Sunteți pe pagina 1din 6

State University of Moldova

Faculty of Economic Sciences


Department Marketing and Logistics

Individual Work on Business English

Done By:Mitronici Maria


Group:MK181
Teacher:Ciudin Galina

Chisinau 2019
HOW CORPORATIONS RAISE CAPITAL CUM CORPORATIILE MAJOREAZA CAPITALUL

The large corporation has grown to its present size in Marea companie a crescut până la dimensiunea
parts because it has found innovative ways to raise actuală în anumite părți, deoarece a găsit modalități
new capital for further expansion. inovatoare de a strânge noi capitaluri pentru
Five primary methods used by corporations to raise extindere ulterioară. Cinci metode primare utilizate de
new capital are: corporații pentru obținerea de noi capitaluri sunt:
• Issuing bonds. A bond is a written promise to pay a • Emiterea de obligațiuni. O obligațiune este o
specific amount of money at a certain date in the promisiune scrisă de a plăti o sumă specifică de bani la
future or periodically over the course of a loan, during o anumită dată în viitor sau periodic pe parcursul unui
which time interest is paid at a fixed rate on specified împrumut, timp în care dobânda este plătită la o rată
dates. Should the holder of the bond wish to get back fixă la date specificate. În cazul în care deținătorul
his money before the note is due, the bond may be obligațiunii dorește să-și înapoieze banii înainte de
sold to someone else. When the bond reaches scaderea notei, obligațiunea poate fi vândută altcuiva.
“maturity”, the company promises to pay back the Când obligațiunea ajunge la „scadență”, compania
principal at its face value. promite să plătească principalul la valoarea nominală.
Bonds are desirable for the company because the Obligațiunile sunt de dorit pentru companie, deoarece
interest rate is lower than in most other types of rata dobânzii este mai mică decât în majoritatea
borrowing. celorlalte tipuri de împrumuturi. De asemenea,
Also, interest paid on bonds is a tax deductible dobânda plătită pentru obligațiuni este o cheltuială de
business expense for the corporation. afaceri deductibilă din impozit pentru corporație.
The disadvantage is that interest payments are Dezavantajul este că plățile de dobândă se fac în mod
ordinarily made on bonds even when no profits are obișnuit pe obligațiuni chiar și atunci când nu se obțin
earned. For this reason, a smaller corporation can profituri. Din acest motiv, o societate mai mică poate
seldom raise much capital by issuing foarte rar să strângă mult capital prin emiterea de
bonds. obligațiuni.
• Sales of common stock. Holders of bonds have lent • Vânzări de acțiuni comune. Deținătorii de
money to the company, but they have no voice in its obligațiuni au împrumutat bani companiei, dar nu au
affairs, nor do they share in profits or losses. voce în afacerile sale și nici nu împart profituri sau
Quite the reverse is true for what are known as pierderi. Dimpotrivă, este adevărat pentru ceea ce
‘equity’ investors who buy common stock. sunt cunoscuți ca investitori „capitaluri proprii” care
They own shares in the corporation and have certain cumpără acțiuni comune. Ei dețin acțiuni în societate
legal rights, including, in most cases, the right to vote și au anumite drepturi legale, inclusiv, în cele mai
for the board of directors who actually manage the multe cazuri, dreptul de vot pentru consiliul de
company. administrație care gestionează de fapt compania.
But they receive no dividends until interest payments Însă nu primesc dividende până la plata dobânzilor la
are made on outstanding bonds. obligațiuni restante.
If a company’s financial health is good and its assets În cazul în care sănătatea financiară a unei companii
sufficient, it can create capital by voting to issue este bună și activele sale suficiente, poate crea capital
additional shares of common stock. prin vot să emită acțiuni suplimentare de acțiuni
For a large company, an investment banker agrees to comune. Pentru o companie mare, un bancher de
guarantee the purchase of a new stock issue at a set investiții este de acord să garanteze achiziționarea
price. unei noi emisiuni de stoc, la un preț stabilit.
If the market refuses to buy the issue at a minimum Dacă piața refuză să cumpere emisiunea la un preț
price, the banker will take them and absorb the loss. minim, bancherul le va lua și va absorbi pierderea. Ca
Like printing paper money, issuing too much stock și tipărirea banilor de hârtie, emiterea unui stoc prea
diminishes the basic value of each share. mare diminuează valoarea de bază a fiecărei acțiuni.
• Issuing preferred stock. This stock pays a • Emiterea de stocuri preferate. Acest stoc plătește
‘preferred’ dividend. That is, if profits are limited, the un dividend „preferat“. Adică, dacă profiturile sunt
owners of preferred stock will be paid dividends limitate, proprietarilor de acțiuni preferate li se vor
before those with common stock. plăti dividende înaintea celor cu acțiuni comune.
Legally, the owners of this stock stand next in line to Din punct de vedere legal, proprietarii acestui stoc
the bondholders in getting paid. stau alături de deținătorii de obligațiuni pentru a primi
A company may choose to issue new preferred stock plata. O companie poate alege să emită noi acțiuni
when additional capital is desired. preferate atunci când se dorește capital suplimentar.
• Borrowing. Companies can also raise short-term • Împrumut. De asemenea, companiile pot strânge
capital — usually working capital to finance capital pe termen scurt - de obicei capital de lucru
inventories — in a variety of ways, such as by pentru finanțarea stocurilor - într-o varietate de
borrowing from lending institutions, primarily banks, moduri, cum ar fi împrumutând de la instituții de
insurance companies and savings-and-loan creditare, în principal bănci, companii de asigurări și
establishments. The borrower must pay the lender instituții de economii și împrumuturi. Împrumutatul
interest on the loan at a rate determined by trebuie să plătească dobânda creditor la împrumut la
competitive market forces. o rată determinată de forțele pieței concurențiale.
The rate of interest charged by a lender can be Rata dobânzii percepută de un creditor poate fi
influenced by the amount of funds in the overall influențată de suma fondurilor din oferta totală de
money supply available for loans. bani disponibilă pentru împrumuturi.
If money is scarce, interest rates will tend to rise Dacă banii sunt puțini, ratele dobânzilor vor tinde să
because those seeking loans will be competing for crească, deoarece cei care solicită împrumuturi vor
funds. If plenty of money is available for loans, the concura pentru fonduri. Dacă există bani mulți pentru
rates will tend to move downward. împrumuturi, ratele vor tinde să se micșoreze în jos.
If the corporate borrower finds that it needs to raise Dacă împrumutatul corporativ constată că trebuie să
additional money, it can refinance an existing loan. strângă bani suplimentari, poate refinanța un
In this transaction the lender is essentially lending împrumut existent. În această tranzacție, creditorul
more money to its debtor. împrumută în esență mai mulți bani debitorului său.
But if interest rates have gone up during the period Dar, dacă ratele dobânzilor au crescut în perioada de
since the original loan was secured, borrowers pay a când a fost garantat împrumutul inițial, debitorii
higher rate in order to hold additional funds. plătesc o rată mai mare pentru a deține fonduri
Even if the rate has gone down, the lender benefits suplimentare. Chiar dacă rata a scăzut, creditorul
by having increased the size of its original loan at a beneficiază prin creșterea dimensiunii împrumutului
lower rate of interest. său inițial la o rată a dobânzii mai mica.
• Using profits. Some corporations pay out most of • Utilizarea profiturilor. Unele corporații își plătesc
their profits in the form of dividends to their stock majoritatea profiturilor sub formă de dividende
holders. Investors buy into these companies because deținătorilor de acțiuni. Investitorii cumpără în aceste
they want a high income on a regular basis. companii, deoarece doresc un venit mare în mod
But some other corporations, usually called ‘growth regulat. Dar alte corporații, numite de obicei „societăți
companies’ prefer to take most of their profits and de creștere“ preferă să ia cea mai mare parte a
reinvest them in research and expansion. profiturilor lor și să le reinvestească în cercetare și
People who own such stocks are content to accept a expansiune. Oamenii care dețin astfel de acțiuni se
smaller dividend or none at all, if by rapid growth the mulțumesc să accepte un dividend mai mic sau deloc,
shares increase in price. dacă prin creșterea rapidă acțiunile cresc prețul.
These people prefer to run the risk of obtaining Acești oameni preferă să prezinte riscul de a obține
‘capital gain’ or rise in value of the stock, rather than „câștig de capital” sau creșterea valorii stocului, decât
be assured a steady dividend. The typical să li se asigure un dividend constant. Corporația tipică
corporation likes to keep a balance among these îi place să păstreze un echilibru între aceste metode
methods of raising money for expansion, frequently de a strânge bani pentru extindere, aducând înapoi
plowing back about half of the earnings into the aproximativ jumătate din câștiguri în afacere și
business and paying out the other half as dividends. achitând cealaltă jumătate ca dividende. Dacă nu se
Unless some dividends are paid, investors may lose plătesc unele dividende, investitorii pot pierde
interest in the company. interesul pentru companie.

I. Find in the above text the English counterparts for the following Romanian terms:

1. Obligaţiune – Bond
2. Scadent – Due
3. Scadenţă – Maturity
4. Suma propriu-zisă, fără dobândă aferentă – interest rates
5. A rambursa – pay back
6. A plăti –pay
7. Valoare nominală – face value
8. Scutit de impozit – tax deductible
9. Cheltuială – expense
10. A mobiliza capital / fonduri – fund
11. A creşte, a se mări, a se dezvolta – increase
12. Capital propriu – equity
13. Acţiuni suplimentare – additional shares
14. La rând; următor – further
15. Fond de rulment –Working Capital
16. Raritate, în cantitate mică – scarcity
17. Numeros, mult – large
18. Asigurat –secured
19. A–şi asuma un risc – risk of obtaining
20. A utiliza din nou banii în activitate, banii nedistribuiţi prin dividende – money at a certain date
in the future
21. Remarcabil, nerezolvat, neefectuat, restant, neachitat, neplătit – outstanding
II. Find in the above text synonyms to the following words and expressions:

1. to grow – get
2. capital –equity
3. periodically – regular
4. to reach –amount to
5. desirable –desired
6. in line –common
7. shares –interest
8. establishment –founding
9. the right to vote – voting to issue
10. additional charges –expense
11. at a set price – fixed rate
12. diminish – reduce
13. content – fund
14. income – profit
15. expansion –increase

III. Explain in your own words the meaning of the following words and word
combinations:

1. bondholder – a person owning a bond or bonds issued by a government or a public company.


2. capital gain – a profit from the sale of property or of an investment.
3. maturity – Reached the deadline; expiring, to be paid.
4. common stock – The capital (or simply stock) of an economic entity represents the initial
capital paid or invested in business by its founders.
5. competitive market forces – Factors that influence the competitive position of a company in
an industry or market.
6. secured – protecting the company from scams or losses
7. growth companies – A growth company is any company whose business generates significant
positive cash flows or earnings, which increase at significantly faster rates than the overall
economy.
8. to run the risk – to be in a situation in which something bad could happen
9. outstanding bonds – Outstanding Bonds means all Previously Issued Bonds which remain
outstanding.
10. steady dividend – Under the constant dividend policy, a company pays a percentage of its
earnings as dividends every year
11. to move downward – A downward movement or look is directed towards a lower place or a
lower level.
IV. Rephrase the following excepts:

1. ‘it has found innovative ways to raise new capital for further expansion’
1.1 it has established contemporary ways to raise new capital for in addition expansion.

2. ‘Should the holder of the bond wish to get back his money before the note is due’
2.2 Should the holder of the binding wish to recoup his money before the note is outstanding

3. ‘When the bond reaches “maturity”


3.3 When the liability reaches term

4. ‘but they have no voice in its affairs’


4.4 but they have no say in their business

5. ‘until interest payments are made on outstanding bonds’


5.5 until interest charge are made on outstanding liability

6. ‘the owners of this stock stand next in line to the bondholders in getting paid’

6.6 the owners of this goods stand next in common to the bondholders in get to paid