Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Data: 03/06/2018

Clasa: a XI-a

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Propunător: Șcheul Marinela

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literatura română

Tema: Ultima noapte de dragoste întîia noapte de război, Camil Petrescu

Tipul de lecție: De recapitulare a cunoștințelor

Scopul activității: Dezvoltatea capacității de sinteză și de stocare a informațiilor esențiale


deja predate.

Competențe generale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor

3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale /
literare

4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

1
Valori și atitudini:

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în


domeniul literaturii

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje


receptate

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi


de comunicare

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului


acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

Competențe specifice:

1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate


2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în
texte literare, nonliterare sau în alte arte
3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de
lectură

Obiective operaționale:

La finalul lecției elevii vor fi capabili:

1. Să situeze opera într-un context literar și cronologic


2. Să stabilească momentele cheie ale romanului

2
3. Să definească noțiunea de roman psihologic prin exemple concrete din textul dat
4. Să formuleze opinii proprii și argumentate cu privire la structura romanului
5. Să identifice trăsăturile generale ale personajelor, cu precădere a celui principal
6. Să demonstreze orientarea tematică a romanului interbelic studiat

Strategii didactice:

Metode: conversația, brainstormingul

Material didactic: manualul, fișe, tabla

Formă de organizare: frontală, pe grupe

Loc de desfășurare: sala de clasă

Timp: 50 de minute

Surse bibliografice:

 Manualul
 www.edu.ro

3
Scenariu didactic

Nr. Momentele Conținutul instructiv-educativ Strategii de Timp Evaluare


Ctr. lecției predare- alocat
Activitatea Activitatea
Profesorului Elevilor învățare
1 Moment Profesorul intră în Elevii la rândul Frontal, 5 min
organizatoric clasă, salută elevii, lor salută
face prezența și profesorul, vor
pregătește materialele spune cine
pentru lecția ce lipsește și își individual
urmează. pregătesc cărțile
și caietele
2 Captarea Pentru a familiariza Elevii vor Frontal, 5 min
atenției elevii cu conținutul răspunde la
elevilor lecției, profesorul va întrebarea
porni de la afirmația profesorului,
lui Eugen Lovinescu, vor da exemple
conform căreia de autori români Individual
modernismul încearcă ( Camil
să surprindă un așa Petrescu,
numit „spirit al Hortensia
epocii”, cerând Papadat-
elevilor să dea Bengescu,
exemple de autori Mircea Eliade
moderniști ce au etc)
activat în cultura
română.
3 Anunțarea Profesorul anunță Elevii își vor Frontal, 3 min
subiectului tema lecției și anume nota tema în
lecției și a că pe parcursul lecției caiete
obiectivelor se va incerca o trecere
operaționale în revistă a Individual

4
caracteristicilor
definitorii ale
romanului lui Camil
Petrescu Ultima
noapte de dragoste,
întâia noapte de
război
4 Recapitularea Pentru abordarea Elevii vor Frontal 30 min
conținuturilor subiectului, răspunde
profesorul va apela la întrebărilor
tehnica nufărului. Va profesorului, pe
desena pe tabă doună baza lecturilor
cercuri, din care unul și studiilor
în mijloc, reprezntând anterioare
ideea centrală, și realizate în
anume cea de roman clasă și Individual
psihologic, urmân dca individual.
elevii să le Elevii știu
completeze pe temele
celelalte. romanului:
 Care sunt dragostea și
principalele războiul, Pe grupe
caracteristici cunoașterea și
ale setea de absolut,
romanului? tema moștenirii,
 Să realizăm a societății
un scurt bucureștene în
rezumat al preajma
părții întâi a Primului Război
romanului. Mondial.
 Prin ce se 1. Roman
diferențiază psihologic, de
cele două analiză a vieții

5
„cărți” ale interioare, sumă
romanului? a unor dosare de
 Cum definim existență,
instanța structurate pe o
narativă? idee sau o
 Care este tema pasiune, iar ca
centrală a formulă epică,
fiecărei părți? ilustrează
 Identificați romanul
principalele subiectiv, ionic
tehnici cu narațiune
narative homodiegetică,
prezente în viziune /
roman. focalizare
 Să realizăm o internă.
scurtă
caracterizare a
lui Ștefan
Gheorghidiu.
5 Asigurarea Profesorul va remarca Elevii vor Frontal 7 min
feedback-ului activitatea fiecărui participa și ei
elev și va aprecia activ la discuție,
pertinența vor concluziona Indiviual
argumentelor. din punctul lor
Va trage concluziile de vedere
cu privire la lecție cu eficiența acestui
partciparea activă a tip de exercițiu.
elevilor.