Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Dorim să vă aducem la cunoșș tințșă că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul
privind protecțșia persoanelor fizice în ceea ce priveșș te prelucrarea datelor cu caracter
personal șș i privind libera circulațșie a acestor date (numit în continuare "Regulamentul")
este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Prelucrăm date cu caracter personal atunci când achizițșionațși produse șș i / sau servicii de
la noi șș i pe această cale, vă facem cunoscut ce date cu caracter personal colectăm șș i
prelucrăm, modul șș i scopurile în care le prelucrăm, ce drepturi avețși cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Operatorul datelor cu caracter personal este:
Mercedes-Benz Leasing IFN S.A., cu sediul social în Bucureșș ti, sector 1, Bulevardul
Expozițșiei, nr. 2, clădire C1, parter, camera 1, cu adresa de corespondențșă în Swan Office,
Henley Building, Strada Bucureșș ti Nord 15-23, Etaj 3-4, cod poșș tal: 077190, Voluntari,
Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțșului sub nr.: J40/10345/2008, C.U.I.: 24041113,
număr de înregistrare ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal: 10088,
înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-110240 șș i în Registrul Special
sub nr.RS-PJR-41-110064, nr. cont: RO98 INGB 0001 0081 8470 8910 deschis la ING Bank
Amsterdam NV Bucureșș ti, tel/fax: 021.306.07.00/021.306.07.07, e-mail:
suport@daimler.com
Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L., cu sediul social în Bucureșș ti, sector 1, Bd.
Expozitiei, nr.2. cladire C1, parter, camera 2, cu adresa de corespondențșă in Swan Office,
Henley Building, Str. Bucureșș ti Nord 15-23, et. 3-4, cod postal 077190, Voluntari, Ilfov,
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului pe pe lângă Tribunalul Bucureșș ti sub nr.
J40/10346/2008, Codul Unic de Înregistrare RO 24041105, număr de înregistrare
ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal: 10089, cont:
RO50INGB0001008184698910 deschis la ING Bank Amsterdam NV Bucureșș ti, tel/fax :
021 306 07 00 / 021 306 07 07, e-mail: suport@daimler.com
Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L., cu sediul în Voluntari, Swan Office, Henley
Building, Strada Bucureșș ti Nord 15-23, Etaj 3, camera 1, cod postal: 077190, Ilfov,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțșului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu
numarul J23/3168/2013, având C.U.I.: 24041091, număr de înregistrare ANSPDCP ca
operator de date cu caracter personal:10087, cont RO49INGB0001008184718910
deschis la ING Bank Amsterdam NV Bucureșș ti, autorizată de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor conform deciziei nr. 939/10.10.2008 șș i înregistrată în Registrul Brokerilor cu
nr. RBK-523/17.10.2008, telefon 021.30 60 700, e-mail: suport@daimler.com
Ce date colectăm și prelucrăm:
Colectăm șș i prelucrăm datele pe care le furnizațși în mod direct prin completarea
formularului de furnizare date, date pe care le obțșinem despre dumneavoastră, precum șș i
date pe care le obțșinem pe baza consimțșământului dumneavoastră exprimat în mod
explicit.
Date de contact: nume, prenume, adresa de domiciliu sau cea de corespondențșă (acolo
unde aceasta este diferită de cea de domiciliu), număr de telefon, adresă de e-mail.

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
Date cont client: ID client, nume de utilizator, parolă , număr, serie carte de identitate
șș i data eliberării acesteia, cod numeric personal, cont bancar, adresă de facturare,
comportamentul de plată șș i statusul plățșii. Acestea includ șș i detalii despre interacțșiunile
desfășș urate cu departamentul de Relațșii cu cliențșii si Departamentul de colectare debite:
cererile dumneavoastră de asistențșă, canalul prin care au fost adresate, înregistrările
incidentelor șș i detaliile necesare pentru a le soluțșiona, plângerile șș i solicitările formulate.
În cazul în care interacțșiunea se desfășș oară telefonic: ora, durata apelului, soluțșia găsită
dupa caz.
Date pentru analiza de risc: data șș i locul nașș terii, număr, serie carte de identitate șș i
data eliberării acesteia, precum șș i o copie a acesteia, cod numeric personal, cetățșenie,
ocupațșia, date financiare cu privire la venituri, date de identificare ale angajatorului, date
cu privire la relațșia cu angajatorul (data începeri contractului de muncă șș i durata
acestuia, date din Revisal, copie a contractului individual de muncă, nivelul salariului,
bonusuri, veniturile pe ultimul an, locul de muncă, funcțșia, beneficii speciale, etc.) sau
date despre activitatea independentă desfășș urată, stare civilă, datele de identificare ale
soțșului / soțșiei (nume șș i prenume, cod numeric personal, data căsătoriei, numele înainte
de căsătorie), numărul copiilor aflațși în îngrijire, cheltuieli lunare, date cu privire la taxe șș i
impozite restante, expunere politică, date rezultate din dovada domiciliului sau reșș edințșei
(de exemplu: valoarea chiriei pentru contracte de închiriere, prețșul locuințșei în cazul unui
contract de vânzare-cumpărare, consumul utilitățșilor în cazul facturilor de utilitățși), date
cu privire la beneficiarul real / actionar / asociat / administrator / reprezentat legal /
împuternicit / persoană de contact / codebitori / garanțși / avalișș ti: nume, prenume,
adresă, reșș edințșă, expunere politică, data șș i locul nașș terii, număr, serie carte de
identitate/pașș aport șș i data eliberării acesteia, precum șș i o copie a acesteia după caz, cod
numeric personal, cetățșenie.
Datele personale ale beneficiarilor reali / acțșionarilor / asociațșilor / administratorilor /
reprezentanțșilor legali / imputernicițșilor / persoanelor de contact / codebitorilor /
garanțșilor / avalișș tilor Clientilor noșș tri sunt colectate la începutul relatiei comerciale cu
companiile noastre în scopul furnizării produselor si serviciilor noastre, iar Mercedes-Benz
Leasing IFN SA, Mercedes-Benz Service Leasing SRL, Mercedes-Benz Insurance Broker
SRL sunt in imposibilitate de a asigura o informare directă a acestor persoane privind
prelucrarea datelor lor personale. Prin urmare, rămane responsabilitatea dumneavoastră
de a informa persoanele mentionate anterior cu privire la prelucrarea șș i scopul
prelucrării datelor lor personale in relațșia comercială existentă.
Date cu privire la vehicul: numărul de identificare al vehiculului, caracteristicile șș i
dotările acestuia, kilometraj, date din carnetul de service digital, produse șș i / sau servicii
utilizate (de exemplu contractul de leasing, Mercedes me, stocarea configurărilor
autovehiculului, etc.).
Date pe care le obținem despre dumneavoastră: date personale referitoare la
analiza de risc obțșinute din surse publice (de exemplu: Registrul Comerțșului, Ministerul
Finanțșelor Publice, Ministerul de Justițșie – Portalul instanțșelor de judecată, Arhiva
Electronică de Garanțșii Reale Mobliare, Ministerul Afacerilor Externe, etc.) precum șș i din
consultarea Centralei Riscurilor de Credit șș i a Centralei Incidentelor de Plățși.

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
În ce scop folosim aceste informații?
1. Pentru a vă furniza produsele sau serviciile noastre.
Astfel, prelucrăm datele cu caracter personal pentru unul sau mai multe dintre scopurile
mentionate mai jos:
(i) stabilirea relațșiei noastre contractuale;
(ii) redactarea, semnarea, executarea șș i încetarea contractului;
(iii) facturarea șș i încasarea contravalorii produselor șș i / sau serviciilor, inclusiv
trimiterea de comunicări cu privire la obligațșiile dumneavoastră de plată;
(iv) cunoașș terea clientului în scopul prevenirii spălării banilor șș i finanțșării terorismului,
cum ar fi: efectuarea analizei de risc, monitorizarea permanentă, obligațșia de
verificare a informațșiilor furnizate;
(v) întocmirea șș i păstrarea evidențșelor prevăzute de lege;
(vi) raportări interne șș i către autoritățșile competente.
Ce date folosim pentru furnizarea produselor și serviciilor?
Ori de câte ori furnizăm un produs sau un serviciu, folosim: Datele de contact, Date cont
client, Datele obțșinute despre dumneavoastră, Date pentru analiza de risc, Date cu
privire la vehicul.
Datele pentru analiza de risc sunt folosite pentru acordarea creditului sau pentru
încheierea contractului de leasing/inchiriere șș i pe parcursul derulării contractului de
credit sau a celui de leasing/inchiriere pentru reevaluarea riscului, monitorizare șș i
raportări.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii șș i
executării contractului, începând cu momentul colectării lor. Durata de păstrare pentru
fiecare tip de date diferă în funcțșie de necesitatea sau de obligațșia pe care o avem,
astfel:
(i) Furnizarea produselor și / sau serviciilor

Pentru a putea furniza produsele șș i / sau serviciile noastre, Datele de contact, Date cont
client, Datele obțșinute despre dumneavoastră, Date cu privire la vehicul sunt păstrate pe
întreaga durată a contractului șș i o perioadă de 10 (zece) ani după terminarea acestuia.
Pentru a putea furniza serviciile financiare, Datele pentru analiza de risc sunt păstrate pe
întreaga durată a contractului șș i o perioadă de 10 (zece) ani după terminarea acestuia
sau mai lungă la cererea expresă a Băncii Națșionale a României sau a unei alte instituțșii
publice competente.
(ii) Relația contractuală și încasarea contravalorii produselor și / sau
serviciilor

Pentru a putea face dovada relațșiei contractuale pe care o avem cu dumneavoastră,


păstrăm datele cu caracter personal prelucrate în vederea executării contractului pe
toată durata de derulare a acestuia, șș i adițșional pentru o perioadă de 10 (zece) ani de la
Mercedes-Benz Financial Services
Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
data încetării relațșiei contractuale. În acest sens, păstrăm contractul, documentele emise
în legătură cu încheierea șș i executarea contractului, precum șș i informațșii despre istoricul
plățșilor la data terminării contractului. Dacă, într-o perioadă de 3 (trei) ani de la data
terminării contractului, dorițși să redevenițși clientul nostru, putem verifica șș i istoricul
plățșilor mențșionat mai sus, pentru a vedea gradul dumneavoastră de bonitate. În cazul în
care, la încetarea relațșiei contractuale pe care o avem cu dumneavoastră, rămân sume
de recuperat, păstrăm datele care sunt necesare recuperării lor până la momentul
achitării acestora sau până la expirarea termenului de prescripțșie, oricare dintre acestea
intervine primul.
De asemenea, legislațșia fiscală, ne obligă să păstram toate informațșiile aferente
facturării serviciilor sau produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la data de 31
decembrie a anului în care au fost emise.
Pe durata păstrării, datele sunt stocate electronic pe servere aflate în Romania șș i / sau
sunt depozitate în formă fizică în România la Iron Mountain S.R.L. care este un furnizor de
servicii de depozitare ce are implementat un sistem adecvat de păstrare a documentelor.
Dezvăluim datele dumneavoastră?
În funcțșie de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră altor
companii din cadrul grupului Daimler, respectiv companiei noastră mamă, filialelor sale
sau altor companii aflate sub control comun („Afiliații”), pentru efectuarea statisticilor șș i
a analizelor, furnizarea produselor șș i / sau serviciilor, precum șș i unor parteneri
contractuali (ca de exemplu societățși de asigurare) / dealeri / colaboratori (birouri
notariale, consultanțși externi, împuternicițși către care am externalizat furnizarea
anumitor servicii si alte categorii de destinatari) ai noșș tri („Parteneri”), pentru
încheierea asigurărilor, livrarea produselor, curierat. Într-o astfel de situațșie, ne asigurăm
că Afiliațșii șș i Partenerii sau colaboratorii mentionati mai sus respectă prezenta Informare
șș i au implementate măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
În situațșia existențșei unei datorii cu privire la relațșia contractuală pe care o avem cu
dumneavoastră, vom dezvălui datele dumneavoastră unor agențși de colectare debite /
recuperare creanțșe în vederea recuperării datoriei. Aceșș tia vă vor contacta în numele
nostru.
De asemenea, dupa caz, în situațșia în care refuzațși restituirea vehiculului, folosim
sistemul de localizare al acestuia pentru identificarea locului în care se află în vederea
recuperării. Aceste date sunt dezvăluite executorului judecătoresc sau agențșilor
împuternicițși cu recuperarea autovehiculului cu sediul în România.
Dezvăluim datele dumneavoastră autoritățșilor șș i / sau instituțșiilor publice române care au
dreptul prevăzut de lege pentru a le solicita, ca de exemplu Banca Națșională a României,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor; instanțșe judecătoreșș ti, politie, etc.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date


Încheierea șș i executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, potrivit articolului 6
alineatul (1) litera (b) al Regulamentului. De asemenea, în baza interesului nostru legitim
de a încasa complet șș i la timp contravaloarea produselor șș i / sau serviciilor pe care vi le
furnizăm, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (f) al Regulamentului. Pentru furnizarea
Mercedes-Benz Financial Services
Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
serviciilor financiare șș i / sau de asigurări, prelucrăm datele cu caracter personal în baza
unei obligațșii legale prevăzută de regulamentele Băncii Națșionale a României sau de
legislațșia cu privire la activitatea de asigurare, pentru verificarea riscului de plată a
creditului șș i pentru prevenirea fraudei, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (d) al
Regulamentului.
2. Pentru marketing direct și evaluarea satisfacției

Dorim să vă furnizăm informațșii șș i recomandări corespunzătoare intereselor


dumneavoastră. Avem un interes legitim de a îmbunătățși experiențșa șș i calitatea
produselor șș i / sau serviciilor oferite cliențșilor noșș tri, astfel încât să beneficiațși la
maximum de acestea.
Utilizăm datele dumneavoastră pentru evaluarea satisfacțșiei pe care o avețși ca urmare a
utilizării produselor șș i / sau serviciilor noastre, precum șș i pentru crearea de oferte care să
răspundă nevoilor șș i intereselor dumneavoastră.
Vă vom contacta pentru a vă prezenta oferte potrivite intereselor dumneavoastră (de
exemplu: test drives, evenimente, oferte speciale, etc.) șș i pentru a lua parte la sondajele
noastre, potrivit consimțșământului dumneavoastră liber exprimat la semnarea Declarațșiei
de consimțșământ.
Avețși la dispozițșie mai multe canale pe care le putețși utiliza pentru a fi contactat (de
exemplu: apel telefonic, e-mail, SMS, ). Putețși alege oricare dintre aceste canale de
comunicare la semnarea Declarațșiei de consimțșământ.
De fiecare dată când vă vom contacta, indiferent de canalul ales, vețși putea, într-un mod
cât mai simplu să alegețși să nu mai primițși deloc comunicări din partea noastră pentru
marketing direct șș i / sau evaluarea satisfacțșiei. De asemenea, vă putețși retrage
consimțșământul sau vă putețși opune sau cere restricțșionarea prelucrării datelor
dumneavoastră.
Ce date folosim pentru acest scop?
Pentru a înțșelege cum să îmbunătățșim experiențșa dumneavoastră in relatia noastra de
colaborare, analizăm datele dumneavoastră de contact șș i datele contului de client,
precum șș i datele autovehiculului, acordând o atențșie sporită produselor șș i / sau serviciilor
achizițșionate șș i părerilor dumneavoastră referitoare la produsele șș i serviciile pe care noi
vi le oferim.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră sunt păstrate de la momentul colectării lor pe durata necesară
utilizării lor șș i pentru o perioadă de maxim 2 ani de la ultima interacțșiune pe care am
avut-o cu dumneavoastră sau pe orice altă perioadă prevăzută de obligațșia de păstrare a
datelor aplicabilă.

Dezvăluim datele dumneavoastră?


În funcțșie de activitatea la care ne raportăm, dezvăluim datele dumneavoastră altor
companii din cadrul grupului Daimler, respectiv companiei noastră mamă, filialelor ei sau
altor companii aflate sub control comun („Afiliații”), cât șș i unor parteneri contractuali /
dealeri ai noșș tri („Parteneri”) pentru desfășș urarea activitățșilor de marketing direct șș i
evaluarea satisfacțșiei, cum ar fi: agențșii de marketing, societățși ce desfășș oară activitățși
Mercedes-Benz Financial Services
Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
de tipografie, distribuțșie / curierat, societățși ce desfășș oară activitățși de sondaj sau de call
center. Într-o astfel de situațșie, ne asigurăm că Afiliațșii șș i Partenerii respectă prezenta
Informare.
Baza legală pentru prelucrarea acestor date

Consimțșământul dumneavoastră, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (a) al


Regulamentului.
3. Pentru scopuri de raportare, statistice și de analiză
Pentru a optimiza produsele șș i / sau serviciile noastre șș i pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor cliențșilor noșș tri, extragem, transformăm în date cu caracter anonim, combinăm
șș i agregăm datele dumneavoastră cu cele ale altor cliențși, pentru a avea o imagine
statistică a bazei noastre de cliențși. Parte din politica companiei noastre presupune
analiza datelor agregate pe care le avem, în vederea dezvoltării / îmbunătățșirii
produselor șș i serviciilor Mercedes-Benz în general şi nu pentru a lua decizii privind o
anume persoană.
Totodată, în scopul îndeplinirii obligațșiilor noastre legale avem proceduri de raportare
internă șș i de raportare către autoritățșile competente.
Ce date folosim pentru a realiza aceste rapoarte?
Date de contact, Datele contului de client, Date cu privire la vehicul, Date pentru analiza
de risc.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Vom păstra rapoartele statistice pe durata necesară utilizării lor.
Dezvăluim datele dumneavoastră?
Rezultatele rapoartelor statistice (care conțșin doar date anonimizate șș i nu permit
identificarea datelor dumneavoastră sau individualizarea dumneavoastră) șș i analizele
bazate pe aceste rapoarte pot fi dezvăluite grupului Daimler, pentru evidențșierea
activitățșii locale a companiei noastre, cât șș i pentru stabilirea unor direcțșii de dezvoltare
comerciale. Într-o astfel de situațșie, ne asigurăm că acesta respectă prezenta Informare.
Baza legală pentru prelucrarea acestor date
Scopul de prelucrare al datelor cu caracter personal este optimizarea produselor șș i / sau
serviciilor noastre.

4. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale


Avem obligațșia ca, la solicitarea autoritățșilor publice (Banca Națșională a României,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul National de Prevenire si Combatere a
Spalarii Banilor, instanțșe de judecată, polițșie, etc.), întocmită în conformitate cu
prevederile legale aplicabile, să comunicăm către acestea datele dumneavoastră. În
cazul în care primim o solicitare de informațșii de la o autoritate publică, spre exemplu în
cadrul unui accident rutier, vom accesa șș i trimite datele dumneavoastră către aceasta.
Ce date trebuie să păstrăm?
Date de contact, Date cont de client, Datele pentru analiza de risc, Datele vehicul, Date
pe care le obțșinem despre dumneavoastră.
Mercedes-Benz Financial Services
Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company
Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Vă vom păstra datele pe toată durata necesară folosirii acestora, astfel cum este indicat
de către autoritatea competentă șș i în conformitate cu prevederile legislațșiei aplicabile în
vigoare.
Baza legală pentru prelucrarea acestor date
Obligațșie legală.

Dețineți controlul asupra datelor dumneavoastră


Putețși controla modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal,
exercitând oricare dintre următoarele drepturi / opțșiuni, oricând dorițși.
Accesarea datelor: putețși solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le
dețșinem despre dumneavoastră.
Rectificarea datelor: dacă datele pe care le dețșinem despre dumneavoastră sunt
inexacte sau incomplete, putețși solicita rectificarea sau completarea lor.
Opoziția la prelucrarea datelor: ne putețși solicita să încetăm anumite activitățși de
prelucrare. În funcțșie de baza legală a prelucrării, vom analiza cererea, situațșia de fapt,
precum şi prevederile legale aplicabile șș i vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii
despre implementarea solicitării.
În cazul în care vețși alege să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri
de marketing direct șș i evaluarea satisfacțșiei șș i nici să mai primițși vreo comunicare
comercială în legătură cu aceste activitățși, indiferent de canalul ales ca mijloc de
comunicare, vom înceta orice astfel de prelucrare. În cazul canalelor pentru care v-ațși dat
expres consimțșământul, vom considera exercitarea dreptului dumneavoastră la opozițșie
cu o retragere de consimțșământ.
Ștergerea datelor: ne putețși cere să șș tergem datele cu caracter personal pe care le
dețșinem despre dumneavoastră. Vom analiza cererea în conformitate cu motivele care
justifică solicitarea șș i vom reveni fără întârzieri nejustificate cu detalii despre
implementarea ei. Ca abordare generală, la data expirării perioadelor de timp de
păstrare a datelor, astfel cum sunt mențșionate mai sus, datele dumneavoastră vor fi
șș terse.
Portabilitatea datelor: în situațșia în care dorițși să vă transferațși datele către un alt
furnizor, ne putețși solicita să vi le comunicăm într-un format electronic uzual (acesta este
un drept nou conform Regulamentului).
Restricționarea prelucrării: putețși să solicițși restricțșionarea prelucrării. Vom analiza
cererea în raport de cazurile de restricțșionare prevăzute de lege șș i vom revenim fără
întârzieri nejustificate cu detalii despre implementarea ei (acesta este un drept nou
conform Regulamentului). Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră pot fi stocate în
continuare șș i vor fi prelucrate în mod limitat.
Retragerea consimțământului: în cazul în care v-ațși dat consimțșământul, în mod
expres, pentru o prelucrare de date, îl vețși putea retrage oricând. Această retragere se va
înregistra în sistemele noastre fără întârzieri nejustificate. Pentru exercitarea acestui
drept vă rugăm să transmitețși un e-mail la adresa suport@daimler.com.
Mercedes-Benz Financial Services
Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro
Anexa 3,5 la norma de creditare

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
A Daimler Company

Suntem aici pentru dumneavoastră


Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine celor 3 (trei) entitati juridice din
cadrul Mercedes-Benz Financial Services, in calitate de operatori de date cu caracter
personal, respectiv: Mercedes-Benz Leasing IFN S.A., Mercedes-Benz Service Leasing
S.R.L., Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L.
Puțețși adresa orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele
dumneavoastră, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din din Swan
Office, Henley Building, Strada Bucureșș ti Nord 15-23, Etaj 3-4, cod poșș tal: 077190,
Voluntari, Ilfov sau la adresa de poșș tă electronică: suport@daimler.com, sau telefonic la
numarul: 021.306.07.00.
Autoritatea de Supraveghere: De asemenea, putețși să înaintațși o plângere în fațșa
Autoritățșii Națșionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(http://www.dataprotection.ro/) dacă considerațși că am încălcat prevederile cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Actualizări viitoare
Conțșinutul acestei Informări poate suferi modificări ca urmare a evoluțșiei piețșei sau
actualizării gamei de produse șș i / sau servicii pe care le furnizăm.
Vom publica orice nouă versiune a acestei Informări pe website-ul Mercedes-Benz
Financial Services/Protecțșia datelor șș i vă vom anunțșa în avans, în timp util, cu privire la
orice schimbare care ar putea afecta produsele șș i / sau serviciile pe care le-ațși
achizițșionat.

Mercedes-Benz Financial Services


Romania
Phone +4 021 3060 700
Fax +4 021 3060 707
www.mercedes-benz-financial-
Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany services.ro