Sunteți pe pagina 1din 2

Metode şi tehnici pentru stimularea creativităţii

Există variate modalităţi de stimulare a creativităţii. Unele se bazează pe dezvoltarea


imaginaţiei (brainstroming, sinectica), altele dezvoltă gândirea creatoare prin procedee euristice.
Îmbinarea celor două categorii de metode oferă cele mai bune şanse de stimulare a activităţilor
creative. Metodele de acest tip se aplică individual sau în grup. Aceste metode şi tehnici
instructive destinate să influenţeze dezvoltarea capacităţilor creative ale gândirii trebuie să
provoace nedumeri, să incite întrebări să creeze acea situaţie care îl îndeamnă pe copil la căutări,
la noi descoperiri, sugerând oportunităţi de creaţie

Brainstorming – o metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii în grup.


Ideea de bază aparţine lui Alex Osborn care elaborează această tehnică încă la 1938.
Brainstorming-ul prezintă o metodă de căutări şi creaţii individuale precum şi de confruntare şi
omologare a ideilor, soluţiilor descoperite în grup. Reprezintă o aplicare a dialogului euristic a
lui Socrate, cu o largă utilizare a mecanismului asociaţiilor libere ale colectivului optim pentru
învăţare prin creaţie.
Etapele de desfăşurare a şedinţei de brainstorming :
- etapa de pregătire – selecţia membrilor grupului creativ.
- etapa productivă – anunţarea temei şi a problemelor ce trebuie dezbătute.
- etapa selecţiei ideilor emise – analiza de ideii
- stabilirea concluziilor de rezolvare a problemei.
Avantajele utilizări metodei brainstorming-ului :
• obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor de rezolvare
• aplicabilitatea largă, aproape în toate domeniile
• stimulează participarea activă a membrilor
• dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine
• dezvoltă abilitatea de lucru în echipă.

Brainwriting – asemănătoare cu brainstorming-ul, doar că ideile originale sunt notate pe


foile de hârtie care circulă între participanţi până când fierare grup primeşte foaia sa proprie cu
toate completările celorlalte grupuri.
Etapele metodei :
- împărţirea grupei în subgrupe a câte 6 membri
- enunţarea problemei şi explicarea modalităţii de lucru
- desfăşurarea activităţii în grup
- analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune
Avantajele aplicării metodei :
• oferă posibilitate celor timizi de a se exprima
• stimulează construcţia de „idei pe idei”
• sunt cumulate valenţele muncii individuale cu cele ale efectului de grup
• se respectă ritmul celor lenţi, care au posibilitatea să participe la această acţiune de grup

Starbursting (explozia stelară) – Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu


întrebări, asemenea exploziei stelare. Scopul ei este de a obţine cât mai multe întrebări, cât mai
multe conexiuni între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de
grup organizată în grup stimulează crearea de întrebări la întrebări, dezvoltă construcţia de idei
pe idei.
Etapele metodei :
- propunerea unei probleme
- colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale
- grupurile lucrează pentru a elabora un număr mare de diverse întrebări
- comunicarea rezultatelor muncii
- evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.
Această metodă este uşor de aplicat la orice vârstă şi în mai multe domenii. Ea fiind o modalitate
de relaxare, dar şi o sursă de noi descoperiri

Sinectica – e o tehnică de creaţie în cadrul grupului şi este strâns legată de descoperirea


analogică, ce se bazează pe raţionamentul prin analogie.
Această tehnică a fost elaborată de W. J. Gordon. Este un proces de rezolvare creativă a
problemelor. Participanţii analizează unele probleme, dezvoltă idei noi şi originale.
Etapele metodei :
- enunţarea problemei
- analiza problemei
- sugestii
- creşterea distanţei metaforice utilizând analogia directă, analogia personală sau conflictul
condensat
- generarea unor posibile soluţii

Activitatea verbal-artistică, integrată cu cea artistică plastică:


- ajută la însuşirea limbii literare şi la perceperea mediului ambiant;
- dezvoltă sensibilitatea;
- serveşte drept sursă principală de transmitere a experienţei sociale, şi a cunoştinţelor;
- contribuie la formarea competenţelor şi atitudinilor, la realizarea obiectivelor educaţiei estetice,
intelectuale şi morale;
- include elemente spirituale şi comportamentale în personalitatea copilului;
- serveşte drept suport pentru achiziţionarea valorilor sociale, naţionale şi general umane, morale,
stimulând acţiunile creative ale preşcolarilor şi elevilor mici.
Un obiectiv major al activităţii literar artistice este dezvoltarea creativităţii verbale şi artistico –
plastice.

S-ar putea să vă placă și