Sunteți pe pagina 1din 5

STUDIUL INFLUENŢEI CONDIŢIILOR DE DEPOZITARE ASUPRA

CALITĂŢII AMBALAJELOR ALIMENTARE METALICE

1. SCOPUL LUCRĂRII
Studiul metalelor utilizabile ca anozi de sacrificiu şi influenţa acestora asupra vitezei
de coroziune.

2. NOŢIUNI TEORETICE
Protecţia catodică cu anozi de sacrificiu este o metodă electrochimică de protejare
împotriva coroziunii ce se aplică materialelor metalice în contact cu solul, apa mărilor sau
atmosfera, dar poate fi extins şi pentru evaluarea influenţei condiţiilor de depozitare asupra
calităţii ambalajelor alimentare metalice Principiul metodei de protecție catodică constă în
modificarea potenţialului de coroziune al sistemului metalic de protejat spre valori atât de
negative încât coroziunea să nu mai poată avea loc.

Reacţiile chimice în coroziunea cu depolarizare de hidrogen


În medii acide Exemplu
(-) M → M+z + ze- Reacţia de ionizare a
metalului (oxidare) (-) Fe → Fe+2 +2e-
(+) zH+ + ze- → z/2 H2 Reacţia de depolarizare (+) 2H+ + 2e- → H2
(reducere) Fe + 2H+ → Fe+2 + H2
M + zH+ → Mz+ + z/2 H2 Reacţia globala
În medii neutre şi alcaline: Exemplu
(-) M → M+z + ze- Reacţia de oxidare (-) Fe → Fe+2 + 2e-
(+) zH2O + ze- → zOH- + z/2 H2 Reacţia de reducere (+) 2H2O + 2e- → 2HO- + H2
M + zH2O → M+z + zOH- + z/2 H2 Reacţia globala Fe + 2H2O → Fe+2 + 2 OH- + H2
Reacţiile chimice în coroziunea cu depolarizare de oxigen
În medii acide Exemplu
(-) M → M+z + ze- Reacţia de oxidare (-) Fe → Fe+2 + 2e-
(+) zH+ + z/4O2 + ze- → z/2 H2O Reacţia de reducere (+) 2H+ + 1/2 O2 + 2e- →
M + zH+ + z/4 O2 → M+z + z/2 H2O Reacţia globala H2O
Fe + 2H+ 1/2 O2 → Fe+2 +
H2O
În medii neutre şi alcaline Exemplu
(-) Fe → Fe+2 + 2e-
(-) M → M+z + ze- Reacţia de oxidare (+) H2O + 1/2 O2 + 2e- →
(+) z/2 H2O + z/4 O2 + ze- → zOH- Reacţia de reducere 2OH-
M + z/2 H2O + z/4 O2 → M(OH)z Reacţia globala Fe + H2O + 1/2 O2 →
Fe(OH)2

Protecţia catodică cu anozi de sacrificiu se realizează practic prin fixarea pe suprafaţa


metalică de protejat a unor bare, placi, benzi metalice speciale denumite anozi de sacrificiu,
anozi solubili sau anozi activi. Anozii de sacrificiu sunt alcătuiţi dintr-un metal sau aliaj cu
potenţial de coroziune în mediul dat mai negativ decât al metalului de protejat. De exemplu
pentru protecţia sistemelor pe bază de Fe, se folosesc Zn, Al, Mg şi aliajele lor.
Eficienţa protecţiei catodice cu anozi de sacrificiu este asigurată de menţinerea
constantă a potenţialului de protejare impus. Controlul protecţiei catodice se realizează prin
măsurarea potenţialului de coroziune al sistemului metalic de protejat faţă de un electrod de
referinţă prin intermediul unui voltmetru electronic.

3. PARTE EXPERIMENTALĂ
3.1. APARATURĂ ŞI SUBSTANŢE
- Electrozi (Fe, Cu, Zn, Al), electrod de referință (Cu/CuSO4), instrument universal de măsură
a potențialului (voltmetru), pahare Berzelius, medii corozive (acid, neutru, bazic).

3.2. MOD DE LUCRU


În lucrarea experimentală se vor măsura cu un instrument universal tensiunile
electromotoare ale fierului neprotejat, ale Zn, Al, Cu şi suprapuse pe rând pe fier, faţă de
electrodul de referinţă Cu/CuSO4. Comparând semnele şi valorile potenţialului de electrod
pentru fier, Zn, Al, Cu şi pentru fier legat cu Zn, Al şi Cu faţă de electrodul de referinţă, se va
pune în evidenţă ce metale pot fi utilizate ca anozi de sacrificiu.
Se vor determina pierderile în greutate ale probelor confecţionate din materialul de
studiat (Fe) după un anumit timp de expunere la mediul coroziv, pentru a se obține viteza de
coroziune a acestora.
3.2.1. Electrozii de Zn, Fe, Al, Cu se curăţă cu hârtie de șmirghel înaintea fiecărei măsurători.
Se alcătuiesc următoarele pile galvanice de coroziune:
Fe/mediu coroziv/electrod de referinţă
M/mediu coroziv/electrod de referinţă
Fe+M/mediu coroziv/electrod de referinţă
unde M este Zn, Fe, Al, Cu iar mediul coroziv va fi KNO3 2%, NaOH 1N, HCl 1N succesiv.

Legenda
1. Mediu coroziv;
2. Electrod de Fe + M;
3. Voltmetru;
4. Punte de sare;
5. Electrod de cupru;
6. Soluție CuSO4
Fig. 1. Schema instalaţiei experimentale

Pilele electrice de mai sus se realizează introducând electrodul de Fe şi electrodul de


referinţă în vasul conţinând soluţia corozivă. Electrozii pilei electrice se leagă la bornele
aparatului de măsură astfel încât t.e.m. să fie pozitivă.
Se notează pentru fiecare pilă electrică mărimea tensiunii electromotoare (Eexp), după
un minut când se atinge o valoare relativ constantă.

3.2.2. Pentru măsurarea vitezei de coroziune experienţele se efectuează cu probe de oţel în


soluţii de acid cu şi fără anod de sacrificiu. Probele (plăcuţele de Fe) se curăță cu hârtie de
şmirghel, se degresează, se spală, se usucă şi se cântăresc la balanța analitică. Se introduc
probele în soluţiile acide de studiat (una cu şi alta fără anod de sacrificiu). După timpul precizat
de îndrumătorul de lucrări (1,5 - 2 ore), probele se scot, se îndepărtează produsele de coroziune
cu o hârtie de filtru îmbibată în soluţie de citrat de amoniu, se clătesc bine cu apă, se usucă şi
se recântăresc.
4. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE
4.1. Rezultatele pentru potenţialul de coroziune
Se calculează potenţialul de electrod al fierului, Zn, Al, Cu şi al sistemelor Fe+Zn,
Fe+Al, Fe+Cu, pe baza relaţiei (1):
Eexp = φ+ - φ- = φelectrod de referință - φsistem metalic (1)
în care φelectrod de referință =  Cu / CuSO4 = 0.34 V, iar sistemul metalic este Fe, Zn, Al, Cu, Fe+Zn,

Fe+Al, Fe+Cu. Rezultă deci:


φsis.met. = 0,34 - Eexp (2)
Rezultatele obţinute din măsurătorile experimentale şi din calcule se înscriu într-un tabel
conform modelului:

E(V) Potențial Poate sau nu


Pila galvanică de coroziune experimentală coroziune poate fi anod
(Eexp) φsistem(V) de sacrificiu
(-) Fe | KNO3 2% || CuSO4 2% | Cu (+)

(-) Fe + Zn | KNO3 2% || CuSO4 2% | Cu (+)

4.2. Rezultatele pentru viteza de coroziune


Viteza de coroziune, vcor , se calculează cu relaţia (3) în care:
Gi = greutatea iniţială a probei, (g);
Gf = greutatea finală a probei, (g);
S = suprafaţa expusă la coroziune, (m2);
t = timpul de coroziune, (ore).
G G
i f
v  , g m-2h-1 (3)
cor S t
Eficacitatea acţiunii de protecţie a anozilor de sacrificiu (P) se exprima cu relaţia (4) în
care:
vcor = viteza de coroziune a metalului în lipsa protejării, g·m-2·h-1;
vcor,i = viteza de coroziune a metalului în prezenţa protejării g·m-2·h-1;
v v
cor cor , i
P 100 (4)
v
cor
4.3. Interpretarea rezultatelor
Dacă potenţialul unul sistem metalic (Fe; M; Fe + M; M = Zn, Cu, Al) este semnificativ
mai negativ decât potenţialul Fe într-un mediu coroziv dat, atunci metalul cu care s-a asociat
Fe, poate fi anod de sacrificiu. În caz contrar, metalul de asociere nu poate fi anod de sacrificiu.
În funcţie de valoarea potenţialului sistemului metalic se apreciază care metal este cel mai bun
protector pentru Fe într-un mediu coroziv dat.

5. ÎNTREBĂRI
5.1. Să se scrie reacţiile de ionizare ale metalelor Fe, Zn, Mg şi Al, şi reacţiile de reducere
pentru coroziunea cu depolarizare de hidrogen şi oxigen în mediu neutru, alcalin şi acid.
5.2. Care din următoarele metale sunt recomandate pentru a fi folosite ca anod de sacrificiu
pentru a proteja împotriva coroziunii conductele de Fe îngropate în pământ: a) Al; b) Mg; c)
Na; d) Pb; e) Ni; f) Zn.
Explicaţi alegerea făcută. Se cunosc potenţialele standard:
  0, 44 V ;   1, 66 V ;   2,37 V ;
Fe2 / Fe Al 3 / Al Mg 2 / Mg
  2, 71 V ;   0,131 V ;   0, 23 V ;
Na  / Na Pb2 / Pb Ni 2 / Ni
  0,76 V.
Zn2 / Zn
5.3. Pentru a proteja fierul de coroziune în mediu slab acid se fixează pe suprafaţa lui o bară de
zinc. Calculaţi cantitatea de fier corodată până la folosirea barei zinc, presupunând că volumul
de gaz degajat poate reduce 3,54 g CuO.
5.4. Un schimbător de căldură din Fe în condiţii atmosferice este protejat catodic cu o bară de
zinc. Scrieţi reacţiile anodice şi catodice precum şi reacţia globală ce însoţeşte procesul.
5.5. O piesă de Fe expusă coroziunii atmosferice este acoperită cu un strat protector de Zn care
s-a fisurat. Care din următoarele aprecieri este corectă:
a) se produce reacţia de oxidare a zincului;
b) stratul protector reprezintă o acoperire catodică;
c) se produce simultan reacţia de depolarizare de oxigen;
d) în momentul fisurării stratului de acoperire, Fe nu mai este protejat.