Sunteți pe pagina 1din 19
CONSILIUL JUDETEAN ¥ DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCLALA SL PROTECTIA COPILLLUL MENTUL RESURSELOR UMANE DIRECTIA COMUNICARE $1 MANC ANUNYT m & 20.12.2029 Wr LOS Direclin Generali de Asisieni Suciala gi Protecjia Copilului Vaslui, organizeae’ concurs de reerutare in data dé 23 famuarie 2020 ~ proba s% js8, ora 10:00 gi fn data de 29 inquarie 202+ ‘Complexul de Hosea Codreanity Barlad T post de Iueritor social la Caxe de Tip Familial — Servigiul Alternativ de Protectie dé Tip Eamilial intorviul, ora 10:00, in vedereu ocupisli posturilor contraswale de execusie yacante, dup’ cum needs ‘Centre destinate ingrijiri copilulul sLiamiliet | Denumires Denamirea ‘Condifit specifice de oeapare a cumplexului | servietulu/compartimentului/eentrut pastului fo si mumarut de posturi, Complexulde | Lpostdesupraveghetorde noaptela | Studii genenile cu certifiewt de Servicii Comunitare | Modul de Tip Familial absalvine: nr. Vaslui Vechime tn munci: minim 6 Juni Hibliografie Anena 2 Studii medii absolvite hacalaureet. Vechime in named: minima 6 luni, Bibliografte Anexa 2 eu diploma de ‘Complexul de Servicii Comvanitare nr2 Barlsd “T post de instructor educa(ie la Central de Primire in Regiin de Urgeni& peaien Victimele Violentel in Familie Sludii medii absolve cu diploma de bacalaureat. Yeohime ts muncé: minim 6 luni Bibliagrafie Anexu 3 Complesul de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Serviel Comanitare T post de Iucratur social [a Pehipy Plucidisciplinert 1 post dé WuerAtor soeial lz Casa de Tip Studi medii absalvite ou diploma de Swudii, med't ebsolvite ow diplome de bbacalaurcat Yeehime in munca: minim 6 luni. Bibitografie Anexa 2 Familial ol — Serviciul Specializat buculaureat, pentru Copiii cu Dizabilitiyi Wechime in munca: minim 6 luni, Bibliogrufie Anexa 2 T post de Kinctoterapeut debutant le |Stedii universitars. absolvile en Cental de 4i de Recuporare pentru Copilul eu Dizabilitay T post de massear la Cenirul de Zi de Recuperure pentru Copilul ou Dizabilitati diplom’ de licengi ti domeniul: kinetoterapie. Anexa : absolvitc cu aipioma do hacalaurenis Hugi Cortificat absolvire curs de culifieare mascur. Bibllografie Anexa 4 _ jlexul de Shudii medit absolvite cu diploma de Servicii Comunitare ‘snenlaureat, ‘Negresti Protecfie de Tip Fam T post de lnerdtur social Is Contrul de Zi de Recuperare Dizabilita penta Copii eu Vechime in muted: minima 6 luni. Bibliografle Arrexa 2 Studi medit absolve eu diploma de | bacalaureat Mochime in mune minirn 6 Ina Ee ee Demumircs complexulut Central de Ingrijire si “Asisten (i Barlad Denumirea serviciuluifcompartimeatuluiicentralui | si numaral de posturi T post de Lustructor ergoterapeut Centre destinate persunnelor adulte ‘Condifil specifice de ocupare a postalul Stulit medi absolvite cu diploma de bucalaureat, Vechiras i tuned: minim 6 luni Blbtiografic Anexa 6 T post de infirmier/ tnfiemiertt Studii generale cu cerlificat de absalvire; Vechime in munca: minis 6 luni, Bibliografie Anexa 9 ‘Complexut de Servi ‘T post de terspeut aeupajional Is Cenirul de Abiliiare 3i Reabilitate pontra Persoana Adult cu Divabilititi Sud univesiare abselvite eu diploid de liceni Vechime fa syeeialitarea studiiler: minint 6 hui. Comunitare Ribliagrafle Aneca 7 Feutra Adult [T post de Imevator sovial la Centeul de | Studi“ medi absolvite cu diploma de Hust “Abilitace gi Reahililare peateu Persona | bucaleureat, Adnité ou Dizabilicat Vechime tn munca: minien 6 luni. Bibliogeaffe-Anexa 8 Studi medi absolvite cu diploma de bacalewreat, ‘YVechime In munct: minitn 6 luni, _Aneca fadii generale Cu certiticat de absolvire, Compartment Adini Bibliografte Anexa 12 1 ost de kiuetoterapeut debutant Bindi Gniversitars absolvile cl diploma Central de licenta fn domeniul: kineloterapic. ingrijire ¥ Bibliografie Anexa 10 Asistentii Bogesti 2 posturi de infirmicefingirmier’ | Studii genorale cu certificar de absalvire, ‘Vezhime in muned: minim 6 luni Biliografle Aneva 9 Ansamblul de Loeuinge Protejate pentru Persoane Adulte on Dizabilitat, Vashi ‘| post de lucrator social [a Locuinja Protejata Chijoe-Lipovit ~ Studi medi absalvite eu diploma > Tracalancest. Vechime in mune: minim 6 lu Bibliografie Anexu 8 Central de Recuperarc yi Reabi 1 post de infirmier! infirmiers, Studi generale cu certificat de absolvire: Vechime In manca: minim 6 luni, Bibliografie Amex 9 Riiyesti, T post de luerator social Studii medi absolvite cu diploma de haculaureat Vechime in mune: minim 6 lunt Bibliografie Anexa 8 Hl Contrulde 1 postde asistent medical debutuat | Studii posliccale sanifare absalvite cu ingrijire i diplomi, specialivarea usistent medical stony} gencratist; Certifical de membeu de eliherat ee ‘Aviz anuil pentru autorizarew exervittril proferiei valabil. Bibitografie Anextt Li 1 post de spalatoreasi ‘Studi penorale Bibliogenfie Anexa 13 CONDITILE GENERATE DE PARTICIPARE Pontra « panicipa la concursul de veupace a pasturilor candidatii trebuie s& indeplinzascl condipiile prevaruue de act.3 din AL xa la H.G.R a.286/2011, wetualizats, respectiv: ‘a. are cetifenia romfink, cetijenic a eltor state membre ale Uniunii Curopene seu a stalelor ad Spayiului Economie European gi domiciliul ia Roméniat ¢ Limba rowing, scris gi vorbils ane virsta minimdt Jementulit de peevederile legal: G.are capacitate deplin& de exersitiu; €. are 0 stare de sindlate corcspunziloare postilui pontna eure candidewra.atestati pe bara adeverinei medicale cliborate de medicwl de familie suude uniihile sanitare abilitate; f Tndeplineste condilile de studii $i dupa cuz, de veehime suu ulte condisil specilice patrivit cerinjelor postulul soos In enmcurss mu a fost condamaavicondanmald definitiv pentru sivargirea unel infractiuni contra umanilalii, contra statului orf cowtra autortatii, de serviciu sau in legiturf on serviciul, care impicdist infiptuices justifies, de Cals ari a unor fapte de corupsie sau a used infracyiuni savirgile cu intentic, exre ar face - incompalibilitare cu cxercitarea flunetici, eu exceptia sitwafici in eure a interventt renbilitures, ACTELE NECESARE PENTRU [NSCRIEREA LA CONCURS Dosarul de fuseriere la concurs tebuis si contind in mad obligaioriu documentele prevBuule Ja art.6 din Anexa lo H.G-R_nr_286/2011, actualizald, respectiv: a, corereu de fnscriere Ja concurs adresatii couduektorulul instisupiel; b. copia actului de ideatitate saw orice alt dovument eare atestt idect , potrivit leyii, dupa «. copiile dovumentolor care si ateste nivelul studiilor gi ale altor eete care wtesté Inéeplininea condifiilar specifies: 4. copia cemetului de mumes.conforma cu originalul, seu dup caz, 0 adeverin{a care st ateste vochimea in munca, in mezorie gilsau in specialitatea studiflor, , cuvierul judiciaes f adeverinta de inlegeitage eomportamenlalS (ae elibercarS de la Biroul Carior Judiciar din ‘vudrul Ispoctaratulu de Polijie) g. adeveringa medicalti carc ai uleste starea do Sindinte corespunzttoare cliberuta eu cel mult 6 Juni anterior derultsii concursului de medicul de familie a! vandidatulul sau ce etre unisiqite Ae ee ee Copiile actelor mentionate mai sus se preqiasit fe copil legatizate sau insotite de ducumentele originale, care se cerlificl, pentru cant iginalul, de cB Secretarul comisict, in vederca partisiparii la concursul pentru ocnparea posturilor de excculie vacante, cundidapii depun dosarul de concurs ft temaen do Mh rile lusrdtoare de la date afigaeii anunqului, sespoetiy in perioada 30 decembrie 2019 — 15 ianuarie 2020. Concursul se desfiynaté in trei etape succesive dupa cum urmeazl: 1. scleotia dosarelor de inserigre, pe beze indeplinisii condisiilor genemile yi specifice de fparticipare Ia concurs, so va realira in perinads 16 -17 ianuarie 2020 (i maximum 2 wile Tueratoure de Ia dita expirarii termenului de depunere a dosatelor) lar sezultam| aces face prin menticrucst siitegmei “admis” sau “respins”, insotith de metivul respingerit dosarului, dupica: = Contestajiile ou privire la cezultare! sclecfict dosarelor de Jnseriere so depun Ja scerelarul comisiel de solafiouare 4 contestujiilur i maximum 24 de ore de fs afigares rezulratelor selevfici dosarelor, ~ Comisia de seluyionare @ contestatiilor va comunica rezultacul contestatiel prin afigarc Ia sediul inslituliei. imediat dup selufinmares vonlestatiei. 2. proba serisi va avea loc in data do 23 ianuarie, ora 10,00 la sodiul ireotiet Generale de ‘Asisten|i Soctala gi Protocyia Copilului Vuslui din strada Soseaua Nafional Vaslui — Iasi, m-1, munieipiul Vasivi, jud, Vast - La aceasth proba vor partis al sclectici dosarelor = Rezuliatul prohet “sorist” va ti afigac le sod a sintagmei “admis” sau “respins”, 3. interviul va avee loc in daia de 29 iamuarle ora 10,00 Ii sediul Directiel Generale de ipa door caudicapii care au fost declarapi “admis™ la revultatul final | institufiel, cu peecizerea punctajuhai abtintt si Asisteng’ Socinlé si Prolee{ia Copilulul Vaslui din streda Soseuua National Vaslei— lagi, ov, smunicipiul Vastui, jud, Vashsis ~ La aceasta peuba vor participa dear candids eure uu. fost delaras "admis la reauleatul final de Ja proba "serisa” Sunt declareyi admigh Jn probs “sorisi* si la proba “interviu" candidalii care ou obfinut mminimurt 50 de puncte, din maximum 100 de puncte, Revultately probelor de concurs vor fi afiguue la sediul Directiei Generale de Asi {0 Social gi Provectia Copilutui Vaslui, eu precizarea punctajului gi a sintegmei “admis” sau "respins” precum yi ‘oa Ia care se afiseava. Dupa afigarea sezultatclor obtimule le proba "serisi” gi "intervin", candidatii nermuljueniql pot Ihee contestatie th maximum 24 de ore, sub sanctiuncs decdderii din acest drept, Cartestaiiile se depm prin secreturiatul comisiei de solufiomare a contestagillor, Is ul Gestionsrea Resurselor Lien din cadnal Direoliei Generale de Asistenfa Sociala si Copilutai Vashei in situafia coniestaliior formulate Fat8 de revultatul probei "sorish” sau a “interviului” eumisia de solulionare a contesiafiilor ye analiza Iuorarea sau consommatea rspunsurilur la invervin doar pentcu candidatul contestatar gi, imediat dupa solutionsce va comnaies rezolsatul final prin aligare la sediul institutiei. Seer. Cine Re ee Ee oe pe eee ee pentru ficcare candidat. Se consider “admis” la canours, cendidatul care a obgamt cel mai mere punetaj dintre candidatié care au cosowat pe acelagi post, cu condifie on acoytia si f abfisut puusc‘ajuL minim nocesar. Le punctajo ceele are prioitate candidat care w obfinat purictajul cel exai mare Ls proba soris%, jae dack cgalitatca se menfing, cardidafii aflati ta aceastl siturtie vor fi invitafi Ia un nova intecviu fa urna ctiruia comisia de concurs ve decide esmpre cendidatubsi of stigstor. Candi ul nemaljumit de mods! de solufionace « contastetici se poets udrosa instearel de comtaneias acministrativ, tn ooraiite Legit, Newele sl prenunnsie uaelie ae ‘Seana | Asse ecliar Oramaw Denis itecta Execute Intoemi: Craze crise _CONSILIUL JUDETEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DR_ASISTENTA SOCLALA $1 PROTECTIA COPILULUL DIRECTIA COMUNICARE Si MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Anexe T BIBLIOGRAFIN concurs de ocupare a posiului vacant de supraveghetor de noapte ln Centre destinate ingrijirii copilului gi familie’ Tip Familial-Complexul de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui L, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepmutilor copilului, republicati cu modifictzile si completitile uherioare: 2. Hotirdrea Guvermului nr, 797/2017 privind atribufiile si Regulamental cadeu de organizare gi funefionare a serviviilor publice de asistenta sociala gi a strueturii eriemtative de personal; NOTA: Actele normative se completewa cu reglementirile legale de modificare a acestora, Director Gener: Toned Armeanu4 i crash Soscane Nationale Veslad tain. ‘Telefon 0235 215,198; Fax 0235.114.448: exrwil! nflicaidgnspcevs.r0 _CONSILIUL JUDETEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DE_ASISTENTA SOCLALA $1 PROTECIIA COPILULUT DIRECTIA COMUNICARE $1 M4N4GEMENTUL RESURSELOR UMANE. Anexa 2 BIBLIOGRAFLE concurs de ocupare a posturilor vacante de lucrAtor social la Centre destinate ingrijirii copilului si familiei Casa de Tip FamilialServiciul Alternativ de Protectie de Tip Familial- Complexul de Servicii Comunitare,Neculai Rosca Codreanu,, Barlad; Echipa Pluridisciplinara, Casa de Tip Fauilial ar.1-Serviciul Specializat cu Dizabilititi-Camplexul de Servicii Comunitare pentru Persouna cu Dizabilititi Barkad; Casa de Tip Familial nr.1-Serviciul Alternativ de Protectie de Tip Familial, Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilitafi - Complexul de Servicii Comunitare Negresti pentru Copi |. Lewes nr. 272/2004 privind protecfia si promovarea copilului, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare: 2. H.G.R. nr, 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare gi functionare ale servicfilor publiee de asistent& social’ gi a structurii orientative de personal; 3, Legea nr, 292/2011 a asistengei sociale, republicatl, cu modificirile si completizile ulterioare: NOTA: Actele nommative se completeaza cu reglementarile legals de madi fieare a avestara. ‘Soscaua nayionald Veslui— lagi, m1 Telefon 0235 515.138; Fax 0235 315.346; comail officetédauspenvs.r0 CONSILIUL JUDETEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENJA SOCLALA SI PROTECTIA COPT. ‘DIRECHIA COMUNICARE $1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Anexe 3 BIBLIOGRAFTE. concurs de ocupare a postului vacant de instructor educatic la Centre destinate ingrijirit eopilului si familiel Centrul de Primire in Regim de Urgent pentru Victimele Violentet in Fam: Complexul de Servieii Comunitare nr.2 Rarlad 1, Legea nr. 272/204 privind protectia si promovarea copilului, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare; 2, ILGR. ur, 797/2017 pentru aprobareu regulamentelor-cadru de organizare gi functionare ale serviciilor publice de asistenfa sociald si a structurii orieatative de personal; 3. Legea mr, 292/2011 a asistentel sociale, republieati, cu modificdrile gi completirile ulterioare; B NOTA: Actele normative se completeaii cu reglementirile legale de modilicure a acestora. Soseaua nafionalé Vastui— las Pie 315.346; onal: afficededgospe-vs.r0 jofon 0235 315.138, Fax CONSILIUL JUDETFAN VASLUI IA GENERALA DE ASISTENTA SOCLALA $1 PROTECTIA COPILULUL RSURSELOR UMANE Anexu 4 BIBLIOGRAKIE concurs de ocupare a pastului vacant de maseur la Centre destinate ingrijirii copilului si familiei Centrul de Zi de Recuperare pentru Copilul eu Dizabilititi - Complexul de Servicii Comunitare Hugi 1, Legea nr, 272/2004 privind protectia si promovarea copilului, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare; 2. H.G.R. ng, 797/2017 pentru sprobarea regulamentelor-cadra de organizare gi funcsionave ale serviciilor publice de asisten{a sociala si a structurii orientative de personal: 3.Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanclor cu handicap republicats et modificarile si completirile ulterioare : NOTA: Actele normative se completeaz’ eu reglemenctrile legale de modifieare # acestora. Director General Tonel Armeanu S| ‘Sosecua national Waslui — lagi, Telefon 1235 915.138; Fax 0235 315.346; e-mail: offioeddeaspe-vs.t0 CONSILIUL JUDETEAN ¥VASLUL DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUL DIRECTIA COMUNICARE $1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMA Anexa § RIBLIOGRAFIE: concurs de ocupare a postului vacant de kinetoterapeut debutant Ju Centre destinate ingrijisii copilului si fumiliei Central de Zi de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilititi- Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Dizabilititi Barlad 4. TLG.R nr, 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenj& socialé si a strueturii oricntalive de personal; 5. Legea nr. 448/2006 privind protectia gi promovares drepturilor persoanelor cu handicap republicat& cu modificarile 51 completirile ultericare ; 6. Kinetulogie profilactioa terapeutic’ gi de recupcrare —Tudor Shenghie TEMATICA: eslarea clinied neuro-museulara: bilant articular, bilan{ muscular; vuluarea aliniamentului posturii corecte: # Evaluarea mersuluis # Tehnici exercitii $i metode in kinetolerapie © Objective de bavi in kinelolerapie; © Membnul inferior (refacerea mobilivigi, forjei musculare, stabilizagii misc&rilor controlate gi abilitzyii }; © Membnul superior (refaceroa mobilitiaii, fortet musculare, stabilitagii migcliriloc conurolate gi abilitauii ); © Trunchiul (cxercitii si metode de tonifiere a trunchiului superior ¥i inferior); © Obiective in recuperarca deviafiilor de coloana (scolioze, cifoze): # Obiective, metode si tchnici de reedueare in afectiuni neurologice(tetraparozi, paraparczi, hemiparezi); © Obiective, metode gi tehnici de reeducare in ufeutiuni reumatologice {coxartroze, gonartroze, spondilitd ankilozantdl , poliurtriti reumatoida), NO’ Actele normative se completa cu reglementirile legale de mouificure a ucestora Soscaua national Vaslui efion 0235 915.138; Fax 01238 315.346; e-mail: officer@iduespe-ws.30 Anexa 6 BIBLIOGRAFIE concurs de vcupare a postului vacant de instructor ergoterapeut la Centre destinate persoanclor adulte Contrul de fngrijire gi Asistent’ Barlad 1, Legea nr, 448/2006 privind protecfia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicup, republicali, ou modifivirile si complevitile vlterioare; 2. H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare gi fonctionare ale serviciilar publice de asistenyi sociull yi a structuril orientative de personal; 3.Legea nr. 292/2011 a asistenfei sociale, republicati, cu modificdrile si completirile ulteriaares NOVA: Actele normative se complcteazi cu reglementarile legale de modifieare a acestora. Director Ger Tonel Armeanu fosesim malinnal Vasué fess ‘ux 0235 315.346; eomuil: affice@Eduuspoews.r0 ‘Telefon 0235 315.138; _CONSILIUL JUDEPEAN VASLUI ERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUL Anexa7 BIBL SRAFTE concurs de ocupare a postului vacant de terapeut oeupational la Centre destinate persuanelor adulte Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta eu Dizabilititi- Complexul de Servieii Comunitare Pentru Adulti Hugi 1. Legea nr. 48/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat’, cu modificarile si completirile ulterioare; 2. A.G.R. nr. 7997/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de orpanizare $i functionare ale serviciilor publice de asisten{& sociald si a structurii orientative de personals 3. Legea nr. 292/201 1 a asistenjei sociale, republicata, cu modificarile si completirile ullerioare; NOTA: Actele normative so completeazd cu reglementiirile legele de modificare « acestora, Director Gener: lonel Armeanu national Washi lagi, nr 315.346; eomail: offieei@dgespe- CONSILIUL JUDETEAN VASLUL DIRECTIA GENERALA DE ASTISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUL DIRECTIA COMUNICARE $1 MANAGEMENTUL RESURS Anexa& RIBLIOGRAFIE concurs de ocupare a posturilor vaeante de Iuerditor social la Centre destinate persoanelor adulte Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adult eu Dizabilitati; Cenirul de ingrijire si Servi Locuinga Protejati Chituc-Lipovat- Ansamblul de Locuinfe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizal ati Vaslu Centrul de Recuperare 5i Reabilitare Riyesti sistent pentru Persoane Vairstnice - Complexul de 1, Legea ar. 4482006 privind proteetia si promov. handicap, republicati, cu modifi ea drepturilor persoanelor ou rile si completizile ulterioare; ILG.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publics de asistenfé socials gi a structurii orientative de personal; 3. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, republicat’, cu modificirile gi completarile ulterioare; NOTA: Actele normative s¢ completeaz€ cu reglementatile Legale de modifieare a acestora. Director G Tonel Armea. oscaua national Valu — Teg. or. Fax (1235 315.346; e-mail: affice@idgaspe-ws.ro CONSTLICL JUBETEAN VASLUL TA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUL DIRECTIA COMUNICARE $I MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Anexa 9 BIBLIOGRAFIE ier! infirmicra concurs de ocupare a posturilor vacante de infir la Centre destinate persuunelor adulte Contrul de {ngrijire si Asistenta Bartad; Centrul de ingrijire gi Asistenta Bogesti: Centrul de Recuperare si Reabilitare Ragesti. 1, Ordinul nr.961/2016 pentru aprobarea Notmelor ichnice privind curdgenia, dezintectia gi sterilizarea in unitafile sanitare publice gi private, tehnicii de Iueru gi interpretate pentru testele de cvaluare a eficientli procedurii de curaitenie si dezinfectic, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in funcfie de nivelul de risc, metodelor de aplicare 2 dezinfctantelor chimive in funcfie de suportul care urmear3 si fie tratat yi a metodelor de evaluate a derullrii gi eficienfei procesului de sterilizare; 2. H.G.R. nr, 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funeyionare ale serviciilor publice de asistenfa socialA gi ovientative de personal, NOTA: Actele normative se complcteaz cu reglementirile leyale de modificare a uceslora, Director Gene. Tonel Armeanu § Scone national Meshal Lagi, Velefion 0235 315.138; Fax 0235 315.346; e-mail: ofVicogidesspe-vs,r0. CONSILIUL JUDETEAN VASLUI Anexa 10 BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut debutant la Centre destinate persoanelor adulte Centrul de Tngrijire si Asistenti Bogesti 1. HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulumentelor-cadm de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistentd sociali si a strneturii orienlalive de personal; 2. Legea nr, 448/ 2006 pri cu handicap republicati cu modificarile si complctarile ulterioare : 3. Kinetologie profilacticé tetapeutici si de recuperare ~Tudor Sbenghie TEMATICA: # Testarea clinica neuro-musculark: bilant articular,bllang muscular; ® Evaluarea aliniamentului posturii corevte; © Bvaluarea mersului, © Tehnici exercitii si metode in kinetoterapie; © Objective de baza in kinctoterspie: © Membrul inferior (refacerea mobilitarii, forfei museulare, stabilitatii sc&rilor controlate gi ability © Membrul superior (refacerea mobilitatii, fortei musculare, stabilititii migcarilor controlate si abilitapii Js ¢ Trunchiul (exercitii si metode de tonifiere a tranchiului superior gi inferior © Obicutive in recuperarea deviatiilor de coloan’ (scolioze, cifoze}; © Obivetive, metode gi tehnici de reeducare tn alectiumi neurologive(tetrapareré, paraparezi homipareziiys ® Obiective, metode gi tehnici de reeducare in aleetiuni reumatologive (coxartroxe, gonartroze, spondilita ankilozanti , poliartrité reumatoida). ind protectia i promovaree dreptucilor persoanelor NOTA; Actele normative se completeaz cu reylementérile lepale de madificare a acestora, 5 — Sinecu nationalé Wash fag 1 ‘Velefow 0235 915.138; Pax 0235 315.346; e-mail: offioogarigasye-vese CONSILIUL JUBEJEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUL DIRECTIA COMUNICARE $I MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Anexa IF RIBLIOGRAI concurs de ocupare a postului vacant de asistent medical debutant Ja Centre destinate persoanelor adulte Centrul de fngrijire si Asistenfi Giurcani T, yManual de medicind interna pentru cadre medi¥”- autor Cornelia Borundel 1 de cvohitie a boli 2. Diagnosticul gi tratamental une! fehres 3. Inflamati 4, Alimentatia- notiuni generale; 3. Rinite; 6. Laringita acura gi cronict: 7, Brongita acuta gi eroniea: 8. Bronsccta 9. Asirnul brongicy 10, Pheumonia pncumococie’, 11, Abeesul pulmonar; 12. ‘Luberculoza pulmonar; 13, Ploureziile: 14. Insuficienfa respiratorie acuta: 15. Slenova mitral’; 16. Stenoa aortic’; 17, Pericandita acut 18. Angina pectoral 19, Infaretal mivcardic; 20, TAS 21, Sincopa gi lesinul: 22. Bsofagite; 23, Gaswita: 24, Ulecrul gastroduodenal; 25, Duodenita; 26. Fieracolita acu’, 27. Colitas 28. llepatita vis 29, Hepatita envi 30, Litiazs biliark: 31, Deschinezia bliss: 52. Pancreatita acuta, 33. Peritonitele acute: 34, Pielone ita ncul; 35, Litiaza renal, acuta; a: ‘Soscaua nationals Vaclul fay nx 1 Telefon 0235 315.138; Fax 0245 315.346; exmail: officedidgnspe-vs.r0 _CONSILIUL JUDETEAN VASLUL STENTA SOCIALA $I PROTECTIA COFIL! TIA COMUNICARE ST MANAGEMENTUL RESURSELOR UMAN, DERI 36, Anemia hemolitica; 37, Anemia carential 38. RAA (ccumalismul artivuler seul) 39, Diabsval zaharat- simptomatolo, 40. Epilepsia yoneralizat. It, Ordonanja de Urgeni nr, 144/2008 privind exercitarea profesicd de asistent medical generalist, a profesiel de moasi si a profesiei de asistemt medical, preeum gi organizarea gi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moagelar si Asistentilor Medieali din Romania, THT. Legea hr. 448/2006 privind proteetia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modifiesrile si completizile ulterioare. NOTA: Actele normative se completcaza cu reglementarile legale de modificare a seestora, Director General, ui — Ing nr. 1 40; e-mail: afficed@idpaspe-va.ro govecun- main Telefon 0235 315.138 Fux 0235 M1 _CONSILIUL JUDETEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $I PROTECTIA COPILULIUT DIRECTIA COMUNICARE ST? MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Anexa }2 TGIBLIOGRAFIE, conéurs de veupare a postului vacant de muncitor cal la Centre destinate persoanelor adulte Compartment Administrativ- Complexul de Servieii Comunitare Pentru Adulfi Hugi jcat 1¥ 1, Leen 31972006 a securitigii si stinstapii in munod, cu modifivarile gi completirile ulterioare; 2. ILG.R. af. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare gi Cunctionare ule serviciilor publice de asisvenyd sociala si a structurii orientative de personal; NOVA: Actele normative se eompleteuad cu reylementi ‘ls legale de modificare a aecstora Soseona paloma Vashi —Lyi, or) —————— — Telefion 0235 315,134: Fax 0235 315.346: e-mail: officedideaspe-ws.ra, CONSILIUL JUDETEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUL DIRECTIA COMUNICARE $1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Anexe 13 MRLIOGRAFIF, coneurs de ocupare a postului vacant de spalitoreasd Ja Centre destinate persoanelor adulte Centrul de ingrijire si Asistenti Giurcani 1, Grdinul nr, 961/2016 pentru aprebarea Normelor tehnice privind curijarea, dezinfectia i sterlizarea in unitapile sanitare publice gi private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientii procedurii de curajenie gi dezintix procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in funcjie de nivelul de riso, metadelor de aplicare a devinfectantelor chimice in functic de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derul&tii $i eficientei procesului de sterlizare ; 2. HGR. nr, 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asisien{a sociala si a structurii orientative de personal; NOTA: Actele normative se completeaza cu zeglementirile legale de modificare a acestora SS Sosa national Vaslui — Iasi 1 ‘Telefon 0235 325.138; Pax 0235 315,346, eamull: ofiicet@dgaspe-vs0