Sunteți pe pagina 1din 6

Numele și prenumele______________________________ Data:______________

TEST DE EVALUARE

1. a)Scrie numele fiecărei figuri geometrice desenate mai jos:

____________________________________________________________________

b) Desenează:
a. o linie dreaptă
b. un segment de dreaptă
c. o linie frântă deschisă
d. o linie curbă închisă

2.Completează:

Pătratul are........ laturi de lungimi ................. . Triunghiul are ..... laturi. Cubul are
..... feţe în formă de .................... .

3.Desenează:
a) un pătrat în interiorul cercului şi un triunghi în exteriorul
acestuia.

b) un dreptunghi în exteriorul triunghiului şi un cerc în interiorul dreptunghiului.


4. Lǎţimea unui dreptunghi este de 20 cm , iar lungimea de 3 ori mai mare.
Care este perimetrul dreptunghiului?

5. Latura unui pătrat este de 6 cm.Află perimetrul pătratului.

6. Laturile unui triunghi sunt: AB=124m, BC= 230 m şi CA=144 m. Calculeazǎ


perimetrul triunghiului.

7. Ce reprezintă figurile următoare?

a. b. c d
TEST DE EVALUARE
Disciplina Matematică
Clasa a III-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALA NATURII
Capacitatea: Elemente intuitive de geometrie
Subcapacităţi:
 forme plane: punct, dreaptă, semidreaptă, segment de dreaptă, unghi, poligon;
 interiorul şi exteriorul unei figure geometrice;
perimetrul, perimetrul dreptunghiului şi al pătratului
Obiective operaționale:
Elevul este capabil:
- Să identifice figurile /corpurile geometrice reprezentate prin desen.(item 1a și item 7)
- Să reprezinte grafic forme geometrice indicate. (item 1b)
-Să completeze corect definițiile lacunare ale figurilor și corpurilor geometrice. (item 2)
-Să ilustreze grafic prin desen figuri geometrice, respectând locul indicat(interior-exterior).(item
3)
-Să rezolve corect problemele propuse,respectând algoritmul de lucru.(item 4, item 5 și item 6)

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

CONŢINUTURI/OBIECTIVE CUNOAŞTERE ÎNŢELEGERE APLICARE


Forme geometrice X X
Figuri și corpuri geometrice X X X
Perimetrul figurilor geometrice: X X
triunghi,pătrat,dreptunghi

Evaluare finală:

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă 6-7itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie FOARTE BINE
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică
atestului si evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 3-4 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă BINE
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 1-2 item cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă SUFICIENT
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1 item cu B, 1 item cu S, restul cu I/orice altă INSUFICIENT
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,după analiza
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei.

Descriptori de performanţă:
Itemi Foarte bine Bine Suficient

I1 Identifică 4 figuri geome- Identifică 3 figuri geome- Identifică 1-2 figuri geome-
trice reprezentate prin desen trice reprezentate prin desen trice reprezentate prin desen
și reprezintă grafic 4 forme și reprezintă grafic 2-3 și reprezintă grafic 1-2
geometrice indicate. forme geometrice indicate forme geometrice indicate.

I2 Completează corect toate Completează corect 2 Completează corect 1


definițiile lacunare ale definiții lacunare ale definiție lacunară a unei
figurilor și corpurilor figurilor și corpurilor figuri / corp geometric.
geometrice.(3) geometrice.

I3 Ilustrează grafic prin desen 4 Ilustrează grafic prin desen 3 Ilustrează grafic prin desen
figuri geometrice, respectând figuri geometrice, respec- 1-2 figuri geometrice,
locul indicat (interior- tând locul indicat (interior- respectând locul indicat
exterior). exterior). (interior-exterior).

I4 Rezolvă corect problemele , Rezolvă corect problemele Rezolvă parţial problemele,


I5 parcurgând etapele de parcurgând etapele de re- fară să parcurgă etapele de
I6 rezolvare; zolvare, dar greşeşte la rezolvare, greşeşte la
calcule; calcule;

I7 Identifică 4 corpuri geo- Identifică 3 corpuri geo- Identifică 1-2 corpuri geo-
metrice reprezentate prin metrice reprezentate prin metrice reprezentate prin
desen. desen. desen.

Rezultatele probei de evaluare:


Nr. Numele şi Itemi Calif.
crt prenumele elevului final

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Total:
FB
B
S
I

Centralizator pe calificative:

Nr.elevi
Califficativ I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 final
FB
B
S
I

ANALIZA PROBEI
Item I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Obiectiv
Nr de elevi care au
realizat integral
obiectivul
Nr.de elevi care au
realizat parţial
obiectivul
Nr de elevi care nu au
realizat obiectivul

Greşeli tipice:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
...........................

Măsuri ameliorative:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................
..........................