate. Înscrierea sumelor în cadrul
acestor formule contabile se face în negru. Sumele respective se adună
între ele, atât în debitul, cât şi în creditul contului.
Toate formulele contabile de mai sus au fost formule de
înregistrare curentă.
b2) Formulele contabile de stornare se utilizează pentru corec-
tarea unor erori efectuate anterior cu ocazia înregistrării în conturi a
sumelor din tranzacţiile care au avut loc. Se procedează la utilizarea
acestor formule contabile, deoarece înregistrările în contabilitate nu
pot fi corectate prin ştergere sau tăiere.
După modul de înscriere a sumei în formulele contabile de
stornare, acestea pot fi de două feluri: (i) formule contabile de stornare
în negru şi (ii) formule contabile de stornare în roşu.
(i) Formulele contabile de tornare în negru constau în anularea
înregistrării efectuate anterior greşit, prin inversarea conturilor cores-
pondente din formula contabilă anterior greşită (suma se înscrie tot în
negru) şi apoi întocmirea şi înregistrarea formulei contabile corecte.
Pentru exemplificare, presupunem următoarea situaţie:

58
Tranzacţia IX. Întreprinderea se aprovizionează cu materii
prime în sumă de 1.000 lei, conform facturii furnizorului.
Formula contabilă a acestei tranzacţii s-a stabilit greşit, astfel:
1) 301 Materii prime = 462 Creditori diverşi 1.000 lei
Ulterior, printr-o analiză contabilă atentă, se observă că formula
contabilă este incorect întocmită. Cum procedăm pentru a anula
formula contabilă înregistrată eronat prin stornarea în negru? Vom
inversa conturile corespondente din formula de mai sus, adică:
2) 462 Creditori diverşi = 301 Materii prime 1.000 lei
Se reprezintă cele două înregistrări în formă sistematică în conturile
de mai jos, se calculează soldurile conturilor, din care rezultă că sumele
înregistrate anterior au fost anulate (conturile nu mai prezintă sold).
D 301 Materii prime C D 462 Creditori diverşi C
(1) 1.000 1.000 (1)
1.000 (2) (2) 1.000
RD 1.000 RC 1.000 RD 1.000 RC 1.000
TSD 1.000 TSC 1.000 TSD 1.000 TSC 1.000
Sfd 0 Sfc 0

După anularea înregistrării efectuate greşit, se procedează la


întocmirea formulei contabil corecte, astfel:
3) 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.000 lei
În formă sistematică, această înregistrare se prezintă astfel:

D 301 Materii prime C D 401 Furnizori C


(3) 1.000 1.000 (3)

(ii) Formulele contabile de stornare în roşu constau în anularea


unei formule contabile efectuate anterior greşit, prin întocmirea şi
înregistrarea unei noi formule contabile, similară cu cea eronată, însă
cu suma înscrisă în roşu (sau în negru, dar încadrată în chenar).
Înscrierea unei sume în roşu are semnificaţia, în contabilitate, a unor

59
valori cu semnul „minus”, având ca efect anularea sumei înscrise
anterior în mod eronat.
Pentru exemplificare, se porneşte de la aceeaşi formulă contabilă
efectuată anterior greşit, adică:
1) 301 Materii prime = 462 Creditori diverşi 1.000 lei
Pentru corectarea formulei contabile, se procedează la stornarea
în roşu, astfel:
2) 301 Materii prime = 462 Creditori diverşi 1.000 lei
Ambele formule contabile se înregistrează în formă sistematică
în conturile deschise mai jos, iar pentru a constata dacă înregistrarea
efectuată anterior greşit a fost anulată, se stabileşte soldul conturilor,
care trebuie să fie zero.

D 301 Materii prime C D 462 Creditori diverşi C


(1) 1.000 1.000 (1)
(2) 1.000 1.000 (2)
RD 0 RC 0 RD 0 RC 0
TSD 0 TSC 0 TSD 0 TSC 0
Sfd 0 Sfc 0
Se procedează apoi la întocmirea formulei contabile corecte, astfel:
3) 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.000 lei
Înregistrarea sistematică a acestei formule contabile (corecte) va
fi următoarea:
D 301 Materii prime C D 401 Furnizori C
(3) 1.000 1.000 (3)

60

S-ar putea să vă placă și