Sunteți pe pagina 1din 21

SLUJBA duhovniceşti rugăciunea şi fapta

SLUJBA SFÂNTULUI VOIEVOD bună, să lăudăm pe minunatul între


NEAGOE BASARAB voievozii neamului românesc,
LA VECERNIA MICĂ Neagoe Basarab, cel ce ne-a lăsat ca
moştenire tezaurul învăţăturilor
La Doamne strigat-am… stihirile pe sale şi mulţime de locaşuri sfinte,
4, glasul al 4-lea iar în ceruri se roagă pentru
Podobie: Ca pe un viteaz… sufletele noastre.
Pe iubitorul de Dumnezeu şi Şi acum…
voievodul cel înţelept al românilor, Făcătorul şi Mântuitorul, Hristos
Neagoe Basarab, să-l lăudăm astăzi, Domnul, din pântecele tău ieşind,
cu inimi curate, pentru faptele sale Preacurată, întru tine îmbrăcându-
cele mari, plăcute lui Dumnezeu şi se, din blestemul cel dintâi pe Adam
oamenilor, care au rămas moştenire l-a slobozit. Pentru aceasta, Maică
sfântă poporului nostru Fecioară, îţi strigăm fără tăcere ca
binecredincios (de două ori). îngerul:
Pe cel ce a strălucit ca o candelă Bucură-te! Bucură-te, Stăpână,
nestinsă în ţinuturile româneşti şi a ocrotitoarea, acoperământul şi
vărsat din alabastrul minţii sale mântuirea sufletelor noastre!
balsamul învăţăturilor ziditoare de
suflet celor râvnitori în fapte La Stihoavnă:
duhovniceşti, să-l lăudăm după Stihirile, glasul al 2-lea
cuviinţă, căci se roagă pentru Podobie: Casa Efratului…
sufletele noastre.
Sufletul tău, Sfinte Neagoe, a fost
Unsul lui Dumnezeu, Neagoe umplut de mireasma Duhului Sfânt
voievod, s-a ostenit pe pământ să şi, de cele pământeşti despărţindu-
împlinească voia Stăpânului său şi te, în ceruri sălaşluieşti împreună
să meargă pe calea care duce la cu îngerii.
viaţa cea veşnică. Pentru aceasta a
primit de la Hristos, în ceruri, Stih: Înălţat-am pe cel ales din
cununa cea neveştejită a slavei poporul Meu; aflat-am pe David sluga
împărăteşti. Mea, cu untdelemn sfânt al Meu l-am
uns pe el.
Slavă… glasul al 2-lea
Principe creştin şi filosof neîntrecut
Veniţi iubitorilor de prăznuire, al Ortodoxiei româneşti te-ai arătat,
unind ca într-un buchet de flori
1
Sfinte Neagoe, roagă-te lui LA VECERNIA MARE
Dumnezeu pentru neamul din care După obişnuitul psalm, se cântă
ai răsărit. starea întâi
Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Fericit bărbatul…
Dumnezeul Tău, cu untdelemnul La Doamne, strigat-am… stihirile
bucuriei, mai mult decât pe părtaşii pe 8,
Tăi. glasul al 2-lea
Valurile primejdiilor potolind, timp Din viţă împărătească ieşind,
de pace şi neatârnare ai dobândit tinereţile tale, Sfinte Neagoe, ţi le-ai
neamului tău, Neagoe voievod, închinat lui Hristos, iar viaţa ţi-ai
pururea pomenite. îndreptat-o după predaniile
Slavă… Sfinţilor Părinţi. Pentru aceasta ai
Prieten al Sfinţilor Părinţi şi om rămas pildă de viaţă curată
iluminat de Dumnezeu, nu te-ai dregătorilor neamului românesc şi
înspăimântat de negura vremii, icoană vie celor ce caută
apărând Biserica dreptmăritoare şi asemănarea cu Dumnezeu. (de două
neamul românesc de bântuielile ori)
vrăjmaşilor, Sfinte Neagoe. Comorile duhovniceşti, ştiinţa
Şi acum… vremii şi viaţa plină de virtuţi le-ai
dobândit încă din tinereţile tale,
Toată nădejdea mea spre tine o minunatule voievod. Căci ai avut
pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte- bucuria, în multe rânduri, să te
mă sub acoperământul Tău. îndulceşti din povăţuirile ziditoare
Troparul Sfântului de suflet ale celui între Sfinţi Nifon
glasul I Patriarhul Constantinopolei, ale
cărturarilor înţelepţi şi monahilor
Domnitor preaînţelept între iscusiţi ai timpului tău, cărora le-ai
căpeteniile neamului românesc, sorbit înţelepciunea şi le-ai urmat
ctitor de locaşuri sfinte, prieten al viaţa. (de două ori)
Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat
de Duhul Sfânt şi mare iubitor de Prin chemare sfântă de la Duhul
pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă Sfânt, şi nu de la oameni, ai primit
pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sceptrul puterii pentru a domni
sufletele noastre! peste poporul binecredincios al
Ţării Româneşti. De aceea, uns
fiind cu untdelemnul bucuriei, ai

2
condus în pace şi linişte neamul tău, mănăstirilor din toată Ortodoxia;
chivernisindu-i tezaurul Bucură-te, urmaş al împăraţilor
duhovnicesc şi bogăţiile pământeşti bizantini şi păstrătorul sfintelor
după poruncile lui Dumnezeu. (de tradiţii;
două ori) Bucură-te, Sfinte Neagoe, mare
Ctitor al „Sionului românesc” de la principe creştin şi iscusit filosof al
Argeş şi al bisericii Mitropoliei Bisericii Ortodoxe.
Ţării Româneşti de la Târgovişte Şi acum…
fiind, Sfinte Neagoe, ai fost chemat Dogmatica glasului al 6-lea
de Dumnezeu să străluceşti ca un Cine nu te va ferici, Prea Sfântă
alt Solomon între ziditorii de Fecioară? Sau cine nu va lăuda
locaşuri sfinte şi între împodobitorii preacurată naşterea ta? Că Fiul
multor mănăstiri şi biserici din Unul-Născut, Cel ce a strălucit fără
toate laturile Ortodoxiei. Pentru de ani din Tatăl, Acelaşi din tine,
aceasta multe popoare pomenesc cea curată, a ieşit, în chip de negrăit
numele tău cu credinţă şi cu întrupându-Se; din fire Dumnezeu
dragoste. (de două ori) fiind şi cu firea Om făcându-Se
Slavă… glasul al 6-lea pentru noi, nu în două feţe fiind
Biserica dreptmăritoare a României despărţit, ci în două firi
se împodobeşte astăzi, la prăznuirea neamestecat fiind cunoscut. Pe
cea de peste an a purtătorului de Acela roagă-L, curată cu totul
Dumnezeu Neagoe Basarab, pe care fericită, să ne miluiască sufletele
cu laude duhovniceşti îl cinsteşte noastre.
zicându-i: VOHOD: Lumină lină…
Bucură-te, Voievod înţelept, care ai Prochimenul zilei
strălucit ca un soare pe plaiurile (unde este hram, Prochimenul: Cine
româneşti; este Dumnezeu…)
Bucură-te, învăţător iluminat de Paremiile
Duhul Sfânt, al fiului tău, Teodosie, Din cartea a treia a Regilor citire:
şi al poporului dreptmăritor; (VIII, 22, 27-30)
Bucură-te, că n-ai precupeţit nici
viaţa, nici avuţiile pământeşti „Apoi a stat Solomon înaintea
pentru împodobirea Bisericii lui jertfelnicului Domnului, în faţa
Hristos; întregii adunări a lui Israel, şi şi-a
Bucură-te, mare ctitor de locaşuri ridicat mâinile la cer şi a zis: «Oare
sfinte şi mărinimos înzestrător al adevărat să fie că Domnul va locui
3
cu oamenii pe pământ? Cerul şi vor chema pe tine cu nume nou, pe
cerul cerurilor nu Te încap, cu atât care-1 va rosti gura Domnului. Şi tu
mai puţin acest templu pe care 1- vei fi ca o cunună de mărire în
am zidit numelui Tău; însă caută la mâna Domnului şi ca o diademă
rugăciunea robului Tău şi la regală în mâna Dumnezeului tău. Şi
cererea lui, Doamne Dumnezeul nu ţi se va mai zice ţie: «Alungată»
meu! Ascultă strigarea şi şi ţării tale: «Pustiită». Ci tu te vei
rugăciunea lui cu care se roagă Ţie chema: «Întru tine am binevoit» şi
astăzi; să-Ţi fie ochii Tăi deschişi ţara ta: «Cea cu bărbat», că
ziua şi noaptea la templul acesta, la Domnul a binevoit întru tine şi
acest loc, pentru care Tu ai zis: pământul tău va avea un soţ. Şi în
«Numele Meu va fi acolo»; să ce chip tânărul se însoţeşte cu
asculţi strigarea şi rugăciunea cu fecioara, Cel ce te-a zidit Se va
care robul Tău se va ruga în locul însoţi cu tine, şi în ce chip mirele se
acesta. Să asculţi rugăciunea veseleşte de mireasă, aşa Se va
robului Tău şi a poporului Tău, veseli de tine Dumnezeul tău!”
Israel, când ei se vor ruga în locul Din proorocia lui Isaia citire:
acesta; să asculţi din locul şederii (LX, 1-15)
Tale cel din ceruri, să asculţi şi să
miluieşti»”. „Luminează-te, luminează-te,
Ierusalime, că vine lumina ta, şi
Din proorocia lui Isaia citire: slava Domnului peste tine a răsărit!
(LXI, 10, LXII, 1-5) Căci iată întunericul acoperă
„Bucura-Mă-voi întru Domnul, pământul şi bezna, popoarele, iar
sălta-va de veselie sufletul Meu peste tine răsare Domnul, şi slava
întru Dumnezeul Meu, că M-a Lui străluceşte peste tine. Şi vor
îmbrăcat cu haina mântuirii, cu umbla regii întru lumina ta şi
veşmântul veseliei M-a acoperit. Ca neamuri întru strălucirea ta. Ridică
unui mire Mi-a pus Mie cunună şi împrejur ochii tăi şi vezi, că toţi se
ca pe o mireasă M-a împodobit cu adună şi se îndreptă spre tine. Fiii
podoabă. tăi vin de departe şi fiicele tale sunt
Pentru Sion nu voi tăcea şi pentru aduse pe umeri. Atunci vei vedea,
Ierusalim nu voi avea odihnă până vei străluci şi va bate tare inima ta
ce dreptatea lui nu va ieşi ca lumina şi se va lărgi, căci către tine se va
şi mântuirea lui nu va arde ca o îndrepta bogăţia mării şi avuţiile
flacără. Atunci neamurile vor vedea popoarelor către tine vor curge.
dreptatea ta şi toţi regii slava ta şi te Caravane de cămile te vor acoperi,

4
şi dromadere din Madian şi Efa. vor numi: cetatea Domnului, Sionul
Toate sosesc din Şeba, încărcate cu Sfântului lui Israel. Din părăsită şi
aur şi tămâie, cântând laudele defăimată ce erai pe veci, voi face
Domnului. Toate turmele din tine mândria veacurilor,
Chedarului la tine se vor aduna, bucurie din neam în neam.”
berbecii din Nebaiot te vor sluji pe LA LITIE
tine şi ca o jertfa bineplăcută se vor
urca pe jertfelnicul Meu, şi templul Stihira hramului, apoi idiomela
rugăciunii Mele se va slăvi. Cine Sfântului…
zboară ca norii şi ca porumbiţa spre glasul al 6-lea
sălaşul ei? Căci pentru Mine se Împăciuitor şi îndreptător al celor
adună corăbiile, în frunte cu cele răzvrătiţi te-ai arătat Sfinte
din Tarsis, ca să aducă de departe Neagoe; căci te-ai sârguit a împăca,
pe feciorii tăi, aurul şi argintul lor în chip minunat, pe Radu Voievod
pentru numele Dumnezeului tău şi cu Sfântul Nifon cel ce a sfinţit, prin
pentru Sfântul lui Israel, Care te viaţa şi moaştele sale, pământul
preamăreşte. Feciorii din neam românesc, căruia, tu, înţelepte
străin zidi-vor zidurile tale şi regii voievod, i-ai adus cinstire,
lor în slujba ta vor fi, că întru mulţumind lui Dumnezeu, Cel
mânia Mea te-am lovit şi în minunat între Sfinţii Săi.
îndurarea Mea M-am milostivit de
tine. Porţile tale mereu vor fi în Slavă…. glasul al 5-lea
lături, zi şi noapte vor rămâne Cine va spune toate faptele tale
deschise, ca să se care la tine săvârşite pentru întărirea credinţei,
bogăţiile neamurilor, iar regii lor în apărarea pământului strămoşesc şi
fruntea lor vor fi. Căci neamul şi statornicirea Sfintelor Tradiţii ale
regatul care nu vor sluji ţie vor Ortodoxiei româneşti,
pieri şi neamurile acelea vor fi binecredinciosule şi Sfinte al lui
nimicite. Mărirea Libanului, Dumnezeu, Neagoe fericite? Nu ai
chiparosul, ulmul şi merişorul la pregetat nici o clipă din viaţa ta să
tine vor veni, cu toţii laolaltă, ca să umbli în căile Domnului şi să-i
împodobească locaşul cel sfânt al împlineşti cu râvnă poruncile Sale
Meu, şi Eu voi slăvi locul unde se cele mântuitoare. Pentru aceasta
odihnesc picioarele Mele. Şi feciorii Hristos te-a primit în ceruri să-ţi
asupritorilor tăi smeriţi la tine vor dea plata iconomului celui harnic,
veni şi se vor închina la picioarele care a înmulţit talanţii dumnezeieşti
tale toţi cei ce te-au urât şi pe tine te

5
în viaţa cea trecătoare. Roagă-te Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine
pentru sufletele noastre! Dumnezeul Tău, cu untdelemnul
LA STIHOAVNA bucuriei, mai mult decât pe părtaşii
Tăi.
Stihirile glasul al 8-lea
Cum te vom numi pe tine, Neagoe
Podobie: Ce vă vom numi… înţelepte: scriitor creştin ortodox,
Ce te vom numi pe tine, Sfinte că ai învăţat pe cei neştiutori?
Neagoe, Voievod prealuminat, că ai Smerit voievod, că orice lucrare ai
condus cu cinste poporul lui început-o în numele Sfintei Treimi?
Dumnezeu? Nevoitor, că ai suferit Uns al lui Hristos, că ai urmat
uneltirile vrăjmaşilor? Stâlp de pe poruncilor Evangheliei? Candelă
pământ la cer, că te-ai clădit pe nestinsă şi stâlp de lumină, roagă-
temelia virtuţilor? Înţelept, inspirat te, pentru sufletele noastre!
de Duhul Sfânt, că ai luminat Slavă… glasul al 8-lea
poporul cu învăţăturile tale?
Roagă-te să se mântuiască sufletele Bine chivernisind talanţii pe care ţi
noastre! i-a încredinţat Hristos în lumea
aceasta, te-ai arătat, Sfinte Neagoe
Stih: Înălţat-am pe cel ales din şi după moarte luminător şi
poporul Meu; aflat-am pe David sluga povățuitor al neamurilor creştine;
Mea, cu untdelemn sfânt al Meu l-am temelie înălţată pe piatra
uns pe el. Apostolilor, pe care s-a zidit
Cum te vom numi pe tine, Neagoe Biserica dreptmăritoare. Te rugăm,
fericite, ctitor, că ai zidit multe binecredinciosule voievod, să ne
biserici şi mănăstiri? Principe trimiţi pace cerească, nouă, celor ce
ortodox, că ai continuat tradiţiile cinstim, după cuviinţă, pomenirea
Bizanţului pe pământ românesc? ta.
Prieten al Sfinţilor, că te-ai adăpat Şi acum… a Născătoarei, acelaşi
din izvorul învăţăturilor părinţilor glas
celor de demult? Zid de apărare, că
te-ai împotrivit eresurilor Fecioară ce nu ştii de mire, care ai
stricătoare de suflet? Sălaş al zămislit în chip negrăit cu trup pe
Duhului Sfânt şi apărătorul Dumnezeu, Maica Domnului celui
Bisericii, roagă-te să se mântuiască Preaînalt, primeşte rugăciunile
sufletele noastre! robilor tăi, ceea ce eşti cu totul fără
prihană, care dăruieşti tuturor
curăţie de păcate; primind acum

6
rugăciunile noastre, roagă-te să ne Sfinte Neagoe Basarab, cel ce te-ai
mântuim noi toţi! ostenit ca nimeni altul pentru
LA BINECUVÂNTAREA păstrarea credinţei şi a predaniilor
PÂINILOR strămoşeşti. Roagă-te lui Hristos să
ne apere ţara de primejdii şi de
Troparul Sfântului, glasul l năvălirile vrăjmaşului!
Domnitor preaînţelept între Slavă… iar aceasta
căpeteniile neamului românesc,
ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Şi acum… a Născătoarei, aceeaşi
Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat podobie
de Duhul Sfânt şi mare iubitor de Maica lui Dumnezeu, pe tine te ştim
pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă toţi cei ce cu dragoste alergăm la a
pe Hristos Dumnezeu să mântuiască ta bunătate, care, şi după naştere
sufletele noastre. (de două ori) te-ai arătat fecioară cu adevărat. Pe
Al Născătoarei, glasul al 5-lea tine te avem ocrotitoare, noi
păcătoşii; pe tine izbăvire întru
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ispite te-am câştigat, singura cu
bucură-te ceea ce eşti plină de dar totul fără prihană.
Mărie, Domnul este cu tine!
Binecuvântată eşti tu între femei şi După Catisma a doua, Sedelna
binecuvântat este rodul pântecelui glasul al 4-lea
tău, că ai născut pe Mântuitorul Podobie: Spăimântatu-s-a losif…
sufletelor noastre. Domnitor preaînţelept şi strălucit
LA UTRENIE cărturar, Sfinte Neagoe, ai
înfrumuseţat viaţa poporului
La Dumnezeu este Domnul… se cântă român, lăsându-ne moştenire
troparul Sfântului, glasul l ctitorii nepreţuite şi învăţături
„Domnitor preaînţelept… ” (de două neegalate către fiul tău şi către
ori) neamul din care ai ieşit. Drept aceea
Slavă… Şi acum… al Născătoarei, te preţuim ca pe o podoabă
glasul al 3-lea împărătească şi cinstim pomenirea
ta cu dragoste, mulţumind lui
După Catisma întâi, Sedelna glasul l Dumnezeu.
Podobie: Mormântul Tău…
Slavă… iarăşi aceasta
Binecredincios voievod, chemat
fiind slujirii lui Dumnezeu şi Şi acum… a Născătoarei, însăşi
neamului românesc, te ştim pe tine, podobia

7
Spăimântatu-s-a losif, lucru mai 6. Supus-a popoarele nouă şi
presus de fire văzând; şi în minte a neamurile sunt sub picioarele noastre;
luat ploaia cea de pe lână, la După Polieleu, Sedelna glasul al 8-
zămislirea ta cea fără de sămânţă, lea
Născătoare de Dumnezeu, rugul cel
nears în foc, toiagul lui Aaron cel ce Podobie: Pre înţelepciunea…
a odrăslit; şi, mărturisind Apărător şi ajutător al ortodocşilor
logodnicul şi păzitorul tău, preoţilor din Balcani şi din întregul Orient,
a strigat: Fecioara naşte şi după Sfinte Neagoe Basarab, nu ai
naştere rămâne tot fecioară. precupeţit nici un efort pentru a fi
POLIELEU: Robii Domnului… pavăză poporului dreptcredincios,
acoperindu-i nevoile pământeşti şi
MĂRIMURILE pe cele sufleteşti. Având conştiinţa
Stih 1: Cerurile spun slava lui că Dumnezeu te-a trimis în timpuri
Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o de restrişte să fii protector
vesteşte tăria. neamurilor oropsite, te-ai nevoit să
Stihiră: Mărimu-te pe tine, Sfinte devii imaginea împăraţilor creştini
Neagoe Basarab, luminat voievod al de odinioară, încât toată domnia ta,
Ţării Româneşti, apărător al Sfinte, a fost animată de acest gând.
dreptei credinţe şi mare ctitor de Iar faptele tale s-au socotit de
locaşuri sfinte. Dreptul Judecător a fi scară către
cer, unde, ajungând, Hristos te-a
Altă stihiră: Veniţi toţi credincioşii primit să te aşeze în ceata
să lăudăm pe alesul între căpeteniile împăraţilor Creştinătăţii. Pentru
pământeşti, pe Neagoe Basarab, aceasta, binecredinciosule voievod,
ocrotitorul şi purtătorul de grijă al roagă-te lui Hristos Dumnezeu
creştinilor! iertare de greşeli să dăruiască celor
Stihuri: ce cu dragoste săvârşesc sfântă
pomenirea ta!
2. Fulgerele Lui au luminat lumea;
3. Că a întărit lumea care nu se va Slavă… iarăşi aceasta
clăti; Şi acum … însăşi podobia
4. În tot pământul a ieşit vestirea lor şi
la marginile lumii cuvintele lor; Pre Înţelepciunea şi Cuvântul în
5. Vestiţi între neamuri mărirea Lui şi pântecele tău zămislind fără ardere,
la toate popoarele minunile Lui; Maică lui Dumnezeu, lumii ai
născut pre Cel ce ţine lumea şi în
braţe ai avut pre Cel ce cuprinde
8
toate, pre Dătătorul de hrană al Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
tuturor şi Făcătorul. Pentru aceasta mare mila Ta şi după mulţimea
te rog pe tine, Preasfântă Fecioară, îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile
şi cu credinţă te măresc ca să mă noastre!
izbăvesc de greşelile mele când va fi Stihira, glasul al 6-lea
să stau înaintea Feţei Ziditorului
meu. Stăpână, Curată Fecioară, al Pomenirea alesului domn al Ţării
tău ajutor atunci să mi-l dăruieşti, Româneşti, Neagoe Basarab, se
că toate le poţi câte le voieşti. revarsă, astăzi, ca un mir de bună
mireasmă peste toată suflarea
Antifonul I al glasului al 4-lea dreptcredincioşilor şi ne cheamă să
Prochimen, glasul al 4-lea lăudăm faptele lui minunate, pentru
Înălţat-am pe cel ales din poporul care Hristos l-a primit în împărăţia
Meu; aflat-am pe David sluga Mea, cerurilor, de unde se roagă pentru
cu untdelemn sfânt al Meu 1-am sufletele noastre.
uns pe el. CANOANELE
Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Se pun: al Născătoarei de Dumnezeu
Tine, Dumnezeul Tău cu pe 6
untdelemnul bucuriei, mai mult şi al Sfântului Neagoe pe 8
decât pe părtaşii Tăi. Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Toată suflarea… Cântarea l, glasul al 8-lea
Evanghelia: „Zis-a Domnul: Eu Irmos: „Să cântăm Domnului, Celui
sunt uşa… „ ce a povăţuit pe poporul Său prin
(loan 10, 9-16) Marea Roşie, cântare de biruinţă,
Psalmul 50 că S-a preaslăvit. „
Slavă… glasul al 2-lea Prea Curată Născătoare de
Pentru rugăciunile Sfântului Dumnezeu, care ai născut mai
Voievod Neagoe Basarab, Milostive, presus de fire pe Cuvântul cel
curăţeşte mulţimea greşelilor întrupat, pururea vecuitor şi
noastre! dumnezeiesc, pe tine te lăudăm.
Şi acum… glasul al 2-lea Pe Tine, Hristoase, Strugurele cel
Pentru rugăciunile Născătoarei de purtător de viaţă, Care izvorăşti
Dumnezeu, Milostive, curăţeşte dulceaţa mântuirii a toată lumea,
mulţimea greşelilor noastre! Te-a născut Fecioara.

9
Neamul lui Adam, Născătoare de Cel ce este Dumnezeu mai presus de
Dumnezeu, fiind ridicat prin tine la toate, pentru milostivirea Sa, vrând
fericirea cea mai presus de minte, să ridice din moarte şi din
după vrednicie te laudă pe tine. stricăciune firea omenească, S-a
Canonul Sfântului Neagoe Basarab sălăşluit în curat pântecele tău,
Fecioară, Preacurată Mărie,
Cântarea a 2-a, glasul al 8-lea Născătoare de Dumnezeu.
Irmos: Apa trecând-o cape uscat… Catavasie: Deschide-voi gura
Din viţă nobilă şi bun neam mea…
trăgându-te, Sfinte Neagoe, Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Dumnezeu ţi-a pus în lumină Cântarea a 3-a
întreaga viaţă şi te-a călăuzit pe
calea care duce către împărăţia cea Irmosul
veşnică, din ceruri. „Tu eşti întărirea celor ce aleargă la
Mare mângâiere pentru Neaga, Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor
vrednica ta mamă, şi pentru toţi cei înviforaţi şi pe Tine Te laudă duhul
din familia ta a fost atunci când meu”.
Dumnezeu a hotărât să vii în Dă-ne nouă, Preacurată, ajutor cu
această lume! Luminat de Duhul rugăciunile tale, alungând năvălirile
Sfânt, întreaga copilărie şi tinereţe cumplitelor nevoi.
ţi-a fost însoţită de Sfinţii îngeri, Strămoaşei Eva tu te-ai făcut
Neagoe fericite. îndreptare, născând lumii pe
Slavă… începătorul vieţii, Născătoare de
Cu o floare rară, înmiresmată cu Dumnezeu.
parfum duhovnicesc s-au împodobit Încinge-mă cu putere, Preacurată,
plaiurile Ţării Româneşti la venirea ceea ce cu adevărat pe Dumnezeu
ta în această lume, Sfinte Neagoe; L-ai născut în timp, Puterea Tatălui
căci neamul Craioveştilor şi al cea ipostatică.
Basarabilor s-au bucurat împreună Canonul Sfântului Neagoe
de darul trimis de Dumnezeu
poporului român binecredincios. Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut…
Şi acum… a Născătoarei de Deprinzându-te, încă de tânăr, cu
Dumnezeu virtuţile creştineşti şi cu citirea
învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, te-ai
sârguit, Sfinte Neagoe, să aduni ca o

10
harnică albină nectarul hrănitor darurile Duhului Sfânt. Şi, dacă tu,
pentru creşterea sufletească şi minunatule voievod, te-ai adăpat
trupească, mulţumind lui din izvoarele veşnic curgătoare ale
Dumnezeu. apei vieţii, după cum spune
Pe Sfântul, cel între ierarhi Nifon, Scriptura, ai devenit însuţi izvorul
Patriarh al Constantinopolei, ţi l-a cel purtător de binecuvântare al lui
trimis Dumnezeu ca să-ţi Hristos pentru cei ce sunt însetaţi
călăuzească tinereţile tale, Neagoe de dreptate şi de adevăr. Pentru
fericite. Cu acesta ai petrecut în aceasta, Sfinte Neagoe, roagă-te lui
rugăciune vreme îndelungată şi ţi-a Dumnezeu iertare de greşeli să
împărtăşit din ştiinţa vremii, dăruiască celor ce cu dragoste
întărindu-te în lupta cu ispitele şi săvârşesc sfântă pomenirea ta.
primejdiile vieţii. Slavă… iarăşi aceasta
Slavă… Şi acum… a Născătoarei
Lumina Duhului Sfânt purtând în Când va veni Stăpânul tuturor să
inimă, întunericul necunoştinţei judece tot pământul, cu oile cele de-
nicicum nu a pătruns în fiinţa ta, a dreapta să mă numeri pe mine,
binecredinciosule Neagoe; drept păcătosul, şi din întunericul cel mai
aceea, ai urmat lui Hristos, dinafară şi din toată pedeapsa pe
slujindu-I cu credinţă toată viaţa. mine să mă păzeşti, Preacurată; ca
Şi acum… a Născătoarei să slăvesc cu mulţumire bogăţia
bunătăţii tale, Născătoare de
Alunecarea cea de demult a Dumnezeu prealăudată, şi să strig
strămoaşei Eva ai îndreptat-o, ţie bucurându-mă: roagă-te Fiului
primind întru tine pe Cuvântul tău şi Dumnezeului nostru să-mi
Tatălui, cu putere nebiruită, Maică dăruiască iertare de greşeli, că pe
Fecioară. tine te am nădejde eu, nevrednicul
Catavasia: Pe ai tăi cântăreţi… robul tău.
Sedelna, glasul al 8-lea Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Cântarea a 4-a
Podobie: Pe înţelepciunea şi
Cuvântul… «Auzit-am Doamne, taina iconomiei
Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am
Simţirile sufleteşti umplându-ţi de preaslăvit dumnezeirea Ta.»
harul lui Dumnezeu, au început
astfel să înflorească, în fiinţa ta, Câmp nearat pe care a răsărit
Spicul cel făcător de viaţă, ce dă
11
lumii mântuire, eşti Născătoare de început cu cinste să diriguieşti
Dumnezeu; miluieşte-ne pe noi, cei treburile ţării şi ale Bisericii
ce te lăudăm! dreptmăritoare.
Născătoare de Dumnezeu Şi acum… a Născătoarei
Preacurată, toţi cei luminaţi Munte înţelegător te-ai arătat, din
cunoaştem că ai născut Soarele care s-a tăiat în chip negrăit Piatra
Dreptăţii, pururea Fecioară. cea nestemată, care a sfărâmat
Curăţie dăruieşte neştiinţei noastre, chipul întunecatei înşelăciuni; şi cu
Cel ce eşti fără de păcat, şi împacă luminarea harului a luminat pe cei
lumea Ta, Dumnezeule, pentru ce cu credinţă pururea strigă: slavă
rugăciunile celei ce Te-a născut. puterii Tale, Doamne!
Canonul Sfântului Neagoe Catavasia: Cel ce șade întru slavă…
Irmos: Auzit-am, Doamne… Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Având în suflet purtarea de grijă, Cântarea a 5-a
rugăciunile fierbinţi şi povăţuirile Irmosul:
Sfântului Nifon, mânat fiind de «Sculându-ne din somn strigăm Ţie,
dragoste faţă de casa lui Dumnezeu Doamne: mântuieşte-ne pe noi că
şi de poporul credincios, lipsit de Tu eşti Dumnezeul nostru; afară de
ajutor, te-ai aruncat, Sfinte, în Tine pe altul nu ştim.»
vâltoarea ispitelor şi a valurilor
vieţii. Potoleşte viforul patimilor mele cel
mult păcătos, ceea ce ai născut pe
Dragostea şi milostivirea cea Dumnezeu, Chivernisitorul şi
desăvârşită ca o porfiră purtând, pe Domnul.
acestea le-ai avut în toată viaţa ta ca
pe o armă şi o pavăză nebiruită Cetele îngerilor şi adunările
împotriva duşmanilor văzuţi şi oamenilor au slujit naşterii tale,
nevăzuţi, Sfinte Neagoe Basarab. Preacurată Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară.
Slavă…
Maică preacurată, Născătoare de
Ca pe un alt Constantin, în chip Dumnezeu nenuntită, năvălirile
minunat, Dumnezeu, când a voit, te- vrăjmaşilor le împrăştie, iar pe cei
a ales să iei sceptrul Ţării ce te laudă pe tine îi veseleşte!
Româneşti, atunci când vremurile
erau tulburi pentru Biserică şi Canonul Sfântului Neagoe
neam. În numele Sfintei Treimi ai Irmos: Mâncând, strigăm ţie…
12
Uimiţi au fost de înţelepciunea ta Catavasie: Spăimântatu-s-au
cei care te-au recunoscut domn, uns toate…
de Hristos cu untdelemnul bucuriei, Canonul Născătoarei de Dumnezeu
peste neamul tău. Îndată s-a făcut Cântarea a 6-a
judecată şi dreptate în toată ţara,
de vreme ce chemarea la această Irmosul:
dregătorie s-a făcut cu voia lui «Haină luminoasă dă-mi mie, Cel ce
Dumnezeu, mărite voievod. Te îmbraci cu lumina ca şi cu o
Poporul lui Dumnezeu urmând haină, Multmilostive, Hristoase,
poruncilor şi sfaturilor tale, iubite Dumnezeul nostru, slavă Ţie.»
voievod, răstimp de pace, linişte şi Pe tine Născătoare de Dumnezeu,
multă avuţie a dobândit în toate credincioşii te vestim: Biserică a lui
ţinuturile sale. Drept aceea, Dumnezeu şi cort, cămară
iubitorule de pace şi dreptate, te însufleţită şi uşă cerească.
lăudăm după vrednicie.
Chipurile idoleşti risipind ca un
Slavă… Dumnezeu, Cel născut al Tău,
Aşa cum odinioară marele între Mărie, dumnezeiască Mireasă, este
împăraţi Teodosie a strămutat închinat împreună cu Tatăl şi cu
moaştele Sfântului loan Gură de Duhul.
Aur de la Cucuz la Constantinopol, Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat
spre iertarea celor ce l-au prigonit, pe tine oamenilor scară cerească,
aşa şi tu, Sfinte Neagoe, te-ai ostenit Născătoare de Dumnezeu, că prin
a aduce de la Dionisiu, în mare tine la noi S-a pogorât.
cinste, moaştele Sfântului Nifon în
Ţara Românească spre Canonul Sfântului Neagoe
recunoaşterea dreptăţii acestuia şi Irmos: Rugăciunea mea…
spre dobândirea iertării celui ce l-a
Prieten al Sfinţilor şi următor al
prigonit.
scaunelor împărăteşti te avem pe
Şi acum… a Născătoarei tine, Sfinte Neagoe; căci cu mare
Pe Lumina cea din Lumină, pe cinste şi înălţătoare prăznuire ai
Cuvântul cel fără de început, Unul împodobit pe duhovnicescul tău
Născut al Tatălui, primindu-L Părinte, Nifon patriarhul, la
Maică Fecioară, uşă a Luminii, în revenirea Sfintelor sale moaşte în
chip lămurit te-ai făcut, strălucind ţara unde ai fost rânduit să
tuturor Soarele dreptăţii.

13
domneşti; pentru care fapte ne Ortodoxia; pe învăţătorul şi
minunăm şi te lăudăm. împlinitorul Sfintelor Scripturi,
Daruri preaalese ai rânduit, care a adus liniştea pustiei în viforul
înţeleptule voievod, Mănăstirii tulburărilor lumeşti, să-l lăudăm cu
Dionisiu unde sălăşluiesc moaştele bucurie şi să-i cântăm cu dragoste:
Sfântului tău duhovnic, în semn de Bucură-te, Sfinte Neagoe,
recunoştinţă, acesta a binevoit să-ţi binecredincios voievod al Ţării
lase moştenire ţie, şi prin tine, Româneşti!
poporului român, ca podoabă Icos
nepreţuită, Sfinţitul său Cap, din Pătrunsă fiind fiinţa ta, Sfinte
care au izvorât tămăduiri celor ce-l Neagoe, de înaltul cuget că
cinstesc cu credinţă. dregătoria la care ai fost chemat
Slavă… este de origine dumnezeiască, ai
Prea Sfântă Treime, Dumnezeul strălucit între fiii neamului
nostru, îţi mulţumim pentru darul românesc asemenea
pe care l-ai dat neamului românesc binecredinciosului voievod Ştefan al
în vremuri de restrişte, pe cel între Moldovei şi viteazului între martirii
voievozi, Neagoe Basarab, pe care neamului, Constantin Brâncoveanu,
cinstindu-l, Ţie ne închinăm şi Te cu care te îndulceşti, în împărăţia
lăudăm pururea. cerurilor, de bunătăţile cele veşnice.
Pentru aceasta te lăudăm zicând:
Şi acum… a Născătoarei Bucură-te principe ortodox, urmaş
Necuprinsă de cugetele omeneşti vrednic al împăraţilor bizantini;
este taina naşterii tale celei de Bucură-te, ctitor şi înzestrător al
negrăit şi înfricoşătoare, Maica lui sfintelor locaşuri ortodoxe; Bucură-
Dumnezeu; că tu, Fecioară, născând te, neîntrecut învăţător şi
pe Făcătorul tuturor, ai rămas de-a conducător al celor ce vor să se
pururea fecioară. mântuiască; Bucură-te, Sfinte
Neagoe Basarab, binecredincios
Catavasie: înţelepţii lui voievod al Ţării Româneşti.
Dumnezeu…
SINAXAR
Condac, glasul al 8-lea
Întru această lună, septembrie 26,
Podobie: Apărătoare Doamnă… pomenirea Sfântului Neagoe Basarab,
Pe apărătorul credinţei şi darnic Voievodul Ţării Româneşti
ocrotitor al creştinilor din toată

14
Fericitul Voievod Neagoe Basarab a bisericească. De la Sfântul Ierarh
fost vlăstar domnesc, născut într-o Nifon, mărinimosul şi
familie evlavioasă de prinţi creştini. binecredinciosul Voievod Neagoe a
Tatăl său era din neamul deprins taina rugăciunii isihaste,
Basarabilor, iar mama sa, evlavia şi trezvia sufletului,
temătoare de Dumnezeu, făcea învăţătura şi înţelepciunea lui
parte din familia boierilor Hristos, dobândind înalt spor
Craioveşti. Neagoe, darul lui sufletesc şi desluşind comorile
Dumnezeu, a devenit, prin adopţie, duhovniceşti, atât de viu prezente în
unul dintre cei patru copii ai rânduiala fraţilor din Mănăstirea
familiei dreptmăritoare creştine, Bistriţa, înzestrat cu daruri
înrâurit de credinţa părinţilor săi, intelectuale deosebite,
acest minunat copil a deprins din prealuminatul Neagoe şi-a agonisit
fragedă vârstă învăţăturile mult din cultura teologică şi din
mântuitoare şi virtuţile credinţei ştiinţa timpului său. De aceea, prin
ortodoxe. Pentru că a cunoscut purtarea de grijă a lui Dumnezeu,
viaţa îmbunătăţită a părinţilor de la iubitorul de Hristos, Neagoe, în
mănăstirea Bistriţa vâlceană, anul 1512, a fost chemat la
ctitorie a părinţilor săi, tânărul demnitatea de Voievod al Ţării
Neagoe s-a străduit să adune ca o Româneşti, deşi el a refuzat această
albină din nectarul şi dulceaţa cinste cu smerite cuvinte: „Puneţi
Sfintelor Scripturi şi a Sfinţilor altul pe carele veţi vrea dimpreună
Părinţi care-1 vor ajuta mai târziu şi cu sfatul nostru, iar pe mine mă
la alcătuirea scrierilor sale şi la iertaţi, că nu voi fi”. Poporul însă,
conducerea poporului cunoscând vrednicia lui, 1-a rugat
dreptcredincios spre multe să accepte înalta dregătorie în stat
împliniri duhovniceşti şi artistice. şi numai după multe stăruinţe
Aşadar, Mănăstirea Bistriţa a fericitul „Neagoe se plecă glasului
devenit şcoală duhovnicească năroadelor şi luă coroana şi
pentru evlaviosul voievod. schiptrul a toată Ţara Românească.
Providenţa a făcut ca, în acele Şi îndată făcu judecată şi dreptate
vremuri, să vină în Ţara între oameni”. Sfântul Voievod s-a
Românească marele între patriarhi, arătat chibzuit şi bun organizator al
Nifon al Constantinopolului, ţării, drept aceea toţi mulţumeau lui
chemat la noi de voievodul Radu cel Dumnezeu pentru domnia lui, căci
Mare, pe la anul 1502, pentru a s-au învrednicit a vedea şi a avea
reorganiza şi întări viaţa domn ca acesta.

15
Astfel, domnia Sfântului a fost un biserici şi aşezăminte în ţara peste
răstimp de linişte şi prosperitate, care a domnit timp de nouă ani şi
într-o vreme când greutăţile apăsau opt luni, între care cea mai
asupra ţării, ca şi asupra Bisericii strălucită este Mănăstirea
Ortodoxe din Balcani. Pentru ca Argeşului, pe care Gavriil, Protul
toate să fie lucrate după voia Sfântului Munte din acea vreme, a
Domnului, Sfântul Neagoe a iubit numit-o pentru măreţia ei Sionul
pacea, cum spuneau cei din timpul Românesc.
său, „cu toţi vecinii a fost împăcat”. În scurta sa viaţă pământească,
Sfântul Voievod Neagoe Basarab, în Voievodul Neagoe Basarab a fost
credinţă şi iubire de Dumnezeu, în socotit de toată lumea moştenitorul
dreptate şi smerenie, cinstind de drept al tradiţiilor imperiale
amintirea învăţătorului său, Sfântul bizantine, iar în această calitate a
Ierarh Nifon, a adus în Ţara ajutat toate popoarele creştine
Românească Sfintele sale moaşte de ortodoxe aflate sub stăpânirea
la Mănăstirea Dionisiu din Muntele Semilunei, plătindu-le datoriile,
Athos, împăcându-l în chip minunat reparând multe mănăstiri şi biserici
cu prigonitorul său, Radu cel Mare. şi înzestrându-le cu cele necesare.
Sfântul Neagoe a rămas în memoria În ziua de 15 ale lunii septembrie,
poporului român şi a tradiţiei anul mântuirii 1521, Sfântul
ortodoxe prin opera sa intitulată Voievod Neagoe Basarab, la doar 39
Învăţăturile lui Neagoe Basarab de ani, s-a mutat întru veşnicele
către fiul său Theodosie. Este prima locaşuri ale lui Dumnezeu, unde a
creaţie de valoare universală a primit cununa cea neveştejită a
literaturii române, un adevărat slavei Sale.
testament duhovnicesc, pedagogic, Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne
filozofic şi enciclopedic, în acelaşi lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
timp, Învăţăturile sale sunt o miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!
adevărată lecţie de pedagogie Amin.
morală şi spirituală, un adevărat
cod de comportament fiinţial şi Canonul Născătoarei de Dumnezeu
demnitate umană pentru toate Cântarea a 7-a
timpurile. Irmos:
Dar nu numai aceste învăţături ni „Tinerii cei care au mers din Iudeea
le-a lăsat moştenire măritul în Babilon oarecând, cu credința
voievod, ci şi multe mănăstiri, Treimii văpaia cuptorului au călcat-
16
o, cântând: Dumnezeul părinților Sfintei Treimi zicând: Dumnezeul
noștri, bine ești cuvântat întru toți părinților noștri, bine ești cuvântat!
vecii.” Nici una din mănăstirile și bisericile
Din pântece fecioresc întrupându- din timpul tău n-au fost lăsate fără
Te, Te-ai arătat spre mântuirea ajutor, milostivule voievod. Cine va
noastră. Pentru aceasta știind pe putea spune zidirile și darurile alese
Maica Ta, Născătoare de cu care ai înzestrat locașurile în
Dumnezeu, cu dreaptă credință, care se cânta neîncetat: Dumnezeul
strigăm: Dumnezeul părinților părinților noștri, bine ești cuvântat!
noștri, bine ești cuvântat! Slavă…
Toiag ai răsărit din rădăcina lui Muntele Athos, Sinaiul și
Iesei, Fecioară preafericită, care mănăstirile din Balcani pomenesc
aduce din floare aleasă roadă de numele tău, mărite voievod; căci nu
mântuire celor ce strigă cu credință ai pregetat a ajuta fără părtinire pe
Fiului tău: Dumnezeul părinților cei ce în vremuri de grele încercări
noștri, bine ești cuvântat! n-au încetat să cânte din adâncul
Înțelepciunea Celui preaînalt, inimii: Dumnezeul părinților noștri,
arătată Ipostas, prin Născătoarea bine ești cuvântat!
de Dumnezeu, de înțelepciune ai Și acum… a Născătoarei
umplut și de putere dumnezeiască
pe toți cei ce-Ți cântă Ție cu Omorâtu-s-a strămoşul cel ce a
credință: Dumnezeul părinților gustat din pomul oprit; iar tu
noștri, bine ești cuvântat! Fecioară, odrăslind Viaţa cea fără
de sfârşit, L-ai ridicat pe El să
Canonul Sfântului Neagoe locuiască în noi, Născătoare de
Irmos: Tinerii evrei în cuptor… Dumnezeu curată şi binecuvântată.
Mare ctitor de locașuri închinate lui Catavasia: N-au slujit făpturii…
Dumnezeu te-ai arătat, Sfmte Canonul Născătoarei de Dumnezeu
Neagoe. Mănăstirea Argeșului Cântarea a 8-a
strălucește în frumusețe ca Sionul
cel de demult, iar Biserica Irmosul:
Mitropoliei din Târgoviște s-a «Pe împăratul ceresc, pe Care îl
ridicat la înălțimea marilor ctitorii laudă oștile îngereşti lăudaţi-L şi
ale Bizanțului strălucitor. După preaînălţaţi-L întru toţi vecii.»
fiecare faptă măreață, ai mulțumit

17
Săgeţile potrivnicilor cele aprinse şi Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi
în chipul văpăii îndreptate asupra pe Sfântul Duh, Domnul!
noastră, stinge-le ca să te lăudăm, Teolog al Treimii şi călăuzitor către
Curată, în veci. mântuire pentru credincioşii
Mai presus de fire ai născut, timpului tău ai fost, mărite voievod,
Fecioară, pe Ziditorul şi drept aceea vezi acum în ceruri faţa
Mântuitorul, Dumnezeu Cuvântul, Celui pe care L-ai propovăduit şi
pe care Il preaînălţăm întru toţi slujit cântând: bine să cuvânteze
vecii. toată făptura pe Domnul şi să îl
Pe tine, făclie luminoasă cu raze de preaînalţe întru toţi vecii.
aur, Lumina cea neapropiată ce S-a Şi acum…, a Născătoarei
sălăşluit întru tine, Fecioară, te-a Sfeşnicul cel poleit cu aur a arătat
arătat întru toţi vecii. cu închipuire dumnezeiasca ta
Canonul Sfântului Neagoe naştere, Preacurată, Preacinstită, că
Irmos: De şapte ori cuptorul… tu ai răsărit lumii Lumina cea
neapropiată, Căruia strigăm: să
Cu multă evlavie ai învăţat pe fiul laude lucrurile Domnului pe
tău Teodosie şi pe ceilalţi fii ai tăi Domnul!
să-şi îndrepteze viaţa după
cuvintele Scripturii şi ale Sfinţilor Catavasie:
Părinţi, pe care tu însuţi le-ai Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne
împlinit toată viaţa ta, cântând: închinăm Domnului, cântându-I şi
bine să cuvânteze toată făptura pe preaînălţându-L întru toţi vecii.
Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi Pe tinerii cei binecredincioşi…
vecii.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu
De slava cea cerească te-ai Cântarea a 9-a
învrednicit pentru că ai strălucit ca
un înger pe pământ, preaînţeleptule Irmosul:
voievod, curăţindu-ţi sufletul de „Cu adevărat, Născătoare de
patimi ca aurul în topitoare. Grijile Dumnezeu te mărturisim pe tine,
lumii le-ai copleşit cu gândirea la Fecioară curată, noi cei mântuiţi
Dumnezeu, Căruia I-ai cântat: bine prin tine, slăvindu-te împreună cu
să cuvânteze toată făptura pe cetele cele fără de trup.”
Domnul şi să-l preaînalţe întru toţi
vecii. De bucurie şi de veselie, plină este
pomenirea ta, izvorând tămăduiri

18
celor ce se apropie de tine şi te învăţături; alăuta Duhului şi mintea
fericesc cu dreaptă credinţă, cea veghetoare; grai înţelept care s-
Născătoare de Dumnezeu. a auzit peste veacuri, pe Hristos
Cu psalmi te lăudăm, ceea ce eşti acum roagă-L să mântuiască
plină de daruri şi neîncetat strigăm sufletele noastre.
ţie: Bucură-te, că tu ai izvorât Şi acum… a Născătoarei
oamenilor bucurie! Tu ai slujit ca loc de sălăşluire a
Minunat a crescut Rodul tău, Dumnezeului Celui nemărginit, în
Născătoare de Dumnezeu, chip mai presus de fire, Curată, şi
Mijlocitor, nu celor ce se ai împrumutat trup lui Hristos Cel
împărtăşesc de stricăciune, ci de Unul din Treime, Care arunci când
viaţă, celor ce te măresc cu S-a născut fără sămânţă, nu ţi-a
credinţă. stricat feciorescul pântece. Pe tine
Canonul Sfântului Neagoe te mărim.

Irmos: De şapte ori cuptorul… Catavasie: Tot neamul


pământesc…
Mormântul tău, Sfinte Neagoe,
adăpostit de biserica pe care ai LUMINÂNDA, glasul al 3-lea
zidit-o, revarsă lumină în sufletele Podobie: Pe vasele luminilor…
celor ce se roagă ţie cu credinţă, iar Pe alesul între căpeteniile neamului
sufletul tău aşezat în cetele românesc, pe binecredinciosul
înţelepţilor dregători ai neamurilor, Neagoe Basarab să-l lăudăm cum se
trimite binecuvântare de la cuvine, căci a strălucit ca un soare
Dumnezeu celor ce te pomenesc cu risipind întunericul necunoştinţei şi
evlavie. s-a îmbrăcat în lumina cea negrăită
Cel ce eşti luminat de raza Luminii a Împărăţiei cerurilor.
celei întreit strălucitoare, care iese Slavă… iarăşi aceasta
din fiinţa Dumnezeirii, învăţătorule
al nostru, Sfinte Neagoe, pe cei ce Şi acum… a Născătoarei
cu credinţă te laudă pe tine, ajută-le Podobie: Cu ucenicii să ne suim…
să se îndrepteze şi să dobândească
Raiul în care te sălăşluieşti. Tu, Maica lui Dumnezeu, stând
împreună înaintea Sfintei Treimi,
Slavă… rugându-te, cere acum: pace lumii,
Bucură-te, râule, care ai revărsat biruinţă binecredincioşilor creştini
popoarelor ortodoxe apele dreptelor şi mântuire nouă, celor ce te

19
lăudăm pe tine, de Dumnezeu din care izvorăşte balsam
Născătoare, pururea Fecioară. duhovnicesc.
LA LAUDE Învăţăturile tale către fiul tău
Se pun stihirile pe patru, glasul l Teodosie sunt pentru noi chemare
sfântă pentru a împlini sfaturile
Podobie: Ceea ce eşti bucuria… evanghelice şi ale Sfinţilor Părinţi,
Minunatele tale învăţături ca să dobândim pacea sufletelor şi
răspândindu-se de la o margine la calea împărăţiei lui Dumnezeu.
alta a creştinătăţii, îmbogăţesc, Pentru aceea te rugăm, smerite
mărite voievod, minţile cele sărăcite voievod, să mijloceşti la Hristos să
ale oamenilor şi alungă negura ne trimită milă şi har spre iertarea
patimilor trupeşti şi sufleteşti ale păcatelor şi mântuirea sufletelor
dregătorilor rânduiţi să conducă noastre.
popoarele pe pământ. Pentru Slavă… glasul al 2-lea
aceasta, după vrednicie, pe tine te
fericim şi cinstim Sfintele tale Veniţi, iubitorilor de prăznuire,
moaşte, mulţumind lui Dumnezeu. unind ca într-un buchet de flori
duhovniceşti rugăciunea şi fapta
Stâlpul cel luminos, izvorul din care bună, să lăudăm pe minunatul între
curge apa învăţăturilor voievozii neamului românesc,
mântuitoare, mintea cea cerească a Neagoe Basarab, cel ce ne-a lăsat ca
înaltei teologii, gura cea moştenire tezaurul învăţăturilor
binegrăitoare, reazemul poporului sale şi mulţime de locaşuri sfinte,
obidit, înflăcărat propovăduitor al iar în ceruri se roagă pentru
pocăinţei, omul lui Dumnezeu, sufletele noastre.
Neagoe Basarab, astăzi să fie
lăudat, cu bucurie, de toţi fiii Şi acum… a Născătoarei
neamului românesc! De toate primejdiile păzeşte pe robii
Ca pe o podoabă nepreţuită purtăm tăi, binecuvântată Născătoare de
cu grijă toate învăţăturile tale, Dumnezeu, ca să te mărim pe tine,
Sfinte Neagoe, căci acestea au nădejdea sufletelor noastre.
luminat veacurile, chemând Doxologia Mare
popoarele la bună înţelegere, pace şi Ecteniile şi Otpustul.
la trăirea după poruncile lui
Hristos. De aceea, mărite voievod,
vei rămâne peste timp, în sufletele
noastre ca o icoană împărătească,
20
LA LITURGHIE
Fericirile se pun: din Canonul
Sfântului, Cântarea a 3-a pe 4 şi
cele 4 din Cântarea a 6-a
Apostolul Sfântului: Fapte 26, l şi
12-20:
În zilele acelea Agripa regele…
Evanghelia Sfântului de la Ioan 10,
1-9:
Zis-a Domnul către iudeii care
veniseră la Dânsul…
(vezi la 21 mai, la Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena)
Chinonicul
În tot pământul a ieşit vestirea lor şi
la marginile lumii cuvintele lor.

21