Sunteți pe pagina 1din 3

Numărul creditelor profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani _____ FIŞA

de atestare
____________ ______________________
a cadrului didactic
Data Semnătura candidatului Confirmat

Ştampila _______________ __________________


Instituţiei Semnătura Directorul instituţiei
de învăţămînt Placinta
______________ Numele
Data
Natalia
Dovezile se anexează Prenumele

Activităţile de formare Volumul de Volumul de Credite Educator


profesională muncă muncă profesionale Funcţia
continuă cuantificat în echivalat acumulate
ore în credite Grădinița“Îngerașii”
profesionale
instituţia de învăţământ (denumirea, localitatea, raionul)
III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue
Prezentarea şi susţinerea (se s. Opaci, r-ul Căuseni
va lua în considerare
conţinutul, perfectarea,
calitatea susţinerii) ____________________________________
Portofoliului de atestare 90 3 gradul didactic deținut și anul conferirii/confirmării
Raportului de autoevaluare 60 2

__________________2019
Concluziile şi recomandările comisiei

Preşedintele comisiei __________________


Membrii comisiei __________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Data _________________
Mică”Fluturașii”2014-2015
Volumul Volumul Credite 3. Activitate extracurriculară: Carnavalul 30 1
de muncă de muncă profes. florilor Grupa medie 2015.
Activităţile de formare profesională continuă cuantificat echivalat acumula 4. Activitate extracurriculară: „ Obiceiuri și
în ore în credit. te tradiții de iarnă” Grupa Pregătitoare 30 1 5
profes. ”Clopoțeii”2018-2019
I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă 5.Activitate extracuriculară: ”Primăvară bun 30 1
I. Cursuri, stagii, ateliere, trening-uri şi alte sosit” Grupa pregătitoare ”A ” Clopoțeii 06-
forme prevăzute de acte normative, la 03- 2019
didactica de specialitate (la nivel naţional) 150 de 3. Participări la Consiliile metodice, la
Cursuri de formare continuă la specialitatea ore 20 20 conferinţe, seminare, mese rotunde, trening-
Educație timpurie (05.11.2018-23.11.2018) uri, sesiuni de formare etc.
II. Cursuri, stagii, ateliere, trening-uri şi alte Participări la consilii profesorale 2018-2019 30 1
forme prevăzute de acte normative (la nivel Particpări la ședințele comisiei metodice 2018-
local raional, municipal) 2019
1. Curs de formare profesională oferit de 2 Seminare raionale:
Programul Educațional ,, Pas cu Pas,, în cadrul 80 ore 0.5 2.5 1. Seminar Instructiv – metodic raional: 2
proiectului ”Pilotarea modelelor de educație ”Modernizarea procesului educațional pentru 10
incluzivăîn instituțiile preșcolare din obținerea calității în educație” 24.04.2018.
Republica Moldova” 21.10.2016 2. Seminar instructiv - metodic 1
raional „Cadrul de referință al
educației timpurii” noiembrie 2018. 20
II. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de
mentorat 4.Prezentări de comunicări la Consiliile
1. Pregătirea şi prezentarea orelor publice: metodice, la conferinţe, seminare, mese
1.Oră publică- Povestire ” Iedul cu trei capre ” 30 ore 1 rotunde, trening-uri, sesiuni de formare
05-11-2014 Comunicări:
2. Oră publică- Familia mea. Cine este 30 ore 1 1.Procesul comunicării competente 2014 30 1
principalul în familie. 21-09 2015 2. Sărbătorile in viața copiilor 30 1 4
3.Oră publică- Cine are carte are patru ochi. 30 ore 1 5 preșcolari 2015 30 1
20-02-2018 3.Rutinele și tranzițiile ca activitate de
4. Oră publică- Am o problemă cine mă poate 30 ore 1 învățare 2018
ajuta . 24-01-2019 4. Dezvoltarea gândirii și a limbajulu, la copii 30 1
5. Oră publică- Consolidarea cunoștințelor. 30 ore 1 de virstă mică 2019.
Legenda țării mele. 15-02-2019 5. Activităţi în diverse tipuri de comisii,
comitete, grupuri de lucru, consilii etc.,
2. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor confirmate prin ordine şi dispoziţii:
extracurriculare /extraşcolare 1. Observator al biroului electoral al secției de 30 1
1. Activitate extracurriculară :„ Vine, vine 30 1 votare la alegerile locale din anul 2015.
Anul Nou” Grupa Pregătitoare. 2. Coordonator al seminarului instructiv
”Fluturașii”2013-2014 educativ ”Modernizarea procesului 30 1
2. Activitate extracurriculară: „În 30 1 educațional pentru obținere calității în 4.5
întâmpinarea lui Moș Crăciun” Grupa
educație”. pentru olimpiade
( curriculum, standardele). Ord. Nr. din
3. Coordonator al acțiunilor de prevenire, 16. Activităţi de consiliere a familiilor şi --- --- ---
identificare, raportare, abuz neglijare, 10 0.5 elevilor cu CES
exploatare, trafic al copilului. 17. Activităţi de evaluare a cadrelor didactice --- --- ---
Or. Nr.03 din 03- 01-2019 în procesul de atestare
4. Membru în comisia interdisciplinară. 18. Activităţi de voluntariat şi în comunitate
Or. Nr. 10 din 09. 01 2019 30 1 1.Participarea la organizarea activității de „9
5. Membru al biroului electoral Opaci nr. 20 la Mai ” în comunitate 2015. 30 1
alegeri parlamentare și referendum din 24 2.Participarea la organizarea activității „Ziua
februarie 2019. 30 1 30
Independenții” 2015. 1
6. Pregătirea şi publicarea materialelor --- --- --- 3. Activităţi ecologice în cadrul Un pom 30
didactice suport, ghiduri metodologice pentru satul nostru. 1
7.Elaborarea şi editarea manualelor --- --- --- 4. Participarea la organizarea activității ”Ziua 9
a) autor --- --- --- copiilor” 01-06-2018 30 1
b) coautor --- --- --- 5. Participare la organizarea ” Hramul satului”
8.. Evaluarea şi recenzarea manualelor şi --- --- ---- 14-10-2018
materialelor didactice 6. Amenajarea teritoriului de joc împreună cu
9.. Pregătirea şi publicarea articolelor părinții 2017 30 1
ştiinţifice, didactice în reviste de special. şi --- --- --- 7. Participarea la organizarea activității de
Anul Nou în comunitate 2018-2019 30 1
culegeri de articole
10. Pregătirea şi publicarea materialelor din --- --- --- 8. Participarea la organizarea „ Caravana de
30
domeniul profesional în ziarele de Crăciun” în comunitate 2019. 1
specialitate și pe site-urile de specialitate 9. Participarea la organizarea sărbătorii Femeii 30
11.3 Elaborarea și implementarea planurilor în comunitate 2019. 1
educaționale individuale (PEI), testelor de 19. Activităţi de parteneriat cu ONG de profil
evaluare finală, curriculumului modificat activitatea de voluntariat.
20. Activitatea de formator în activităţile de --- --- ---
12. Elaborări de curricula la decizia şcolii formare continuă:
(discipline opţionale) aprobate de către --- --- --- 21. Activitatea de diriginte --- --- ---
minister
13. Participarea la proiecte naţionale
(internaţionale) educaţionale

14.Participarea la concursul „Pedagogul


anului”; și alte concursuri organizate de --- --- ---
către minister sau de către alte autorități în
colaborare cu ministerul
15. Activităţi de mentorat: mentor
formator, mentor la stagiile de practică,
coordonarea catedrelor de specialitate a --- --- ---
Comisiilor metodice, pregătirea elevilor

S-ar putea să vă placă și