Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila

Domeniul de pregătire de bază: Economic Aviz Director


Calificare profesionala: Tehnician in activitati economice
Modulul: M 3- Contabilitate
Nr de ore/an :66 din care: T:33 LT: 33
Nr. ore /săptămână: 2
Clasa: a-XI-a C Aviz Sef de catedra
Profesor: Zemeili Elena
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr.3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Cunostinte Abilitati Atitudini


10.1.1. Prezentarea conturilor 10.2.1. Identificarea conturilor, cu ajutorul planului 10.3.1. Manifestarea capacitatii de a reactiona rapid si
specifice operatiilor economico- general de conturi, in corelatie cu operatiile eficient in selectarea conturilor specifice operatiilor
financiare. economico-financiare desfasurate de entitate. economico-financiare.
10.2.2. Interpretarea informatiilor rezultate din
documentele justificative ale operatiilor economico-
financiare.
10.1.2. Descrierea operatiilor 10.2.3. Aplicarea reglementarilor contabile privind 10.3.2. Argumentarea intr-un mod independent si
economico-financiare si functionarea inregistrarea operatiilor economico-financiare pe baza riguros a inregistrarilor in conturi.
conturilor. documentelor specifice.
10.2.4. Utilizarea unui rationament matematic in
10.3.3. Asumarea, in cadrul echipei la locul de munca,
descrierea analizei si formulei contabile.
a responsabilitatii pentru sarcina de lucru primita.
10.2.5. Inregistrarea operatiilor economice si
financiare in registrele contabile pe baza unui soft de
specialitate.
10.1.3. Prezentarea registrelor 10.2.6. Completarea registrelor contabile, manual sau 10.3.4. Manifestarea consecventei in realizarea
contabile. informatizat. sarcinilor de lucru.
10.2.7. Utilizarea algoritmilor de calcul pentru determinarea
informatiilor economico-financiare.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 10.1.1 10.2.1 10.3.1 I. Conturile necesare
10.2.2 10.3.2 evidenţierii operaţiilor
10.3.3 economico-financiare
10.3.4 Prezentarea planului general
de conturi, identificând conturile 1 S1
necesare înregistrării operaţiilor
economico-financiare;
Folosirea conturilor sintetice 1 S2
de gradul 1 şi 2, funcţionarea
conturilor de activ şi pasiv, în
corelaţie cu operaţiile
desfăşurate.

2. 10.1.2. 10.2.3. II. Înregistrarea operaţiilor


10.2.4. economico-financiare în
10.2.5. contabilitate prin utilizarea
analizei și formulelor contabile
specifice
a. Contabilitatea capitalurilor
proprii
Operaţii privind constituirea,
majorarea şi diminuarea 4 6 S3,S4 S1,S2,S3
capitalului social; S5,S6 S4,S5,S6
Operaţii privind rezultatul 2 4 S7,S8 S7,S8,S9,
exerciţiului financiar; S10
b. Contabilitatea
imobilizărilor
Operaţii privind imobilizările 2 1 S9,S10 S11
necorporale;
Operaţii privind imobilizările 2 1 S11,S12 S12
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
corporale;
c. Contabilitatea stocurilor
Operaţii privind stocurile de
materii prime şi materiale, 2 2 S13,S43 S13,S14,
materiale de natura obiectelor de
inventar şi produse;
Operaţii privind stocurile de 4 3 S15,S16 S15,S16,
mărfuri; S17,S18 S17
d. Contabilitatea decontărilor
cu terţii
Decontări cu furnizori şi S18,S19
1 3 S19
clienţi; S20
Decontări cu personalul şi cu S21,S22
bugetul de asigurări şi protecţie
1 3 S20
S23
socială;
Decontări cu bugetul statului; S24,S25
o Impozitul pe profit 1 2 S21
o Impozitul pe veniturile
1 1 S22 S26
microentităților
o Taxa pe Valoarea
Adăugată. 1 1 S23 S27
e. Contabilitatea trezoreriei
Operaţii privind decontările
prin conturile bancare; 1 1 S24 S28
Operaţii privind decontările în
numerar; 1 1 S25 S29
Instrumente de plată: Biletul
la ordin,Cambia și CEC-ul. 1 1 S26 S30
f. Contabilitatea cheltuielilor şi
veniturilor
Operaţii privind cheltuielile; 1 S27
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Operaţii privind veniturile. 1 1 S28 S31
g. Completarea documentelor 1 S32
specifice operaţiilor economico- 1 S29
financiare 1 S33

10.1.3. 10.2.6. III. Registrele contabile 1 S30


3. 10.2.7. Prezentarea registrelor contabile
obligatorii – registrul jurnal şi
registrul cartea mare;
Completarea registrelor 2 S31,S32
contabile.
1 S33
Recapitulare