Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Prof. FLOREA LAURA


Şcoala: Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni
Data:
Clasa: a VII-a
Disciplina: Tehnologia Informatiei si a comunicatiilor
Condiţii de desfăşurare a activităţii: toata clasa în cabinetul de informatică
Conţinutul activităţii:
Tipul lecţiei: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Unitatea de învăţare: Operaţii avansate în realizarea unei prezentări PowerPoint
Conţinut: Aplicaţii practice – realizarea unei prezentări
Nivelul iniţial al clasei :
- Elevii au un nivel de cunoştinţe corespunzător programei şi au formate deprinderi de utilizare a
calculatorului;
- Elevii şi-au însuşit noţiunile legate de un realizarea unei prezentări;
- Elevii utilizează şi operează corect cu aplicaţia PowerPoint.
Competenţa generală:
3.11. Realizarea unor aplicaţii practice
Competenţe specifice:
- Utilizarea avansată a aplicaţiei PowerPoint
- Realizarea unor aplicaţii practice
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
Elevii trebuie să fie capabili:
- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite;
- Să insereze şi să formateze casete text la nivel de paragraf şi caracter
- Sa introduca în diapozitive şi să formateze diverse obiecte, cum ar fi imagini, tabele etc.
- să definească noţiunea de animaţie şi de tranziţie
 Afectiv – atitudinale:
Elevii trebuie să fie capabili:
- Să prezinte avantajele utilizării efectelor de animaţie şi tranziţie într-o prezentare
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate;
- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.
 Psihomotorii:
Elevii trebuie să fie capabili:
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică;
- Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

Strategii didactice:
 Principii didactice:
- principiul participării şi învăţării active;
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei
- principiul conexiunii inverse
 Metode de învăţământ:
1
- metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare;
- metode de acţiune: exerciţiul;
 Procedee de instruire:
- explicaţia în etapa de comunicare;
- învăţarea prin descoperire, prin rezolvare de probleme;
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor;
 Mijloace didactice:
- soft educaţional,
- caiet,
- fişe de lucru;
 Forme de dirijare a învăţării:
- dirijată de profesor sau prin materialele didactice;
- independentă;

 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin


descoperire.
 Resurse materiale: fişă de lucru, calculatoare, tablă, manual (Mariana Miloşescu, Tehnologia informatiei
si a comunicatiilor, clasa a IX-a)
 Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.
Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi calitativă a temei;
- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

FORMAŢII DE
VERIGILE / LUCRU ŞI
NR. CONŢINUT/ SISTEME DE DOZA
ETAPELE INDICAŢII OBS
CRT ACŢIONARE RE
LECTIEI METODO-
LOGICE
Organizarea Notarea absenţelor.
1. clasei pentru Pregătirea elevilor cu cele necesare 2 min Toată clasa
lecţie lecţiei.
Elevii vor răspunde
Reactualizarea Profesorul foloseşte întrebările scrise  Frontal şi
2 5 min întrebărilor adresate
cunoştinţelor în Anexa 1. individual.
de către profesor
 Frontal şi
individual.
 Fiecare
Formarea
Rezolvarea unei fise de lucru care elev va lucra
priceperilor şi Fiecare elev va primi
cuprinde o serie de cerinte conform la calculator
4 deprinderilor 37 min o fişă de lucru
fişei de lucru din Anexa 2.  Profesorul
(efectuarea de
aplicaţii) va urmări
activitatea
fiecărui elev.

Notele se trec
6. Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau note 3 min
în catalog.

2
Anexa 1

Întrebări Răspunsuri aşteptate de profesor


1. Ce fişiere se obţin utilizând aplicaţia Microsoft Power Fişiere de tip prezentare, cu extensiile .ppt, .pps, .pptx
Point? sau .ppsx.
2. Ce element din interfaţa aplicaţiei Microsoft Power Se acţionează butonul Office, existent în partea
Point 2007 este acţionat pentru operaţiile cu fişiere stângă sus a ferestrei aplicaţiei Power Point.
prezentare, cum ar fi creare prezentare nouă,
deschidere, salvare, imprimare?
3. Cum procedaţi pentru a insera un diapozitiv nou cu un Din fila Home (Pornire) din a doua categorie Slides (Dia-
aspect specific? pozitive) se alege opţiunea New Slide (Diapozitiv Nou).
4. Care este elementul din interfaţa aplicaţiei Microsoft Acesta este panoul cu numele Slides (Diapozitive)
PowerPoint care poate fi utilizat pentru efectuarea existent în partea stângă a interfeţei.
operaţiilor cu diapozitive, cum ar fi selectare, copiere,
mutare, ştergere, ascundere?
5. De unde se pot aplica efectele de animaţie pentru Fila Animations (Animaţii) → categoria Animations
obiectele selectate din diapozitivul curent? (Animaţii) → opţiunea Custom Animations (Animaţii
particularizate)
6. De unde se pot aplica efectele de tranziţie pentru Fila Animations (Animaţii) → categoria Tranzitions to
diapozitivele selectate? This Slide (Tranziţii pentru acest diapozitiv).
7. Cum se pot stabili formatul şi dimensiunile pentru Fila Design (Proiectare) → categoria Page Setup (Ini-
diapozitivele prezentării? ţializare Pagină) → opţiunea Page Setup (Iniţializare
Pagină)

3
Anexa 2

FIŞĂ DE LUCRU

Creaţi o prezentare PowerPoint pe o temă la alegere după următoarele cerinţe:


1. Prezentarea să conţină minim 8 diapozitive (slides) care să aibă dimensiunile: lăţimea (width)
10,2 inches sau 26 cm, înălţimea (height) 7,5 inches sau 19 cm.
2. Aplicaţi tuturor diapozitivelor din prezentare tema Flow (Flux).
3. Utilizând Slide Master (Coordonator de diapozitive) inseraţi o imagine din ClipArt
(Miniatură) în conformitate cu tema prezentării care să fie vizibilă pe fiecare diapozitiv în
partea dreaptă sus, alegeţi culoarea albastru (blue) pentru titlurile diapozitivelor şi fundalul
diapozitivelor cu efecte de Gradient fill (umplere degrade) de tipul Fog (Ceaţă).
4. Inseraţi numerele diapozitivelor în subsol în dreapta.
5. Primul diapozitiv trebuie să aibă aspectul (layout) Title Only (Numai titlu) în care scrieţi titlul
prezentării. Introduceţi sub titlu o casetă text în care să scrieţi pe două rânduri numele vostru şi
clasa utilizând formatul: font Cambria, dimensiune 19, bold (aldin), aliniere la centru.
6. În continuare, printre celelalte diapozitive introduse în prezentare, să existe şi diapozitive cu
aspectele Title and Content (Titlu şi conţinut) şi Blank (Necompletat).
7. Inseraţi o formă automată (shape) de tip Vertical Scroll (Defilare pe verticală) pe care să o
formataţi la alegere şi în care să editaţi text.
8. Formataţi imaginile existente în prezentare astfel: stil Metal Frame (Cadru metalic), formă
Rounded Rectangle (Dreptunghi rotunjit), chenar (border) de culoare albastru închis (dark
blue), efect de umbră (shadow) în dreapta jos.
9. Stabiliţi diverse efecte de animaţie particularizate de intrare şi ieşire pentru obiectele din
diapozitive (casete de text, imagini).
10. Aplicaţi efecte de tranziţie între diapozitive diferite pentru fiecare diapozitiv astfel încât
diapozitivele să se deruleze la click de mouse şi automat după maxim 4 secunde.
11. Introduceţi un fundal sonor care să ruleze pe toată prezentarea.
12. Inseraţi butoane de acţiune pe fiecare diapozitiv pentru legătura cu diapozitivul anterior şi
diapozitivul următor, iar pe penultimul diapozitiv un buton de acţiune care să facă legătura cu
diapozitivul al doilea din prezentare. Adăugaţi pe unul dintre diapozitive un buton de acţiune
care să încheie rularea prezentării.
13. Salvaţi prezentarea în formatul PowerPoint Show (extensie .ppsx sau .pps) cu numele vostru