Sunteți pe pagina 1din 4

PARTICIPAȚI LA SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ

A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

DESCOPERĂ-ȚI
TALENTUL!
ORGANIZAȚI-VĂ PROPRIUL EVENIMENT/PROPRIA ACTIVITATE – Orientări

ͭ CE ESTE SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ Toate evenimentele de succes de pe parcursul anului 2016,


A COMPETENȚELOR PROFESIONALE? organizate în întreaga Europă (inclusiv cele desfășurate înaintea
Săptămânii), vor fi evidențiate în rețelele sociale, pe site-uri, în publi-
Săptămâna europeană a competențelor profesionale este o inițiativă cații, în prezentări video și pe forumuri.
prin care Comisia Europeană dorește să sporească atractivitatea edu-
cației și formării profesionale (VET) pentru competențe profesionale și ͭ CINE PARTICIPĂ?
locuri de muncă de calitate, cu ajutorul unei combinații de evenimente
organizate în întreaga Europă, la nivel local, regional și național. Părțile Săptămâna europeană a competențelor profesionale este deschisă
interesate care participă la Săptămână vor avea posibilitatea de a par- pentru toate organizațiile din cele 28 de state membre ale UE, pre-
taja exemple de excelență în domeniul VET, precum și practici de predare cum și din statele participante la Asociația Europeană a Liberului
inovatoare, programe vocaționale reușite care încurajează uceniciile, Schimb (Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția) sau din țările
învățarea la locul de muncă, perfecționarea și recalificarea, alături de candidate.
exemple de parteneriate durabile între mediul de afaceri și educație.
Dacă sunteți sau reprezentați un cursant, profesor sau formator
ͭ CÂND ARE LOC? VET, o asociație de tineret sau a cursanților, un furnizor de edu-
cație și formare profesională, o organizație care oferă cursuri
Săptămâna europeană a competențelor profesionale se va pentru adulți, o companie, o agenție publică sau privată de
deschide oficial printr-un eveniment în 5 decembrie, la Bruxelles. ocupare a forței de muncă, un consultant în domeniul carierei,
În 9 decembrie, o festivitate de premiere va închide Săptămâna o asociație a părinților, o autoritate locală/regională/națională,
europeană a competențelor profesionale. un grup de reflecție, o cameră de comerț, un partener social
sau un alt grup interesat de educația și formarea profesională,
Pe parcursul săptămânii, vor avea loc evenimente în paralel la nivel puteți contribui la Săptămâna europeană a competențelor
european, național, regional și local, precum și în alte țări participante. profesionale!

Ocuparea Forţei
de Muncă, Afaceri
Sociale şi Incluziune

VET week skills_Guideline_Accessibility_RO_v05.indd 1 08/09/16 11:11


PARTICIPAȚI L A SĂPTĂMÂNA EUROPE ANĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE • ORGANIZ AȚI-VĂ PROPRIUL EVENIMENT/PROPRIA AC TIVITATE – Orientări

ͭ DE CE SĂ PARTICIPAȚI?
Săptămâna europeană a competențelor profesionale este o ocazie unică • sesiuni de discuții cu experți la locul de muncă;
de a stabili un dialog cu societatea în ansamblu, sporind vizibilitatea • zile/seri de informare cu prezentarea unor programe
educației și formării profesionale la nivelul comunității dumneavoastră vocaționale;
și la nivel european. De asemenea, aceasta le oferă actorilor-cheie cu • ateliere, conferințe, prezentări de competențe;
obiective similare oportunitatea de a stabili legături și de a își uni forțele, • competiții, teste sau concursuri naționale/regionale/locale de
într-un efort comun care valorifică toate succesele deja înregistrate. competențe, festivități de premiere;
• premii precum „Angajatul anului” în compania dumneavoas-
Participând, veți putea: tră, care să pună în lumină o persoană deosebit de devotată
învățării continue;
› să adăugați la marca dumneavoastră identitatea vizuală și • discursuri care să evidențieze constatările-cheie ale cerce-
sloganul „Săptămâna europeană a competențelor profe- tărilor și ale rapoartelor privind competențele profesionale;
sionale – Descoperă-ți talentul!”; • evenimente de lansare a unor noi programe de formare la
› să luați parte la o rețea vastă de persoane fizice și organizații locul de muncă;
care promovează VET; • întruniri care să cuprindă declarații sau anunțuri făcute de
› să vă sporiți vizibilitatea și să treziți un interes mai mare față de reprezentanți politici sau purtători de cuvânt de la nivel local,
munca pe care o desfășurați în domeniul educației și formării exprimând susținerea importanței formării profesionale și
profesionale – de exemplu, prin broșuri, publicarea unor povești a învățării pe tot parcursul vieții;
de succes, prin rețelele sociale, printr-o campanie de comunicare; • vizite ale unor celebrități la companii pentru „a face o altă
› să vă popularizați munca prin promovarea evenimentelor muncă timp de o zi”;
dumneavoastră pe o hartă online, compilată și partajată de • tururi de prezentare a companiilor și a dotărilor de lucru
Comisia Europeană. pentru cursanți și pentru alte părți interesate;
• deschiderea porților pentru formare a competențelor de bază,
în vederea încurajării pregătirii pentru locul de muncă;
De ce să promovați educația și formarea • demonstrații ale unor noi instrumente de „colectare de idei”
pentru angajați (de exemplu, intranet, blog pentru stagiari
profesională (VET)?
și angajați, programe de gestionare a ideilor);
VET le asigură oamenilor abilități practice, trans- • târguri comerciale privind locurile de muncă și ocuparea forței
versale, cunoștințe și competențe necesare pe de muncă, cu activități practice;
piața muncii, precum și capacitatea de a participa la
societate în ansamblu.
› organizarea de concursuri de fotografie sau film pentru cursanții
Tinerii, părinții și cursanții adulți iau zilnic decizii VET, prin care aceștia să arate de ce le plac cursurile VET pe
cu privire la cariera lor. Evenimentul/activitatea care le urmează;
dumneavoastră îi poate ajuta pe aceștia să înțeleag㠛 organizarea de campanii specifice în mass-media, cu impli-
ce avantaje le oferă alegerea VET. Indiferent dacă se carea unor modele de urmat pentru tineri și a unor absolvenți
referă la învățământul oficial pentru tineri, la for- de VET de succes;
marea profesională continuă, la formarea tehnic㠛 elaborarea unei strategii de comunicare în propria organizație,
avansată, la învățământul profesional superior sau pentru a spori vizibilitatea educației și formării profesionale la
la orice tip de curs profesional dedicat adulților, im- nivelul decidenților-cheie, cum ar fi administrațiile publice și
plicarea dumneavoastră poate pune în lumină gama companiile mari;
largă de opțiuni disponibilă în întreaga Europă. › coordonarea și derularea unor campanii sau a unor inițiative
de comunicare cu rolul de a stimula interesul față de domeniul
meșteșugăresc și a prezenta perspectivele de angajare;
› desemnarea unor ambasadori care să își prezinte cariera și
ͭ CUM PUTEȚI CONTRIBUI? succesele înregistrate în urma formării profesionale (de exem-
plu, maeștri bucătari, grădinari, ciocolatieri, ingineri, sportivi
Există numeroase evenimente/activități care pot contribui la spo- de succes);
rirea vizibilității și a atractivității inițiativelor dumneavoastră de › planificarea de activități online și în rețelele sociale: site-uri
educație și formare profesională. Găsiți-vă inspirația în următoa- web, Twitter, YouTube, Facebook, bloguri (de exemplu, inițierea
rele idei și sugestii pe care le-ați putea organiza individual sau unei conversații în rețelele sociale sau a unui eveniment online
împreună cu alții: cu experți VET);
› valorificarea rețelelor pe care le aveți deja și construirea unor
› organizarea unor evenimente precum: parteneriate noi cu actori-cheie precum cei menționați mai sus
• zilele carierei sau târguri de educație (de exemplu, în școli, („Cine participă?”).
la sediile unor firme sau în centre de studii); Puteți adapta evenimentele/activitățile dumneavoastră existente
• zilele porților deschise sau zilele familiei în cadrul companiilor sau viitoare sau le puteți actualiza identitatea de marcă pentru a le
și al furnizorilor de VET; integra în această inițiativă.

VET week skills_Guideline_Accessibility_RO_v05.indd 2 08/09/16 11:11


PARTICIPAȚI L A SĂPTĂMÂNA EUROPE ANĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE • ORGANIZ AȚI-VĂ PROPRIUL EVENIMENT/PROPRIA AC TIVITATE – Orientări

Posibile mesaje-cheie pentru promovarea educației și formării profesionale și a învățării


pe tot parcursul vieții:
• Fiecare om este talentat. Unele talente pot fi evidente, altele pot fi încă ascunse.
• Educația și formarea profesională sunt o alegere inteligentă, sunt antrenante și duc la excelență în educație,
locuri de muncă de înaltă calitate și șanse de angajare sporite.
• Există oportunități de formare profesională excelente care vă pregătesc pentru cariere interesante și captivante,
precum și pentru o implicare activă în societate.
• VET este o opțiune atractivă la orice vârstă și asigură pregătire pentru locuri de muncă din întreaga lume.
• Învățarea pe tot parcursul vieții este esențială pentru șansele de angajare și pentru dezvoltarea personală.
• Formarea de calitate dezvoltă potențialul creativ și inovator al cursanților.
• Perfecționarea și recalificarea pe tot parcursul vieții pentru oportunități de angajare sporite și o mai bună integrare
în societate reprezintă o cheie a succesului.
• Învățarea pe tot parcursul vieții favorizează incluziunea socială, diversitatea și cetățenia activă.

ͭ CUM PUTEȚI PARTICIPA? ͭ CE URMEAZĂ DUPĂ CE PRIMIȚI UNDĂ VERDE?

Iată câteva sugestii simple pentru a vă ajuta să vă pregătiți › Odată ce ați primit confirmarea, veți primi și un set de instru-
propunerea: mente de comunicare pe care îl puteți folosi pentru eveni-
mentul/activitatea dumneavoastră, împreună cu un material
› Organizați o sesiune de brainstorming (în cadrul propriei orga- de îndrumare.
nizații sau cu alți parteneri). › Aliniați-vă materialele publicitare și promoționale la identita-
› Stabiliți-vă calendarul. Activitatea ar trebui să aibă loc tea vizuală și sloganul Săptămânii europene a competen-
înaintea sau pe parcursul Săptămânii europene a compe- țelor profesionale – Descoperă-ți talentul!
tențelor profesionale din decembrie 2016. › Planificați-vă și promovați-vă evenimentul/activitatea. Folosiți
› Elaborați o schemă inițială și planificați ce ați dori să faceți. rețelele existente pentru a vă populariza și promova activitățile.
› Decideți care sunt principalele categorii de public-țintă. Invitați părțile interesate și mass-media locală și faceți-vă publici-
› Gândiți-vă cum vă puteți adresa cel mai bine categoriilor tate în rândul acestora. Beneficiați de sprijin pentru promovare din
respective. Ce le-ar trezi interesul sau le-ar fi util? Ce acțiuni partea Comisiei Europene prin numeroasele activități de comuni-
doriți să întreprindă membrii publicului-țintă? care ale acesteia care pot evidenția evenimentele dumneavoastră
› Decideți care vă sunt mesajele-cheie și cum le veți integra și ale Comisiei Europene (cum ar fi un site și logo dedicate, trans-
în activitatea dumneavoastră și în materialele promoționale. misii pe internet, utilizarea aplicațiilor mobile, infografice, tweeturi
› Valorificați succesele activităților anterioare și folosiți-le ca și alte rețele sociale, precum și contactarea presei).
sursă de inspirație pentru această activitate promoțională. › Desfășurați-vă evenimentul/activitatea.
› Confirmați dacă aveți sau nu un buget pentru eventualele › Comunicați rezultatele experienței dumneavoastră (de exem-
activități planificate. Acest lucru poate determina amploarea plu, materiale video, fotografii, relatări, feedback) utilizând
activităților dumneavoastră. De exemplu, ar fi un eveniment hashtag-ul #EUVocationalSkills și anunțând conturile de rețele
local, regional sau național? Aveți nevoie de un cosponsor? sociale ale DG Ocuparea Forței de Muncă (@EU_social pe
› Odată finalizată planificarea, vă rugăm să completați formularul de Twitter, @socialeurope pe Facebook și @EuropeanYouthEU
înregistrare disponibil la adresa următoare: https://ec.europa.eu/ tot pe Facebook), care pot partaja sau aprecia contribuțiile
eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event dumneavoastră și vă pot populariza activitatea. Dacă aveți
o poveste sau un exemplu bun, puteți avea ocazia de a le
Toate evenimentele/activitățile înregistrate vor fi evaluate pentru evidenția la evenimentul de închidere a Săptămânii din
a avea certitudinea că sunt disponibile toate informațiile relevante. decembrie.
Veți fi contactat fie pentru clarificări suplimentare, fie pentru a vi se › După închiderea Săptămânii, veți fi contactat pentru a oferi
confirma că evenimentul dumneavoastră este pe harta disponibilă feedback cu privire la rezultatele evenimentelor, precum și
pe site-ul Săptămânii europene a competențelor profesionale. sugestii pentru Săptămâni similare organizate în viitor.

VET week skills_Guideline_Accessibility_RO_v05.indd 3 08/09/16 11:11


ͭͭÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care este calendarul acestei activități?


Încurajăm desfășurarea evenimentelor/activităților pentru acest an înaintea și pe parcursul Săptămânii europene a competențelor
profesionale (5-9 decembrie 2016).

Există restricții privind participarea?


Propunerea dumneavoastră ar trebui să întrunească anumite standarde minime privind calitatea. Activitatea propusă ar trebui:

1. să reflecte angajamentul dumneavoastră față de excelență în domeniul VET și/sau al cursurilor


pentru adulți, așa cum se subliniază în organizarea Săptămânii;
2. să urmărească îmbunătățirea imaginii, a atractivității și a calității VET;
3. să implice cursanții;
4. dacă este posibil, să furnizeze informații privind rezultatele pozitive (de exemplu, sporirea
interesului potențialilor cursanți față de programele VET, creșterea șanselor de angajare etc.).

Datele din formularul de înregistrare trebuie completate în întregime, iar setul de instrumente de comunicare trebuie utilizat corect.

Sunt disponibile subvenții?


Nu. Comisia Europeană oferă asistență în natură, promovând evenimentele în rețelele sociale, punând la dispoziție o broșură în
toate limbile și asigurând o acoperire largă în presă. Înregistrarea unui eveniment/unei activități pe pagina web a Săptămânii com-
petențelor profesionale nu garantează accesul la nicio finanțare din partea UE.

Se va organiza o nouă Săptămână europeană a competențelor profesionale anul viitor?


Activitățile și rezultatele din acest an vor fi evaluate pentru a stabili posibila continuare a Săptămânii europene a competențelor
profesionale în 2017. Obiectivul este ca evenimentele/activitățile desfășurate să îi inspire pe toți cei implicați să promoveze în
continuare competențele VET în viitorul apropiat și în mod continuu.

ͭͭINFORMAȚII SUPLIMENTARE

Dacă doriți informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul Săptămânii europene a competențelor profesio-
nale (http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek) sau să trimiteți un e-mail la EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@
ec.europa.eu.

ÎNCURAJĂM PE TOATĂ LUMEA SĂ PARTICIPE LA


SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 2016
DESCOPERĂ-ȚI TALENTUL!

VET week skills_Guideline_Accessibility_RO_v05.indd 4 08/09/16 11:11