Sunteți pe pagina 1din 7

OnIy aDukeWiIIDo

Sabrina Jeffries
Copyright @ 2006 Deborah Gonzales
Edi$e publicati pentru prima dati de Pocket Books,
o divizie Simon & Schuster, Inc.

#** SnnRINA IEFFRIES


\Atraa,
AIma estemarci inregistrati a Grupului Editorial Litera

Pen*a afrrro
O.P. 53; C.P.272, sector 4, Bucuregti, RomAnia
tel.: 021319 63 93;0752101777

P entr u iub ir e a unui duc e


./
Sabrina Jeffries
tt/l/t// dncc
Copyright @ 2019 GruP Media Litera
pentru versiunea in limba romini
Toate drepturile rezervate Traducere din limba engleza
Doina Fuiorea
Editor: Vidragcu gi fiii
Redactor: Mira Velcea
Corector: PiunilaAna
Copertd: Flori Zahiu
Tehnoredactare Ei prepress: Ioana Cristea

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomAniei


JEFFRIES, SABRINA
Pentru iubirea unui duce / Sabrina Jeffries
trad.: Graal Soft - Bucuregti: Litera, 2019
ISBN 978-606-33-371&5
L Fuiorea, Doina (trad.)
827.1L1(73)-31=135.1 !trEna@
2019
Capitofuf t
Aprilie 782L, Londra

Dragul meu vdr Michael,


iI cunogtipe ducele de Foxmoor, care arevenitrecentinAnglia?
Am auzit atdteapovegti diferite despre scandalullegat de plecarea
lui, incdt nu gtiu ce sd mai cred. Lady Draker gi Louisa, sora lui
Lord Draker, cele mai afectate doudlady nu spun nimic despre asta.
Ducele a pomenit despre acest lucru tn preajma altor domni?
Cu drag, a ta

Charbtte

Nu se schimbase nimic de gapte ani.


$i totul era schimbat.
Simon Tremaine, duce de Foxmoor, stitea in balconul de granit
de deasupra gridinilor surorii lui, Regina, si studia atent oaspe{ii.
Poate el era pur gi simplu diferit. inainte de numirea in funcqia de
guvernator general al Indiei, ar fi gtiut cu precizie cum si se descurce
la acea intrunire a celei mai strilucite qi mai bune pirfi din inalta
societate englezeascd.
Acum, se simfea ca un striin in propria fari.
Un scArfiit ii risuni in urechea stAngi, reamintindu-i ci nu era
singurul striin. Se intinse si-gi scarpine pe burtici maimufa, anima-
lul lui de companie.
- Da, Raji, petrecerile de aici sunt foarte diferite de cele de la Casa
Parlamentului din Calcutta, nu-i aga?
Nici o orchestri indigeni care sd cinte cu entuziasm mai mult
decAt cu talent, nici o supi cu sos bogat de curry gi ardei iute, nici un
palmier tropical plin de nuci de cocos. .A,ici, erau doar harpigti profe-
sionigti, sosuri franfuzegti gi un gard viu din tisi subliniat de straturi
de ciubofica-cucului.
sa1rina !ffies
gentru tubirea uru.ri, f,uce-
La naiba cu el 9i cu ,,pregdtirea" lui. Simon demonstrase in India
asociat unor nume, o suiti de membri
$i o suiti de chipuri noi de cd bunicul matern se ingelase, c6ci, cu excep$a gafei de la Poona,
noi ai parlamentului de evaluat la acea petrecere a zilei de naftere
a
- - -
guvernase cu pricepere. Iar acum, avea si-i demonstreze birbatului
fiului bastard al regelui.
ci se ingelase gi in privinqa Angliei - cu sau fdri Louisa. igi dorea
- Regina a, fi pirtut si mi atenli oneze -dacd voia si
invite pe fie-
la petrecerea solului ei' ii doar ca bunicul Monteith si nu fi murit inainte de a fi fost martor la
care blitemat de parlamentar din regat
ceva' Era o triumful lui Simon.
spuse el lui Raji. S-unt surprins ci Draker a.permis aqa
in aduniturii aici' Raji dansa firi odihni pe umdrul lui, gi Simon mAngAie umirul
*"*" cind gi-ar fi baricadat rhogia fala de
maimufei ca si o linigteasci.
Simon porni spre treptele care duceau, in grddinile luminate
- Da, impielifatule. Este cel mai bine si ne aliturim mulgimii ina-
de felinare, apoi incremeni cAnd privirea lui lungi aterizipe
femeia
capitul treptelor' inte si mi vadi careva, in special domnigoara North, cum md holbez
cu pirul negru care stitea aproape de
ca un indian flimAnd care admiri un bol de orez.
Louisa lf,orth, sora lui Draker. Care era tot fiica nelegitimi a rege-
Merse cu pagi mari inspre sciri.
- $i chiar femeia care pusese ca,el si fie exilat in India'
lui.
pe- - Excelenfd!
lLgr" explicase foaite limpede cum cumnata ei avea si' fie la
Louisa si participe si o vadi in carne Simon se intoarse si vadi un slujitor care se grdbea de-a lungul
treceri, dar se se aqtepte ca 9i
galeriei.
gi oase erau totugi doui lucruri total diferite'
in special cAnd ea arita aga. - Milady mi-a spus si am griji de dumneavoastri, zise berbatul
stipinului lui' Raii clanpni cind il ajunse din urmi pe Simon. Excelenla Sa a cerut sd vd intAlnili
Ca reaclie la tensiunea neaqteptati a
imediat in gridina de trandafiri.
din dinfi. Simon incuviinli din cap.
La naiba, altcineva pe care nu voia si-l vadi. Corespondenla
-Da, inainte era drigufi. Dar acum"' lui Simon cu fostul lui prieten se limitase la afaceri guvernamen-
CAndva in anii petrecuii in striinitate, tinira nevinovati 9i
ciu-
intr-o frumusefe rafinati' tale indiene.
dati care ii bAntuise viseleinflorise
nu-i - Ce doregte Excelenfa Sa?
Simon gemu. De ce anii inutili petreculi pe-piala de cisitorie
mesele ei Slujitorul clipi.
afectaseri-ochii ca nigte bijuterii sau rasul strdlucitor? De ce
nu-i transformaseri silueta ademenitoare intr-una - N... nu gtiu. Am fost trimis doar si vi chem. El se uiti la Raji cu
bogate de la curte
pulin corpolenli, la naiba cu ea! prudenfi. Si vi pun mai intAi animalul in cugca lui?
coipolenti? Nu era cAtugi de
- Raji a luat parte la peste treizeci de baluri in India. O si fie bine.
bar diferiti, da' Trisiturile ei de om de la far6' proaspete-' erau
de culoarea Simon il lisi pe slujitor sI plece. Spune-i Excelenlei Sale ci o si md
acum educate si arate rezervate. chiar rochia de seari,
porlelanului albastru, era discreti, un truc feminin de o eleganli ti- alitur numaidecAt.
-Foarte bine, domnule, spuse slujitorul, pirAnd evident nelinig-
.rrti, ."ru doar ii sugera intreaga bogifie a formelor' $i buclele de tit cAnd pleci gribit.
bucle
fetiEcani disperuseri, inlocuite-fiind de un vArtej sofisticat de
Lui Simon nu-i pisa. Regele n-avea decit si agtepte, aga cum il
negre care implorau si fie desprinse 9i sirutate"'
"La ficuse el pe Simon sd agtepte in tofi anii aceia, ca si-gi continue ca-
naiba! ium de indriznea si-l mai afect eze aga? Bunicul lui
s-ar
bi- riera politici.
fi risucit in mormAnt. Dupi purtarea lui nesibuiti fali de ea'
si Cobori scirile, doar pentru a-qi da seama ci drumul lui era blocat
trAnul conte de Monteith fusese negru de furie' Simon nu
avea
lui viziti inainte de plecarea de Louisa gi de doamna in vArsti cu care discuta. Dumnezeule mare,
uite niciodati ce ii spusese la ultima
eraLady Trusbut. Era in stare si o recunoascd oriunde pe baroana
-' India.
spre
de valoare ca tatil tiu, ur- iubitoare de pisiri. Nimeni altcineva n-ar fi purtat un evantai gi o gen-
,g,to ci o si te dovedegti la fet de lipsit
tuld cu pene, fare a mai men$ona obignuitele pene de pe rochia de
mirind plicerea inaintea datoriei' N-ai invilat nimic din pregitirea
seari gi din coafuri, care o ficeau si arate mai mult ca un vinzitor
*""1 Egii prea mult sclavul pasiunilor tale ca si guvernezi weodati de pisdri decAt ca sofia unui influent membru al Camerei LornTor.
cu succes o !ari."
B
sa6r{na!ffies* Pentru iubirea u.nui duce-
CAnd harpigtii incepuri si interpreteze o noui piesd 9i Lady Trus- Louisa bau din cupi gi z?trr'bi larg, cu degetul mai aproape de mai-
but igi intoaise capul si asculte, el observi cd purta chiar un piun mufi. Mmm, este foarte dulce.
-
artificial amplasat ingenios in...
-
Raji se apleci suficient de aproape pentru a-i linge degetul, intAi
cu griji, apoi cu neribdare. Louisa linu cupa mai sus, iar Raji o atin-
La naiba, Raji!
Chiar cAnd Simon se gAndi la asta, se repezi spre animalul
de se cu o mini, in weme ce in cealalti linea pasirea.
dupi singurul lucru Louisa trase cupa mai in spate.
companie, dar Raji alerga deja pe sciri
care

il puiea face si devini neastimpirat' PisirileJalse' - Oh, nu, baiete dragd, trebuie si vii aici dupi ea.
De indati ce Raji se apleci spre cupd, Simon se intinse si desfa-
multi voioqie, Raji se urci pe spatele lui Lady Trusbut 9i se
Cu
jucirie' Simon ci degetele maimufei de pe piun. Raji ardta dirAmat, dar la sfArgit
cufundi in coafura ei dupi ceea ce credea el cd era o
Trusbut cAgtigi punciul 9i siri pe umirul Louisei. Lady Trusbut fu uimitd,
se repezi dupi el blestemAnd, tresirind cAnd Lady tip1"' 9i
in capul ei' tri'gAnd pu- dar Louisa nici micar nu clipi. Cu un calm admirabil, lui maimufa in
continui selipe in timp ce Raji ficu un salt
brafe gi ii intinse cupa.
ternic de ornamentul atagat de pirul lui Lady Trusbut' CAti vreme Lady Trusbut igi aranja cu frenezie coafura la loc,
- Raji, nu! porunci el, dar vocea lui fu complet acoperiti
de oaspe-
Simon ii spuse Louisei:
si o ajute.
' panicafi
lii care alegau
-Lasi-mi-l mie.
intre timp, Louisa incercd si convingi maimu,ta sd-i vini inbrafe' Holomanul era sigur ci urma si se indrepte direct spre piunul lui
in weme c" iady Trusbut se cufundase intr-un fel de incantafie: Lady Trusbut de indati ce termina punciul. Dar, cAnd Louisa il ;inu,
-Ia-l de pe mine... Ia-l de pe mine"' Ia-l de pe mine"' maimula o apucd de corsaj si se tAngui.
de ele'
-Raji, vino aici! lipi Simon in timp ce se apropia - - Se pare ci nu vrea sd vini la tine, spuse ea, arcuind o sprAnceani
Deastidati,atAtanimalulluidecompanie,cAtgiLouisailauzrp' neagrd. ca pana corbului, in timp ce il legina pe Raji la piept.
Totugi, Raji il ignori, dar Louisa nu' Capul ei se intoarse' cu
ochii
- Bineinfeles ci nu, murmuri Simon. impieli;atul de animal de
plini de o uluire Lecitoare. Apoi, trisiturile i se destinseri sub o
companie goli cupa, apoi ii aruncd o privire satisficuti lui Simon.
masci netulburati. TrAditor mic! Jumdtate dintre birbafii din gridina asta ar da orice
- ingeleg ci aceasti creaturi ili aparfine' si fie unde este afurisitul ista chiar acum.
_Mi" fama ci da. se uiti furios la animalul lui de companie. O roseati se rispAndi dinspre obrajii Louisei spre gAt, pAni aproa-
Da-te jos in clipa asta, neisprivitule! pe de sAnii care-i serveau lui Raji drept perni, ficind ca pulsul lui
cu
Simon se intinse dupa e1, dar Raji se didu mai in spate' luAnd Simon si se inteleasce asemenea fugii unui elefant care o luase raz-
Pentru maimu-
el piunul gi scofAnd un alt lipit de la Lady Trusbut'
o
na. Dar privirea calmi care o intAlni pe a lui era atAt de distanti de
na;i poseda un sim! bine dezvoltat al instinctului de conservare' parci nu s-ar fi intAlnit niciodatd.'
'
;a,
tine'
- inrautalegti lucrurile, Excelenfi' se teme de - . - Daci nu-ti place unde sti acum animalul tau de companie, poa-
-Slngurul iucr,, de care ii este teami este si
piardi pasdrea aia te n-ar trebui si-l iei la petreceri.
blestemlti, ribufni Simon, iritat ci ea putea si-l numeasci "Exce- - Dumnezeule mare! Lady Trusbut, care igi repara coafura, ridici
lenfd", de Parcd erau striini. o mAnd mAnjiti de sAnge. Bestia m-a rinit!
de cap' apoi
-Vai de mine, vai de mine! Lady Trusbut se apuci Apoi, legini.
mai tare. Nu trebuie si lisagi creatura aia sd in timp ce Simon injurd, Louisa spuse pe un ton poruncitor:
lipi cAnd Raji scormoni
distruga paunul meu favorit! - Dd-mi sdrurile mirositoare.
putem gisi altceva -Unde sunt? intrebi Simon.
- gltu i" reguli, spuse Louisa. Sunt sigurd ca
ce si distruge. Ea arunce o privire in jur, apoi apuci o cupi-de la -in gentufa mea. Louisa incercd si jongleze cu Raji si cu cupa
un lacheu care trecea. Dupi ce-gi inmuie degetul in punci' il linu goale. Oh, nu conteazi. Poftim, ia-ti maimufa.
deasupra maimufei. Oh, miroase asta, Raji' Nu miroase delicios? il arunci pe Raji in bralele lui Simon.

10
ll
sabrina leffries + gentru iu6{rea unui f,uce-
Raji scipd cupa, dar, cind se uita cu iind la Lady Trusbut - intinsd in timp ce fdcu o pleciciune, cu Raji in brate, Simon se pregiti
pe jos - gi la paunul ei, Simon il prinse numaidecAt de incheieturi' pentru confruntarea stAnjenitoare.
-
- Nu, nu o si faci asta, holomanule'
- -Vioi biiatul, nu-i aga?
Louisa flutura deja siruriie mirositoare pe la nasul lui Lady Trus- Regele ficu semn din cap spre Raji, care continua sd protesteze
ce alte femei se inghesuirdimprejurul cirdrii pietruite pentru retragerea lui iminenti din inalta societate.
but, in timp
ca sd o ajute. Simon se simli ca un intrus' Din nou' - De obicei, se poarti mai bine.
pe Raji in Simon il impinse pe Raji in cusci, dar numai cAnd ii didu anima-
-Ieria;i-mi, doamnelor, dar ar fi cel mai bine si-l pun
lului de companie pasirea vesel pictati, juciria lui favoriti, Raji se
cugca lui.
Nimeni nu-i acordi atenlie, cu exceplia Louisei, care il privi
calmi, strAng5nd la piept creatura ciopliti cu o afecfiune paterni.
George se strecuri mai aproape ca si priveasci cuqca.
in treacit.
situalia sub -Tu i-ai cioplit juciria?
-Da, Excelenfi, poli si-!i iei tilpdgifa acum' Avem
- Cioplitul mi ajutd si gAndesc.
control.
- Si faci planuri gi comploturi, wei si spui.
Si-gi ia talpdgila acum' O replici acidi ii stitea pe buze' dar Raji
Simon se uiti la el cu prudenfi.
se lupta si se elibereze, asa ci Simon nu putea si stea si
se certe'
lui Lady Trusbut' - Un talent de care te-ai folosit gi tu, din cAte imi amintesc.
-Te rog si-i prezinti scuzele mele
- Destul de adevirat. Regele il cerceti din priviri pe Simon.
Se dep-irti cu pagi mari prin mul$me' Ignori goaptele
celor
iniuntru' enerva- Arifi bine.
din jur, urci in grabi scirile, apoi, odati ajuns
- $i tu la fel.
rea lui spori. De fapt, George arAta ca o baleni umflatd. O viald plind de
-Ai putea crede cd eu 9i femeia asta suntem doi striini' mormdi desfrAu era tridatA de trisiturile pufoase gi de pielea palidi.
el in timp ce se indrepta furios spre biblioteca enorme a
lui Draker' * Nu obignuiai sd. md minfi, canalie obraznicd, aga ci nu incepe
unde lasase cugca lui Raji. Poli si-!i iei tilpigila acum' Excelenfi'- ;lcum.
Cum indriznegte sA mi alunge de parcd aq fi un afurisit de servitor? Simon isi indbusi un rAset. Obiqnuia sd-l minti pe rege cu o regu-
Simon se uiti incruntat la naii. qi tu trebuia si inriutilegti lucrurile, laritate dureroasd... era modul in care avansase in iaviera. Dar gaia.
nu-i aga? Trebuia sd mi faci si par un prost in fafa ei' Nenumirate - Bine. Ardli ca naiba. Asta voiai si auzi?
baluri indiene feri nici un incident, 9i tu alegi prima petrecere engle- George fdcu o grimasd.
zeascd pentru a ne face de rAs pe amAndoi' -Nu, dar este adevirat, nu-i aga?
Cu itaji protestAnd la fermitatea cu care il ginea stdpAnul lui' -Adevirul depinde de cum privegti lucrurile. Simon inchise cug-
Simon intri in biblioteci' r a lui Raji, intrebAndu-se ce punea la cale regele. Aga cum spunea
neisprivitule'
- Data viitoare cAnd o si cioplesc ceva peRtru tine, aghiotantul meu: ,,Este mai bine si fii orb decit si vezi lucrurile nu-
o si fie o pereche de cituqe. rnai dintr-un punct de vedere".
Era o ameninlare inutili; Simon rareori il inchidea pe Raji
in cug-
-Nu-mi liwa o prostie luatd de la o corcitura indiani, ribufni
pentru ticilosul qipa indignat in timp ce (leorge. Nu egti un nabab neribditor si
c5. Era probabil cauza care lini discursuri despre ci-
Simon il cira spre inchisoarea lui' latoriile lui gi sd-i distreze pe neseriogi cu animalul lui de companie.
familiari din
-Am uitat ci cioplesti, spuse o voce dureros de AmAndoi avem un destin mai miref.
spatele lui Simon. Obignuiai sa faci aqa un dezastru in camera de in vreme ce degetele lui incremeniri pe incuietoarea cugtii lui
oaspe!i. liaji, Simon spuse pe un ton neutru:
intoarse * Pari cam sigur de asta.
Si*on gemu. La naiba. Mai intAi Louisa, acum asta' Se

usor cu fala spre rege, care tocmai intrase in biblioteci' - Nu este momentul pentru jocuri. $tiu ci ai fost la parlament
it.ri. Faci un bilanl al situagiei, nu-i aga?
- Maiestatel
r2 i3
+ sa1rina!ffi€s- + Pentru iuQirea unui f,uce-
Simon nu negi. $i nici nu dezvilui ci doar intr-o ori petrecute il incercui.
Cu un zAmbet viclean, regele
alituri de camarazii lui se limurise cAt de mult i se schimbaseri ide- -Ah, dar asta nu este exact ce am convenit, nu-i asa? Am spus ci,
ile despre politicl in timpul petrecut in India' Guvernarea cu o in- daci pleci in India, nu o si mi opun reintririi tale in politicd odati ce
dulgenfi paternali funcfionase bine pentru oamenii de pe vremea te intorci. Nu am menfionat nimic despre weo sustinere.
bunicului lui, dar Revoluf iafrancezdgi dezertarea americani schim- Un acces puternic de furie ii arse miruntaiele lui Simon. Chiar
baseri agteptdrile oamenilor. daci nu era surprins cd Maiestatea Sa despica firul in patru, reac-
Din nefericire, vechea gardi reacgionase dur gi instituise politici lia acestuia ii zddirnicea planurile pentru Anglia. OricAt de mult
draconice care stArniseri gi mai multe probleme. Trebuiau si asculte detesta gAndul, schimbarea permanenti avea nevoie de complici-
de vocile nemullumite. Ceea ce insemna rcvizufuea Camerei Comu- tatea regelui.
nelor in aga fel incat se-i reprezinte nu doar pe cei mai bogali moqi- Dar si fie blestemat dacd ajungea sd implore.
eri. Simon nu avea de gAnd si ii lase pe vechii lui aliali si afle de noile -Atunci, sunt pe cont propriu. Mulqumesc mult ce ai clarificat
lui idei. Trebuia si o ia mai ugor. Vechea gardi nu rispundea bine la ;rcest detaliu. Se intoarse spre ugi. Acum, dacd mi scuzi...
propunerile de reformi... El trebuia si se reasigure cd misurile lui nu -Agteapti, naiba sd te ial ldeea era daci tu chiar ai nevoie de spri-
ar insemna o rdsturnare a guvernului. Schimbarea moderati, lentd .f
inul meu necondilionat...
era singurul lucru care avea sanse si fie acceptat. - O sd fac aga cum ai spus. Simon ficu o pauzi cAnd ajunse la uqi.
Simon se intoarse gi-l gdsi pe rege privindu-l nesigur. tlltima oarl cAnd mi-ai fluturat ,,suportul necondi$onat" prin fa!i,
-inseamni ci wei si mergi inainte cu ambilia ta de-o viafi, nu-i rrr am trezit alungat. Mullumiti unui sdrut nesAbuit gi unui pumn
aga? Maiestatea Sa ii studie chipul. Toati lumea se aqtepti si mergi tkr false promisiuni. Iarti-mi daca mi-am pierdut pofta de a mai
pe calea familiei Monteith. < :ruta favorurile tale,
Atunci, toati lumea putea si se ducd naibii. Pentru ci, degi am- Nu fi impertinent, Foxmoor. $tii al naibii de bine ci ceea ce
bilia lui Simon era mai aprigd ca niciodati' nu avea sd continue s a intAmplat cu Louisa a fost gregeala ta. !i-am spus sd n-o faci sd
pe calea bunicului gi si triiascd o viafi de ipocrizie 9i de corupfie t rcadd ci o si te cisdtoregti cu ea. Trebuia sd intorc privirea cAnd
morali secreti. rrr ai sfidat?
Sau si aibi din nou de-a face cu regele 9i cu intrigile lui. Maies-
in mod evident, aveau si poarte discufia aceea, firi a se line cont
tatea Sa era, in cel mai bun caz, imprevizibil si, in cel mai tdu caz,
tL, dorinlele lui Simon. El inchise uga gi se intoarse spre rege.
periculos.
Mi-ai dat o misiune imposibild. S-o curtez, dar sd n-o curtez. Si
-Nu m-am hotirAt inci... o t onving sd mearyi singurd cu mine ca si o pofi intAlni, dar sd nu-i
- Ba sigur ca da. ii arunci lui Simon o ocheadd vicleani. Sau n-ai r;1irrn de ce. El risufli apdsat. N-am putut si-!i indeplinesc obiective-
fi dus pAnd la capit mandatul de guvernator general. Te-ai fi intors
L' r;imAnAnd indiferent.
in Anglia de indati ce te seturai de cildurd, gerpi 9i problemele cu
Credeam ci o si te porfi ca un gentleman onorabil.
bigtinagii. Dar tu ai mers mai departe cAnd un om mai slab ar fi spus:
(lu Louisa, a cirei guri voluptoasd ii bAntuia visele inci de
,,Am avere Ei rang. Cine mai are nevoie de politica?"
,rlrrnci?
Simon siri ca ars.
PAni gi eu am limite.
-Am mers mai departe pentru ci am promis si fac asta. (icorge il scrutd din priviri pe Simon.
-$i pentru cd !i-am spus ci nu o si ai nici un viitor in politice
daci n-o fdceai. llste mult schimbati fald de tAnira pe care o gtiai atunci,
Cu siguranfd, Maiestatea Sa voia si insiste asuPra chestiunii. ru crezT?
Schimbarea brusci de subiect il puse gi mai in gardi. Mergeau pe
-Da. Dar am slujit mandatul cu credinle, iar acum imi datorezi
sprijinul tdu necondifionat penffu candidatura mea la funcfia de rr ir;i puri miscdtoare.
prim-ministru. Dupi cum ne-am infeles. N-ag putea spune. Abia am avut timp sd vorbim.

t+ 15
sab,ina lefries Pentru iubirea unu{. duce-

- se simte mai bine in societate, mai increzitoare. EI se incruntd. - Oh, de la Lady Trusbut wea mai mult decit bani. igi doreqte ca
nitAnga aia si se alAture Societilii Doamnelor din Londra ca si...
Prea increzitoare, daci m-ai intreba pe mine' -
-
- Probleme in paradis, Maiestate? spuse Simon
- sec' George se opri brusc. Simon miji ochii.

George se incrunti la el. -Ca si ce? Ce-i riu daci Lady Trusbut se alituri grupului carita-
ci sora ta !i-a povestit despre asta' bil al Louisei?
- Presupun
Regele intoarse privirea.
-Eu gi Regina nu discutim despre Louisa'
Regele se linigti. -Nimic. in afara faptului cd merg prin inchisori, bineinfeles.
Era evident ci nu detaliul acela il ingrijora pe rege. Nu ci ar fi
_ Fita asta incipilAnati mi innebunegte. Refuzi orice preten-
contat.
dent, spune ci nu o si se mirite niciodati' La inceput, n-am cre-
zut-o, dar are douizeci gi gase de ani 9i inci n-a lisat nici un bi'rbat - De ce noua ocupafie a fiicei tale m-ar interesa pe mine?
Privirea lungi a Maiestilii Sale se intoarse la el.
si se apropie de ea. ii arunca lui Simon o privire scurti, mohorAti'
mai pasi de Louisa? CAnd Simon se incordd, George adiugi
-i;i
Apoi, maiiunt activitdfile ei. N-am protestat cAnd a fost la gcoala
in grabi: Ce ar fi daci !i-ag spune ci ai putea si o ai?
blurt"*"ti a vdduvei Harris gi le didea sfaturi fetelor cum si se
"i" Simon fu cutremurat de un fior, pe care il indbuqi cu cruzime. Era
poarte la curte. Mi gAndeam cd o si o [ind ocupatd, din moment
ca fiecare o capcani.
ce Louisa a suferit *.rlt 1" moartea fiicei mele Charlotte,
dintre noi. Dar acum s-a amestecat cu reformatorii 9i se tot duce - Sunt sigur ci Louisa ar avea o opinie foarte clard despre asta.
la Newgate... - Poate, daci ar gti. Dar weau ca araniamentul ista si rimAnd
intre noi.
- inihiso"rea? spuse el, curios firi voia lui'
duc dituri de Simon trase adAnc aer in piePt.
- Exact. Ea gi societatea Doamnelor din Londra se
protestanfii din Asocialia pentru Reabilitarea Femeilor Prizoniere - Daci crezi cd. o si mai joc...
de la Newgate ca sd ofere ajutor. - Nu sugerez nimic necinstit; de astii datd, mi refer serios la cdsi-
torie. Are nevoie de un so! care si o apere. $i tu egti solufia logicd.
Lucrul"acesta il lui prin surprindere' Louisa nu i se piruse nicio-
dati genul de femeie care sd meargi pe calea reformei, cu atAt mai - Eu! Propunerea il ului pe Simon. Doar nu vorbegti serios. Ce s-a
intAmplat cu afirma{ia aia cum ci ar trebui sd se mirite din dragos-
pufin a genului de reformi incomodi.
te? Ci eu sunt incapabil de asta?
- $i fratele ei i-o Permite?
si mear- Ceea ce era gi adevdrat, din nefericire.
- braker este de acord, la naiba! O lasi chiar 9i pe Regina
gi cu ea. Prostul crede ci este bine pentru ele si-Ei ocupe timpul cu -Am crezut cd o si giseascl pe cineva. Dar n-a gisit, 9i md tem cd
nu va gisi niciodati.
ceva ,,util" si ,,de valoare"'
Simon ridici din umeri. -Numai daci nu mi insor eu cu ea?
-Exact. insoari-te cu ea, culci-te cu ea gi fi-i un copil. Fi tot
- Munca de caritate este o ocupalie striveche pentru
doamne'
necisitorite? Care n-ar trebui sd aibi minlile mur- t'c este necesar ca si o lii acasi in siguranfd.
- Pentru cele
Simon izbucni in rAs. Nu era conversafia pe care se agteptase si o
dirite de depravarea la care ar fi martore acolo?
.ribA cu Maiestatea Sa.
Amintiniu-gi de singura viziti la Newgate, cu ani in urmi' Simon
ii vizuse se -Cu siguranfd,veziironia situafiei. Eu gi Louisa... cisitorifi...
se cutremurd. Bdrbatul avea dreptate' Delinufii pe care
animalele' si gi-o imagi- -fi pirut
s-a destul de atrigitoare cAndva. Chipul lui se intune-
comportaseri doar pulin mai bine decAt $i
t;i. Sau cererea ei ca sd fii gonit !i-a schimbat sentimentele tandre
neze pe Louisa acolo...
in dugminie?
Dar nu era problerna lui.
ea 9i Societatea incdntarea lui dispiru.
- $i cAnd Louisa nu se duce valvArtej la Newgate,
Doamnelor din Londra aduni fonduri pentru asociafie' - Nu am pentru ea nici un fel de sentiment, nici intr-un sens, nici
in altul.
- De asta vorbea cu LadY Trusbut'
t7
16