Sunteți pe pagina 1din 7

ANotoriousVow

' Jo"ttnaShuPe
CopYright @ 2018 Joanna ShuPe
Publishers
Ediqie publicati prin inlelegere cu HarperCollins

f.9;+*
\rttrta" JOANNA SHUPE
AIma estemarci. inregistrati a Grupului Editorial Litera
O.P. 53;C.P.2l2,sector 4, Bucureqti, RomAnia
tel.: 021 319 63 93;0752101777 Uoalt[r^rrr*
lJn an ile cdisnicie
Joanna ShuPe
Traducere din limba engleze
Alina Rogojan
CopYright @ 2019 GruP Media Litera
Pentru versiunea in limba
romAni
Toate drePturile rezervate

Editor: Vidraqcu 9i fiii


Redactor: Mira Velcea
Corector: Citdlina Cilinescu
CoPerti: Flori Zahiu
Tehnoredactare 9i prepress: Ioana Cristea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomAniei


SHUPE, JOANNA
Un an de cisnicie / Joanna ShuPe
trad.: Graal Soft -Bucureqti: Litera, 2019
ISBN 978-606 -33-3446-7
I. Rogojan, Alina (trad)
r.tten,f
821.111(73)-31=13s.1 2919
,-

Capito{uf t
,,Caracterul nu poate fi dezvoltat tn pace gi lini;te. Doar
cunoscdnd tncercdri gi sufeinle se poate intdri sufletul, se poa-
te trezi ambi;ia $ se poate obfne succes
Helel Krllpn

NewYorkCity
Ianuarie 7890

Lady Christina Barclay incilca oficial granilele unei proprietifi


care nu ii aparfinea.
$i totugi-iegind de pe micula alee pentru a pigi in superba gridi-
ni pustie din spatele impozantei case de pe Fifth Avenue, constati
ci nu-i pisa cAtugi de pugin.
Casa era delinuti de:recinul singuratic al verigoarei ei, un birbat
despre care Christina nir gtia mai nimic. in cele trei siptimini de
cAnd sosie la New York din Londra, aflase doar ci pirinlii acestuia
muriseri cu ani buni in urmi gi ci el nu iegea niciodati din casi.
Verigoara ei, Patricia, nici micar nu diduse weodati ochii cu el, in
tofi cei optspr€zece ani de viali ai ei.
Nimic din toate astea nu conta pe4tru Christina. Nu o interesa
nicidecum viaga indiwidului sau problemele sale, doar gridinile cu-
fundate in pace din spatele casei lui. Spafiu! era ticsit de alei
intortocheate, statui de alabastru,gi o linigte deplini. Devenise por-
;ia ei de solitudine intr-un orag modern gi aglomerat ln care Ia fieca-
re pas se,lovea de vacarm s,i de mul[imi sufocante. in aceasti oazi
de liniqte, Christina se putea bucura de singuritate, departe, de
restul lumii.
Deci, da, incilca granifele unei proprietifi care nu ii aparfi-
nea, insi o fdcea pentru o cauzi nobili. Mai exact, pentru a nu-gi
pierde minfile.
ShuyeF tIJn an de cdsnicie-
-Joanna
din casa veritoarei incremeni. Brusc, animalul o observi, smucindu-gi capul in sus.
La primele ore ale fiecirei diminegi, se furiga
se plimbe prin aceste
si gridini' Aici' putea si uite Ochii lui mici gi intunecali o fintuiri, paralizind-o. Christina habar
ei pentru a veni
de insis- nu avea cum sd se poarte cu un cAine. Contesa nu acceptase nicio-
l"'r."rral rt care ii adusese familia in America' precum 9irezolvAnd
;;"*b familiei ei de a se cisitori cu un berbat cu stare' dati animale in casa Barclay. Ar fi trebuit sd-i vorbeasci? Si fugi?
lor financiare' Si ingenuncheze?
-- toate problemeleBarclay
astfel
apasi pe umerii tai"' ii spunea adesea - Fii cuminte, spuse ea, auzindu-gi tremurul din voce. Nu weau
,Viitorul'familiei
mama ei. sd-!i fac nimic riu.
Cerule, simpla idee ficea stomacul Christinei
si se inclegteze' Nu Din nefericire, singura cale prin care putea ajunge acasd la veri-
se simlise niciodata in largul ei printre
oameni' cu atAt mai pulin in qoara ei era si traverseze gridinile. Trebuia si giseasci o solufie
la Londra'
."*p""i" barba$lor. in clpilarie, pe ca.re gi-o petrecuse pentru a ocoli cAinele firi si pifeasci nimic.
Firegte' trecuseri ani
nu avusese in preajmi nici prieteni, nici rude' Aleea era mirginiti de bdnci de fier, dincolo de care se aflau gar-
ea; era mama er'
buni pAni sa-Ei dea seama ci problema nu era duri vii. Nu era nimeni prin preajmi. Poate avea sd reugeasci si se
chiar
f"dy b"dty siarnise o antipatie profundi in sAnul societilii' nimic ascundi de animal in labirintul de gard viu. Cu picioarele tremurAn-
ata' asta nu o ajutase cu
i;"fu" cabanii lor si dispari' Chiar 9i
cAnd cunoqtea
du-i, fdcu un mic pas in spate, firi a-gi desprinde nici o clipi privirea
fe Christina se se simte mai stipAni pe ea atunci de pe collii mari ai cAinelui. CAnd o vizu migcAndu-se, cAinele incepu
oameni noi. sd dea din coadi. Ceea ce era un semn bun, nu?
,,Egti inzestratd cu suficienti
frumusefe pentru a atrage un birbat
ei' "Eu furam -Vezi, totul este cAt se poate de in reguli. Vreau doar si mi in-
irrria.it, daci ai binevoi si zAmbegti", ii spunea mama torc si...
m-am lansat in so-
privirile tuturor gentelmenilor dinincipere fnd
cum eram eu la CAinele se ndpusti in fa!i, ca si cum ar fi gonit o pradi. Panica ii
cietate. Firegte, tu nu eEti la fel de feimecitoare
lAgni in brafe gi picioare, iar teama i se opri in gAt, sufocAnd-o.
- ta..."
vArsta
detare O, Dumnezeule bun! Venea glonf spre ea. Nu se putea migca, mug-
Christina igi infipse unghiile in palmele inminuqate'-CAt
fi cxnd era chii fiindu-i incremeni;i de teroare absoluti. in clipa in care cAinele
ura si audi acele cuvinte i" h ei' De ce ar zAmbit
"'"*"
h paradi, asemenea unui miel pregetit pentu t^::::"" siri si o sfAgie, Christina !ipi. Labele lui uriage iiaterizarl,pe piept,
;ililt;; peste margmea impingAnd-o in jos, gi igi didu seama ci stitea si cadi, alunecAnd
VAntul taioi ii biciui pielea cAnd i9i trecu o mAni
aleile atent amenajate
unui gard viu scurt. Chiar 9i in timpul iernii' spre aleea de piatri. intinse or-begte bragele, dar nu gisi nimic de care
aveau si apari
frumos, simple straturi goale in care in curind si se agafe.
"tti"" fintAnile de piatri
flori. Erau o mulgime de spailre 9i arcade' iar O strifulgerare de durere ii explodi in lateralul capului... apoi,
dormeau secate. Gridina irrcludea'chiar 9i
un labirint din gard viu' totul se cufunde in bezni.
in el la primivar6', dacd nu se vedea
Poate avea se se aventu reze
miritatd pini atunci. Oliver Hawkes era afundat in munci, lucrAnd la cel mai recent
de-a face cu tempera-
Fu strebatuti de un fiot carenu aVea nimic prototip al siu, cAnd simqi ceva inghiontindu-l in picior. Cobori pri.
tura de afari. Verigoara ei din America' Patricia' ii spusese si nu-gi
virea gi dadu ochii cu Apollo, cAinele lui, ce pirea si agtepte ceva de
tocmai.riu' insd Christina se in-
facFt grrli,ci un mariaj nu ar fi fost la el. Oliver ii ficu semn si gadi.
contribui nici cu zestre' nici cu
aoi"."irrtr-o cisnicie, nu ar fi putut Apollo se supuse, apoi il impunse din nou pe Oliver cu botul ina-
scandal gi datorii'
p".li"
'Ce
t".tde. Ar i contribuit, in schimb' cu
inte de a porni vioi spre uga principali. Ceea ce era ciudat. CAinele
barbat intreg la cap gi-ar dori aqa ceva?
avea o intrare proprie care ii permitea si vini qi si plece dupi bu-
Coti pe d,rpa rlr*itorul col!, iar din tufiguri lAqni
ceva
T":i% nul-plac. De ce incerca si-i atragi atenlia lui Oliver?
foarte mare' Christina
."ru ,u lpri pu alee' Era un cAine' Unul
loanna SfruYeF
-'Un an f,e cdsnicie-

Punind jos ciocanul de lipit, Oliver se ridici 9i


deschise
Tf ii AvAnd mAinile ocupate, Oliver se forfi si vorbeasci., folosindu-gi
a-i arita lui Oliver vocea pe care el personal nu gi-o mai auzise din copildrie.
indici' animalului si-gi continue drumul' pentru
ce gisise.
- - Sun6-l pe doctorul Jacobs.
izbindul in Biiatul incuviinli din cap, fugind la telefonul din holul de la
Apollo lAgni pe ugi. Oliver il urmi' aerul inghelat intrare. Oliver igi continud drumul cu fata in brafe, cotind 9i rdsucin-
ar fi fost gol pugci"
fa;a ii sr.flindo-i prin cimaga subqire ca- 9i cum du-se prin labirintul de incdperi pAni ajunse in camera de lucru. O
i"'rgtif"h Ei se gribi si-Ei urmeze cliele' Spera ci intreaga tir69e- intinse pe canapeaua lungi, apoi ii acoperi rana cu o batistil curati.
,rie i t avea si durere prea mult; altfel, risca
si sufere de hipotermie'
il privi pe Apollo Obrajii ii erau mugcali de frig, iar buzele albastrii. Oare cAt timp
ind..arrd,r-gi miinileln buzunarele pantalonilor' zicuse afari? Dupd ce o infiguri intr-o pituri de lAna, se duse in
fiecare colgigor din acele gri-
;;;fu spre labirint. oliver cunoEtea ii plicuse la
grabi gi trase de snurul clopogelului. Aveau nevoie de api fierbinte
iirri, .opit fiind, se jucase adesea prin ele' $i mamei lui qi de bandaje curate, urgent.
iar amintirea ii
,r"brrrri" aici, ducAndu-l in aventuri la fiecare ocazie' O migcare in pragul ugii ii atrase atenfia lui Oliver. Era Gill,
stirni o durere surdi in inimi. Chiar 9i la gase ani dupi
moartea
majordomul lui.
pirin,tilor lui, inci le simlea teribil lipsa'.
' CAnd didu colpl 9i ajunse in zona unde se putea sta jos' i se puse -Domnule, inleleg c6 afi giqit o fati riniti, ii comunici majordo-
mul prin limbajul semnelor. Gill invilase si comunice astfel odati cu
un nod in stomac. membrii familiei Hawkes, cAnd Oliver igi pierduse auzul, cu cinci-
lisuse. Pe sol zicea o silueti nemigcati' sprezece ani in urmi. Durase destul de mult timp, dar gi restul ser-
$i era o femeie' vitorilor, in cea mai mare parte, deprinseseri destul de bine limbajul
cu inima bu-
Oliver se nipusti in fa!d, aruncAndu-se in genunchi' semnelor, degi Oliver se descurca excelent gi si citeasci pe buze. Iar
jurul gleznelor ei, iar trupul
buindu-i. Fustele femeii se rasuciseri in cAnd nimic altceva nu funcfiona, putea scrie in mica agendi pe care
ir" ptiU"qite sub o banci de fier, 9i
ca cum' cdzind' ar fi incercat si o purta in buzunar.
,u piittda de ;ezutul acesteia, insi nu reugise' Oliver ii rispunse prin semne.
Se intinse spre ea' disperat si vadi cAt
era de grav riniti' Un firi- *Acizut afari. SAngereazl"de la cap.
cel le sang" giroia dintr-o tiieturi din
dreptul tAmplei ei' Fir-ar si Sprincenele lui Gill coborAri intr-o expresie ingrijorati.
* Probabil se lovise la cap cAnd cizuse'
fie. - Oh, biata de ea. Aduc api curati gi bandaje. Mai e ceva?
;;;;;iir igi puse doua degete pe gitul ei' ciutandu-i pulsul' -inci nu, ii rispunse Oliver prin semne. L-am trimis pe Michael
Fu nipidit de o senzagie de ugu'"t" cAnd ii simli
bitiile inimii' slabe' si il sune pe Jacobs.
risuflarea ii era Gill incuviinli din cap gi se retrase in grabi din incipere.
dar detectabile. Pieptul femeii se ridica 9i cobora'
uniformi. Era in viafi. Agteptarea piru interminabili. CAnd nu era ocupat si se plimbe
Era cit se poate agitat dintr-un capit in celilalt al inciperii, Oliver puse o perni mici
Trebuia se trimite dupd doctorul Henry Jacobs'
cerebrali' Strecu- sub capul fetei gi ii aranji brafele gi picioarele astfel incAt si stea mai
de posibil ca femeia aceea se fi suferit o comofie
casi' Henry avea confortabil. Culoarea ii revenise intr-o oarecare misuri pe chip, sla-
,arrd.r-gi mAinile sub ea, o lui in brale 9i porni
spre

si qtie ce si faci.. Doctorul urma s-o repuni rapid pe


picioare' apoi vi l)omnului. Era, de fapt, chiar drigufi, cu pirui castaniu gi tenul
intr-o nuanld de crem. Avea trisituri clasice indicAnd tirie de carac-
Oliver avea s-o trimiti in drumul ei'
ter Ei curaj, precum nasul bine conturat gi pomelii inalfi. Tinuta ei
Nu-i PlSceau striinii.
Dintr-o inci- ardta cd fusese cAndva instiriti, lAna fini a paltonului ei pirAnd bine
Oliver traversi terasa cu paqi mari qi intri in casi'
clipe facu ochi mari'-Nu croiti, chiar daci pufin cam ponositd.
pere laterali apiru un lach.t' t"'u in aceeaqi
stipAnul purtAnd pe Tinira se foi ugor. Panicat, Oliver arunci o privire spre ugi. Unde
ie-ntAmpla prea frecvent ca servitorii si-gi vadi
naiba era Gill? Ar fi fost mai bine cala trezfue si fie intdmpinati
brale o femeie leqinati.
il
loanna Shuye- -rlln an de cdsn'{rie-

de cuvintele linigtitoare ale majordomului'


nu de mulenia unui bir- Femeia se aetrase mai mult pe canapea, privindu-i atent pe cei doi
nenorocitul de servitor birbafi. Pieptul i se ridica gi cobora rapid, ca gi cum ar fi fost cu ade-
bat posac aplecat asupra ei' Din nefericire'
-
nu se vedea Pe niciieri.
vdrat speriati, aga ci Oliver ii ficu semn lui Gill si se gribeascd.
CAnd majordomul incepu si.i vorbeascd tinerei, Oliver se muti
Pentrurrrrmul"luiDumnezeu,elcearfitrebuitsS'faci?S-ofrec-
blAnd pe intr-un loc de unde si-i poati privi pe amAndoi in fafi, pentru a le
lioneze
.rjoraJi?pe frunte? S-o batd uqurel pe umir? S-o loveasci
ridicole ale citi cuvintele de pe buze. Gill ii spuse fetei ci Oliver era surd gi co-
Nu se sinchisise nicioiata prea mult de regulile
vorba munica folosindu-gi mAinile. in replici, ea clipi de cAteva ori, apoi
,".*attt, dar pini 9i el gtia ci existauanumite limite cAnd era sd ri- ii arunci lui Oliver o privire curioasi. Surprinzitor, expresia ei era
striind' mulgumi
despre a atinge o tiniri nobili complet
Se
poati fi una de interes sincer, nu de dispre! batjocoritor, afa cum se agtepta
*ara f" cAgiv-a metri distanfi, doar atat de aproape cAt sA riz- el de la restul lumii. Ei bine, cel putin nu inci. are nevoie de
tAnira igi dorea "Mai
vizut. N-avea decit si se descurce cu atdt' Dacd
timp. S-a lovit riu la cap."
in si cadi'
gdieli gi amabilitlli, nu nimerise curtea potriviti
care
-Adici nu aude?
Habar nu avea cAt aqteptase, deqi i se pirea ci
trecuse o vegnicie;
in gemineu' in cele -Nu, dar citegte foarte bine de pe buze.
suficient de mult ca focul si inceapi si se stingi Ea nu tri.dA nici un fel de reactie la acea informatie, preferind si
ochii ei mari se
din urmi, pleoapele ei se deschiseri qoviitor' iar igi plimbe privirea prin camera de lucru.
alintiri sPre chiPul lui. -Unde md aflu? De cAt timp sunt aici?
-Unde mi afiu? -Vi rog si vi pistrali calmul, ii rlspunse Gill. Aici nu vi va
se poate de congti-
Oliver eziti. Nu iqi folosea decAt rar vocea' cAt face nimeni riu, nobili domnigoari. $i vi afla! in casa domnului
deloc cu ceea ce
ent ci suna diferit in urechile celorld$' Nu semina Oliver Hawkes.
el' Un gir nesfArgit
fusese ?n perioada in care incd o mai auzea 9i Nobila domnigoari? Fata era o aristocrati? Era cevala care Oliver
gocate gi hohote de rAs crude ale striinilor'
reaclii cu care
l" nu se a$teptase.
," "*pr"rii
*rrfr.rrr,"se spre sfArqitul adolescenlei' ii demonstraseri
limpede
minuscula
-intreab-o unde locuiegte, ceru el prin semne.
;.;i".t". ir, ,iri*b, bigi mana in buzunar 9i igi scoase Gill transmise intrebarea. Din picate, fata cobori privirea in poa-
el' in siguranfi'
9i creionul pu ."i"
le avea mereu la "Eqti lA cAt rispunse, impiedicAndu-l pe Oliver si-i citeasci pe buze. Pocni
"g""at
scrise. Ai cizut si te-ai lovit la cap afari'
in gridinile mele"' din degete spre Gill.
ochii
ii intinre hArtia, dar ea nu ficu decit si clipeasci, mijind -Cere-i si lind capul sus cind vorbegte, ii comunici el majordo-
spre scris. mului. Altfel, nu ii pot citi de pe buze.
scuze, darcuvintele sunt in ceafi' Te rog' spune-mi unde Obrajii ei furi napedigi de rogeald cAnd Gill ii traduse - se simfea
-imi cer
mi aflu. oare stingheritA? -, gi igi alinti privirea la fruntea lui Oliver.
Oliver ridici pal-
TAnira incerci si se ridice in capul oaselor, iar -Cu verii mei, familia Kane. Se intoarse din nou spre Gill. El ii
mele, fecAndu-i semn si stea cuminte. Din
fericire, in clipa aceea cunoagte?
un oftat de uqurare' Oliver ii Un fior de iritare zbArli pielea lui Oliver. Pocni din nou din dege-
Ciff, aducind cele necesare' Cu
"pat"
comunica lui Gill prin limbajul semnelor' te spre Gill.
o calmezi inainte si
-Ar fi bine si-i rispunzi la intrebiri 9i si - Spune-i ci el poate rdspunde qi singur, din moment ce el
se agite.
nu este idiot, comunici el prin limbajul semnelor, folosind insi
Gill se incrunti, rispunzdndu-i tot prin semne' gesturi tiioase.
- E evident cI nu a wut si vi supere, domnule, rispunse Gill prin
-Ce anume i-agi sPus?
ta' Eu n-am ficut decAt s-o semne, dar Oliver ridici o mini pentru a-l intrerupe.
-Nimic, replici OIi*'"r' E problema
- Spune-i gi gata, porunci el.
aduc iniuntru.
t?
-'IJn an de cdsnfu'|e+
-=-Soanna Sf"'Y'\---
doctorii renunlaseri in cele din urmi sd mai incerce si salveze auzul
o informi
Degi Gill nu relui intocmai cuvintele lui Oliver' ci doar lui Oliver.
gtia si citeascl de pe buze'
ci putea vorbi direct cu el, amintindu-i ci ei Acum, era aproape ca un prieten pentru Oliver - 9i singurul'
inghigi un nod' apoi privirea
Oliver ii vizu gAtul migcAndu-se cAnd -Arili bine, ii comunicA Henry prin semne dupi ce-gi puse
se opri din nou pe fruntea lui Oliver' jos geanta.
-imi cer scuze. - Probabil de la cu biuturi gi femei, replici Oliver.
atita desfriu
De ce refuza si-I priveasci in ochi?
ii era teami de el? Scirba? Is'i Mullumesc ci ai venit atAt de rapid.
scurt timp' ea avea sa
indrepti umerii gi igi spuse ci nu-i -nas1' \ - Md bucur si te pot ajuta, rispunse Henry prin semne. Azt am
la viala lui liniEtiti' concentrAn-
plece, iar el avea si se poati intoarce fost la spitalul din zona reziden$ali a oragului' Se intoarse spre ca-
du-se pe experimente 9i pe studiu'
Din nunlul lui de vedere' locui- napea. Iar tu egti tinira rinita despre care mi s-a spus. Ili aduci
torii acelui oraq n-aveau decAt si se ducd toli
naibii' aminte ce s-a intAmplat?
intrebi ea'
- Ciinele tiu a fost cel care m-a doborAt?
-Am fost trXntiti la pimint de un ciine. Din cAte se pare, in
cuprins de remuqciri' insi
Apollo cauzase toate acestea? Oliver fu cidere, am dat cu capul de o banci.
privirea' Comunici rapid
gi le inabuEi cAnd ea continui si-i evite - Pot si-!i examinez rana? ,
prin semne' -Firegte, rispunse ea, atingAndu-gi delicat tiietura cu vArfurile
cer scuze ci ai fost riniti, dar nu-i plac bagaciogii care imi degetelor. Degi imi inchipui ci nu e mare lucru de vdzut in afard de
-imi gridinile mele?
incalci proprietatea' Nici mie' Ce ciutai in un cucui.
insi traduse ori- - Oh, ai fi surprinsi. Henry ii oferi un zAmbet blAnd, genul pe
Gill ii arunci lui Oliver o privire nemullumiti'
Buza de sus a tinerei incepu si tremure' care, dupi cum gtia Oliver, doctorul il folosea pentru a-gi linigti
-- --i*i
cum.
cAine qi mi-am
p^r" riu. Nu mi aqteptam si dau ochii cu un pacienfii. ingenunche lAngi marginea canapelei 9i igi puse geanta
pierdut echilibrul cAnd a venit la mine' neagrd pe podea. Cum te cheami, domniEoari?
Oliver nu era sigur cd citise corect rispunsul, aqa cd ii arunci o
-Asta nu exPlici"'
in clipa aceea, in incipere intri un lacheu' urmat de un birbat scurti prMre lui Gill. Majordomul i-l indicd pe litere. Christina.Un
la doctorul Henry nume frumos. I se potrivea.
inalt, cu pirul negru' Oii"u' se duse imediat de
de salut' Cei doi se cunoqteau
*a"" i" semn Henry o consulti rapid, verificAndu-i in special coordonarea 9i
Jacobs, intinzAndu-i
izeci de""t, a" cAnd o boala ii ripise lui
Oliver auzul' la vederea, cdutAnd eventuale probleme. intre timp, Gill ceru sd li
"pr""p"a"" se aduci o tavi cu ceai. Oliver ronldi cAteva fursecuri, striduindu-se
'--O" de treisPrezece ani'
vArsta
si vorbeasci si-gi fini in friu neribdarea. Nu ii venea ugor. Cu cit tAnira
f"pa, ttin yfusese cel care il invd'fase pe Oliver
pleca mai repede, cu atAt putea 9i el si se intoarci mai repede in
folosindu- s,i miinile'
America limitau educafia atelierul lui.
Majoritatea doctorilor 9i a gcolilor din
citeasci de pe buze' conside- in cele din urmi, Henry termini de curifat qi de bandajat rana'
surzilor Ia a-i invdla sa vorbeasca Ei si
celor inzestrali cu -Nu vdd si existe rini grave, dar ar trebui s-o iei ugurel cAteva
,irrd .a surzii ar tiebui si se integreze in lumea zile. Ai o tdieturi urAtd la cap. Ai griji si te odihnegti 9i si consumi
insi puseseri la punct
auz, indiferent daci voiau sau nu' Francezii suficiente lichide.
miinile' iar o gcoala din
un sistem de comunicare in care se foloseau
fi utilizat 9i de citre ameri- -Oh, sunt siguri ci nu e nici un motiv de ingrijorare'
Connecticut il adaptase pentru a putea Henry ii intinse o carte de viziti.
Henry se-deplasase in lon
carri. Deoarece tatal lui Henry era-surd,
al semnelor' In scurt tlmP' - O rani la cap trebuie tratati cu seriozitate. Trimite dupd mine
necticut pentru a deprinde acel limbaj sau dupi medicul familiei tale daci incepi si vezi dublu. Dupd
devenise faimos in o'ra ." fiind capabil
si ii invele 9i pe al$i acel
la serviciile lui cAnd ce ea incuviinli din cap 9i ii mullumi, Henry ii arunci lui Oliver
limbaj, aEa ci mama iui Oliver recursese
l5
.'(Jn an f,e cd.snicie+
Soa,nna ShuYe-
patru ochi? il intrebi el insi ochii lui furi cei care o captivari. De un verde vibrant, irigii
o privire cu subingeles' Putem vorbi intre
erau atAt de unici gi de frumogi, incAt aproape ii venea greu sd-i pri-
prin semne.
-
' Iegira amindoi pe coridor' Henry iqi puse jos geanta 9i incepu si veasci. in momentul acela, ochii lui erau afintifi asupra ei, cu o ex-
presie concentratd 9i apreciativS, ca gi cum i-ar fi vizut fiecare cusur,
vorbeasci Prin semne. fiecare minciund pe care o rostise weodatd, gi nu l-ar fi deranjat cA-
- Ce ciuta in gridinile tale? tugi de pufin. Ca gi cum ar fi gisit-o fascinantd gi frumoasi - ceea ce
niciodati pAnd acum' Vizind
-Habar nu am. N-am mai vizut-o nu putea fi decAt in imaginafia ei. Probabil se lovise la cap mai riu
Ctezi te mint'
expresia sceptici a lui Henry, Oliver adiugi:
cd'

pe domeniul-tiu' decAt crezuse inifial.


- Cred ci o tAnird atrigdtoare hoiniregte Majordomul ii comunici ceva domnului Hawkes, apoi se fdcu ne-
ci si asiguri generalii viitoare in fami-
Se indriznesc si sper ai decis
vdzut, lasand-o singuri cu proprietarul casei. in mod ciudat, acest
lia Hawkes?
sI lucru nu ii stArni ingrijorarea. Dupd spusele majordomului, domnul
e caraghioasi' Iar sora mea n-are decAt
-Nu-i fac curte. Ideea Hawkes fusese cel care o salvase mai devreme, cAnd cizuse. Dacd
se ocupe ea sd duci mai departe moqtenirea familiei'
rispunse Henry prin semne' In
+
domnul Hawkes ar fi intengionat s5-i faci vreun rdu, de ce ar fi
- Cred ci asta e o idee gtozavd',ii adus-o in casi gi i-ar fi chemat un doctor? Chiar qi aga, probabil sti-
primul rAnd, Sarah .r" dol in al doilea rAnd' trebu-
""'prezeceani' tuse mai mult decAt ar ft fost cazul.
ie si reintri in rAndul lumii'
tiioase' ,,Un gentelman e intotdeauna mai pufin dornic de compania unei
Era o bitalie veche. Gesturile lui Oliver deveniri
cum sunt' lady decAt e ea dornici de a lui", ii plicea mamei ei si spund.
- Sunt cAt se poate de bine afa
ce terminase gcoala, Christina igi puse ceaiul pe masd gi didu si se ridice, insi domnul
Ceea ce nu era o minciuni. incercase, dupi
de cltre gentel- Hawkes o surprinse ficAndu-i semn si rimAni agezata. Chiar mai
si igi continue viala in stilul considerat "normal"
se trezise potopit cu insulte de "tont" 9i
alarmant, veni gi se trAnti gi el pe canapea lingi ea. Christina
ci
-urri. Corrr"cin;a fusese se stridui sd rdmini calmd gi si nu se agite cAnd acesta igi scoase din
s-ar fl striduit si-gi giseasci locul
,,handicapat" la fiecare pas' De ce buzunar o mici agendd gi un creion si incepu si scrie in el. Apoi, ii
irrtr-o ,o.iutate atit dornici si il fisprefuiasci? O societate care
de
ii permiti si intre.in dadu si citeascA. ,,Cum'te simgi?"
mai degraba l-ar fi inchis intr-un azil decAt si
oraqului Stupidi. Stingheritd. Obositd. Oare de unde ar fi trebuit si incea-
U"trop"olit"r, Club? Din punctul lui de vedere' aristocralia pa? i*lqa capul ca el si ii poati vedea chipul.
n-avea decAt sa Piari cu totul'
Gura lui Henry se strAnse intr-o expresie
incordati' dar nu il -DdrAmatd.
El incuviinld din cap, ca gi cum era exact la ce se aqteptase. ,,Eu
contrazise.
sunt Oliver", ii scrise.
-Am si-!i trimit nota de Plati'
- Oliver.
il lovi scurt pe Oliver pe umir qi pleci'
El nu o putea auzi, fireste, dar pdru incAntat ci ea ii repetase
cAnd berbatul re- numele. $i-ar fi dorit se... Ei bine, nu era siguri, dar gi-ar fi dorit si
Christina era aqezati pe canapea' sorbind ceai'
despre gtie mai multe despre bdrbatul acesta. Poate ci nu avea si i se mai
intri in camerd' Deci acista era domnul Hawkes' sihastrul ofere niciodatl. ocazia de a-i pune intreberi, iar el nu pirea si ardd
destul de tAnir' ceea ce o surprinse'
care ii povestise verigoara ei' Era
robuste' cu un de neribdare s-o vadi plecati.
igi daiuse la o parte pdrul negru, dezviluind trisituri *Cum spui asta folosind limbajul tau?
pline dinfi ingrijili qi uni-
nas in stil roman qi o berbielati. Buze 9i
la care se Capul lui tresiri, iar sprAncenele ii coborAri intr-o expresie in-
formi. Observi ci era doar in cimagi qi o vesti deasupra'
inchisi' croili dupi linia cruntati inainte de a se apleca si scrie. ,,De ce?"
o pereche de pantaloni de culoare
"atrg" il insultase?
picioarelor lui lungi'
17