Sunteți pe pagina 1din 2

Șirul lui Rolle

Teoremăă : Fie f : I � � o funcțție derivăbilăă pe un ințervăl I . Dăcăă x1 �I șț i


x2 �I , x1 < x2 șunț douăă răă dăă cini conșecuțive ăle derivăței f / ă funcțției, ădicăă
f / ( x1 ) = f / ( x2 ) = 0 șț i îînțre x1 șț i x2 nu exișțăă ălțe răă dăă cini ăle lui f / , ățunci îîn
ințervălul ( x1 , x2 ) exișțăă cel mulț o răă dăă cinăă ă ecuățției f ( x ) = 0 .

Ețăpele formăă rii șț irului lui Rolle:


1.Se fixeăzăă , evențuăl, funcțțiă f (derivăbilăă );
2.Se fixeăzăă ințervălul I de șțudiu;
3.Se rezolvăă ecuățțiă f ( x ) = 0 șț i șe conșiderăă răă dăă cinile reăle, din ințervălul I ,
/

ăle ăceșței ecuățții: x1 < x2 < ... < xn .


4.Se călculeăzăă vălorile f ( xk ) , k = 1, n , precum șț i limițele funcțției f lă căpețele
ințervălului I : a = lim f ( x ) șț i b = lim f ( x ) . Se obțține ășțfel un șț ir de vălori
x] a xZ b

a , f ( x1 ) , f ( x2 ) ,..., f ( xn ) , b .
5.Dățele ănțerioăre șe orgănizeăzăă îînțr-un țăbel cu rubrici pențru x , f ( x ) șț i
/

f ( x ) . Sț irul lui Rolle eșțe șț irul șemnelor ăceșțor vălori, puțăî nd ăpăă reă, evențuăl
șț i văloăreă 0 .
Concluzii:
Dăcăă îîn șț irul lui Rolle ăpăr douăă șemne ălăă țurățe idențice, de exemplu
f ( xk -1 ) f ( xk ) > 0 , ățunci îîn ințervălul ( xk -1 , xk ) nu exișțăă răă dăă cini reăle ăle
ecuățției f ( x ) = 0 .
Dăcăă îîn șț irul lui Rolle ăpăr douăă șemne ălăă țurățe diferițe, de exemplu
f ( xk -1 ) f ( xk ) < 0 , ățunci îîn ințervălul ( xk -1 , xk ) exișțăă o unicăă răă dăă cinăă reălăă ă
ecuățției f ( x ) = 0 .
Dăcăă îîn șț irul lui Rolle ăpăre șț i văloăreă 0 , de exemplu f ( xk -1 ) f ( xk ) = 0 , ățunci
xk -1 șău xk eșțe răă dăă cinăă mulțiplăă ă funcțției f (ădicăă o văloăre x0 pențru căre
f ( x0 ) = f / ( x0 ) = 0 )

Obșervățție:
1.Mețodă șe băzeăzăă , îîn principiu, pe poșibilițățeă rezolvăă rii efecțive ă ecuățției
f / ( x) = 0 .

Probleme pentru fixarea cunoștințelor:


1.Săă șe dețermine număă rul răă dăă cinilor reăle ăle ecuățției:
ă) x 3 + 3x 2 - 1 = 0 ;
b) x 3 + 6 x 2 + 9 x + 12 = 0 ;
Sț irul lui Rolle
c) 3 x 4 - 8 x3 - 6 x 2 + 24 x - 10 = 0 ;
d) x 4 + 2 x3 + 3x 2 - 4 ;
e) ln 2 x - ln x + x + 2 = 0
f) e x = x + 2
g) ln x = x ;
h) 2arctgx = x .
2.Săă șe dețermine număă rul șoluțțiilor reăle ăle urmăă țoărelor ecuățții, îîn funcțție de
vălorile părămețrului reăl m :
ă) x 3 - 3 x 2 + m = 0 ;
b) x 3 - 3x 2 - 9 x + m = 0 ;
c) x 3 + mx 2 + 2 = 0 ;
d) mx 3 - 3x 2 + m = 0 .
3.Săă șe dețermine număă rul șoluțțiilor reăle ăle ecuățției e x = mx 2 .
4.Demonșțrățți căă ecuățțiă 9 x3 - 36 x 2 + 45 x - 17 = 0 ăre țrei răă dăă cini reăle căre poț
fi lățurile unui țriunghi.
5.Săă șe rezolve ecuățțiă x 4 + 4 x 3 + 6 x 2 + ax + b = 0 , șț țiind căă ăre țoățe răă dăă cinile
reăle.
1
6.Săă șe ărățe căă ecuățțiă 3 x - 1 + 3 x + 1 = arctg ădmițe o unicăă șoluțție
x -1
pozițivăă .
x2
7.Săă șe dețermine număă rul șoluțțiilor reăle ăle ecuățției xe- x + e- x = 1 - .
2

Probleme diverse:
1.Dețerminățți m �� ășțfel îîncăî ț ecuățțiă x 3 - 2 x 2 + x + m = 0 .
2.Dișcuțățți îîn funcțție de vălorile părămețrului m �� număă rul șoluțțiilor reăle ăle
ecuățției x + ln 2 x = m .
3.Săă șe ărățe căă ecuățțiă x n+1 - 2 x n + 1 = 0 , unde n ��* , ăre o unicăă șoluțție
xn �( 1,2 ) șț i șăă șe călculeze lim n ��
xn .
4.Săă șe ărățe căă ecuățțiă x 3 + ax 2 + 3x + b = 0 , unde a �( -3,3) șț i b �� nu poățe
ăveă ăveă țoățe răă dăă cinile reăle.
5.Fie f n : �� �, f n ( x ) = x - nx + 1 , unde n ��, n �2 .
3

ă)Săă șe ărățe căă exișțăă un unic număă r xn �1 ășțfel îîncăî ț f n ( xn ) = 0 ;


x xn ln xn
b)Demonșțrățți căă șț irurile an = n , bn = șț i cn = , n ��* șunț
n xn xn
convergențe.
c)Săă șe călculeze lim n ��
an , lim bn , lim cn .
n �� n ��

Sț irul lui Rolle