Sunteți pe pagina 1din 5

SPECIFICARE UM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Efective totale de mii cap. 2.800 2.878 2.897 2801 2862 2934 2819 2684 2512 1.985 2.130 2164 2197
bovine

Producţia totala de mii tone 295 319 378 391 383 318 333 306 264 205 289,3 198,5 232,6
carne de vită în viu

Greutatea medie la kg/cap 208 258 321 328 333 275 280 285 287 264 333 332 327
sacrificare

Bovine
A. CARNE BOVINĂ

IMPORTANŢĂ

 Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în


special din zona montană.

 Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi


natura furajelor pe care le valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul
unei activităţi durabile şi de perspectivă.

 Există posibilitatea realizării de producţii pentru acoperirea necesarului intern şi


de export de carne de bovine, care să aducă venituri mari producătorilor.

 Sursă pentru schimburile comerciale.

 Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.

DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE


ÎN PERIOADA 2001-2013

OBIECTIVE URMĂRITE

 Creşterea greutăţii de tăiere va determina randament ridicat de carne în carcasă.

 Integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi


standardele UE.

 Promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi


îmbunătăţirii producţiei de carne.

 Susţinerea financiară a organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea


reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor
realizate.

 Asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export.


 Asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al
animalului.

 Stimularea creşterii efectivelor în zonele montane care prezintă oportunităţi în


creşterea taurinelor.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE VITĂ ŞI VIŢEL

 Stimularea organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării


intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor finite.

 Stimularea organizării de exploataţii competitive şi eficiente în zona rurală şi


montană.

 Sporirea veniturilor proprii şi trecerea de la autoconsum la producţia comercială.

 Creşterea efectivului matcă şi a natalităţii în vederea creşterii efectivului de


tineret bovin destinat îngrăşării şi sacrificării la greutăţi optime.

 Ameliorarea efectivelor de taurine pentru producţia de carne.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

 Relansarea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru


consumul populaţiei

 Susţinerea şi relansarea sectorului are în vedere creşterea cantitativă şi calitativă


a producţiei de carne de bovină.

 Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a


subvenţiilor şi de valorificare în funcţie de clasele de calitate reglementate de sistemul
EUROP de clasificare a carcaselor.

 Susţinerea financiară pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător cu


cel realizat în UE.

PUNCTE TARI

 Suprafaţa mare de păşuni, precum şi o cantitate mare de produse secundare de


la producţia vegetală, ce pot fi valorificate de către specia bovină;

 Piaţă de desfacere pentru produsele obţinute, la nivel mondial în ultimul deceniu


a crescut foarte mult cerinţa pentru produsele lactate;

 capacitati de crestere si exploatare a taurinelor pentru ingrasare;

 capacitate mare de producere a cerealelor destinata furajarii tineretului taurin si a


bovinelor adulte in perioada de finisare;

 efectiv matca suficient de mare pentru structurarea productiilor la taurine in cele


doua directii: lapte si carne fara a afecta cota de lapte a Romaniei;

 disponibil de resurse umane in mediul rural, in special in zonele colinare;


 disponibil mare de specialişti în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării,
apărării sănătăţii, cercetare şi învăţământ de specialitate;

 stare bună de sănătate a efectivelor de bovine manifestată prin absenţa unor boli
majore ca BSE, Blutongue şi existenţa programelor de eradicare a TBC şi LEB

PUNCTE SLABE

 Slaba organizare a crescătorilor în vederea valorificării producţiei obţinute;

 Stuctura dimensională scăzută a exploataţiilor de bovine;

 reducerea accentuata a efectivelor si a productiei de carne, functionarea


defectuoasa a sistemului de reproductie (în efectivele dispersate: – MN clandestină cu
tauri neautorizaţi; - creşterea consangvinizării în cirezile locale, etc.;

 lipsa unui sector puternic producator de carne – marfa (producţia neplanificată a


cărnii);

 slaba productivitate in sectorul producerii furajelor;

 lipsa unui sistem organizat de aprovizionare a abatoarelor cu animale;

 costul ridicat al procesarii carnii.

B. LAPTE

IMPORTANŢĂ

· Produs strategic cu impact deosebit asupra copiilor, persoanelor în vârsta, precum şi a


celor cu diferite afecţiuni.
· Creşterea vacilor pentru lapte, ocupaţie de baza în zona rurala şi montană, asigură
venituri ritmice şi stabile crescătorilor de animale.
· Susţinerea valorificării eficiente a laptelui materie prima va permite realizarea unor
investiţii în retehnologizarea activităţii necesare realizării unor produse lactate
controlabile, cu calitate şi termene de garanţie superioare.
· Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.
· Este sursa sigura pentru schimburile comerciale.
· Asigură valorificarea superioară a furajelor realizate pe suprafeţele de bază furajeră în
sistem natural (păşuni naturale).
DINAMICA EFECTIVELOR MATCĂ ȘI A PRODUCŢIEI DE LAPTE ÎN PERIOADA 2001-
2013

SPECIFICARE UM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Efectiv total din 2.800 2.878 2.897 2.801 2.862 2.934 2.819 2.684 2.512 1.985 2.130 2.164 2197
care:
mii
cap
Efectiv matcă 1.746 1.759 1.757 1.755 1.812 1.810 1.732 1.639 1.569 1.282 1.312 1.352 1.369

Producţia medie l/cap 3.014 3.133 3.263 3.493 3.510 3.688 3.564 3.653 3.807 2.595 3.529 3.417 3.385
de lapte

Producţia totala 51.000 52.761 55.288 55.444 55.334 58.307 54.875 53.089 50.570 42.824 43.807 42.036 42.600
de lapte din care
mii
hl
Producţie marfa 24.017 5.006 25.937 27.629 28.000 28.834 26.868 28.197 25.310 17.433 22.321 21.462 21.894

OBIECTIVE URMĂRITE

 Asigurarea necesarului de lapte şi produse lactate la nivelul standardelor


europene.

 Realizarea unei încărcături optime de animale pe unitatea de suprafaţa în


vederea utilizării potenţialului de producţie al bazei furajere.

 Stimularea organizării de exploataţii eficiente şi competitive prin trecerea de la


producţia destinată autoconsumului la producţia comercială.

 Organizarea crescătorilor în asociaţii în vederea reprezentării intereselor în


relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor realizate.

 Creşterea producţiei de lapte materie prima la nivelul potenţialului naţional în


vederea acoperirii cotelor de producţie ce au fost negociate cu Uniunea Europeana din
momentul integrării.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI

· Susţinerea, stimularea şi protecţia produsului intern prin aplicarea mecanismelor


folosite în UE.
· Susţinerea pentru echilibrarea balanţei între segmentul de producţie şi procesare a
producţiei.
· Fără ajustarea echilibrata a raportului de preţuri între sectorul de procesare şi producţie,
se riscă diminuarea efectivelor de animale.
· Necesitatea unui suport financiar pentru a echilibra preţul de valorificare la producătorul
intern cu cel realizat în UE

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG


 Relansarea sectorului de creştere a bovinelor, în vederea stimulării producţiei de
lapte de vacă.
- Susţinerea sectorului de producere a laptelui, pentru creşterea cantitativă şi calitativă a
acestuia, în vederea alinierii la standardele Comunităţii Europene privind modul de
acordare a cotelor.

 Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei cu lapte şi produse lactate.

 Susţinerea financiară a producţiei de lapte, pentru echilibrarea preţului de


valorificare la producător, pe aceleaşi criterii cu cele realizate în UE.

S-ar putea să vă placă și