Sunteți pe pagina 1din 10

Elena MU$EL, Cerasela POPA

A FOST ODATA C,I NICIODATA


Auxiliarul meu penfqu lecturi -
Fiqe de lecturd in cAte 2 ore!

Clasa a II-a

Coordonator: Georgiana GOGOESCU

ffi
Cadea Romaneasce
EDUCATIONAI,
@uPRmNIs
> AMINTIRI
Figa 1 in casa bunicilor (fragment), Ionel Teodoreanu
Figa 2 Cuore - inimi de copil. Profesorul nostru (fragment), Edmondo de Amicis .................. 11

> iNlelenctuNEA
Figa 3 Fructul cel mai valoros, poveste populari bulgari ,...,..................... 17
iugel,
Figa 4 Bunicul qi nepotul, Fra{ii Grimm ............................ 25

> DREPTATEA
Fiqa 5 Vrabia qi rAndunelele, Lev Tolstoi 32

> MINCIUNA
Fiqa 6 lapul gi garpele, dupi Petre Ispirescu 39

> TRISTETEA
Figa 7 Balada unui greier mic (fragment), George Topirceanu
Fiqa 8 Iarna, Nicolae Labig 52

> LEGENDE
Figa 9 Legenda bradului
Fiqa 10 Povestea zipezii, Apostol Culea 65

> FARMECULNATUR-tr
Figa 11 Rapsodii de primlvari (fragment), George Topirceanu
Fiqa 12 Delta Dundrii (text informativ 19

> COPI;.RIA
Fiqa 13 De-a baba oarba (fragment), Alexandru Vlahu{i 86

> RESPONSABILITATEA
Fiqa 14 Copiii din cring (fragment), Konstantin Uqinski 93

> nisrAlur,
Figa 14 Viziti (fragment), Ion Luca Caragiale 101
AMINTIRI
in casa bunicilor
(fragment)
Ionel Teodoreanu

OISGUTATI!
Impdrtdqiii-1e colegilor o intdmplare trditd la !ard, la bunici!

DESCATETT!
Descrieli, in c6teva propozifii, casa bunicilor, unde vd petreceti vacanlele!

TITLUL POVE$TII: ln casa bunicilor (ragment)


AUTORUL: Ionel Tbodoreanu
Toatd vara a fost la bunici. $i acum tot la bunici e. Dar qcoala care se indepdrtase pdnd la uitare
acum s-apropie din nou, cu fiecare zi a calendarului. Se dezmorlegte rdcoarea din umbrele ei si rdsare,
rdspdndindu-se la inceputul qi la capdtul zilei, cu miros de ciupercd qi de tufbnicd. Cerul e mai albasku,
dar nu ca cel de primdvar6 (albastru gi acela). Acesta parcd-gi aduce aminte de cel alt, cu zAmbet
ostenit Ei cu ingAndurare. Nepotul se uifA la toate cu un fel de rimas-bun. Acolo a fost vara lui.
De cite ori aude un greier, se opreqte gi-1 ascultd, ca Ei cum ar sta de vorb[ cu el. $i greierul
e o vorb6 de-a verii, rdmasd in ierburi, pdn6-n tArziu de toamnf,. Se duce la nucii de l6ngd zaplaztul
Ndnoaiei. Se duce la hambarul cu 1emne. Se duce la tufele de vie cu poami coame, fiagd, turceascd gi
timAioasd. Se duce la bucdtiria de varl a bunicilor, care e ridicatd numai de scAndurd vopsitd albastrd.
Acolo cu clocot dulce, fierb perjele albastre, din care bunica face povidli. Tot acolo a fbcut bunica
bulionul rog ca fesul turcului. Acolo are un foc pdrAitor de vreascuri gi surcele, d6nd fum albastru.
Albastru! Totul e albastru ca o evaporare in cer.
Ochii rdmdn mereu spre cer. Parcd cerul te priveEte ca cineva care pleacl qi nu spune nimic de
teamd sd nu pldngd. Nepotul simte ca Ei cum s-ar scobori cufere din pod qi s-ar face bagaje in jurul lui.
:_
In toamna e plecarea: in ceq in frunz6, in inimd. Inima nepotului pricepe frunza toamnei.
Ce cordbii !i s-au inecat? il intreabd bunica.
- Vine toamra, bun icd.
Ei, qi?
- Ei, iaca!
Vocabular
. z plaz - gard. imprejmuire
. hambar = grAnar, stivd
. poaml - soi. categorie
. perje : prune
. povidli : chiselip. gem. magiun
. evaporare : vaporizare, disparilie
@
1. Completeaza harta textului, lrntind, cont de cerinje.

HARTA TEXTULUI

PERSONAJELE LOCUT
UIIBE A8I I.OC AC]IUNEA

E:>

TIMPUT
CAI'IO SE PTIRECE ACIIUIITA Scrie trei aspecte ale venirii
toamnei!

Cum se uitd nepotul la tot ceJ inconjoar6? Spune-ti pdrerea despre ceea ce traielte / simte nepotul!

Ce se int6rnpli in bucdtdria de varl a bunicii?

Care era tristelea nepotului?

fu-,
1. Gdsegte un final fragmentului ,,in casa bunicilor"!

2. Dacd, pentru o clipd, ai fi b[iatul din poveste, spune in cdteva propozilii ce sim{i!

:I
3. Realizeazd un dialog intre tine qi nepot, prin care il aju(i sI-qi schimbe starea.

4. lmagineaz5-li cum arat[ b[iatul qi scrie cdteva rdnduri despre el.

.!

5. Realizeazi un desen inspirat de fragmentul citit.


8. Scrie corcct urmatoarele propozilii:

,,Ochi rdmin mereu spre cei'

,,$i greerul e o vorbd de-a veri, rdmasd dn ierburi..."

9. Scrie unjurnal aI unei zile de vard.

10. Alintd ctl.vinlele..


bunic ; greier ; foc
nepotul ; scandura ; inimd

I 1. Transform[ cuvintele dupd model:

aude -+ avzit pleacd --->

se indepdrtase ---+

se duce ---.'

fierbe ---+
Reflecteazd qi consemneazd in jurnalul tda de lecturd.

Profesor............ Data ..................


Titlul cir{ii / operei citite

Tema lecturii (Despre ce este vorba in tex| .......................

Ce mi-a plicut?

Ce am invltat?

Cum voi folosi ce am invitat?

Cum te-ai simfit?


'6'^tt.'- I ft;\
&r'{.J,-€--{l
l

APHECIEREA ''Lq
CADHULUI DIOACTIC

l't
AMINTIRI

Descoperd rdspunsul la urmdtoarca ghicitoare:


Teinva{ii sii cite;ti,
Sd scrii ;i sd socote;ti.
Munca sd o preluie;ti
De vrei bttn ;i drept sd cre;ti,
De-ascultali a sa povald,
Vd realizali in viald.

TITLUL POVE$Tllz Caore - inimd de copil. Profesorul nostru (fragment)


AUTORU L: Edmondo de Amicis
Marti, 18
De azi dimineaJi irni place qi profesorul nostru de acum. Pe cdnd intram in clasd, unde el se gi afla
pe catedri, gcolari de-ai 1ui, de acum un an, trecAnd pe la uqa clasei noastre, se opreau pulin, ca sd-l salute.
Bund ziua, domnule profesor!
Bund ziua, domnule Perboni!
Unii chiar intaLr, ii shingeau rndna gi fugeau repede. Se vede cl ei il iubesc Ai cl s-ar intoarce bucuros la dAnsul[...]
in timpul acesta, un bdiat, care std.tea la spatele lui, se ridicd qi a inceput sd se strAmbe la el. El se
intoarse fird de veste, biiatul se opri repede 9i-9i plecd ugor capul, a$teptandu-$i pedeapsa. profesorul
ii puse o mdni pe cap $i ii zise numai atit:
Si nu mai faci aga!
-Apoi se sui iar pe catedrd qi incepu sd dicteze. CAnd sfArqi de dictat, se uiti catva timp la noi {drd
a vorbi $i apoi ne zise incetinel cu glasul lui cel gros, dar blAnd: Ascultali, copii! O si petrecem un an
impreuni, si ne silim in toate chipurilc, ca sd-l petrecem bine. inv6{aji qi fi1i buni! Eu n-am familie!
Voi sunteli lamilia mea! Acum un an tr6ia incd biata mea mamd: a murit $i ea. Am rd.mas singur! Vd
am numai pe voi pe lumea aceastal Nu mai am altd dragoste, alt gAnd, decAt al vostru! Fiji voi copiii
mei! Eu vd iubesc; iubili-md qi voi pe mine! N-ag dori si m6 vid silit ca se pedepsesc nici micar pe
unul din voi. Ardtali-mi cd sunteli bdieli de inimd. $coala noastrl sd fie o farnilie; voi si fiJi mAngdierea
gi fala mea. Nu vd cer si-mi {hgiduili acestea prin vorbe; sunt sigur cA in inima voastr[ fiecare din voi
a $i rAspuns ,,da"; de aceea vd gi mullumesc!
Tocmai atunci intrd portarul, ca sI sune sfdrgitul orei. Ieqir[ cu tolii in linigte. Bliatul care se
strArnbase la spatele profesorului, se apropie de el qi ii zise cu sfial5:
Iertali-me, domnule profesor!
-
Profesorul il sArute pe frunte qi-i rdspunse:
Du-te, fatul meul
-
Vocabular:
. sfialI = timiditate, lipsd de indrlzneald
QEGOMANDAQE! Cite;te gi ,,[)omrnt'Trandafit, de Mihail Sadoveanu!
1. Dacd ai citit cu atenlie, rispunde la intrebirile formulate de tine:

Cine?

CAnd?

De ce?

C.e?

Unde?

Bifeazd cu X rdspunsul corespunzitor:

a) Profesorul se afla pe:

l-l coridor l-l catedrd

b) Dascdlul se simtea:

fericit l-l mdhnit l-l tu'tos

c) Domnul Perboni ii indemna pe elevi:

l-l sd invele qi sd fie buni I s6fie copiii lui ! sa il iubeascd

d) Portarul a intrat in clasd sd anunle:

o vizitl |-l sfhrgitul orei un accident

e) Biiatul care se strAmbase in spatele profesorului:

l-l pleacd degrabl in pauzd |-l rimdne in spatele ciasei l-l igi cere iertare

Gdsegte insuqiri pentru glasul dascdlului: