Sunteți pe pagina 1din 5

Disponibil online la adresa

www.proenvironment.ro

ProEnvironment

ProEnvironment 3 (2010) 449 - 453

Articol bibliografic

Biodieselul – o Reală SoluŃie pentru Reducerea Poluării


Aerului ?
ODAGIU Antonia*, I. OROIAN, Sonia SANĂ, D.I. VÂRBAN, P. BURDUHOS

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, Facultatea de Agricultură, Str. Mănăştur nr. 3 – 5,
400372 Cluj – Napoca, Romania

Primit în data de 10 iunie 2010; primit în forma finală după recenzie în 25 octombrie 2010; acceptat în 27 octombrie 2010
Disponibil online din 1 decembrie 2010

Rezumat

Emisiile produse de trafic constituite din niveluri ridicate de oxizi de azot, oxizi de sulf şi pulberi în suspensie
determină poluarea gravă în aglomerările urbane mari. O soluŃie în vederea reducerii poluării atmosferice este
reprezentată de găsirea de alternative nepoluante la combustibilii clasici utilizaŃi de vehiculele urbane, iar o soluŃie
valoroasă este inlocuirea combustibililor fosili poluanŃi cu biocombustibil/biodiesel. ReacŃia dintre gliceride şi metanol,
în prezenŃa unui catalizator, reprezintă baza de producŃie a combustibilului pe bază de biodiesel. Principalele plante
folosite pentru producerea de biocombustibil sunt: soia, rapiŃa (canola), seminŃele de floarea soarelui, fructele sau
miezul de palmier, nucă de cocos etc. Baza legislativă pentru utilizarea biodieselului include o serie de acorduri
naŃionale şi internaŃionale, adoptate cu scopul de reducerii poluării aerului produse prin folosirea de combustibil
tradiŃional în traficul urban, iar utilizarea biodieselului rămâne o opŃiune interesantă, în ciuda costurilor de producŃie
ridicate.

Cuvinte cheie: combustibil, materie primă, transesterificare, metil-ester, legislaŃie internaŃională

O soluŃie în vederea reducerii poluării


1. ConsideraŃii generale atmosferice în oraşele aglomerate este reprezentată
în principal de găsirea de alternative nepoluante la
La nivel mondial, majoritatea oraşelor, sunt combustibilii clasici utilizaŃi de vehiculele urbane.
poluate cu emisii rezultate din traffic, alcătuite din Posibilitatea utilizării acestei alternative este
niveluri ridicate de oxizi de azot, oxizi de sulf, şi motivul de promovare a biocarburanŃilor ca soluŃie
pulberi în suspensie. Rezultatul acestor emisii este valoroasă în scopul de a înlocui combustibilii fosili
materializat într-un număr mare de boli (tulburări poluanŃi. Dar industria de producŃie a
respiratorii şi pulmonare, care ar putea duce la biocombustibililor poate avea unele efecte nedorite
creşterea incidenŃei cancerului şi a deceselor asupra mediului, ca urmare a subproduselor
premature), precum şi în cauzarea unor probleme rezultate din procesele tehnologice. Ele pot avea un
importante de mediu, începând cu ploi acide şi chiar impact asupra resurselor de apă plasate în apropierea
favorizarea condiŃiilor pentru accentuarea acestora. Produsele secundare cele mai importante
schimbărilor climatice [1, 3, 6]. reazultate de la producerea de biocombustibil sunt
uleiul şi glicerina. În cazul în care sunt scurgeri în
instalaŃii sau ajung accidental în ape, efectul va
consta într-o epuizare rapidă a oxigenului din apă,
* Autorul căruia i se va adresa corespondenŃa. care va avea un efect direct asupra peştilor şi altor
Tel.: 0040 264 596384; Fax: 0040 264 593792
e-mail: aodagiu@gmail.com specii acvatice, care vor muri. În acest fel,
biocombustibilii produşi la scară industrială pot

449
ODAGIU Antonia şi col./ProEnvironment 3 (2010) 449 - 453

avea consecinŃe potenŃial dăunătoare, în special de materii petroliere utilizând metanol şi acizi graşi
asupra zonelor sensibile din punct de vedere sunt produşi esteri metilici (FAME) [7].
ecologic [5]. În ciuda celor de mai sus menŃionate, ReacŃia dintre gliceride şi metanol, în
producerea şi utilizarea de biodiesel rămâne o prezenŃa unui catalizator, reprezintă baza de
opŃiune valoroasă pentru reducerea poluării aerului producŃie a biodieselului. Materia primă este cel mai
în zonele urbane aglomerate, cu trafic intens, în frecvent reprezentată de ulei vegetal şi principalul
special. Statele membre ale UE au adoptat o gamă produs este un ester dintre acizi graşi de ulei vegetal
larga de reglementări naŃionale, dar, de asemenea, şi alcool metilic, rezultate din reacŃia de trans -
au fost semnate între ele acorduri internaŃionale, în esterificare. Pentru a obŃine un produs final valoros,
scopul de a reduce emisiile de poluanŃi atmosferici uleiul vegetal trebuie să fie de puritate mare [1]. Cel
şi de a promova utilizarea biocombustibililor. mai frecvent utilizaŃi biocombustibili pentru
Această tendinŃă este prezentă în toată lumea [5]. transport sunt biodieselul şi etanolul.
În cazul biodieselului, materia primă cea mai
2. Procesul chimic utilizată este reprezentată de ulei vegetal şi grăsime
animală. Există o mare diversitate de specii de
Conform EN 14214, definiŃia tehnică a plante (peste 50) care pot fi utilizate ca materii
biodieselului este: combustibil adecvat pentru prime, potrivite pentru producerea de biodiesel.
utilizarea în aprindere prin compresie (diesel) care Acestea conŃin cantităŃi mari şi valoroase de uleiuri
este facut din acizi graşi, mono-alchil esteri derivaŃi extractibile. Principalele plante folosite pentru
din uleiuri produse pe cale biologică sau grăsimi, producerea de biocombustibil sunt: soia, rapiŃa
inclusiv uleiuri vegetale, grăsimi animale şi micro- (canola), seminŃe de floarea soarelui, fructe sau miez
alge. Când biodieselul este produs din aceste tipuri de palmier, nucă de cocos etc [2, 4, 8].

Deşi producŃia de biodiesel din alge este încă acordării conformităŃii, respective certificarea pentru
o posibilitate (de la faza de demonstraŃie şi puritate şi cerinŃele internaŃionale de calitate.
cercetare), nu au fost încă pusă în aplicare, dar poate Regulamentul UE care trebuie respectat este
fi o opŃiune suplimentară a producŃiei de standardul EN 14214 pentru biodiesel în calitate de
biocombustibili. combustibil [7].
Procesul de trans-esterificare implică În funcŃie de natura materiei prime, puritatea
prezenŃa unui catalizator. materiei prime şi de tipul de esterificare practicat în
Metanolul (de obicei, produs de sinteză din proces, conŃinutul de energie al biodieselului variază
gaze naturale) reacŃionează cu ulei/grăsime animală între 88% - 99% din conŃinutul de energie de
şi conduce la obŃinerea de mono-alchil esteri motorină. Este folosit ca biocombustibil pur sau
(combustibil biodiesel) şi glicerină. Biodieselului amestecat cu diesel fosil, in proportie de 5 - 20%
produs (monoalchil ester) trebuie să fie supus unei [2]. Produşii secundari rezultaŃi de la fabricarea
serii de procese de purificare înainte de a fi livrat de biodieselului sunt, de obicei, glicerină, acizi graşi,
la linia tehnologică (fig. 1). Există o serie de opŃiuni îngrăşăminte şi făină din seminŃe de oleaginoase.
tehnologice (proceduri) pentru obŃinerea de Unele dintre aceste produse, precum făină de
biodiesel: metoda catalitică, metoda continuă, glicerină şi seminŃe oleaginoase, au utilizări
metoda cu catalizator acid, metoda necatalitică [2]. importante în alte ramuri economice. Un bun
Produsul biodiesel care rezultă din procesele exemplu este făină de soia (făină de seminŃe
tehnologice trebuie să fie evaluate în vederea oleaginoase), care este folosit atât pentru produse
alimentare umane şi animale.

450
ODAGIU Antonia şi col./ProEnvironment 3 (2010) 449 - 453

Catalizator

Dispozitiv Methl
Purificare Recuperare Control ester
de
Metanol
amestecare

Metanol
reciclat

Ulei/grăsimi
Transesterificare
Glicerină
p.a.

Biodiesel
mp
Purificare

Neutralizare
acid
Materie
Neutralizare Separare Reneutralizare Recuperare primă

Figura 1. Schema de principiu a procerii biodieselului

3. Avantajele şi dezavantajele utilizării Astfel, este nevoie să caute noi modalităŃi de a


biodieselului (biocombustibil) face producŃia de combustibil biodiesel mai
atractivă punct de vedere economic.
Utilizarea biodieselului ca şi combustibil de În ciuda constrângerilor de ordin financiar, în
transport are o serie de avantaje (fig. 2), deşi o ultimii ani, autorităŃile naŃionale şi tot mai multr de
problemă serioasă în utilizarea biocarburanŃilor la Ńări au promovat producŃia de biodiesel la scară
scară largă este costul de producŃie. Un motiv este industrială [4].
costul prohibitiv de scump al majorităŃii materiilor Un aspect important de producere a
prime din care uleiul este extras [4]. biodieselului este reprezentat de posibilităŃile de
Cealălalt este utilizarea celor mai recente şi creştere a venitului populaŃiei rurale din zonele
mai moderne tehnologii în procesele de producŃie. marginale, în special. În zonele rurale, unde rata
Acesta este motivul pentru care se desfăşoară o somajului este o problemă importantă şi
intensă muncă de cercetare pentru a găsi soluŃii mai posibilităŃile de utilizare a terenurilor marginale
puŃin costisitoare tehnologice pentru producerea de pentru cultura de materii prime destinate producŃiei
biocombustibil cu aceeaşi eficienŃă. de biocombustibili există, aceasta poate fi o opŃiune
valoroasă social.

451
ODAGIU Antonia şi col./ProEnvironment 3 (2010) 449 - 453

Ozonul format din biodiesel


şi hidrocarburi este cu
aproximativ 50% mai redus
decât din combustibili fosili.

Emisiile de sulf Hidrocarburile nearse, CO şi


(SO şi sulfaŃi) sunt PM se reduc atunci când
eliminate. se foloseşte biodiesel

Emisiile de NOx rezultate


CO (gaz toxic) sub de la biodiesel cresc sau
formă de emisii, este scad în funcŃie de natura
cu aproximativ 48 % motorului şi de rrocesul de
mai redus decâtîn
Avantaje
funcŃionare a acestuia.
cazul dieselului.

Hidrocarburile (un factor


care contribuie la
localizarea formării Particulele Materiale din biodiesel
smogului şi ozonului) sunt sunt cu aproximativ 47 % mai scăzute
în medie cu 67 % mai în comparaŃie cu cele provenite de la
scăzute pentru biodiesel. combustibilul tradiŃional (diesel).

Biodieselul reduce riscurile associate cu dieselul


provenit din petrol, pentru sănătate. Niveluri mai
scăzute de PAH şi nPAH (substanŃe cancerigene), au
fost identificate în cazul utilizării biodieselului.

Figura 2. Impactul utilizării biodieselului asupra calităŃii aerului

4. În loc de concluzii naŃionale să ia măsuri în scopul de a rezolva


problemele de mediu cauzate de utilizarea
Creşterea poluării aerului datorată gazelor cu combustibililor fosili.
efect de seră, în principal rezultate din trafic a În acest sens, au fost elaborat o serie de
determinat o îngrijorare generală la nivel mondial. portofolii naŃionale de acte legislative, nu numai în
Rezultatul a fost o preocupare tot mai mare la nivel statele membre ale UE, ci în toată lumea. Această
internaŃional, ceea ce determină starea autorităŃile abordare juridică include, de asemenea, o serie de
452
ODAGIU Antonia şi col./ProEnvironment 3 (2010) 449 - 453

acorduri legislative internaŃionale adoptate cu scopul [3] Gehring .U, J. Heinrich, U. Krämer, V. Grote, M.
de a reduce poluarea aerului rezultată din folosirea Hochadel, D. Sugiri, 2006, Long-term exposure to
de combustibili tradiŃionali în zonele cu trafic urban ambient air pollution and cardiopulmonary mortality in
intens, în întreaga lume. women. Epidemiology 17, 545 – 551
Astfel, utilizarea energiei regenerabile, care
[4] Haas M.J., A.J. McAloon, Winnie C. Yee, T.A.
include biodieselul, rămâne o opŃiune de valoare, cu Foglia, 2006, A process model to estimate biodiesel
perspectivă bună în practică, în ciuda costurilor de production costs, Bioresource Technology Volume 97,
producŃie ridicate. Issue 4, 671 – 678

Bibliografie [5] Oroian I., 2010, Air Pollution, Omrigon GmbH

[1] Brauer M., G.Hoek, van P.Vliet, K. Meliefste, P. [6] Younger M, H.R. Morrow-Almeida, S.M. Vindigni,
Fischer, U. Gehring, 2003, Estimating long-term average A.L. Dannenberg, 2008, The built environment, climate
particulate air pollution concentrations: application of change, and health: opportunities for cobenefits,
traffic indicators and geographic information systems. American Journal of Prevention Medicine 35, 517 – 526
Epidemiology 14, 228–239
[7] ***, 2008, EN 14214 describing the requirements and
[2] Davis Clements L., Van Gerpen J., 2010, Biodiesel test methods for FAME - the most common type
Production Technology, Biodiesel Production of biodiesel
Technology, http://www.biofuels.coop/pdfs/4_
commercial.pdf [8] ***, http://www.cogeneration.net/EN-14214.htm

453