Sunteți pe pagina 1din 16

UTILIZAREA METODEI ELABORATE

DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE
ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ “AGENT COMERCIAL” DIN CADRUL
S.C.

1.Procesul de muncă

Procesul de munc ǎ are drept scop:


• cercetarea şi prospectarea pieţei în scopul identific ǎrii de noi clienţi;
• asigurarea transportului şi distribuţiei la clienţi;
• asigurarea încas ǎrii în termen a sumelor debitoare.

2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

a.Mijloace de producţie:
• autoturism DACIA 1300;
• transpalet:
• lanternă;
• trusă scule pentru intervenţii minime;
• cric;
• pompǎ pentru umflat roţi.
b.Sarcina de muncă
• prospectarea pieţei în scopul identificǎrii şi abordǎrii de noi clienţi;
• cercetarea pieţei în domeniul comercializǎrii angro şi en-detail a cafelei;
• asigurarea transportul şi distribuţiei mǎrfii la clienţi;
• asigurarea preluǎrii în condiţii de siguranţǎ a plǎţ ilor cash, precum şi predarea
acestora la casieria societǎţii;
• asigurarea, împreunǎ cu serviciul contabilitate, a unei evidenţe clare şi la zi a
clienţilor din zona pe care o are repartizatǎ;

29
• verificarea în permanenţǎ a stǎrii tehnice a autoturismului (ule i, frâne) şi a trusei de
scule din dotare;
• respectarea traseelor şi a planul de lucru discutate în şedinţele sǎptǎmânale;
• verificarea fapticǎ şi scripticǎ (facturǎ sau aviz) a mǎrfii preluate din depozit;
• ǎ cǎ marfa în
înainte de plecarea pe teren se asigur autoturism, este distribuitǎ şi
repartizatǎ astfel încât sǎ nu reducǎ vizibilitatea, transportul urmând sǎ se facǎ numai
în condiţii de maximǎ securitate;
• completearea foii de parcurs;
• asigurarea întreţinerii şi curǎţeniei zilnice a autoturismului din dotare;
• în cazul unui defect survenit la maşina din dotare, defect care nu poate fi remediat în
cadrul societǎţii, asigurǎ permanenta legǎturǎ cu service -ul agreat de societate,
precum şi buna funcţionare a maşinii în perioada de garanţie şi postgaranţie;
• asigurarea efectuǎrii reviziilor anuale şi a reparaţiilor capitale;
• prezentarea zilnicǎ la sediul societǎţii, aspect ireproşabil, atitudine civilizatǎ în
discuţiile cu clienţii.
c.Mediul de muncă
Agentul comercial îşi desfǎşoarǎ activitatea:
• în incinta societǎţii (birou, depozit marfǎ, curte):
 iluminat artificial.
• în exteriorul societǎţii,având muncǎ de teren:
 temperaturǎ variabilǎ,în funcţie de anotimp;
 trafic aglomerat.

3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


a.Factori de risc mecanic:
• deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către alte mijloace de transport -
acces la locul de muncă cu mijloace auto;
• cădere liberă de piese, scule, materiale în procesul de transport sau manipulare;
• devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat;
• balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat;
• scurgere liberă de ulei, apă, benzinǎ provenite de la fisurǎri sau neetanşeitǎţi;
• iluminatul şi semnalizarea necorespunzǎtoare atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte;

30
• explozia camerei în timpul rulǎrii cu vitezǎ excesivǎ.
b.Factori de risc termic: -
c.Factori de risc electric:
• deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ riscuri de producere a unor scântei şi
de aprindere a instalaţiei.
d.Factori de risc chimic:
• substanţe inflamabile – intrǎ în contact cu benzina etc.;
• substanţe folosite zilnic pentru spǎlarea şi întreţinerea autoturismului (detergenţi).
B.Factori de risc proprii mediului de muncă
a.Factori de risc fizic:
• temperatura coborâtă a aerului în timpul iernii;
• temperatura ridicatǎ a aerului în timpul verii - autoturismul nu este dotat cu aer
condiţionat;
• calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de copaci.
b.Factori de risc chimic:
• gaze toxice - gaze de eşapament.
c.Factori de risc biologic:
• profilul alimentar al societǎţii genereazǎ expunerea la bacterii şi viruşi.
C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a.Suprasolicitare fizică: -
b.Suprasolicitare psihică:
• atenţie încordatǎ la trafic;
• nemulţumire şi stare de încordare datorate clienţilor rǎu platnici;
• risc mǎrit de atac armat sau cu obiecte contondente în scop de jaf;
• obligaţia acoperirii daunelor provenite din comenzile onorate şi neachitate.
D.Factori de risc proprii executantului
a.Acţiuni greşite:
• cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe
alunecoase, denivelate;
• conduce sub influenţa oboselii sau sub influenţa alcoolului;
• accepta sǎ transporte cu autoturismul persoane strǎine (foloseşte autoturismul în
scopuri personale), persoane care pot sǎ-i distragǎ atenţia sau sǎ-l atace în scop de jaf;
• nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului înainte de plecarea pe traseul stabilit şi nu
respectǎ regulile de circulaţie;

31
• fumatul în locuri nepermise - risc de incendiu.
b.Omisiuni:
• lipsa trusei de prim ajutor din autoturism.

32
UNITATEA:
S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L. NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 10
4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
BUCUREŞTI
MUNCĂ
SECŢIA: DURATA EXPUNERII: 10 h/zi
COMPARTIMENT VÂNZǍRI
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
AGENT COMERCIAL
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de DECES 7 2 4
PRODUCŢIE MECANIC către alte mijloacele de transport - acces la locul
de muncă cu mijloace auto
2. cădere liberă de piese, scule, materiale în procesul NEGLIJA- 1 5 1
de transport sau manipulare BILE
3. devierea de la traiectoria normală a maselor ITM 3-45 2 2 3
transportate cu mijloacele de ridicat zile
4. balansul maselor transportate cu mijloacele de ITM 3-45 2 2 3
ridicat zile
5. scurgere liberă de ulei, apǎ, benzinǎ provenite de ITM45-180 3 5 4
la fisurǎri sau neetanşeitǎţi zile
6. iluminatul şi semnalizarea necorespunzǎtoare atât ITM45-180 3 4 3
pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte zile
7. explozia camerei în timpulǎriirul c u vitezǎ DECES 7 2 4
excesivǎ
FACTORI DE RISC 8. deficienţe la instalaţia electric
ǎ care genereazǎ DECES 7 2 4
ELECTRIC riscuri de producere a unor scântei şi de aprindere
instalaţiei

33
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 9. substanţe inflamabile – intrǎ în contact cu benzina ITM 3-45 2 6 3
CHIMIC etc. zile
10. substanţe folosite zilnic pentru ǎlareasp şi NEGLIJA- 1 6 1
întreţinerea autoturismului (detergenţi) BILE
MEDIUL FACTORI DE RISC ITM 3-45 2 4 2
11. temperatura coborâtă a aerului în timpul iernii
DE MUNCĂ FIZIC zile
12. temperatura ridicatǎ a aerului în timpul verii – ITM 3-45 2 4 2
autoturismul nu este dotat cu aer condiţionat zile
13. calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de DECES 7 2 4
copaci
FACTORI DE RISC 14. gaze toxice - gaze de eşapament ITM 3-45 2 5 3
CHIMIC zile
FACTORI DE RISC 15. profilul alimentar al ǎţiisocietgenereazǎ ITM 3-45 2 5 3
BIOLOGIC expunerea la bacterii şi viruşi zile
SARCINA SUPRASOLICITA- ITM 3-45 2 6 3
16. atenţie încordatǎ la trafic
DE MUNCĂ RE PSIHICĂ zile
17. nemulţumire şi stare de încordare datorate ITM 3-45 2 5 3
clienţilor rǎu platnici zile
18. risc m ǎrit de atac armat sau cu obiecte DECES 7 3 5
contondente în scop de jaf
19. obligaţia acoperirii daunelor provenite din INVALID. 5 5 5
comenzi onorate şi neachitate gr.II
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 20. cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, ITM 45-180 3 6 4
alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase, zile
denivelate
21. conduce sub influenta oboselii sau sub influenţa DECES 7 5 7
alcoolului
22. acceptǎ sǎ transporte cu autoturismul persoane ITM45-180 3 4 3
strǎine (foloseste autoturismul în scopuri zile
personale), persoane care pot ǎs -i distragǎ atenţia
sau sǎ-l atace în scop de jaf

34
0 1 2 3 4 5 6
23. nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului înainte DECES 7 4 6
de plecarea pe traseul stabilit şi nu respect ǎ
regulile de circulaţie
ITM45-180 3 3 3
24. fumatul în locuri nepermise - risc de incendiu
zile
OMISIUNI 25. lipsa trusei de prim ajutor din autoturism ITM3-45 2 4 2
zile

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

25

∑r ⋅R
i =1
i i
1⋅ (7 × 7) + 1⋅ (6 × 6) + 2 ⋅ (5 × 5) + 6 ⋅ (4 × 4) + 10 ⋅ (3 × 3) + 3 ⋅ (2 × 2) + 2 ⋅ (1× 1) 335
N rg = = = = 3,94
25
1× 7 + 1× 6 + 2 × 5 + 6 × 4 + 10 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1 85
∑r i =1
i

35
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: AGENT COMERCIAL
Nivel global de risc: 3,94

36
LEGENDǍ

F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către alte mijloacele de transport -
acces la locul de muncă cu mijloace auto
F2- Cădere liberă de piese, scule, materiale în procesul de transport sau manipulare
F3- Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat
F4- Balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat
F5- Scurgere liberă de ulei, apǎ, benzinǎ provenite de la fisurǎri sau neetanşeitǎţi
F6- Iluminatul şi semnalizarea necorespunz
ǎto are atât p e timp de zi, cât şi p e timp de
noapte
F7- Explozia camerei în timpul rulǎrii cu vitezǎ excesivǎ
F8- Deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ riscuri de producere a unor scântei şi de
aprindere instalaţiei
F9- Substanţe inflamabile – intrǎ în contact cu benzina etc.
F10- Substanţe folosite zilnic pentru spǎlarea şi întreţinerea autoturismului (detergenţi)
F11- Temperatura coborâtă a aerului în timpul iernii
F12- Temperatura ridicatǎ a aerului în timpul verii – autoturismul nu este dotat cu aer
condiţionat
F13- Calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de copaci
F14- Gaze toxice - gaze de eşapament
F15- Profilul alimentar al societǎţii genereazǎ expunerea la bacterii şi viruşi
F16- Atenţie încordatǎ la trafic
F17- Nemulţumire şi stare de încordare datorate clienţilor rǎu platnici
F18- Risc mǎrit de atac armat sau cu obiecte contondente în scop de jaf
F19- Obligaţia acoperirii daunelor provenite din comenzi onorate şi neachitate
F20- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe
alunecoase, denivelate
F21- Conduce sub influenta oboselii sau sub influenţa alcoolului
F22- Acceptǎ sǎ transporte cu autoturismul persoane strǎine (foloseste autoturismul în
scopuri personale), persoane care pot sǎ-i distragǎ atenţia sau sǎ-l atace în scop de jaf
F23- Nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului înainte de plecarea pe traseul stabilit şi nu
respectǎ regulile de circulaţie

37
F24- Fumatul în locuri nepermise - risc de incendiu
F25- Lipsa trusei de prim ajutor din autoturism

38
5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „AGENT COMERCIAL”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
1. F21 - conduce sub influenţa oboselii sau sub influenţa 7 Măsuri organizatorice:
alcoolului • cererea imperioasǎ din partea şefului direct de a se prezenta zilnic la locul de
muncǎ atât la începerea, cât şi la terminarea programului;
• interzicerea plecǎrii p e teren în stare d e obo sealǎ sau sub influenţa
alcoolului.
2. F23 - nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului 6 Măsuri tehnice:
înainte de plecarea pe traseul stabilit şi nu respect
ǎ • respectarea termenelor pentru reviziile anuale.
regulile de circulaţie Măsuri organizatorice:
• controlul permanent al parcului auto din punct de vedere alǎrii st tehnice a
autoturismelor existente;
• permanenta instruire şi conştientizare a importanţei respect ǎrii regulilor de
circulaţie.
3. F18 - risc mǎrit de atac armat sau cu obiecte 5 Măsuri organizatorice:
contondente în scop de jaf • conştientizarea fenomenului, dotarea executantului cu un mijloc de anunţare
(telefon mobil, staţie de emisie-recepţie);
• depunerea zilnicǎ a sumelor colectate în casieria societǎţii.
4. F19 - obligaţia acoperirii daunelor provenite din 5 Măsuri organizatorice:
comenzi onorate şi neachitate • evidenţa clarǎ a compartimentului de contabilitate a furnizorilor restanţi;
• interzicerea ridicǎrii de marfǎ din gestiune pentru sume restante mai mari de
15 000 000 lei.

5. F1- deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de 4 Măsuri organizatorice:


către alte mijloacele de transport - acces la locul de • respectarea regulilor interne de acces şi parcare în incinta ǎţii societ
cu
muncă cu mijloace auto mijloace auto;
• activitatea de aprovizionare şi distribuţie sǎ fie permanent monitorizatǎ cǎtre
şefii punctelor de lucru.

39
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
6. F5 - scurgere liberă de ulei, apǎ, benzinǎ provenite de 4 Măsuri tehnice:
la fisurǎri sau neetanşeitǎţi • asigurarea condiţiilor tehnice corespunz ǎtoare ver ificǎrilor tehnice şi a
reviziilor;
• respectarea termenelor de revizii.
Măsuri organizatorice:
• verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă disciplina la locul de
muncǎ;
• urmărirea graficului de verificare a parcului auto din dotare.
7. F7 - explozia camerei în timpul ǎrii
rul cu vitezǎ 4 Măsuri organizatorice:
excesivǎ • conştientizarea pericolelor posibile, atât din punct de vedere tehnic, cât şi
datoritǎ nefolosirii centurii de siguranţǎ.
8. F8 - deficienţe la instalaţia electric
ǎ care genereazǎ 4 Măsuri tehnice:
riscuri de producere a unor scântei şi de aprindere a • asigurarea condiţiilor tehnice corespunz ǎtoare verificǎrilor tehnice şi a
instalaţiei reviziilor;
• dotare autoturismului cu instinctor portabil;
• asigurarea mijloacelor de interventie PSI în zona parcului auto, a depozitului
de deşeuri (uleiuri, carburanţi, benzin ǎ, motorinǎ) provenite din activitatea
de logisticǎ transporturi.
9. F13 - calamităţi naturale - vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de 4 Măsuri organizatorice:
copaci • evitarea circulaţiei în condiţii naturale vitrege.
10. F20 - cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, 4 Măsuri organizatorice:
alunecare, împiedicare - suprafeţe alunecoase, • utilizarea de încălţăminte adecvatǎ;
denivelate • atenţie mǎritǎ în timpul desfǎşurǎrii activitǎţii.

40
6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „agent comercial” este egal cu
3,94, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre
mediu, depǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 25
factori de risc identificaţi, numai 10 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3:
• 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim;
• 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mare;
• 2 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare;
• 6 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 10 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F21: Conduce sub influenţa oboselii sau sub influenţa alcoolului - nivel de risc
parţial 7;
 F23: Nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului înainte de plecarea pe traseul stabilit
şi nu respectǎ regulile de circulaţie - nivel de risc parţial 6
 F18: Risc mǎrit de atac armat sau cu obiecte contondente în scop de jaf – nivel de risc
parţial 5;
 F19: Obligatia acoperirii daunelor provenite din comenzi onorate şi neachitate – nivel
de risc parţial 5;
 F1: Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către alte mijloacele de transport
- acces la locul de muncă cu mijloace auto – nivel de risc parţial 4;
 F5: Scurgere liberă de ulei, apǎ, benzinǎ provenite de la fisurǎri sau neetanşeitǎţi –
nivel de risc parţial 4;
 F7: Explozia camerei în timpul rulǎrii cu vitezǎ excesivǎ – nivel de risc parţial 4;
 F8: Deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ riscuri de producere a unor scântei
şi de aprindere a instalaţiei – nivel de risc parţial 4;
 F13: Calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de copaci – nivel de risc parţial 4;
 F20: Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe
alunecoase, denivelate – nivel de risc parţial 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 10 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
• 40 %, factori proprii mijloacelor de producţie;

41
• 20 %, factori proprii mediului de muncă;
• 16 %, factori proprii sarcinii de muncă;
• 24 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 32 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de
muncǎ poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

42
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: AGENT COMERCIAL
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,94

FACTORI DE RISC PROPRII


MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
40,00%
FACTORI DE RISC PROPRII
EXECUTANTULUI
24,00%

FACTORI DE RISC PROPRII


MEDIULUI DE MUNCA
FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII 20,00%
DE MUNCA
16,00%

43