Sunteți pe pagina 1din 10

Maria Cecilia ILIESCU, Alina POPESCU

A FOST ODATA CA NICIODATA


Auxiliarul meu pentru lecturl
Fiqe de lecturi in cdte 2 ore!

Clasa I

Coordonator, Georgiana GOGOESCU

Cartea Romdneascd
EDUCATIONAL
-.-.

@uPRrNrs
Fisa 1 .R ?NCrrUr 9COALA!
Cartea noud, de Ninu Cassian

Figa2. TOAMNA
Calendarul scolarului, de George Cosbac il
Figa3. FAMILIA
Banicul qi nepotul (fragment), de Fralii Grimm 17

Figa 4. COPILARIA
Doi frali cuminli, de Elena Farago

Figa5. DIN LUMEA CELORCARE NU CUVANTA


Mdrinimie (fragment), de Emil Gdrlean r......'................. .......".......................30

Fiqa 6.IARNA
Omul de zdpadd, de Hans Christian Andersen 36

FigaT. sARFAroRlLE DE IARNA


Crdciunul copiilor, de Octavian Goga 42

Figa 8.94-L CUNOA?TEM PE MIHAI EMINE9CU!


Cu penetul ca sideful, de Mihai Eminescu...,....,.."...',, -.--------48

Figa f .iH Luure PovEgTILOR


Motanal incdQat (fragment), de Cha es Perruult

Figa lO.iNlelrrCtUNrn
Iepurele Si broascs lestoasd, dupd Esop 62

Figa 11. DREPTATEA


Greicrele Ei furnica, de Alecu Donici 69

Figa 1 2.VEgTrTORll PKMAVERII


Ghiocelul (fragment), de Hans Christian Andersen.'...'...'.,..,,.,.,,. --..............,. 75

Figa 13.PA?TELE LA ROMANI


La Paqti (fragment), de George Co;buc

Figa 14. FLORAR


Legenda ldcrdmioarei................. ------.......91
Figa 15. VINE VARA...
Zi de vard, cle George Topirceanu........ '........98
A |]{CEPUT $C0AIA!
Cartea noui
de Nina Cassian

4_
Agazd obiectele qcolarului in ghiozdan, trasdnd sdgeli.

IO
TITLUL POEZIFI: Cartea noud
AUTORUL: Nina Cussian
Sursa: Afost odatd...,Ed. Kreativ, TArgu Mureq, 2011

Oana a primit o carte,


Pozele-s frumoase foarte.
Uite-un lurtur, o albin6,
O broscu{d, o tulPind,
Uite-un munte, uite-un Pom,
O cdsu{d gi un om,
Poze sunt nenumlrate,
$i-ncd toate-s colorate.
L6ngd ele nigte r6nduri,
Oana noastrd st6 pe gAnduri.
Cat maj e pAn-o sd creascd
$i-o sd - nvele sd citeascd?

Vocabular:

furfur = sloi mic de ghea1d, de formd prelungiti gi uqor ascutitd spre vArf, care se formeazi de-a
lungul streqinilor sau pe ramuri, prin inghelarea imediatd a apei carc se scurge
Autorul poeziei este:

l-l otilia carimir l-lNina cassian I Elena Farago


2. Titlul poeziei este:
l-l Carrea Oanei l-l cu.t"u fl Cartea noud
3. Coloreazd doar imaginile care sunt sugerate de versurile de mai sus:

or,f o oo
onuo on
4, Alege varianta corecti de rdspuns:
a) Oana primeqte:

n o carte

tr o juclrie
b) Pozele din ca.rte sunt:

T nenumdrate gi colorate

!puline qiindoite
c) Clwintele alintate din poezie strnt:

EF4utqipo-
|_l brosculd qi cdsuld

b)Yersul ,,Oana noastrd std pe g6nduri" stgereazl, cd:

fl oana se gdndegte.
l-l O*u ," odihnegte.
5. Asociazd fiecirui vers o imagine potrivitd, cu ajutorul slgeJilor.

OANAA PNMITO CARTE

OANA NOASTR.{ ST,4 PE GANDUN


&
UITE-UN MLINTE, UITE-T]N POM
6. Citegte versurile urmebare qi rdspunde apoi o(al la intrebdri:
Cdt mai e pdn-o sd creascd
$i-o sd-nvele sd citeascd?
a) CAnd consideri cd va invSja Oana sA citeascd?
b) Tu ai deslus,it tainele cititvlui?

1. Scrie care este cartea ta preferatS.


)r

2. Redi cartea preferatd printr-un desen sugestiv.

3. JOC DE ROL! Imagineaz[-li cd te afli intr-o biblioteca. Cui te adresezi pentru a solicita o carte
gi ce spui? Exerseazd cu colegul tlu/colega ta.

4.
,--e

TOAMNA
a
Calendarul scolarului
(fragment)
de George Coqbuc

DESCOPERIM LECTURA!

1. Priveste imaginile cu aten(ie. Rcalizeazd corespondcnla intre inraginc si denr-unirea fiocirei luni.

NOIEMBRIE SEPTEMBNE
SEPTEMBRIE OCTOMBNE
2. Raspr-rnde oral launlitoarele intrebiri.
a) Ce reprczintl imaginile de mai sus?
b) Cirui anotimp ii corespund cele trei luni?
c) Cine are clou6sprczcce luni'/
d) Care este ar.rotimpul tiu preflerat?

TITLUL POVESTIRII: Calendaral ;colarului (ft'agmenr)


AUTORUL: George Cosbar
Svrsa: Lecturile copildriei, Antologie scolari Lucica Buzenschi, Ed. Eduard, Constanta,2008

SEPTEMBRIE
in septembrie zilele scad mereu gi pe ta sfdrqitul lunii se lac deopotriv[ cu noaptea. Florile
de pe cimp inccp si moard, cf,ci de multe ori noaptca cade brumi, si numai cdteva indriznesc sa
infl oreasci tocmai acum.
Nu mai vezi acum fiututi, pentru ci, dacd au pierit llorile, nici ci nu pot sl tr[iasci. Njci albinele
nu au dc unde sd mai adune miere, qi acum stau mai mult in stupi qi se gltesc de iarni. Cdndacii au
pierit ori s-au ascuns in pdmAnt $i in adiposturile lor de iarni.
Frunzele oopacilor igi schimba fata lor cea verde. Unele se lac roqii. altele negre qi cele mai
multe galbene; iar cdnd bate vAltul ele se scuturA si cad jos.
Prin grddini oamcnii igi adund legumcle, ca sd le pdstreze pentru iarni. CAt dc darnici este
) toamna, cu a6tea fructe ale pomilor! Acum se culeg merele, perele, piersicile qi nucile.
Prin vii e zgomot de guri si vcsclie; cr:legdtorii adun6 strugurii qi-i pr-rn in linuri,ca s5-i calce.
Pe la inceputul lunii, piisfile se gdtesc de plccare. Pe cAmp vczi stoluri mari de berze, seara,
pe lAngi lacuri, s-adund gi graurii in stufis qi iqi intocmesc stolul dc cdldtorie. Noaptea arLzi pe sus
cantecul cocorilor care se duc departe. $i tot mai mult se impuJineaz6 oastea pdsf,rilor; deodati cu ea
piere gi cAntecul prin piduri qi pe cAmpie.
In septembrie se adund in orag cei ce au plecat la munte pentru rdcoare, ori la bdi, pentru sdndtate.
Tot in septembrie incepem qi noi gcoala. Sd ne dea Dumnezeu sandtate Ei anul acesta, ca sd
putem spori tot mai mult cu invdldtura cdrtii.
OCTOMBRIE
Acum nop,tile incep sd fie mai reci, aqa cd roua de pe frunze gi de pe flori se preface in brumd.
Dimineala cdmpul pare acoperit cu un strat sublire de zdpad[, pe care soarele tot mai are puterea sd-l
topeascd in cele dint6i ceasuri ale zilei. Dn mai tdrzi:u, cdtre sfhrqitul lunii, el nu mai are puterea asta.
Pentru bruma lui trecbtoare, octombrie se mai numeqte gi Brumarul cel Mic sat Brumdrelul.
Arse de brumd, frunzele ierburilor qi a1e florilor se veqtejesc qi pier. Ale copacilor abia se mai
!in.
NOIEMBRIE
Chiar dacd nu ninge, bruma este aqa de groasd in luna aceasta, incAt uneori soarele n-are puterea s-o
topeascd cdt e ziua, de se ajunge o brumd cu alta. De aceea numim luna lui n oiembrie qi Brumarul cel Mare .
Acum parcd s-a stins toati viala din natur[. Vdzduhul e gol de pdsdri gi numai ciorile il innegresc
uneori, zbur0nd in stoluri gi purtate de vant incolo qi-ncoace. Negisind hran[ pe c6mp, ele se fac
musafiri ai satelor qi chiar ai oraqelor.
Cdnd vremea e bund, se mai vdd ici-colo ciocdrlani pe drumuri; vrdbii zburdnd pe sub streqini
cbtre quri; sticleli qi alte pis5ri mai mititele dau roatd printre pomii grddinii gi curdld livezile de oudle
insectelor skicdtoare. Ochiul-boulrti, poreclit qi impdratul gardurilor, iqi c6ntd vesel c6ntecul sdu, fie
soare, fie ninsoare gi viscol.

VOCABULAR:
deopotrivi in mod egal, la fel, fEri deosebire
brumi chiciurd, stmt fin, alburiu, care acoperd unele fructe (sau plante)
adiposturi loc ferit
darnici c[ruia ii place si dea, s[ facd daruri; generoasd, mirinimoasd
linuri vas de lemn, de tab15 sau de beton in formd dejgheab, in care se aduni gi se
storc strugurii
oastea oqtire, armat6, mullime
roul : picdturi de ap[ care acoperd dimineala suprafaJa pdmdntului, obiectele de pe
sol, vegetalia

l. Dac6, aicitit cu atenlie, rispunde oral la urmdtoarele intrebdri.


a) Ce anotimp este prezentat in lectum cititd,/ascultate?
b) Care sunt 1unile de toamnd?
c) Ce se intdmpl5 in lumea viefuitoarelor?
d) Ce fructe qi legume de toamna cunoqti ?
e) Ce eveniment se petreOe in lumea copiilor?

2. Scrie pe spaliul punctat A, dacd informalia respectd confinutul textului, respectiv, F, dacd
informatia este greqitd. (A - adevdrat, F - fals)
....... in septembrie zilele cresc qi spre sfhrqitul iunii se fac deopotrivd cu noaptea.
....... Frunzele copacilor igi schimbd fala lor cea verde.
....... In octombrie parci s-a stins toatd viatp, din natur[.
....... Pe la inceputul lunii, pdsdrile se gdtesc de piecare.