Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

LA UTILIZAREA UNELTELOR ŞI SCULELOR DE MÂNĂ

1. Generalităţi

1.1. Sculele şi uneltele de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare trebuie să


fie în perfectă stare şi să corespundă lucrărilor la care sunt folosite.
1.2. Uneltele de mână vor fi confecţionate din materiale corespunzătoare
operaţiilor la care sunt folosite.
1.3. Este interzisă cu desăvârşire folosirea sculelor şi uneltelor defecte. Toate
uneltele de mână vor fi verificate cu atenţie la începutul lucrului. Periodic,
dar nu mai mult de 15 zile, în funcţie de frecvenţa de utilizare, uneltele de
mână vor fi controlate sistematic. Uneltele de mână care nu corespund
condiţiilor normale de lucru şi din punct de vedere al securităţii muncii vor fi
înlocuite cu altele corespunzătoare.
1.4. Este interzisă utilizarea sculelor în alte scopuri decât cele pentru care
acestea au fost destinate prin construcţie.
1.5. Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea
dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă. În cazul folosirii
cozilor şi mânerelor de lemn, se va alege lemn de esenţă tare, cu fibrele
axiale drepte, fără noduri, crăpături şi aşchii desprinse.
1.6. Fiecare sculă trebuie să fie fixată în mâner: pensulele, şurubelniţele şi
celelalte scule asemănătoare, trebuie să aibă inele metalice pentru
strângerea mânerului pe capătul sculei introduse în mâner. Este interzisă
folosirea acestor scule fără mâner.
1.7. Pentru fixarea cozilor şi mânerelor la scule se vor folosi pene metalice
corespunzătoare.
1.8. Dimensiunile mânerelor trebuie să fie corespunzătoare, pentru a rezista
eforturilor mari şi continui la care sunt supuse, dar să nu fie
supradimensionate, astfel încât să mărească efortul fizic al lucrătorului.
1.9. Uneltele de percuţie din oţel, ciocanele, dălţile, foarfecele, dornurile, şi toate
uneltele de mână similare vor fi executate în aşa fel încât sub acţiunea
eforturilor la care sunt supuse în timpul lucrului, să nu permită deformări
permanente, fisuri sau desprinderi de aşchii.
1.10. Folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau
ştirbite, şi a uneltelor de mână improvizate este interzisă.
1.11. Este interzisă folosirea ciocanelor de orice greutate, neprevăzute cu pană de
fixare, care să aibă lungimea cât 1/3 din înălţimea orificiului ciocanului.
1.12. Uneltele de mână prevăzute cu articulaţii ca foarfecele, cleşti, etc., vor avea
o construcţie robustă care să nu prezinte frecări mari sau joc în articulaţie
astfel încât să nu conducă la eforturi suplimentare pentru acţionare şi în
acelaşi timp la nesiguranţa în timpul lucrului.
1.13. La întrebuinţarea penelor mecanice pentru spargeri, se vor folosi dispozitive
pentru ţinerea lor (cleşte coadă etc.), iar la lucrările cu dalta dreaptă sau în
cruce, lucrătorii trebuie să utilizeze ochelari pentru protejarea ochilor contra
aşchiilor ce ar putea sări.
1.14. Sculele pentru tăiat metale vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
- nu trebuie să fie degradate, cu crăpături sau ruginite;
- muchiile laterale nu trebuie să prezinte margini tăioase, în locurile unde
acestea se strâng cu mâna;
- la foarfecele pentru tăiat tablă, lamele se vor strânge în aşa fel ,încât să
preseze una pe alta, fără joc în axul de fixare;
- capătul dălţilor unde muncitorul loveşte cu ciocanul trebuie să fie neted, fără
deformări, înflorituri sau ştirbituri şi să nu aibă fisuri şi oblicităţi, iar
lungimea lor să fie de cel puţin 150 mm.
- cleştii vor avea fălcile complet suprapuse şi fără ştirbituri..
1.15. La găurirea pieselor de dimensiuni mici, acestea nu trebuie ţinute în mână,
ci se prind într-o menghină sau se folosesc dispozitive de prindere şi fixare.
1.16. Înainte de darea în folosinţă polizoarele vor fi încercate la o turaţie
superioară regimului normal de funcţionare, timp de 15 min., în care timp
nimeni nu are voie să rămână în zona periculoasă.
1.17. Polizoarele vor fi prevăzute cu apărători de protecţie rigide. Apărătoarea de
protecţie va permite accesul numai la acea parte a discului, necesară pentru
lucru.
1.18. Polizoarele vor fi prevăzute cu reazeme reglabile suportul lor va fi astfel
fixat, încât distanţa până la disc să fie de 3-4 mm, pentru a se evita
antrenarea piesei de polizor. Se interzice polizarea din mână fără rezemarea
piesei. Reazemul nu trebuie deplasat în timpul funcţionării polizorului.
1.19. Pietrele de polizor vor corespunde prin granulaţie şi duritate felului operativ
al lucrării de executat. Pietrele de polizor care prin uzură au căpătat
asperităţi sau şi-au pierdut forma trebuie recondiţionate la timp.
1.20. Discurile vor fi ferite de umezeală, ger sau căldură excesivă şi vor fi
controlate periodic pentru a se vedea dacă nu prezintă fisuri.
1.21. Menghinele şi nicovalele trebuie să fie bine fixate pe bancul de lucru şi
montate la o înălţime potrivită, astfel încât lucrătorii care le utilizează să
poată avea în timpul lucrului o poziţie corectă, normală şi neobositoare.
1.22. Toate sculele vor fi controlate periodic la cel mult 15 zile de o persoană
calificată, iar cele găsite defecte vor fi imediat reparate sau scoase din
serviciu.
1.23. În timpul lucrului cu uneltele de mână, la operaţiile la care se pot produce
scântei, aşchii metalice, angajaţii vor purta ochelari de protecţie, iar zona de
muncă va fi protejată pentru a se împiedica accidentarea.
1.24. Uneltele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu
dispozitive sigure pentru fixarea sculei, precum şi cu dispozitive care să
împiedice funcţionarea lor necomandată.
1.25. Dispozitivele de comandă ale sculelor acţionate electric sau pneumatic vor fi
astfel concepute încât după încetarea acţionării lor, funcţionarea uneltei de
mână să se oprească imediat.
1.26. Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu
scule ce prezintă pericol de accidentare, cum ar fi pietrele de polizor, pânza
de fierăstrău, etc., acestea vor fi protejate împotriva atingerii (cu apărători
de protecţie corespunzătoare dimensiunii pietrei sau a pânzei folosite).
1.27. Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului şi
presiunii de lucru. Fixarea lor pe racordul uneltei va fi asigurată cu coliere
metalice.
1.28. Uneltele de mână rotative, cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu
dispozitive de reglare şi limitarea presiunii şi a debitului în vederea reglării
turaţiei.
1.29. La ascuţirea sculelor pe discuri de polizor, muncitorii îşi vor proteja ochii cu
ochelari de protecţie sau polizoarele vor fi prevăzute cu apărători

2. Instrucţiuni specifice la uneltele acţionate pneumatic

2.1. Cu uneltele şi maşinile pneumatice trebuie să lucreze numai muncitori în


vârstă de peste18 ani autorizaţi şi dotaţi cu echipamentul de protecţie şi
lucru corespunzător.
2.2. Repararea, ungerea, reglarea uneltelor pneumatice sau intervenţia la ele în
timpul utilizării este interzisă. Uneltele şi maşinile pneumatice vor fi
controlate după fiecare oprire a lor şi înainte de repunerea în funcţiune. Se
va verifica starea tuturor pieselor, dându-se atenţie deosebită dispozitivelor
de siguranţă.
2.3. Reparaţiile vor fi executate numai de muncitori autorizaţi instruiţi special
pentru aceasta.
2.4. Sculele şi uneltele care lucrează cu aer comprimat vor fi astfel construite,
încât piesele care sunt în funcţiune, în timpul lucrului să nu sară din manşon.
2.5. Supapele sculelor cu aer comprimat vor fi controlate şi reglate pentru a se
deschide uşor şi repede. La întreruperea apăsării pe mânerul de comandă,
ele trebuie să nu mai permită trecerea aerului comprimat.
2.6. În timpul lucrului cu unelte de aer comprimat se va ţine seama de
următoarele condiţii:
- legarea şi dezlegarea conductelor şi uneltelor la recipientul compresorului
este permisă numai după întreruperea admisiei aerului;
- înainte de legarea conductelor, acestea vor fi curăţate prin suflare;
- admisia aerului se va face numai după ce se va aşeza unealta în poziţia de
lucru;
- mersul în gol al uneltelor este permis numai în vederea verificărilor, în
vederea începerii lucrului sau în cursul reparaţiilor;
- în timpul lucrului, muncitorii vor purta ochelari şi mânuşi de protecţie.

3. Instrucţiuni specifice la uneltele acţionate electric


3.1. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mână
acţionate electric trebuie să corespundă standardelor şi normelor în vigoare,
şi vor fi verificate periodic de către personalul de specialitate.
3.2. Sculele şi uneltele electrice se vor folosi numai de lucrătorii care cunosc bine
metodele de lucru şi măsurile de protecţie contra electrocutărilor, precum şi
măsurile de prim ajutor ce trebuie luate în caz de electrocutare.
3.3. Uneltele şi sculele electrice trebuie păstrate în magazii şi verificate în fiecare
lună şi după fiecare defectare. Dacă în timpul lucrului muncitorul simte chiar
şi cea mai uşoară acţiune a curentului electric, el este obligat să întrerupă
imediat lucrul şi să predea scula defectă la magazia de scule pentru
verificare.
3.4. Sculele electrice care se predau lucrătorilor trebuie să fie în perfectă stare de
funcţionare şi să aibă o izolaţie sigură. Starea acestora se verifică zilnic.
3.5. Folosirea sculelor electrice fixe (maşini de găurit, polizor, etc.) fără legătura
cu priza de pământ printr-un conductor special şi fără a exista un grătar de
lemn pe care să se poziţioneze utilizatorul în timpul lucrului este cu
desăvârşire interzisă.
3.6. Izolaţia electrică la cablurile şi sculele electrice se va controla înainte de
începerea lucrului. Nu se admit cabluri cu izolaţia deteriorată sau care
prezintă înnădiri necorespunzătoare. În timpul lucrului cablurile electrice de
alimentare a sculelor portative se vor proteja prin jgheaburi, ţevi sau prin
suspendare la înălţimi inaccesibile muncitorilor. Se va evita solicitarea
mecanică a cordoanelor electrice a acestor scule.
3.7. Alimentarea cu energie electrică a sculelor electrice portative se va face
numai din prize prevăzute cu contact pentru nulul de protecţie prin
intermediul unui ştecher cu acelaşi tip de contact. Cordoanele de alimentare
ale acestor scule vor avea obligatoriu în componenţa lor un conductor folosit
ca nul de protecţie, legat la borna corespunzătoare a ştecherului. Aceeaşi
condiţie trebuie îndeplinită şi de prelungitoarele utilizate.
3.8. Ştecherele şi prizele utilizate vor fi în perfectă stare pentru a realiza un
contact electric ferm şi pentru a asigura continuitatea conductorului de nul
de protecţie de la tabloul electric de distribuţie până la echipamentul electric.
Nu se admite folosirea de prize, ştechere sau cordoane deteriorate.
3.9. În cazul întreruperii curentului electric sau a lucrului, sculele electrice vor fi
deconectate de la reţeaua electrică de alimentare (prize sau tablouri de
distribuţie).
3.10. În locurile cu umiditate mare, săpături, şanţuri, staţii de pompare,
rezervoare, săli de cazane, etc. precum şi la lucrul pe piese mari metalice
(schele metalice, stâlpi metalici, etc.) se vor utiliza numai tensiuni reduse de
12 V.
3.11. Este interzis lucrul cu maşini unelte electrice portative sau mecanizate, de
pe scări rezemate liber.
3.12. Întrebuinţarea sculelor cu mânere izolate nu exclude folosirea mănuşilor
electroizolante, oriunde acestea sunt prescrise.
3.13. După terminarea lucrului toate sculele electrice se predau persoanei care
este responsabilă pentru păstrarea lor în stare perfectă de funcţionare şi
care are obligaţia să verifice zilnic starea sculelor.