Sunteți pe pagina 1din 6

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hîrlău


Anul Şcolar: 2016-2017
Cadre didactice : Prof. Danielevici Iulian - Constantin
Prof. Butnariu Marius - Doinaş

CLASA a VIII-a – Semestrul I


Număr de
Măsuri de
Competențe specifice Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Proces verbal protectia fizica a elevilor 1 1 -

Determinarea
frecvenței Explicarea şi demonstrarea modului de
cardiace și înregistrare a F.C. şi F. R.;
1 1
respiratorii,  Înregistrarea F.C. (pulsaţii/minut) şi F.R.
1.1. înainte și după (inspiraţie-expiraţie/minut) înainte şi
1.2. desfășurarea după fiecare repetare\serie etc.;
Relația dintre
2.1. efortului
parametrii
2.2. Timpul de
morfologici și
2.3. revenire după  Pauza pasivă şi activă; permanent permanent -
5.1. funcționali
efort
5.2. Perimetrele
toracelui și  Perimetrul toracelui în inspiraţie;
- - -
elasticitatea  Perimetrul toracelui în expiraţie
acestuia
 Anatomia şi fiziologia efortului;
Cunoștințe
 Efectele nocive ale curelor de slăbire permanent permanent -
teoretice
intensivă;
Structuri motrice
adaptate, din  Jocuri de mişcare;
Ori de câte ori
diferite  Jocuri sportive cu reguli simplificate şi permanent permanent
este nevoie
discipline pe teren redus;
sportive
- - - - -
- - - - -
Caracteristicile
1.1.
activității într-o
1.2.
sală de - - - -
2.1. Compensarea
gimnastică
2.2. fizică și aerobică
2.3. psihică
Caracteristicile
5.1.
5.2. desfășurării
- - - -
activității
turistice
Cunoștințe  Asigurarea unui raport optim între
teoretice despre
activitate şi odihnă;
regimul
 Regimul alimentar; permanent permanent -
echilibrat de
viaţă (zilnic şi  Echilibru între activităţile fizice şi de
învăţare;
săptămânal)
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
Caracteristicile spaţiului de lucru şi condiţiilor
permanent permanent -
echipamentului atmosferice;
 Curat, lejer;
Modalități de
verificare a
funcționalității
1.1.  Examenul vizual şi funcţional; permanent permanent -
aparaturii și
1.2.
materialelor
2.1. Securitate și
didactice
2.2. igienă
Procedee de
2.3. individuală  Verificarea echipamentului elevilor;
asigurare a
5.1.  Aerisirea spaţiului de lucru;
condițiilor permanent permanent -
5.2.  Asigurarea iluminatului corespunzător;
igienice specifice
activităților  Curăţirea locului de activitate;
Cunoștințe  Imobilizarea în caz de întinderi
teoretice despre musculare, crampe;
acordarea permanent permanent -
 Imobilizarea în caz de luxaţii, fracturi;
primului ajutor
în cazul  Utilizarea de comprese sterile în cazul

1
accidentelor unor plăgi;
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Criterii
echitabile de
constituire a  Grupe/echipe de nivel valoric egal; permanent permanent -
grupelor/
echipelor
Rolurile de
conducere  Căpitan de echipă;
permanent permanent -
îndeplinite de  Arbitru;
elevi
 Încălzirea individuală;
Autoorganizare
 Exersarea individuală; permanent permanent -
și autoconducere
 Activitatea independentă;
Soluții de  Asigurarea unor arbitraje competente şi
Dezvoltarea prevenire/ obiective;
4.1.
trăsăturilor de aplanare/  Cunoaşterea regulamentelor sporturilor
4.2. permanent permanent -
personalitate rezolvare a practicate în şcoală;
situațiilor  Argumentarea parcurgerii unei anumite
conflictuale structuri a lecţiei;
 Performanţa motrică;
Criterii de La sfârşitul La sfârşitul
 Progresul individual şi colectiv;
evaluare a ciclurilor ciclurilor -
rezultatelor  Atitudinea faţă de disciplina educaţie tematice tematice
fizică;
Întreceri și
 Constituirea echipelor de către elevi;
concursuri cu
 Stabilirea căpitanilor şi ocuparea permanent permanent -
adversari stabiliți
posturilor;
între elevi
Cunoștințe  Fairplay şi formele sale de manifestare;
permanent permanent -
teoretice  Olimpismul;
1.1. Viteza - - - -
1.2. Îndemânarea - - - -
2.2.  Forţa dinamică segmentară;
2.3.  Detenta;
3.1. Forța  Forţa segmentară în regim de rezistenţă; 5 10-14 -
3.2. Calități  *rezistenţa specifică probelor şi
3.3. motrice disciplinelor sportive predate;
3.4. - - - -
Rezistența
4.1.
4.2. Calități motrice
5.1. - - - -
combinate
5.2.
1.1. Deprinderi
Acțiuni  Mers, alergare, săritură, aruncare,
1.2. motrice de permanent permanent
combinate prindere;
2.2. bază
2.3.
3.1.
3.2.
Deprinderi
3.3.
motrice Acțiuni
3.4. - - - -
utilitar- combinate
4.1.
aplicative
4.2.
5.1.
5.2.
 Alergarea de viteză cu start de jos:
- Alergarea de viteză cu start de jos pe
Alergări distanţe între 10-60 m, sub formă de 4 2-5 -
concurs;
1.1.
1.2. Sărituri - - - -
2.3.
 Elemente din şcoala aruncării:
3.1.
- Aruncări azvârlite şi lansate cu o
3.2.
mână;
3.3.
Atletism - *aruncări lansate şi împinse cu
3.4.
ambele braţe; -
4.1.
4.2.
Aruncări  Aruncarea mingii de oină cu elan la 4 6-9
5.1. distanţă:
5.2. - Elanul;
5.3. - Blocarea;
- Mişcarea braţului;
- Traiectoria optimă;
Cunoștințe -
- - -
teoretice

2
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Gimnastică -
- - -
1.2. acrobatică
2.3. •Săritura cu rostogolire înainte cu -
Sărituri la
3.1. picioarele întinse pe lada de gimnastică; 5 15-19
aparate
3.2. •Săritura în sprijin depărtat peste capră;
3.3.
Gimnastică
3.4.
4.1.
4.2. Cunoștințe
- - -
5.1. teoretice
-
5.2.
5.3.
 Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de atac cunoscut;
 Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de aparare cunoscut;
Baschet 4  Variante de joc cu tema,de joc cu 8 2-9 -
efectiv redus,pe teren redus;
 Joc bilateral cu notiuni de
regulament; 5 15-19
 Informatii sportive
 Actiuni tehnico-tactice specifice
1.1. sistemului de atac cunoscut;
1.2.  Actiuni tehnico-tactice specifice
2.3. sistemului de aparare cunoscut;
3.1. Fotbal 4  Variante de joc cu tema,de joc cu 8 2-9 -
3.2. efectiv redus,pe teren redus;
3.3.
Jocuri sportive  Joc bilateral cu notiuni de
3.4.
regulament
4.1.
 Informatii sportive;
4.2.
5.1. Handbal 3 - - - -
5.2. Oină 3 - - - -
5.3.  Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de atac cunoscut;
 Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de aparare cunoscut; 5 15-19 -
Volei 3  Variante de joc cu tema,de joc cu
efectiv redus,pe teren redus;
 Joc bilateral cu notiuni de
regulament
 Informatii sportive;
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică - - - -
ritmică
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline Orientare - - - -
- sportive sportivă
alternative Patinaj - - - -
Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
Trântă - - - -
 1 notă, cumulativ, din trei probe de
forţă pentru segmente diferite;
1.3.  1 notă, calitatea motrică viteza - -
EVALUARE 4 5,9,14,19
2.1. Alergarea de viteză pe 50 m;
 1 notă - Aruncarea mingii de oină;
 1 nota Sarituri la aparate

3
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

CLASA a VIII-a – Semestrul al II-lea

Număr de
Măsuri de
Competențe specifice Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Determinarea
frecvenței  Explicarea şi demonstrarea modului de
cardiace și înregistrare a F.C. şi F. R.;
respiratorii,  Înregistrarea F.C. (pulsaţii/minut) şi F.R. 4 5-8 -
înainte și după (inspiraţie-expiraţie/minut) înainte şi
1.1. desfășurarea după fiecare repetare\serie etc.;
1.2. efortului
Relația dintre
2.1. Timpul de
parametrii
2.2. revenire după  Pauza pasivă şi activă; permanent permanent -
morfologici și
2.3. efort
5.1. funcționali
Perimetrele
5.2. toracelui și
- - - -
elasticitatea
acestuia
 Anatomia şi fiziologia efortului;
Cunoștințe
Efectele nocive ale curelor de slăbire permanent permanent -
teoretice
intensivă;
Structuri motrice
adaptate, din  Jocuri de mişcare;
Ori de câte ori
diferite  Jocuri sportive cu reguli simplificate şi permanent permanent
este nevoie
discipline pe teren redus;
sportive
 Activitate necompetiţională;
 Alergare de durată cu scopul întăririi
stării de sănătate şi divertisment;
 Se adresează tuturor categoriilor de
vârstă;
Caracteristicile
 Durata şi ritmul alergării este specific
corecte ale 4 9-12 -
vârstei şi nivelului de antrenament;
jogging-ului
 Se evită zonele aglomerate şi industriale;
 Se desfăşoară în parcuri, malul apelor,
1.1. zone cu vegetaţie bogată;
1.2.  Timpul de alergare de la 5-10 minute
2.1. Compensarea
până la 40-60 minute;
2.2. fizică și
Caracteristicile
2.3. psihică
activității într-o - - - -
5.1.
sală de fitness
5.2.
Caracteristicile
activității într-o
sală de - - - -
gimnastică
aerobică
Caracteristicile
desfășurării
- - - -
activității
turistice
 Asigurarea unui raport optim între
activitate şi odihnă;
Cunoștințe
 Regimul alimentar; permanent permanent -
teoretice
 Echilibru între activităţile fizice şi de
învăţare;
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
Caracteristicile spaţiului de lucru şi condiţiilor
permanent permanent -
1.1. echipamentului atmosferice;
1.2.  Curat, lejer;
2.1. Securitate și Modalități de
2.2. igienă verificare a
2.3. individuală funcționalității
 Examenul vizual şi funcţional; permanent permanent -
5.1. aparaturii și
5.2. materialelor
didactice
Procedee de  Verificarea echipamentului elevilor; permanent permanent -

4
asigurare a  Aerisirea spaţiului de lucru;
condițiilor  Asigurarea iluminatului corespunzător;
igienice specifice  Curăţirea locului de activitate;
activităților
 Imobilizarea în caz de întinderi
musculare, crampe;
Cunoștințe
 Imobilizarea în caz de luxaţii, fracturi; permanent permanent -
teoretice
 Utilizarea de comprese sterile în cazul
unor plăgi;
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Criterii
echitabile de -
constituire a  Grupe/echipe de nivel valoric egal; permanent permanent
grupelor/
echipelor
Rolurile de -
conducere  Căpitan de echipă;
permanent permanent
îndeplinite de  Arbitru;
elevi
 Încălzirea individuală;
Autoorganizare
 Exersarea individuală; permanent permanent -
și autoconducere
 Activitatea independentă;
Soluții de  Asigurarea unor arbitraje competente şi
Dezvoltarea prevenire/ obiective;
4.1.
trăsăturilor de aplanare/  Cunoaşterea regulamentelor sporturilor -
4.2. permanent permanent
personalitate rezolvare a practicate în şcoală;
situațiilor  Argumentarea parcurgerii unei anumite
conflictuale structuri a lecţiei;
 Performanţa motrică; La sfârşitul
Criterii de La sfârşitul
 Progresul individual şi colectiv; ciclurilor -
evaluare a ciclurilor
rezultatelor  Atitudinea faţă de disciplina educaţie tematice
tematice
fizică;
Întreceri și
 Constituirea echipelor de către elevi;
concursuri cu -
 Stabilirea căpitanilor şi ocuparea permanent permanent
adversari stabiliți
posturilor;
între elevi
Cunoștințe  Fairplay şi formele sale de manifestare; -
permanent permanent
teoretice  Olimpismul;
 Viteza de reacţie şi execuţie în acţiuni
motrice complexe;
 Viteza de deplasare pe distanţe
1.1. progresive;
1.2. Viteza  Viteza de deplasare în condiţii variate; 1 14 -
2.2.  *viteza de reacţie, execuţie şi deplasare
2.3. în regim de îndemânare;
3.1. *viteza de deplasare în regim de
3.2. Calități rezistenţă;
3.3. motrice  Orientarea corpului în spaţiu şi
3.4. coordonarea mişcării segmentelor;
4.1. Îndemânarea  Îndemânare specifică probelor şi 4 1-4 -
4.2. disciplinelor sportive predate;
5.1.  Echilibru;
5.2. Forța - - - -
Rezistența - - - -
Calități motrice
- - - -
combinate
1.1. Deprinderi
Acțiuni  Mers, alergare, săritură, aruncare,
1.2. motrice de permanent permanent
combinate prindere;
2.2. bază
2.3.
3.1.
3.2.
Deprinderi
3.3.
3.4.
motrice Acțiuni  Căţărare, escaladare, tracţiune,
4 5-8 -
utilitar- combinate împingere, târâre, transport de obiecte;
4.1.
aplicative
4.2.
5.1.
5.2.
1.1.  Alergarea de rezistenţă:
1.2. - Alergare de rezistenţă pe distanţe de
2.3. Alergări 400-1000 m, sub formă de concurs; 4 9-12 -
3.1. - *alergare pe teren variat;
3.2.
3.3.  Elemente din şcoala săriturii:
Atletism
3.4. - plurisalt;
4.1.  Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în
4.2. Sărituri aer: - - -
5.1. - Etalonarea elanului;
5.2. - Bătaia şi desprinderea în zona
5.3. precizată;

5
- Zborul şi aterizarea;

Aruncări - - - -
Cunoștințe -
- - -
teoretice

01. 02. 03. 04. 05. 06.


1.1. Gimnastică  Elemente acrobatice statice şi dinamice: -
4 1-4
1.2. acrobatică - Exerciţiu acrobatic liber ales;
2.3.  Săritura cu rostogolire înainte cu
Sărituri la
3.1. picioarele întinse pe lada de gimnastică; - - -
aparate
3.2.  Săritura în sprijin depărtat peste capră;
3.3.
Gimnastică
3.4.
4.1.
4.2. Cunoștințe Arbitraj, organizare şi conducere, în
1 4 -
5.1. teoretice desfăşurarea concursurilor de gimnastică;
5.2.
5.3.
 Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de atac cunoscut;
 Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de aparare cunoscut;
9-12
Baschet 4  Variante de joc cu tema,de joc cu 6 -
14-15
efectiv redus,pe teren redus;
 Joc bilateral cu notiuni de
regulament;
 Informatii sportive
 Actiuni tehnico-tactice specifice
1.1. sistemului de atac cunoscut;
1.2.  Actiuni tehnico-tactice specifice
2.3. sistemului de aparare cunoscut;
3.1. 9-12
Fotbal 4  Variante de joc cu tema,de joc cu 6
14-15
-
3.2.
efectiv redus,pe teren redus;
3.3.
Jocuri sportive  Joc bilateral cu notiuni de
3.4.
regulament
4.1.
Informatii sportive;
4.2.
5.1. Handbal 3 - - - -
5.2. Oină 3 - - - -
5.3.  Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de atac cunoscut;
 Actiuni tehnico-tactice specifice
sistemului de aparare cunoscut;
9-12
Volei 3  Variante de joc cu tema,de joc cu 6 -
14-15
efectiv redus,pe teren redus;
 Joc bilateral cu notiuni de
regulament
 Informatii sportive;
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică
- - - -
ritmică
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline Orientare
- - - -
- sportive sportivă
alternative Patinaj - - - -
Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
Trântă - - - -
 1 notă evaluare alergare de rezistenta;
 1 notă din gimnastică acrobatică;
1.3.
EVALUARE  1 notă la joc sportiv, cu cele 3 variante 5 4,8,12,15
2.1.
de notare;
 1 nota evaluarea fortei.