Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CUSTODIE

I. PĂRŢILE
1.1. ASOCIATIA REACT cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. C.A. Rosetti nr.
24, et. 1, ap. 4, cod fiscal nr. 18609279 din 21.04.2006, cont IBAN RO35 BRDE 445SV 1256 871
4450 deschis la BRD Group Societe Generale, sucursala Triumf, reprezentata prin Presș edinte
Executiv Sș tefan Anca Elena, îîn calitate de îîn calitate de PROPRIETAR şi
1.2. Dl./Dna Darmaliuc Adriana Melania, domicliat(aă ) îîn Timisoara, str.
Ana Ipatescu nr. 6, bl. D 40, sc. C, ap. 5 judeţul/sectorul Timis , identificat(aă ) prin CI seria TZ ,
nr. 122722 , eliberat(aă ) la data de 17.03.2014, de caă tre SPCLEP Timisoara, îîn calitate de
BENEFICIAR, au convenit asupra urmaă toarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2.1. Obiectul contractului îîl constituie laă sarea kit-ului Controlin îîn folosinţa
custodelui. Bunurile ce fac parte din kit-ul Controlin sunt individualizate îîn procesul-verbal
prevaă zut îîn anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. TERMENUL CONTRACTULUI


Art.3.1. Prezentul contract se îîncheie pe o perioadaă de un an.

IV.PREŢUL CONTRACTULUI
Art.4.1. Cedarea folosinţei kit-ului Controlin se face gratuit, Beneficiarul nefiind
obligat la plata niciunei sume de bani pentru folosirea acestuia.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Art. 5.1. Drepturile Proprietarului
Proprietarul are urmaă toarele drepturi:
a. Dreptul de a colecta sș i prelucra datele personale ale Beneficiarilor dupaă
îînregistrarea acestora pe portalul www.cotrolin.ro;
b. Dreptul de a utiliza datele şi informaţiile colectate pentru studii şi statistici,
faă raă a îîncaă lca drepturile Beneficiarului;
c. Dreptul de a promova proiectul prin orice mijloace considerate ca necesare
şi/sau utile;
d. Dreptul de a selecta Beneficiarii dintre persoanele care aplicaă pe platforma
on-line a proiectului;
e. Dreptul de a contacta beneficiarul de cate ori este nevoie pentru indeplinirea
scopului proiectului.
f. Dreptul de a retrage bunurile laă sate îîn cazul îîn care consideraă necesar acest
lucru.
g. Dreptul de a dispune orice modificaă ri cu privire la dotaă rile aparaturii precum
sș i componentele acestuia, la programele instalate, sau orice alte modificaă ri crede de cuviintșaă.
Aceste modificaă ri nu presupun acordul prealabil al Beneficiarului;
h. Dreptul saă solicite Beneficiarului predarea oricaă ror componente (de natura
non consumabila) îînapoi, iar îîn caz de refuz obligarea beneficiarului la a suporta
contravaloarea de achizitșie respectiva;
i. Dreptul de a verifica sș i ceare clarificaă ri îîn cazul îîn care existaă indicii caă
aparatul nu este folosit corespunzaă tor.

Art. 5.2. Obligaţiile Proprietarului


Proprietarul are urmaă toarele obligaţii:
a. Obligatșia de a nu divulga nicio clauzaă , informatșie, sau orice alte date
considerate confidentșiale potrivit prezentului contract;
b. Obligaţia de a aduce la cunosș tintșa Beneficiarului drepturile sș i obligatșiile pe
care le are cu privire la datele cu caracter personal;
c. Obligaţia de a garanta pentru beneficiari securitatea prelucraă rii datelor cu
caracter personal;
d. Obligatșia de a nu prejudicia cu intentșie imaginea Beneficiarului;
e. Obligatșia de a valida îînscrierile Beneficiarului pe platforma on-line a
proiectului;
f. Obligatșia de a comunica Beneficiarului validarea îînregistraă rii îîn proiect;
g. Obligatșia de a livra beneficiarului kit-ul Controlin, dupaă selectarea
beneficiarului ca participant in proiect;
h. Obligatșia de a aduce la cunosș tintșa Beneficiarului modul de functșionare al
aparaturii, precum sș i predarea fisș elor/caă rtșilor tehnice ale acestora îîn limba romaî naă .
i. Obligatșia de a mentșine o bunaă comunicare îîn cadrul proiectului, cu
Beneficiarul;
j. Obligatșia de a laă sa îîn custodie bunul care face obiectul prezentului contract;
k. Obligaţia de a efectua pe cheltuiala sa reparaţiile determinate de vreun caz
de forţaă majoraă , dar care nu face bunul inutilizabil;
l. Obligaţia de a nu staî njeni pe Beneficiar îîn exercitarea dreptului de folosinţaă
asupra bunului dat îîn custodie;
m. Obligatșia de a pune la dispozitșia Beneficiarului un serviciu telefonic de
asistentșaă, disponibil conform unui program anuntșat;
n. Obligatșia de a repara componentele kit-ului Controlin. Costurile reparatșiilor
vor fi suportate de Proprietar, cu exceptșia cazului îîn care ele sunt cauzate de culpe
Beneficiarului.

Art. 5.3. Drepturile Beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de a utiliza aparatura primitaă de la Proprietar îîn conformitate cu


scopul acesteia
b. Dreptul de a se îînscrie pe portalul www.controlin.ro;
c. Dreptul de a primi validarea din partea Organizatorului pe platforma on-
line, îîn limita celor 500 de beneficiari prevaă zuţi îîn proiect;
d. Dreptul de a primi de la Proprietar kit-ul Controlin, îîn urma îîncheierii unui
contract de custodie asupra kit-ului;
e. Dreptul de a accesa datele personale stocate îîn baza de date prin
intermediul platformei on-line;
f. Dreptul de a îîmputernici alte persoane pentru a avea acces la baza de date.
Art. 5.4. Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul are urmaă toarele obligaţii:
a. Obligatșia de a introduce datele persoanale pe platforma on-line a
proiectului, conform formularului de aplicare îîn cadrul proiectului
b. Obligatșia de a atrage atentșia Proprietarului atunci caî nd constataă caă datele
inscrise pe platforma on-line a proiectului sunt incorecte sau incomplete, total sau partșial, sș i
saă transmita datele corecte îîn cel mai scurt timp posibil
c. Obligatșia de a folosi aparatura primitaă îîntocmai cu instructșiunile puse la
dispozitșie de caă tre Proprietar;
d. Obligatșia de a urma îîntocmai instructșiunile de folosire ale componentelor
proiectului pe care le utilizeazaă , saă se asigure caă atunci caî nd folosesș te glucometrul Controlin
telefonul cu care acesta se conecteaza prin aplicatia Controlin functșioneazaă
e. Obligatșia de a controla îîn mod regulat nivelul glicemei cu ajutorul kit-ului
Controlin, o data pe zi, timp de un an.
f. Obligatșia de a nu aduce modificaă ri, adaă ugiri, transformaă ri ale aparturii
primite îîn custodie;
g. Obligatșia de a nu îînstraă ina bunul care face obiectul prezentului contract;
Beneficiarul nu poate vinde, da, îînchiria, îîmprunuta aparatura primitaă îîn custodie faă raă acordul
expres formulat îîn scris al Proprietarului;
h. Obligatșia de a returna toate componentele kit-ul Controlin Proprietarului la
cererea acestuia, îîn termen de 5 zile de la primirea solicitaă rii. Returnarea se va face cu toate
componentele îîn stare de functșionare, in cutia primita si cu consumabilele ramase, îîn caz
contrar Beneficiarul fiind nevoit saă suporte defectșiunile cauzate de propria culpaă ;
i. Obligatșia de a anuntșa Proprietarul cu privire la orice defectșiune, modificaă ri,
functșionare neconformaă , de îîndataă ce constataă o asemenea situatșie.
j. Obligatșia de a despaă gubi Proprietarul pentru orice component al kit-ului
Controlin defectat din culpa proprie, adus îîn stare de inutilizare, pierdut sau furat, la valoarea
de achizitie a chitului.
k. Obligatșia de a îîndeplini acte de a suporta cheltuielile de reparatșii ale
componentelor kit-ului Controlin atunci caî nd defectșiunile au fost cauzate de caă tre Beneficiar.
Sunt incluse ataî t defectșiunile componentelor caî t sș i defectșiuni de software (dezinstalare,
instalare de programe software);

VI. FORŢA MAJORĂ

Art.6.1. Pentru nerespectarea obligatșiilor prevaă zute îîn acest contract, partea îîn
culpaă datoreazaă celeilalte paă rtși daune. Paă rtșile nu raă spund atunci caî nd existaă un eveniment ce
justificaă fortșa majoraă .
VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Art. 7.1. Dacaă Beneficiarulul nu îîsși îîndeplinesș te obligatșiile pe care sș i le-a asumat
îîn contract, va plaă ti Proprietarului daune corespunzaă toare prejudiciului produs.
Art. 7.2. Proprietarul nu raă spunde de exactitatea datelor introduse îîn baza de
date, altele decaî t cele colectate prin kit.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUIArt.8.1. Prezentul contract îînceteazaă :

a) la expirarea termenului prevaă zut la pct. III din prezentul contract,


b) prin manifestarea unilateralaă de vointșaă a uneia dintre paă rtși, cu un preaviz
scris de 15 zile calendaristice;
c) unilateral, in momentul in care beneficiarul nu mai foloseste timp de 7 zile
consecutiv kitul sau datele sale nu mai sunt transmise catre server. In acest caz, beneficiarul se
obliga sa transmita proprietarului, in termen de 5 zile calendaristice, kitul.
d) prin acordul paă rtșilor.