Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

FINANȚE ȘI BĂNCI

PROIECT LA
FISCALITATE

HILOTE CLAUDIA-ADELINA

FINANȚE ȘI BĂNCI, AN II, GR. 1


Probleme privind TVA-ul la încasare. Situații special privind contabilitatea TVA-ului

1. S.C. „X” achiziționează mărfuri la cost de achiziție 10000 lei, TVA 19% conform facturii.
Ulterior se vând mărfuri cu un adaos comercial de 25%, costul mărfurilor vândute este de 7500
lei.
La sfârșitul perioadei de gestiune se decontează TVA-ul.

Sd Sc
% = 401 11900
371 10000
4426 1900

se înregistrează achiziția de
mărfuri

4111 = % 11424
4427 1824
707 9600

se înregistrează vânzarea de
mărfuri

607 = 371 7500 7500

se înregistrează descărcarea
gestiunii

% = 4426 1900
4427 1824
4424 76

se înregistrează decontarea
TVA-ului

2
2. Se consideră furnizorul A și clientul B. La data de 10.05, furnizorul A livrează clientului B
produse finite la preț de vânzare 10000 lei, TVA 19%. Costul produselor vândute este de 8000
lei. Clientul B achită contravaloarea facturii pe 10.05.
Să se analizeze operațiunile în cele 4 situații privind TVA-ul la încasare.

A1 Sd Sc A2 Sd Sc
4111 = % 11900 4111 = % 11900
701 10000 701 10000
4428 1900 4427 1900

se înregistrează vânzarea se înregistrează vânzarea


produselor finite produselor finite
711 = 345 8000 8000
711 = 345 8000 8000
se înregistrează
descărcarea gestiunii
se înregistrează
descărcarea gestiunii
4427 = 4423 1900 1900
5121 = 4111 11900 11900
se înregistrează plata
TVA-ului la stat
se înregistrează primirea
contravalorii facturii
5121 = 4111 11900 11900
4428 = 4427 1900 1900
se înregistrează primirea
contravalorii facturii
se înregistrează
încasarea TVA-ului

4427 = 4423 1900 1900

se înregistrează plata
TVA-ului la stat

3
B1 Sd Sc B2 Sd Sc
% = 401 11900 % = 401 11900
301 10000 301 10000
4428 1900 4428 1900

se înregistrează achiziția de se înregistrează achiziția de


materii prime materii prime

401 = 5121 11900 11900 401 = 5121 11900 11900

se înregistrează achitarea se înregistrează achitarea


datoriei de către furnizor datoriei de către furnizor

4426 = 4428 1900 1900 4426 = 4428 1900 1900

se înregistrează încasarea se înregistrează încasarea


TVA-ului TVA-ului

4424 = 4426 1900 1900 4424 = 4426 1900 1900

A3 Sd Sc B3 Sd Sc
4111 % 11900 % 401 11900
701 10000 301 10000
4428 1900 4428 1900

se înregistrează vânzarea se înregistrează achiziția de


produselor finite materii prime

711 345 8000 8000 401 5121 11900 11900

se înregistrează descărcarea se înregistrează achitarea


gestiunii datoriei de către furnizor

5121 4111 11900 11900 4426 4428 1900 1900

se înregistrează primirea se înregistrează încasarea


contravalorii facturii TVA-ului

4428 4427 1900 1900 4424 4426 1900 1900

se înregistrează încasarea
TVA-ului

4427 4423 1900 1900

se înregistrează plata TVA-


ului la stat

4
A4 Sd Sc B4 Sd Sc
4111 = % 11900 % = 401 11900
701 10000 4426 1900
4427 1900 301 10000

se înregistrează vânzarea se înregistrează achiziția


produselor finite produselor finite
711 = 345 8000 8000
4424 = 4426 1900 1900
se înregistrează descărcarea
gestiunii

4427 = 4423 401 = 5121

se înregistrează plata TVA- se înregistrează achitarea


ului la stat datoriei către furnizor

5121 = 4111 11900 11900

se înregistrează primirea
contravalorii facturii

Probleme privind reducerile comerciale și financiare

1. Pe data de 5.05 furnizorul A livrează clientului B mărfuri la 10000, TVA 19%. Costul
mărfurilor vândute în contabilitatea lui A este de 8000 lei. La recepție, clientul B constată că
mărfurile nu îndeplinesc condițiile prevăzute în contract, nu înregistrează achiziția dar păstrează
mărfurile în custodie solicitând furnizorului A o reducere de 10%. Furnizorul acceptă și pe data
de 7.05 anulează factura inițială și emite o altă factură cu reducerea de 10%. La aceeași dată, B
înregistrează intrarea mărfurilor în gestiunea sa. Pe data de 20.05 clientul achită contravaloarea
mărfurilor beneficiind de o reducere financiară de 2% acordată de A pentru plata înainte de
scadență. La sfârșitul exercițiului financiar A acordă lui B o reducere de 5% datorită faptului că
totalul vânzărilor către acesta a fost de 96500 lei care corespunde unei cifre de afaceri de 80000
lei.

5
A(furnizorul) Sd Sc B(clientul) Sd Sc
4111 = % 11900 8033= 10000
707 10000
se înregistrează preluarea
4427 1900 mărfurilor în custodie

se înregistrează livrarea
mărfurilor către client = 8033 10000

se înregistrează scoaterea
bunurilor prin evidența
607 = 371 8000 8000 extrabilanțieră

se înregistrează
descărcarea gestiunii % = 401 10710
371 9000 1710
4111 = % 10710 4426
707 9000
se înregistrează achiziționarea
4427 1710 mărfii

se înregistrează achitarea
mărfurilor de către client 401 = 5121 10495.8 10495.8

5121 = 4111 10495.2 10495.2 % = 767 180


401 214.2
667 = % 180 4426 34.2
4111 214.2
4427 34.2 4426 = % 570
609 3000
709 = % 3000 401 3570
4111 3570
se înregistrează risturnul
obținut la sfârșitul exercițiului
4427 570 financiar

6
2. Se consideră 2 entități economice A și B care aplică TVA la încasare. La data de 3.05.n
furnizorul A vinde clientului B mărfuri la preț de vânzare 5000 lei, TVA 19%. Factura va fi
plătită de clientul B în două tranșe la datele de 4.05 și 7.06. Valoarea achitată la prima tranșă
este de 2500 lei. La data de 20.05 furnizorul A acordă clientului B o reducere comercială de
10% pentru întreaga cantitate de marfă facturată. Costul mărfii în contabilitate lui A este 4000
lei.

A(furnizorul) Sd Sc B(clientul) Sd Sc
4111 = % 5950 % = 401 5950
707 5000 371 5000
4428 950 4426 950

se înregistrează achiziția
se înregistrează vânzarea mărfii mărfurilor

607 = 371 4000 4000 401 = 5121 2500 2500

se înregistrează descărcarea se înregistrează plata


gestiunii primei tranșe

5121 = 4111 2500 2500 4426 = 4428 400 400

se înregistrează încasarea primei se înregistrează TVA-ul


tranșe și TVA-ului aferent aferent primei tranșe

4428 = 4427 4428 = % 95


609 500
se înregistrează regularizarea
TVA-ului 401 595

se înregistrează reducerea
709 = % 690 primită
4111 595
4428 95 401 = 5121 2855 2855

se înregistrează plata celei


se înregistrează reducerea aplicată de-a doua tranșe

5121 = 4111 2855 2855 4426 = 4428

se înregistrează încasarea celei de- se înregistrează TVA-ul


a doua tranșe aferent tranșei a doua

4428 = 4427 456 456

se înregistrează regularizarea
TVA-ului

7
Probleme privind avansurile aferente achiziției de stocuri

1. În data de 8.05 entitatea „ALFA” primește un avans de la entitatea „BETA” conform


contractului de vânzare încheiat între părți. Valoarea totală a contractului plus TVA este de
59500 lei, avansul reprezentând 30% din contract. Furnizorul emite factură pentru avansul
primit în data de 8.05. În data de 2.06 are loc livrarea mărfurilor conform contractului. Costul
mărfurilor în contabilitatea furnizorului este de 41000 lei. Clientul primește mărfuri însoțite de
factură în data de 3.06. Pe data de 30.06 clientul achită datoria față de furnizorul „ALFA”. Să se
înregistreze operațiunile contabile ale celor două entități.

ALFA Sd Sc BETA Sd Sc
5121 = 4111 17850 17850 401 = 5121 17850 17850

se înregistrează încasarea se înregistrează achitarea


avansului avansului

4111 = % 17850 % = 401 17850


419 15000 409 15000
4427 2850 4426 2850

se înregistrează factura se înregistrează achiziția


avansului primit de la furnizor

5121 = 419 17850 17850 % = 401 59500


371 50000
4428 = 4427 2850 2850 4426 9500

4111 = % 59500 401 = 5121 41650 41650


707 50000
4427 9500 409 = 401 15000 15000

607 = 371 41000 41000 401 = 5121 41650 41650

4111 = % 17850
419 15000
4427 2850

5121 = 4111 41650 41650

se înregistrează încasarea
datoriei

8
2. S.C. „X” și S.C. „Y” aplică sistemul TVA la încasare din data de 1.01.2016. La data de 3.02
S.C. „Y” plătește un avans către S.C. „X” de 30000 lei plus TVA 19%. Avansul reprezintă 25%
din valoarea produselor finite contractate care urmează a fi livrate de S.C. „X” către S.C. „Y”.
Livrarea are loc la data de 10.03. Prețul de vânzare fiind de 120000 lei, TVA 19%. Y achită
datoria față de X în două tranșe egale, pe 15.03 și 15.04. Costul produselor în contabilitatea lui
X este de 110000 lei.

S.C. „X” Sd Sc S.C. „Y” Sd Sc


5121 = 4111 35700 35700 401 = 5121 35700 35700

se înregistrează avansul se înregistrează plata


de la client avansului

4111 = % 35700 % = 401 35700


419 30000 409 30000
4427 5700 4426 5700

se înregistrează factura se înregistrează factura pentru


pentru avans avansul plătit

4111 = % 142800 % = 401 142800


701 120000 371 120000
4428 17100 4428 17100
4427 5700 4426 5700

se înregistrează livrarea se înregistrează achiziția


bunurilor mărfii

4111 = % 35700 % = 401 35700


419 30000 409 30000
4427 5700 4426 5700

711 = 345 120000 120000 401 = 5121 53550 53550

se înregistrează plata primei


5121 = 4111 53550 53550 tranșe

4428 = 4427 8550 8550 4426 = 4428 8550 8550

5121 = 4111 53550 53550 401 = 5121 53550 53550

4428 = 4427 8550 8550 4426 = 4428 53550 53550

9
3. S.C „ALFA” din România achiziționează de la S.C. „BETA” din Germania mărfuri în valoare
de 10000 euro. Marfa se recepționează pe data de 12.04 iar factura primită pe data de 14.04.
Cursul de schimb valutar este de 4,47 lei/euro.

Sd Sc
371 = 408 44700 44700

408 = 401 44700 44700

4426 = 4427 8493 8493

4. S.C. „ALFA” achiziționează mărfuri în valoare de 5000 euro de la o firmă din Polonia. Factura
se primește în data de 3.05 la un curs de schimb valutar de 4,45 lei/euro. Marfa se recepționează
în data de 10.05 la un curs de schimb valutar de 4,45 lei/euro. Plata se efectuează la data de
29.05 la un curs de shimb valutar de 4,46 lei/euro.

Sd Sc
327 = 401 22250 22250

4426 = 4427 4227.5 4227.5

371 = 327 22250 22250

371 = 401 25 25

4426 = 4427 4.75 4.75

401 = 5124 22225 22225

665 = 5124 75 75

10
Probleme privind calcularea și înregistrarea impozitului pe profit

1. O entitate economică a înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar n venituri totale în valoare


de 15643251 din care suma de 32791 reprezintă venituri neimpozabile. Cheltuielile totale sunt
de 14156936 din care :
 cheltuieli cu deplasări nedeductibile 500 lei;
 cheltuieli cu amenzi și penalități 2640 lei;
 cheltuieli cu sponsorizări 32600 lei;
 cheltuieli cu impozitul pe profit 97010 lei;
 cheltuieli de protocol 25463 lei;
 cheltuieli cu mărfurile 13998723 lei.

Cheltuielile cu sponsorizările și de protocol au deductibilitate limitată. Cheltuielile de


protocol sunt deductibile în limita a 2% aplicat la următoarea bază de calcul:

Profit contabil+cheltuieli cu impozitul pe profit+cheltuieli de protocol+cheltuieli cu TVA-ul


colectat aferent cadourilor oferite de contribuabili cu o valoare mai mare de 1000 lei.

Cheltuielile cu sposorizările sunt deductibile în limita a 5‰ din cifra de afaceri dar nu mai
mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

CA=15000060 lei.

Cheltuieli de protocol

Profit contabil: 15643251-14156936=1486315 lei

Baza de calcul: 1486315+97010+25463=1608788 x 2%=321757,6 lei

Profit impozabil: Profit contabil+cheltuieli nedeductibile-veniturile


impozabile=1486315+(500+2640+97010+(25463-321757,6)+32600)-32791=1289979,4 lei

Suma de cheltuieli cu sponsorizările deductibile: CA x 5‰=15000060 x 5‰ =75000,3 lei

Impozitul pe profit: 16% x 1289979,4=206396,704 x 20%=41279,34 lei

Impozitul datorat statului: 206396,704-41279,34=165117,363 lei

2. La sfârșitul anului 2016 o societate înregistrează un profit impozabil în sumă de 3700000 lei.
Profitul contabil brut aferent anului 2016 este de 2000000 lei. Socieatatea achiziționează și
pune în funcțiune în luna mai a anului 2016 un echipament tehnologic în valoare de 50000 lei,
în luna iulie un echipament tehnologic în valoare de 130000 lei și în luna noiembrie mai multe
calculatoare în valoare totala de 65000 lei.
Pentru a determina scutirea de impozit pe profit reinvestit se parcurge următoarele etape:

 se calculează impozitul pe profit aferent anului 2016: 2700000 x 16%=432000 lei

11
 se determină valoarea totală a investițiilor realizate în echipamentele tehnologice și
calculatoare: 50000+130000+65000=245000 lei
 având în vedere faptul că profitul contabil brut acoperă investițiile realizate, impozitul
pe profit aferent profitului reinvestit este: 245000 x 16%=39200 lei
 impozit de plătit: 432000-39200=392800 lei
 rezerva legală: 5% x 245000=122500 lei

3. La S.C. „ALFA” s-a întocmit un stat de plată al salariilor pentru o lună cu 21 de zile lucrătoare
pe baza următoarelor informații:
 salariatul X are un salariu de încadrare de 2300 lei, nicio persoana în întreținere,
beneficiază de tichete de masă de 15 lei/tichet pentru zilele lucrate, spor de vechime de
3%, ore suplimentare plătite cu 175% din salariul de încadrare (18 ore suplimentare);
 salariatul Y are un salariu de încadrare de 1900 lei, o persoană în întreținere, zile
lucrate 21, 18 tichete de masă a 15 lei/tichet, deplasare internă în interes de serviciu în
care a primit diurnă 95 lei/zi timp de 5 zile lucrătoare, ore suplimentare plătite cu 175%
(13 ore suplimentare lucrate), contribuție la pensie facultativă de 100 lei/lună.

Salariatul X

2300
Tariful pe oră: = 13,69 lei/oră
168

Venitul brut: 21 de zile x 8 ore/zi x 13,69 lei/oră + 5% x 2300 +(18 x 13,69 x


175%)=2846,15 lei

CAS: 2846,15 x 10,5%=298,84 lei

CASS: 2846,15 x 5,5%=156,53 lei

CFȘ: 2846,15 x 0,5%=14,23 lei

Venit net: 2846,15-(298,84+156,53+14,23)=2376,55 lei

1−(2846,15−1500)
Deducere: 300x = -403,545 lei
1500

Salariatul Y

1900
Salariul tarifelor pe oră: = 11,30 lei
168

Venitul brut: (21 de zile x 8 ore/zi x 11,30)+13 x 11,30 x 175%+( 100-42,5) x 5= 2442,975
lei

CAS: 2442,975 x 10,5%= 256,51 lei

12
CASS: 2442,975 x 5,5%=134,36 lei

CFȘ: 2442,975 x 0,5%=12,21 lei

Venitul net: 2442,975-( 256,51+134,36+12,21)=2039,895 lei

1−(2442,975−1500)
Deducere: 400 x = -251,19 lei
1500

Baza de calcul: (2039,895-(-251,19)+18 x 15=2561,085 lei

Impozit: 2561,085 x 16%=409,773 lei

13