Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ
LA DISCIPLINA
CREŞTEREA PĂSĂRILOR
TEMĂ PROIECT
„ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE ANUALĂ
DE PRODUCŢIE DE 600000 CAPETE PUI BROILER”

Coordonatori:
Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
Conf. univ. dr. Răzvan RADU-RUSU

Student:CONDREA Paul-Ionuț

Iaşi
2019-2020

1
CUPRINS
Capitolul I
Memoriu justificativ.............................................................................................................................. 3
1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole..................................................3
1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei............................................................................................. 5
1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia............................................................................6

Capitolul II
Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie tineret părinţi (TP)...................................7
2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi.....................................................................................7
2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi......................................................................................7
2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări......................................................................................7
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii......................................................................................10
2.2.3. Calculul necesarului de furaje............................................................................................10
2.2.4. Calculul necesarului de apă............................................................................................... 15
2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice.............................................................15
2.2.6. Necesarul de energie......................................................................................................... 16
2.2.7. Calcule economice la sectorul de tineret părinți.................................................................17

Capitolul III
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie părinti adulţi (PA)................................20
3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi.....................................................................................20
3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi..............................................................20
3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări....................................................................................20
3.2.2. Calculul necesarului de construcţii.....................................................................................21
3.2.3. Calculul necesarului de furaje............................................................................................26
3.2.4. Calculul necesarului de apă.............................................................................................. 26
3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic.................................................................26
3.2.6. Necesarul de energie......................................................................................................... 27
3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi..................................................................27

Capitolul IV
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de incubaţie...................................................................29
4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie..................................................29
4.2. Calcule de dimensionare a staţiei de incubaţie.........................................................................29
4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări....................................................................................29
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie..............................................................29
4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică...........................................................................29
4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă.........................................................................31
4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie...........................................................................31

Capitolul V
Dimensionarea şi funcţionarea sectorului de producţie (pui broiler)............................................33
5.1. Elemente de calcul pentru puii broiler.......................................................................................33
5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne.....................................................33
5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler........................................................................................33
5.2.2. Calculul necesarului de construcţii.....................................................................................34
5.2.3. Calculul necesarului de furaje............................................................................................34
5.2.4. Calculul necesarului de apă.............................................................................................. 34
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice.............................................................38
5.2.6. Necesarul de energie......................................................................................................... 38
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină.......................................................40

Capitolul VI
Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole.......................................................................41

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI......................................................................................................... 42

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................
44

2
Capitolul I

Memoriu justificativ

1.1 Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei exploataţii agricole

Distanţa faţă de unităţile industriale şi faţă de locurile publice se stabilesc pe baza


Legii de protecţie a mediului nr.137/1992; distanţa faţă de drumuri trebuie să asigure o zona de
protecţie prevazută în Ordinul nr.76/1979 al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
şi anume de 22 m faţă de drumurile naţionale, 20 m faţă de cele judeţene şi 18 m faţă de
drumurile comunale.
De asemenea trebuie respectate şi o serie de legi sanitar-veterinare:
- OM 486/2001, supravegherea sanitar-veterinară a efectivelor;
- HG nr.415/2004 privind regimul de comecializare a oualor;
- O 206/447/86/2002 privind comercializarea cărnii de pasare.
1.3.Legislaţia naţională cu privire la înfiinţarea unei exploataţii agricole (avicole)
Art. 1. - Exploataţiile agricole sunt forme complexe de organizare a proprietaţii, prin care
se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un
sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi obţinerii eficiente de
produse agricole.
Art. 2. - Exploataţiile agricole pot fi formate din una sau mai multe proprietăţi de
terenuri, animale şi mijloace necesare procesului de producţie agricolă.
Art. 5. - (1) Dimensiunile minime pentru exploataţiile agricole comerciale sunt:
- Pentru sectorul animalier
- găini ouatoare 2000 de capete;
- păsări pentru carne 5000 de capete;
- alte specii de păsări 1000 de capete;
2) Exploataţiile agricole înfiinţate cu respectarea dimensiunilor minime, prevazute la
alin. (1), vor beneficia de facilităţi financiare, similare celor practicate în statele Uniunii
Europene

3
Sprijinul acordat exploataţiilor agricole
Art. 7. - Producatorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole,
dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea
de subvenţii pe produs, în scopul îmbunătăţirii eficientei economice, creşterii producţiei şi
indicilor de calitate ai produselor agricole.
Art. 8. - (1) Lista produselor agricole, fondurile şi sursele de finanţare se aprobă anual de
Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Padurilor, pentru plăţi directe,
acordate producatorilor agricoli organizaţi în exploataţii agricole, pe perioada unui an de
producţie.
(2) În înţelesul prezenţei ordonanţe de urgenţă, prin an de producţie se înţelege
perioada corespunzatoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse
agricole, numit şi an agricol.
Art. 9. - (1) Exploataţiile agricole pot beneficia de facilităţi financiare din
partea statului pentru investiţii privind cumpararea de tractoare, utilaje agricole, instalaţii pentru
irigat, construcţii de spaţii de producţie, de stocare, de protecţia mediului, construcţii de
adăposturi în zootehnie, sere, plantaţii de pomi, viţă de vie, hamei, căpşunerii etc.
(2) Fondurile şi sursele de finanţare, precum şi modul de acordare a facilităţilor
prevazute la alin. (1), care nu sunt reglementate expres prin acte normative speciale, se stabilesc
anual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului agricol.
Art. 10. - Exploataţiile agricole şi deţinatorii de depozite autorizate beneficiază de
ajutoare de depozitare pentru produse agricole, în condiţiile legii.
Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole
Art. 16. - Pentru stabilirea categoriilor de folosinţă se au în vedere:
a) reducerea dispersării categoriilor de folosinţă neeconomice situate în parcele mici, izolate,
intercalate;
b) corectarea amplasării neraţionale a unor categorii de folosinţă faţă de ansamblul elementelor
teritoriale, relief, centre de producţie, cai de comunicaţie, canale de desecare, canale de irigaţii;
c) creşterea suprafeţei categoriilor superioare de folosinţă, în special a celei arabile;
d) crearea unor suprafeţe compacte, pe fiecare categorie de folosinţă, de dimensiuni economice
în cadrul fiecarei exploataţii agricole;
e) punerea în valoare a terenurilor slab productive pentru agricultură;
f) corelarea permanentă a condiţiilor social-economice locale cu cele ecologice;
g) aplicarea rezultatelor cercetarii stiinţifice în domeniu.
Art. 19. - Organizarea terenului paşunilor constă în delimitarea unităţilor de
exploatare în funcţie de speciile de animale, numarul acestora, de relieful terenului, natura

4
lucrarilor de îmbunatăţiri funciare, sursele de apă, construcţiile utilitare aferente şi asigurarea
legăturilor funcţionale cu satele, comunele, oraşele şi centrele de colectare, prelucrare şi
valorificare a produselor.
Art. 20. - Stabilirea reţelei de drumuri agricole constă în amplasarea si
dimensionarea acesteia, pe baza legislaţiei în vigoare, ca o completare a reţelei de drumuri de
interes general, în funcţie de relieful terenului şi de lucrarile de îmbunatăţiri funciare, avându-
se în vedere asigurarea accesului la fiecare parcelă sau tarla al tractoarelor şi masinilor
agricole.
Art. 21. - (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosinţă
agricolă, şi stabilirea reţelei de drumuri agricole se întocmesc de instituţiile specializate de la
nivel central, judeţean şi local, împreuna cu consiliile locale şi consiliile judeţene, cu acordul
prealabil al proprietarilor.

1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei


În ierarhia producţiilor animaliere, din estimările efectuate de către oamenii de
ştiinţă şi de instituţiile specializate, se apreciază că produsele animaliere ( lapte, carne, ouă )
vor continua să deţină ponderea în alimentaţia umană. Datorită valorilor nutritive foarte
ridicate, carnea de pasăre reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor de hrana în
viaţa omului.
Producţia de carne de pasăre este în continuă creştere întrucât creşterea puilor
pentru carne reprezintă unul din cele mai eficiente sisteme pentru producerea pe scară largă a
cărnii de consum. Perioada de producţie este de 9-10 săptămâni din care 6-7 săptămâni pentru
creşterea puilor şi 3-4 săptămâni pentru lucrările de depopulare, populare şi decontaminare.
Carnea obţinută de la puii broiler de calitatea întâi conţine cca. 188 calorii /100g , cca.67,5 apă,
19,8 proteine, 11,5 lipide şi 1,2 substanţe minerale.
Carnea de pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de
origine animală, datorită atât calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care
se realizează faţă de alte alimente de origine animală. Valoarea alimentară a cărnii de pasăre
se datorează prezenţei în compoziţia ei chimică a principalelor grupe de substanţe necesare
vieţii: proteinele cu rol plastic şi lipidele cu rol energetic.
De asemenea oligoelementele şi vitaminele conţinute îi conferă remarcabile
proprietăţi nutriţionale şi organoleptice. Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de
pasăre este mai gustoasă şi în plus are sarcolema fibrelor musculare mai subţire, bobul mai fin
şi o cantitate mai redusă de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea de pasăre este superioară
cărnurilor provenite de la alte specii de animale domestice şi prin compoziţia ei chimică,

5
conţinând mai multe proteine şi în unele cazuri (la palmipedele îngrăşate) chiar mai multe
grăsimi de cea mai bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre se remarcă o participare
mai mare a acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie mai coborât (+33...+40ºC
la găină, faţă de +41...+49ºC
la taurine şi +44...+51ºC la ovine).De asemenea şi randamentul la sacrificare este superior
celui înregistrat la mamifere, de peste 80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5%
la ovine.

1.3 Amplasarea unității și caracteristicile acesteia

Întrucât carnea de pasăre posedă calităţi nutritive, dar şi datorită faptului că


într-o perioadă mai scurtă de timp (39-42 zile) se pot valorifica păsările, comparativ cu alte
categorii de animale, am luat decizia înfiinţării unei ferme avicole, bazată pe creşterea puilor
broiller.
Elaborarea acestui proiect are ca scop înfiinţarea unei unităţi avicole cu o
capacitate totala de 7 hale de producţie şi un efectiv de 600.000 capete pui broiler, hibridul
Ross. Complexul avicol, cunoscut sub denumirea comerciala “AviCondrea” va fi amplasat la
85 de km de orasul Iași. Unitatea va fi racordată la reţeaua energetică naţională şi la
distribuitorii de gaze naturale şi apă. Ferma va conţine 3 zone diferenţiate prin gradul de acces:
O zonă de liberă circulaţie, unde se găseşte magazia de furaje, magazia de materiale,
garaj, grup electrogen, cantina şi atelierul de reparaţii.
O zonă de circulaţie limitată, unde se găseşte filtrul sanitar şi magazia de
medicamente.
O zonă de maximă siguranţă, aceasta cuprinde staţia de incubaţie, fermele de tineret
părinţi pentru reproducţie şi fermele de pui broiler.
Capacitatea industrială existentă este dotată cu utilităţi, zone agricole extinse şi
sector terţiar în plină dezvoltare. Mediul natural este protejat, fără surse majore de poluare.

6
Capitolul II
Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie tineret părinţi (TP)

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi


1 Perioada de creştere 0-19 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere la sol (pe aşternut permanent)
4 Suprafaţa halei 200 m2
5 Densitatea la populare 7,2 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 4.1
1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂
8 Reforme tehnologice
2) la 19 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂
9 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă;
38,7 g cap/zi/mascul
Consum de hrană 21-3R (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă;
10
(3 tipuri) 73,1 g cap/zi/mascul
21-4R (18-19 săptămâni) consum: 88,3 g cap/zi/femelă;
92,3 g cap/zi/mascul
Consum de apă 0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi
11
(2 tipuri) 9-19 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi
12 Front de adăpare 1,5 cm/cap
0-5 săptămâni = 5 cm/cap
13 Front de furajare 6-10 săptămâni = 10 cm/cap
11-19 săptămâni = 15 cm/cap

2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Efectivul total tineret păsări la populare


Et = Necesar păsări adulte x (100+mortalitate+reforme)/100 = 4990 cap.
b) Efectivul de cocoşi la populare :
Ec = Efectiv la populare/10 = 4990/10 = 499 cocoşi la populare
c) Efectiv de puicuţe la populare :
Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =
4999-499 = 4500 puicuţe
d) Durata unei serii de creştere :
Ds.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar = 19 săpt. + 4 săpt. = 23 săpt.
e) Numărul anual de serii de creştere :
Na = Număr de săptămâni pe an:Durata unei serii de creştere = 52 : 23 =2.26

7
f) Mişcarea efectivelor de păsări
Anul Luna Săpt. Sector reproducţie Sector producţie - broileri
TP PA H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
48
49
2019 Decembrie 50
51
52
2020 1
2
Ianuarie 3
4
5
6
7
Februarie 8
9
10
11
Martie 12
13
14
15
Aprilie
16
17
18
19
20
Mai
21
22
23
Iunie 24
25

8
26
27
28
29
Iulie
30
31
32
33
August 34
35
36
37
Septembrie 38
39
40
41
42
Octombrie
43
44
45
46
47
Noiembrie
48
49
50
Decembrie 51
52
1
2
2021 Ianuarie 3
4
5

9
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii
a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 200 x 7.2 = 1440 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 4990 : 1440= 3 hale

2.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere


21-3R (0-3 săptămâni)
♀ 4500 x 21 zile x 28 g = 2646 kg/perioadă
♂ 499x 21 zile x 38.1 g = 360 kg/perioadă
21-3IR (4-17 săptămâni)
♀ 4500x 98 zile x58.2 g =25666 kg/perioadă
♂ 499 x 98 zile x 73.1 g = 3575 kg/perioadă
21-4R (18-29 săptămâni)
♀ 4500 x 14 zile x 88.3 g = 5563 kg/perioadă
♂ 499 x 14 zile x 92.3 g = 645 kg/perioadă
Subtotal 21-3 R = 3006 kg
Subtotal 21-3 IR = 29241 kg
Subtotal 21-4R = 6208 kg
Total: 3006 kg + 29241 kg + 6208 kg = 38455 kg

b) Necesarul anual de furaje


Na = kg x număr de serii
21-3R 3006 kg x 2.26 =6793.6 kg
21-3IR 29241 kg x 2.26 =66084.7 kg
21-4R 6208 kg x 2.26 = 14030kg
Total = 6793.6 kg + 66084.7 kg+ 14030 kg = 86908.38 kg

10
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor Ingredie % 2800 19 0,84 1,06 ≤4 1 0,65
EM PB M+C Liz CB Ca P nte EM PB M+C L CB Ca P
3315 9.0 0.39 0.25 2.2 0.01 0.27Porumb 58.00 1723 5.1 0.23 0.15 1.3 0.01 0.16
3135 43.0 1.27 2.70 7.4 0.30 0.69
Srot soia 44 35.00 1097 15.1 0.24 0.55 2.6 0.11 0.24
DL-
5280 58.7 99.00 - - - - 0.90 38 0.3 0.53 - - - -
metionina
4250 95.6 - 78.40 - - - L-Lizina 0.60 26 0.2 - 0.47 - - -
Creta
- - - - - 39.00 - 1.10 - - - - - 0.43 -
furajera
Fosfat
- - - - - 24.00 18.50 3.00 - - - - - 0.72 0.26
dicalcic
8500 - - - - - - Ulei soia 0.10 9 - - - - - -
Sare 0.30 - - - - - - -
Premix 1.00 - - - - - - -
TOTAL 100 2893 20.7 1 1.2 3.9 1.3 0.66
 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%
 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

11
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 4-17 săptămâni (21-3 IR)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor Ingredie % 2800 17 0,63 0,68 5,5 1 0,65
EM PB M+C Liz CB Ca P nte EM PB M+C L CB Ca P
3315 9.0 0.39 0.25 2.2 0.01 0.27Porumb 65.48 2171 5.9 0.26 0.16 4.0 0.01 0.18
3135 43.0 1.27 2.70 7.4 0.30 0.69
Srot soia 44 26.00 510 11.2 0.33 0.10 1.5 0.08 0.18
DL-
5280 58.7 99.00 - - - - 1.00 53 0.6 0.69 0.00 - - -
metionina
4250 95.6 - 78.40 - - - L-Lizina 1.00 43 1.0 - 0.68 - - -
Creta
- - - - - 39.00 - 1.10 - - - - - 0.43 -
furajera
Fosfat
- - - - - 24.00 18.50 3.00 - - - - - 0.72 0.56
dicalcic
8500 - - - - - - Ulei soia 1.22 104 - - - - - -
Sare 0.20 - - - - - - -
Premix 1.00 - - - - - - -
Total 100 2750 17.5 0.65 0.8 5.5 1.2 0.65

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

12
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 18-19 săptămâni (21-4 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor Ingredie % 2800 15-16 0,67 0,67 ≤5,5 3,0 0,70
EM PB M+C Liz CB Ca P nte EM PB M+C L CB Ca P
3315 9.0 0.39 0.25 2.2 0.01 0.27Porumb 65.48 2000 5.89 0.80 0.25 4.15 1 0.17
3135 43.0 1.27 2.70 7.4 0.30 0.69
Şrot soia 48 26 680 8.91 0.5 0.36 1.45 1.11 0,15
Grăsimi 4.3 100 - - - - - -
5280 58.7 99.00 - - - -
anim.
4250 95.6 - 78.40 - - - DL met. 0.25 - 1.5 - 0.25 - - -
- - - - - 39.00 - Lizină 0.25 - 0.23 0.2 - - - -
Cretă 1.3 - - - - - 0.51 -
- - - - - 24.00 18.50
furajeră
Fosfat 1.62 - - - - - 0.36 0.3
8500 - - - - - -
dicalcic
Sare 0.3 - - - - - - -
Premix 0.5 - - - - - - -
TOTAL 100 2780 16.53 0.60 0.87 5.5 2.8 0.65

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

13
Tabelul 5
Repartizarea nutreţurilor combinate la TP
Perioada de vârstă (săptămâni)
0-3 s(21-3R) 4-17s (21-3IR) 18-18s(21-4R)
Total
Reţeta S Consum zilnic (g/cap/zi)
(tone)
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
28 38.7 58.2 73.1 88.3 92.3
1 882 135.2 1017.2
2 882 135.2 1017.2
Ianuarie 3 882 135.2 1017.2
4 1833.3 255.3 2088.6
5 1833.3 255.3 2088.6
6 1833.3 255.3 2088.6
7 1833.3 255.3 2088.6
Februarie
8 1833.3 255.3 2088.6
9 1833.3 255.3 2088.6
10 1833.3 255.3 2088.6
11 1833.3 255.3 2088.6
Martie
12 1833.3 255.3 2088.6
13 1833.3 255.3 2088.6
14 1833.3 255.3 2088.6
15 1833.3 255.3 2088.6
Aprilie
16 1833.3 255.3 2088.6
17 1833.3 255.3 2088.6
18 2781.4 322.4 3103.8
19 2781.4 322.4 3103.8
Mai 20
21
22
23
24 882 135.2 1017.2
Iunie
25 882 135.2 1017.2
26 882 135.2 1017.2
27 1833.3 255.3 2088.6
28 1833.3 255.3 2088.6
Iulie 29 1833.3 255.3 2088.6
30 1833.3 255.3 2088.6
31 1833.3 255.3 2088.6
32 1833.3 255.3 2088.6
33 1833.3 255.3 2088.6
August
34 1833.3 255.3 2088.6
35 1833.3 255.3 2088.6
36 1833.3 255.3 2088.6
37 1833.3 255.3 2088.6
Septembrie
38 1833.3 255.3 2088.6
39 1833.3 255.3 2088.6

14
40 1833.3 255.3 2088.6
41 2781.4 322.4 3103.8
Octombrie 42 2781.4 322.4 3103.8
43
44
45
46
Noiembrie
47 882 135.2 1017.2
48 882 135.2 1017.2
49 882 135.2 1017.2
Decembrie
50 1833.3 255.3 2088.6
51 1833.3 255.3 2088.6
52 1833.3 255.3 2088.6

2.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere


Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic
0-8 săptămâni = 80 ml/cap
9-20 săptămâni = 180 ml/cap
0-8 săptămâni : 4999 cap x 56 zile x 0.08 l = 22675 l/perioadă
9-20 săptămâni : 4999 cap x 77 zile x 0.18 l = 69671 l/perioadă
Total apă/serie = 22675.1 l +69671 l = 92346 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:


Nanual apă adăp. = Consum pe serie x Număr de serii/an = 92346 l x 2.26 = 208702 l

c) Necesarul anual de apă/fermă


Nanual apă fermă = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
= 208702 x 115% = 240006

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5


cm/cap)
Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 4999 : 71 = 70.40 ≈ 70 adăpători

15
b) Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)
0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap
120 : 5 = 24 cap./hr.
6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap
120 : 10 = 12 cap./hr.
11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap
120: 15 = 8 cap./hr.
4999 : 24 = 208.29 hr.
4999 : 12 = 416.58 hr.
4999 : 8 = 624.88 hr.

c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(200 m2 x 10) : (60 x 5) = 6.66 ≈7 corpuri de iluminat

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)


200 m2 : 50 m2 = 4 ≈ 4 ventilatoare

e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)


Ne = 4999 (efectiv pui) : 500 pui = 9.99 ≈ 9 eleveuze

2.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat


Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an =
1169h x 7 x 0,06 KW x 2.26 = 1109 Kw/hală/an

b) Necesar de energie electrică pentru încălzire


Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr
serii de creştere/an = 560 h x 2,16 KW x 9 x2.26 = 24603. 3 Kw/hală/an

c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie


Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală
x număr serii creştere/an = 840 h x 3 KW x 4 x 2.26 = 22780.8 Kw/hală/an
16
d) Necesarul total de energie electrică
N.t. = N.t./hală/an * nr. hale = (1109 Kw + 24603.3 Kw + 22780.8 Kw) * 3 =
145479.3 ≈ 145479 Kw/an

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP

a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP


Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
M 25 1.26 31.5
Februarie S8
F 202 0.87 175.74
M 10 2.9 29
Mai S19
F 90 2.3 207
M 25 1.26 31.5
August S8
F 202 0.87 175.74
M 10 2.9 29
Noiembrie S19
F 90 2.3 207
Total 886.48

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi


(TP)
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
*RON realizate RON
(cap) (kg)
Februarie 227 207.18 5 1035.9
Mai 100 236 5 1180
August 227 207.18 5 1035.9
Noiembrie 100 236 5 1180
Total 886.48 20 4431.8
*preţ pe kg viu = 5 lei

17
c) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi
Păsări livrate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
M 387 2.9 1122.3
Mai 19
F 3874 2.3 8910.2
M 387 2.9 1122.3
Noiembrie 19
F 3874 2.3 8910.2
Total 20.065

d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de reproducţie


Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna livrate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Mai 387 10062 9 90.558
Noiembrie 387 10062 9 90.558
Total 181.116
*preţ pe kg viu păsări de reproducție = 9 lei

e) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 3 RON/pui x număr serii = 4999 cap 3
xRON/pui x 2.26 serii/an = 33893 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 3 RON/m3 = 240006 x 3 RON/m3 = 720 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,5 RON/Kw =145479 Kw x 0.5 RON/Kw
= 72739.5 RON
 Furaje
21-3R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-3IR necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-4R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-3R: 6793.6 x 2,3 RON = 15625.3 RON
21-3IR: 66084.7 x 2,2 RON = 145386 RON
21-4R: 6208 x 2,1 RON = 13036.8 RON
TOTAL: =174.048,1 RON

 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul


biologic)
18
6,5% x 33893 = 2203 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 33893 =1016.8 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 33893 = 2203 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 33893 = 847.3 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă*3 hale + ½ normă electromecanic = 3.5 angajați/an
angajați x 2500 RON (salariu) x 12 luni = 105000 RON

Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi


RON
1. Cheltuieli totale de producţie 516574.8
1.1. Cheltuieli directe totale 430479
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 142800
- salarii 105000
- impozit pe salarii (16%) 16800
CAS + alte impozite (20%) 21000
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 287679
- furaje 174048.1
- material biologic 33893
- alte consumuri 79729.6
- energie electrică 72739.5
- apă 720
- medicamente + materiale sanitare 2203
- materiale + piese de schimb 1016.8
- transport 2203
- alte cheltuieli + servicii 847.3
1.2. Cheltuieli indirecte totale 86095.8
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 34438.32
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 51547.48
2. Venituri totale 185547.8
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 4431.8
2.2. Valoarea producţiei de bază (livrare la terţi) 181.116

19
Capitolul IIi
Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie părinţi adulți (PA)

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi


1 Perioada de creştere 20-64 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 200 m2
5 Densitatea la populare 6,5 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 3,8
8 Reforme tehnologice la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂
Producţia de ouă bune de
9 97,4%
incubat
11 Producţia medie de ouă 192 ouă
Gunoi rezultat la
12 De 9 ori necesarul de aşternut
sfârşitul serii
13 Necesarul de aşternut 20 Kg/m2
21-4R (20-24 săptămâni) consum: 127 g cap/zi/femelă;
Consum de hrană 162 g cap/zi/mascul
14
(2 tipuri) 21-7R (25-64 săptămâni) consum: 210 g cap/zi/femelă şi
mascul
Consum de apă 20-26 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi
15
(2 tipuri) 27-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi
16 Front de adăpare 2,5 cm/cap
17 Număr de cuibare un cuibar la 4 capete
13 Front de furajare 15 cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi


3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări
a) Necesar de ouă pentru incubaţie
Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 619195 x 100 /88,7 =
698078 ouă
b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie
Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru incubat =
698078 x 100 : 97,4 = 719712 ouă
c) Efectiv mediu de găini
E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină =719712 / 192
= 3732 găini
d) Efectiv de găini la populare
E.g.p. = Efectivul mediu de găini x (100+mortalităţi părinţi adulţi) / 100
= 3732 x (100+ 3,8 )/100 = 3874 găini

20
e) Necesarul de cocoşi la populare
N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 = 3874 : 10 = 387 cap.
f) Efectivul total de reproducţie la populare (pe serie)
E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 3874 +387 =
4261cap.
g) Serii anuale de creştere
S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) = 1,08

3.2.2. Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 200 m2 x 6,5 = 1300 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 4261 /1300 ≈ 3,27 = 3
hale

3.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
21-4R (20-24 săptămâni)
21-7R (25-64 săptămâni)
Reţeta 21-4R
Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele = 3874 ♀
x 35 zile x 0,127 kg/cap =17217 kg/perioadă
Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi = 387 ♂
x 35 zile x 0,162 kg/cap = 2195 kg/perioadă
Total: 17217 kg + 2195 kg =19412 kg/perioadă
Reţeta 21-7R
Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic = 4261
x 280 x 0,21 kg/cap = 250546 kg/perioadă
Consumul total de furaje/serie : 19412 kg +250546 kg =269958 kg/serie
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x număr de serii
21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 19412 kg x 1,08 serii =
20964,96 kg
21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 250546 kg x 1,08 serii =
270589 kg
Total =20964,96 kg +270589, 68 kg = 291554,64 kg

21
Tabelul ......
Repartizarea nutreţurilor combinate pentru sectorul
de păsări adulte de reproducţie/serie de creştere
Reţetă
20-24 (21-4R) 25-64 (21-7R)
Perioada de ♀ ♂ ♀ ♂ Total
Săptămâna
vârstă Consum: Consum: Consum: Consum: (tone)
127 162 210 210
g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi
Ianuarie 1 (tone) 813.54 81.27 894.81
2 813.54 81.27 894.81
3 813.54 81.27 894.81
4 813.54 81.27 894.81
5 813.54 81.27 894.81
Februarie 6 813.54 81.27 894.81
7 813.54 81.27 894.81
8 813.54 81.27 894.81
9 813.54 81.27 894.81
Martie 10 813.54 81.27 894.81
11 813.54 81.27 894.81
12 813.54 81.27 894.81
13 813.54 81.27 894.81
Aprilie 14 813.54 81.27 894.81
15 813.54 81.27 894.81
16
17
Mai 18
19
20 491.998 62.69 554.96
21 491.998 62.69 554.96
22 491.998 62.69 554.96
Iunie 23 491.998 62.69 554.96
24 491.998 62.69 554.96
25 813.54 81.27 894.81
26 813.54 81.27 894.81
Iulie 27 813.54 81.27 894.81
28 813.54 81.27 894.81
29 813.54 81.27 894.81
30 813.54 81.27 894.81
31 813.54 81.27 894.81
August 32 813.54 81.27 894.81
33 813.54 81.27 894.81
34 813.54 81.27 894.81
35 813.54 81.27 894.81
Septembrie 36 813.54 81.27 894.81
37 813.54 81.27 894.81
38 813.54 81.27 894.81
39 813.54 81.27 894.81

22
Octombrie 40 813.54 81.27 894.81
41 813.54 81.27 894.81
42 813.54 81.27 894.81
43 813.54 81.27 894.81
44 813.54 81.27 894.81
Noiembrie 45 813.54 81.27 894.81
46 813.54 81.27 894.81
47 813.54 81.27 894.81
48 813.54 81.27 894.81
Decembrie 49 813.54 81.27 894.81
50 813.54 81.27 894.81
51 813.54 81.27 894.81
52 813.54 81.27 894.81
Total 41251.61

23
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor Ingredie % 2800 15-16 0,67 0,67 ≤5,5 3,0 0,70
EM PB M+C Liz CB Ca P nte EM PB M+C L CB Ca P
2745 9,2 0,35 0,41 4,8 0,05 0,36 Orz 70 2059 6,9 0,21 0,36 2,6 0,937 0,27
2440 45,8 1,37 2,91 5,6 0,3 0,69 Șrot de soia 23 440 8,24 0,53 0,24 1,0 0,574 0,124
48
9250 - - - - - - Grăsimi 3.5 278 - - - - - -
vegetale
Cretă 2.80 - - - - - 2,11 -
furajeră
Sare 0.2 - - - - - - -
Premix 1.0 - - - - - - -

TOTAL 100 2777 15.1 0.74 0.70 5.5 2,85 0,55

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

24
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor Ingredie % 2800 14-15 0,62 0,65 ≤5,5 3,2 0,70
EM PB M+C Liz CB Ca P nte EM PB M+C L CB Ca P
2745 9.2 0.35 0.41 4.8 0.05 0.36 Orz 68 2059 6.9 0.21 0.32 2.6 2.03 0.47
2440 45.8 1.37 2.91 5.6 0.3 0.69 Șrot de soia 25 440 8.2 0.5 0.24 1.0 1.0 0.22
48
9250 - - - - - - Grăsimi 3.5 278 - - - - - -
vegetale
Cretă 2.80 - - - - - 0.20 -
furajeră
Sare 0.2 - - - - - - -
Premix 1.0 - - - - - - -

TOTAL 100 2759 15 0.7 0.56 4.6 3.23 0.59

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

25
3.2.4. Calculul necesarului de apă
a) Necesarul de apă de adăpare/serie
Napă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =
4621 cap. x 49 zile x 0,21 l/cap/zi =43845,69 l
Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 4262 x 266 x 0,43 l/cap/zi
= 487373,18 l
Total apă/serie =43845,69 l + 487373,18 l = 531218,87 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:


Nanual apă adăpare= Consum total/serie x Număr de serii/an = 531218,87 l x 1,08 =573716,4 l
c) Necesarul anual de apă/fermă
Naanual apă fermă = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de adăpare)
573716,4 l x 115% = 659773,9 l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5


cm/cap)
106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)
Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 4261: 42 ≈ 102 adăpători
circulare

b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la femele


şi 18 cm/cap la masculi
120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare
120 cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare
3874 femele : 8 = 484 hrănitori
387 masculi : 7 = 55 hrănitori
c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(200 cm x 10) : (60 x 5) ≈ 6,66 = 7 corpuri de iluminat
d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)
Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 200 m2 : 50 m2 = 4 ventilatoare
e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)
Nc = efectiv găini : 4 = 3874 : 4 ≈ 969 cuibare
3.2.6. Necesarul de energie
a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 7 x 0,06 =
1887,66Kw/hală/serie
Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an

26
Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii X nr. hale = 1887,66 Kw x 1,08 x 3 =
6116,02 Kw/an
b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere ventilator
(Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 3 hale x 1848 ore/serie de
creştere x 3 Kw/oră x 4 ventilatoare x 1,08 serii = 71850,24 Kw
c) Necesarul total de energie electrică
Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru ventilaţie
= 6226,02 Kw + 71850,24 Kw = 77966,24 Kw/an

3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi


a) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi
(la 64 săptămâni)
Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♀ 3711 3,2 11875,2
Aprilie 15 64
♂ 332 5,3 1759,6

Total 4043 8,5 13634,8

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de


reproducţie reformate
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Aprilie 15 3711♀ 11875,2 5 59376
332 ♂ 1759,6 5 8798
Total 13634,8 10 68174
Preț/kg viu păsări reformă = 5 lei

c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):


nr. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 79712 buc x 1,1 RON/ou= 791683,2 RON

d) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 3874 cap x 2,3
kg/cap x 9 RON = 80191,8 RON
= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 387 cap x 2,9
kg/cap x 9 RON = 10100,7 RON
TOTAL = 80191,8 + 10100 = 90292,5 RON
 Furaje
21-4R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-7R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-4R: 20964,96 x 2,1 RON = 44026,4 RON
21-7R: 270589,68 x 2,3 RON = 622356,3 RON
TOTAL: 44026,4 RON + 622356,3 RON kg = 666382,7 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 3 RON/m3 =660 x 3 RON/m3 = 1980 RON
 Energie electrică

27
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,5 RON/Kw = 77966,26 Kw x 0,29 RON/Kw =
38983,13 RON

 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul


biologic)
6,5% x 90292,5 = 5868,98 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 90292,5= 2708,8 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 90292,5 = 5868,98 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 90292,5 = 2257,3 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 2,5 angajați/an
2,5 angajați x 2500 RON (salariu) x 12 luni = 75000 RON
Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi
RON
1. Cheltuieli totale de producţie 1.125.684,88
1.1. Cheltuieli directe totale 945.325,38
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 112.000
- salarii 75.000
- impozit pe salarii (16%) 12.000
CAS + alte impozite (20%) 15.000
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 853.319,38
- furaje 66.382,7
- material biologic 90.292,5
- alte consumuri 33.122,38
- energie electrică 77.966,29
- apă 1.980
- medicamente + materiale sanitare 5.868,98
- materiale + piese de schimb 2.708,8
- transport 5.869,01
- alte cheltuieli + servicii 2.257,3
1.2. Cheltuieli indirecte totale 180.359,5
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 72.143,8
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 1.082.215,7
2. Venituri totale 870.765,04
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 68.174
2.2. Subvenţie (0,8 RON/kg) 10.907,84
2.3. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) 791.684,2

28
Capitolul IV
Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie


1. Proporţia ouălor bune de incubat 97,4%
2. Procentul de ecloziune 88.7
3. Intensitatea medie de ouat 90.6
4. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 7 zile
5. Durata dezvoltării embrionare 21,5 zile
6. Capacitatea combină de incubaţie 3000 ouă/serie
7. Consum electric al aparatului 3 KW/oră

4.2. Calcule de dimensionare

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Necesarul de ouă pentru incubaţie
No.i. = Necesarul de pui broiler la populare x 100 : % ecloziune = ( 619195 x 100):
88.7 %= 698077ouă
b) Necesarul de ouă bune de incubat
No.b.i. = Necesar ouă pentru incubaţie x 100 : % ouă bune de incubat = ( 698077 x
100) : 97.4 = 716711 ouă
c) Producţia zilnică de ouă
Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (3874 x 90.6 ) :
100 = 3510 ouă
d) Producţia de ouă pe 7 zile
Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 3510 x 7 = 24570 ouă
e) Producţia de ouă/an
Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 24570 x 52 = 1277640 ouă
e) Ouă disponibile pentru comercializare
Od = Producţia de ouă/an - Necesarul de ouă bune pentru incubat = 1277640 –
716711= 560929 ouă

4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie


A.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare
= ( 24570 : 3000 ouă) x 4 serii lunare = 32.76 ≈ 33 aparate
4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică

Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar =
6.5 serii x 516 ore x 33 aparate x 3 Kw/oră = 332046 KW
(*21.5 zile dezvoltare embrionară x 24 ore = 516 ore)

29
4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

Plan de producţie în staţia de incubaţie


Încărcare incubatoare Transfer la eclozionat Încheiere ecloziune
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
XII 10 12429 12429 XII 28 12429 XII 30 11039 11039
XII 17 12429 12429 12429 I 4 12429 12429 I 6 11039
XII 24 12429 12429 12429 I 11 12429 12429 I 13 11039
XII 31 12429 12429 12429 I 18 12429 12429 I 20 11039
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
1 12429 I 7 12429 I 25 12429 I 27 11039
1 12429 I 14 12429 II 1 12429 II 3 11039
1 12429 I 21 12429 II 8 12429 II 10 11039
1 12429 I 28 12429 II 15 12429 II 17 11039
1 12429 II 4 12429 II 22 12429 II 24 11039
1 12429 II 11 12429 III 1 12429 III 3 11039
1 12429 II 18 12429 III 8 12429 III 10 11039
1 12429 II 25 12429 III 15 12429 III 17 11039
1 12429 III 4 12429 III 22 12429 III 24 11039
1 12429 III 11 12429 III 29 12429 III 31 11039
1 12429 III 18 12429 IV 5 12429 IV 7 11039
1 12429 III 25 12429 IV 12 12429 IV 14 11039
1 12429 IV 1 12429 IV 19 12429 IV 20 11039
1 12429 IV 8 12429 IV 26 12429 IV 28 11039
1 12429 IV 15 12429 V 3 12429 V 5 11039
1 12429 IV 22 12429 V 10 12429 V 12 11039
1 12429 IV 29 12429 V 17 12429 V 19 11039
1 12429 V 6 12429 V 24 12429 V 26 11039
1 12429 V 13 12429 V 31 12429 VI 2 11039
1 12429 V 20 12429 VI 7 12429 VI 9 11039
1 12429 V 27 12429 VI 14 12429 VI 16 11039
1 12429 VI 3 12429 VI 21 12429 VI 23 11039
1 12429 VI 10 12429 VI 28 12429 VII 30 11039
1 12429 VI 17 12429 VII 5 12429 VII 7 11039
1 12429 VI 24 12429 VII 12 12429 VII 14 11039
1 12429 VII 1 12429 VII 19 12429 VII 21 11039
1 12429 VII 8 12429 VII 26 12429 VII 28 11039
1 12429 VII 15 12429 VIII 2 12429 VIII 4 11039
1 12429 VII 22 12429 VIII 9 12429 VIII 11 11039
1 12429 VII 29 12429 VIII 16 12429 VIII 18 11039
1 12429 VIII 5 12429 VIII 23 12429 VIII 25 11039
1 12429 VIII 12 12429 VIII 30 12429 IX 1 11039
1 12429 VIII 19 12429 IX 6 12429 IX 8 11039
1 12429 VIII 26 12429 IX 13 12429 IX 15 11039
1 12429 IX 2 12429 IX 20 12429 IX 22 11039
1 12429 IX 9 12429 IX 27 12429 IX 29 11039
1 12429 IX 16 12429 X 4 12429 X 4 11039
1 12429 IX 23 12429 X 11 12429 X 13 11039
1 12429 IX 30 12429 X 18 12429 X 20 11039
1 12429 X 7 12429 X 25 12429 X 27 11039
1 12429 X 14 12429 XI 1 12429 XI 3 11039
1 12429 X 21 12429 XI 18 12429 XI 20 11039
1 12429 X 28 12429 XI 15 12429 XI 17 11039

30
1 12429 XI 4 12429 XI 22 12429 XI 24 11039
1 12429 XI 11 12429 XI 29 12429 XII 1 11039
1 12429 XI 18 12429 XII 6 12429 XII 8 11039
1 12429 XI 25 12429 XII 13 12429 XII 15 11039
1 12429 XII 2 12429 XII 20 12429 XII 22 11039
1 12429 XII 9 12429 XII 27 12429 XII 29 11039
TOTAL

4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie


a) Cheltuieli efectuate
Ouă de incubaţie (material biologic)
ChO.I. = Ouă bune pt. incubaţie x Preţ/ou = 716711 x 1,1 RON = 788382 RON
Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,5 RON/Kw = 332046 KW x 0,29
RON/Kw = 96293RON
Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu
materialul biologic)
6,5% x 788382 = 51245 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul
biologic)
3% x 788382 = 23652 RON
Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 788382 = 51245 RON
Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu
materialul biologic)
2,5% x 788382 = 19710 RON
Cheltuieli cu personalul
(1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni =2 angajați x
2500 RON x 12 luni = 60000 RON

b) Venituri realizate:
Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei
Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 560929 x 0,5 RON = 280465
RON
Venituri din producţia de pui broiler de o zi
Pui de o zi livraţi x 3 RON/cap = 619195 X 3 RON = 1.857.585 RON

31
Bilanţul economic la staţia de incubaţie

1 Cheltuieli totale de producţie 1.329.102


1.1. Cheltuieli directe totale 1.107.585
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 81.000
- salarii 60.000
- impozit pe salarii (16%) 9.600
CAS + alte impozite (20%) 12.000
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 1.026.585
- material biologic 788.382
- alte consumuri 238.203
- energie electrică 96.293
- medicamente + materiale sanitare 51.245
- materiale + piese de schimb 19.710
- transport 51.245
- alte cheltuieli + servicii 19.710
1.2. Cheltuieli indirecte totale 221.517
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 88.606,8
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 132.910,2
2. Venituri totale 2.138.050
2.1. Valoarea producţiei secundare 280.465
(ouă improprii incubației)
2.2. Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 1.857.585

32
Capitolul V
Dimensionarea şi funcţionarea sectorului de producţie (pui broiler)

5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler


1 Perioada de creştere 0-42 zile (6 săptămâni)
2 Durata vidului sanitar 2 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 800 m2
5 Densitatea la populare 17 cap/m2
6 Mortalitate 3,1
7 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/
Consum de hrană
8 Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/
(3 tipuri)
Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/
Consum de apă 0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi
9
(2 tipuri) 5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi
Front de adăpare
O adăpătoare/55 capete
10 - adăpători vacumatice + circulare
Ø=106 cm ; 2 cm/cap
- front de adăpare
Front de furajare
11 - tăviţe de furajare 1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap
- hrănitori circulare
12 Greutatea medie la livrare (kg) 2,72

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne


5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler
a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)
N.p. = Pui broiler pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului =
600000 pui x 100) : 96,6= 619195 pui
b) Durata seriei de creştere
D.s. = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) = 6+2= 8
săptămâni
c) Serii anuale de creştere
S.a.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52
săptămâni/an : 8 săptămâni/serie = 6,5 serii/an
d) Număr de pui pe serie de creştere
N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 619195 pui :
6,5 serii = 95260 pui/serie de creştere

33
5.2.2. Calculul necesarului de construcţii
a) Capacitatea de cazare a unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 800 m2 x 17 cap/m2 =13600 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale =95260 / 13600 cap. = 7 ≈
7 hale

5.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
N.f. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr. zile
Demaraj = 95260 cap x 0,033 kg/cap/zi x 14 zile= 44010,1kg
Creştere = 95260 cap x 0,100 kg/cap/zi x 18 zile= 133364 kg
Finisare = 95260 cap x 0,165. kg/cap/zi x 10 zile= 22005 kg
b) Consumul total de furaje pe serie
Total: 44010,1 kg (demaraj) +13364 kg (creştere)+220051 kg (finisare)= 397424,6 kg
c) Necesarul anual de furaje
Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an
Demaraj = 44010,1 kg x 6,5 serii/an = 286065,7 kg
Creştere =13364 kg x 6,5 serii/an = 866866 kg
Finisare = 220051 kg x 6,5 serii/an = 1430331,5 kg
d) Consumul total de furaje pe an
Total=286065,7kg(demaraj)+866866kg (creştere)+1430331,5kg (finisare)=
2583263,2 kg

5.2.4. Calculul necesarului de apă


a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere
Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic =
0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap
5-6 săptămâni = 0,1 l/cap
0-4 săptămâni : 95260cap x 28 zile x 0,05 l = 133364 l/perioadă
5-6 săptămâni : 95260 cap x 28 zile x 0,1 l = 266728 l/perioadă
b) Consum total de apă/serie
Total apă/serie = 133364 l (0-4 săpt)+ 266728 l (5-6 săpt) = 400092 l/serie
c) Necesarul anual de apă pentru adăpare:
Nanual apă adăpare =Consum pe serie x Număr de serii/an= 400092l x6,5serii =2600598 l/an
d) Necesarul anual de apă/fermă
Nanual apă fermă = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
= 400092 x 115% = 460105,8 l

34
Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj – 21-1 - pui broiler (0-14 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3000 23 1,08 1,44 ≤3,5 1 0,7
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3315 9.0 0.39 0.25 2.2 0.01 0.27 Porumb 49.48 1640 4.5 0.19 0.12 1.1 0.13
3135 43.0 1.27 2.70 7.4 0.30 0.69 Srot soia 44 45.00 1411 19.4 0.57 1.22 3.3 0.14 0.31
DL-
5280 58.7 99.00 - - - - 0.12 6 0.1 0.12 - - - -
metionina
4250 95.6 - 78.40 - - - L-Lizina 0.35 15 0.3 - 0.27 - - -
Creta
- - - - - 39 - 0.65 - - - - - 0.25 -
furajera
Fosfat
- - - - - 24 18.50 2.30 - - - - - 0.55 0.43
dicalcic
8500 - - - - - - Ulei soia 0.90 77 - - - - - -
Sare 0.20 - - - - - - -
Premix 1.00 - - - - - - -
Total 100 3149 24.21 0.88 1.6 4.4 0.9 0.87

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

35
Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – 21-2 - pui broiler (15-32 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3100 21,5 0,99 1,29 ≤4 0,9 0,68
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3315 9.0 0.39 0.25 2.2 0.01 0.27 Porumb 55.00 1823 5.0 0.21 0.14 1.2 0.01 0.15
3135 43.0 1.27 2.70 7.4 0.30 0.69
Srot soia 44 40.00 1254 17.2 0.51 1.08 3.0 0.12 0.28
DL-
5280 58.7 99.00 - - - - 0.12 6 0.1 0.12 - - - -
metionina
4250 95.6 - 78.40 - - - L-Lizina 0.35 15 0.3 - 0.27 - - -
Creta
- - - - - 39.00 - 0.56 - - - - - 0.22 -
furajera
Fosfat
- - - - - 24.00 18.50 1.77 - - - - - 0.42 0.33
dicalcic
8500 - - - - - - Ulei soia 1.00 85 - - - - - -
Sare 0.20 - - - - - - -
Premix 1.00 - - - - - - -
Total 100 3183 22.56 0.84 1.5 4.2 0.8 0.75

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

36
Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – 21-2F - pui broiler (33-42 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3200 20 0,94 1,19 ≤4,5 0,85 0,66
EM PB M+C Liz CB Ca P EM PB M+C L CB Ca P
3315 9.0 0.39 0.25 2.2 0.01 0.27Porumb 57.00 1890 5.1 0.22 0.14 1.3 0.01 0.15
3135 43.0 1.27 2.70 7.4 0.30 0.69
Srot soia 44 36.00 1129 15.5 0.46 0.97 2.7 0.11 0.25
DL-
5280 58.7 99.00 - - - - 0.12 6 0.1 0.12 - - - -
metionina
4250 95.6 - 78.40 - - - L-Lizina 0.35 15 0.3 - 0.27 - - -
Creta
- - - - - 39.00 - 0.56 - - - - - 0.22 -
furajera
Fosfat
- - - - - 24.00 18.50 1.77 - - - - - 0.42 0.33
dicalcic
8500 - - - - - - Ulei soia 3.00 255 - - - - - -
Sare 0.20 - - - - - - -
Premix 1.00 - - - - - - -
Total 100 3294 21.02 0.80 1.4 3.9 0.8 0.73

 în structura tuturor rețetelor se vor include premix vitamino-mineral 1% și sare 0,3%


 nu ne interesează costul rețetei, întrucât am luat un cost unic pentru toți, ne interesează optimizarea din punct de vedere nutrițional.

37
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice
a) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete)
A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap =13600 : 55 = 247 ≈ adăpători
b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete)
T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 13600 : 55 = 247 tăviţe
c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm, front adăpare = 2 cm/cap)
Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2
=53cap./adăpătoare
Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 13600 : 53 =256,6 ≈ 257 adăpători circulare
d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)
Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap =
24vcap./hrănitoare
H.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = 13600 : 24 = 566,6≈ 567hrănitori circulare
e) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (800 m2 x 10) : (60 x


4) = 33,4 ≈ 33 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie)

5.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = 672 x 33 x 0,06 = 1330,56
Kw/hală
b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere
Ce.e. = Consum energie/hală x Număr hale = 1330,56 Kw x 7 hale = 9314,2Kw/serie
c) Consum energie pentru iluminat/an
Ce.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = 9314,2 x 6,5= 60542,3 Kw/an
d) Necesar de energie electrică pentru încălzire
Nr. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = 19,4 ≈ 19 eleveuze
Ne.î. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x
Număr de eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = 7 hale x 336 ore x 2,16 Kw x
20 x 6,5 serii = 660441,6 Kw/ an
e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr.
hale X număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 7 hale x 6,5serii =
232050 Kw/an
f) Necesarul total de energie electrică
Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) = 660441,6
+ 60542,3 + 232050 = 953033,9 KW/an

38
Venituri realizate
a) Venituri din livrarea puilor broiler la abator
Vl.p.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu =1632000kg x 7,5 RON/Kg =
12240000 RON
b) Subvenţie
S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0,75 RON x 1632000Kg = 1224000 RON

c) Venituri totale realizate în sectorul de producţie


Vt = Venituri din livrarea puilor broiler la abator + Subvenţie =
= 1240000 RON + 1224000 RON = 13464000 RON

Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Număr pui populați/an x Preţ pui de o zi = 619195 x 3 RON = 1857585 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = 460105,81 x 3 RON/m3 =
1380317,43 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,5 RON/Kw = 953033,9 Kw x 0,5
RON/Kw = 476517 RON
 Furaje
Starter: kg/an x Preţ furaj = 286065,7 kg x 2,6 RON = 743769 RON
Creştere: kg/an x Preţ furaj =866866 kg x 2,5 RON = 2167165 RON
Finisare: kg/an x Preţ furaj = 1430331,5 kg x 2,3 RON = 3289762,5 RON
Total = 743769+ 2167165 +3289762,5 = 6200696,5 RON

 Personal
Număr angajați x salariu x Număr luni/an = 9 angajați x 2500 RON x 12 luni/an =
270000 RON
Număr angajați = 1 inginer (2 norme de muncitor) + 1 muncitor pe hală * nr. hale

 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul


biologic) = 6,5% x 1857585 RON = 120743 RON

39
 Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 1857585
RON =120743RON
 Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) =
2,5% x 1857585 RON = 46439,6 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) =
3% x 1857585 RON = 55727,6RON

Bilanţul economic la sectorul pui de carne


Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1 Cheltuieli totale de producţie =r2+r17 12.751.162,9
2 Cheltuieli directe totale =r3+r7 10.625.969,13
3 Cheltuieli totale cu forţa de muncă =r4+r5+r6 367.200
4 - salarii 270.000
5 - impozit pe salarii (16%) =0,16 X r4 43.200
6 CAS + alte impozite (20%) =0,2 X r4 54.000
7 Cheltuieli totale materiale =r8+r9+r10 10.258.769,13

8 - furaje 6.200.696,5
9 - material biologic 1.857.585
10 - alte consumuri =r11+r12+r13 2.200.487,63
+r14+r15+r16
11 * energie electrică 476.517
12 * apă 1.380.317,43
13 * medicamente + materiale sanitare 120.743
14 * materiale + piese de schimb 55.727,6
15 * transport 120.743
16 * alte cheltuieli + servicii 46.439,6
17 Cheltuieli indirecte totale =r18+r19 2.125.193,8
18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe 0,08 Xr2 850.077,5
totale)
19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe 0,12 Xr2 1.275.116,3
totale)
20 Venituri totale (vânzare la abator + subvenție) 13.464.000

40
Capitolul VI

Calculul eficienţei economice


a exploataţiei avicole
Tabelul
Venituri şi cheltuieli totale
1. Venituri totale (RON) 16.658.362,84
1.1. Venituri la tineret părinţi 185.547,8
1.2. Venituri la părinţi adulţi 870.765,04
1.3. Venituri la incubaţie 2.138.050
1.4. Venituri la puii broiler 13.464.000

2. Cheltuieli totale de producţie (RON) 15.722.524.58


2.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 516.574.8
2.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 1.125.684,88
2.3 Cheltuieli totale la incubaţie 1.329.102
2.4 Cheltuieli totale la puii broiler 12.751.162.9

3. Profit (1-2) (RON) 935.838,29

4. Rata profitului (3/2*100) (%) 6,95

41
Concluzii si recomandări

În urma elaborării acestui proiect am aplicat cunoştinţele dobândite având ca


rezultat un profit de 6.95 % . Analizând calculul profitului realizat afacerea este considerată o
oportunitate pe piaţa locală, prin caracterul specializat. Fiind o ferma de creştere a puilor
broiler,în continuare işi va concentra activitatea pentru optimizarea producţiei şi pentru a
valorifica un potenţial calitativ ridicat.

Consider că o exploataţie avicolă poate să prospere pe termen lung, doar dacă


activitatea ei este pusă pe baze inginereşti care să aibă o singură ţintă – profitul. Aşadar, o
fermă de pui eficientă şi deci, rentabilă nu poate fi condusă decât cu ştiinţă şi tehnologie
avansată, prin inovaţie şi restructurare permanentă. Astfel consider că investiţia făcută în acest
proiect este profitabilă, deoarece cheltuielile totale de producţie sunt de 15.722.524.58, iar
profitul este de 935.838,29.

Ca obiective, pe viitor se urmăreşte atât îmbunătăţirea cantitativă cât şi calitativă


a producţiei de carne de pasăre din cadrul acestei exploataţiei.

Obiective calitative:

– dezvoltarea unei imagini favorabile pe piaţa distribuitorilor zonali de carne de pasăre;


– poziţionarea în mintea potenţialilor clienţi (intermediari) ca ferma de la care se poate obţine
cel mai simplu carne de pasăre sanatoasă;
– crearea unor relaţii cu furnizorii şi distribuitorii bazate pe încredere şi profesionalism;
– consolidarea imaginii pe piaţa prin promoţii şi campanii de fidelizare;
– creşterea gradului de loialitate al clienţilor (intermediari) faţă de produsele oferite;
– specializarea exclusiv pe avicultura ecologică;

Obiective cantitative:

– dezvoltarea unui portofoliu de minim 13 clienţi (distribuitori);

– cresterea profitabilităţii producţiei cu 20%;


– extinderea portofoliului de clienţi (intermediari) cu 25 %;

42
– reinvestiţia a 80 % din profitul obţinut în actualizarea tehnologiilor;
Realizarea obiectivelor propuse se va baza pe un sistem bine organizat al producţiei şi o
strategie de distribuţie flexibila şi avantajoasă reciproc. De asemenea, unul din mijloacele de
obţinere a succesului pe piaţă se intenţionează a fi o importantă investiţie în mijloacele de
promovare în rândul intermediarilor.

43
Bibliografie

1. USTUROI Marius Giorgi, 2008, Creşterea păsărilor, Editura « Ion Ionescu de la Brad » Iaşi;
2. VACARU OPRIŞ Ioan, 2004, Tratat de avicultura vol. III, Editura Ceres
3. Revista FERMA, anul XVI, numarul 9 (136), Septembrie 2014, Managementul fermei

44