Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂțĂMÂNT: Școala Gimnazială Recea
PROPUNATOR:
ARIA CURRICULARĂ: OM SI SOCIETATE
DISCIPLINA: GEOGRAFIE
UNITATEA TEMATICĂ: Locuri din jurul meu
SUBIECTUL: Modificari observabile in relalitatea inconjuratoare“, “Repere de timp:ora, ziua, saptamana, anul, calendarul
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECȚIEI: fixare,consolidare

Competente specifice:
 Geografie
 Prezentarea realității observabile, cu ajutorul terminologiei generale și specific;
 Utilizarea elementelor semnificative din matematică, științele naturii și disciplinele sociale, în înțelegerea realității
înconjurătoare;. Relaționarea realității înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică;
 Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării și a lumii contemporane.
 Dezvoltareacuriozității de cunoaștere a elementelorgeograficecaracteristiceorizontului local, țăriișilumiicontemporane
Dobândireainteresuluipentruînțelegerearoluluimediuluiînconjurătorpentruviațașiactivitateasocietății

Competente integrate:
 Arte vizuale şi abilităţi prectice:
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală;
 Limba română
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal

Obiective operaționale:
O1- să explice termenii geografici desprinși din manual ,dintr-un mesaj oral :a te orienta
O2- să identifice poziţiile obiectelor observate în orizontul apropiat prin raportare reciprocă față de anumite elemente-reper
O3- să utilizeze termenii geografici învățați în enunțuri proprii referitoare la elementele observate
O4- să măsoare distanțele (în clasă, în școală etc.) cu instrumente de măsură adecvate(ruleta,rigla)
O5-sa desenze un traseu pe baza indicatiilor de orientare specificate pe fisa de lucru;

Strategia didactica:

METODE SI PROCEDEE: conversaţia,explicaţia,conversaţia euristică,exercitiul,observarea


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:imagini,scheme,manual,fisa de lucru
MIJLOACE DE EVALUARE: frontală, individuală,pe grupe, scrisă, orală

Bibliografie:
 Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE, clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la ordinul Ministrului Educației Naționale,
nr. 5003/02.12.2014, București 2014.
 Manual pentru GEOGRAFIE, clasa a IV-a, semestrul I, Ed. INTUITEXT

Momentele O Activitatea didactica Resurse Metode de


lecţiei b materiale procedurale organizato evaluare
O rice
p
1)Moment Verific existenţa materialelor specifice orei de geografie; Conversaţia Frontal
organizatoric Asigurarea unui climat optim pentru desfăşurarea activităţii Instuctaj individual
1 min. verbal
2)Verificarea Se verifica tema de acasa. Corversaţia Frontal Chestiona rea
cunoştinţelor Explicația orală
anterioare Individual
4 min.
3)Captarea Rebus PLANSA Observația Frontal Obsevarea
atenţiei Individual sistematică a
6 min. comporta-
mentului
elevilor
4)Anunţarea Prezint elevilor obiectivele propuse si se noteaza titlul pe tabla si in Caietul Conversaţia Frontal
obiectivelor caiete. Tabla Individual
operaţionale
1 min.
5)Dirijarea Pamantul se roteste in jurulaxei sale. Frontal Obsevarea
învăţării In partea indreptata spr eSoare este zi . Tabla Obsevația sistematică a
30 min. O rotatie completa a Pamantului in jurulaxeisale dureaza 24 de ore. Individual comporta-
O sapatamna are 7 zile. Manual mentului
Un an 12 luni. Anotimpuri. Explicația elevilor
Un an normal 366 zile. Caietul Frontal
Un an bisect 366 zilept ca lunafebruarie are 29 de zileintr un astfel de Demonstraţi
an. Individual Chestiona-
Echinoictiu si solstitiu. Conversaţia rea orală
Exercitiul

6)Fixarea Fisa de lucru. Fisa de Conversaţia Frontal Aprecieri


cunoştinţelor lucru Exerciţiu Individual verbale
5 min.
7)Încheierea Anunț tema pentru acasă. Conversaţia Frontal Aprecieri
activităţii Voi aprecia participarea elevilor la lecție. verbale
1 min.