Sunteți pe pagina 1din 1

Fl

uxuldeRacor
dar
elaSi
stemuldeDi
str
ibuț
iealGaz
elorNat
ural
e

Sol
i
cit
antr
acor
dar
e 1 Depuicer
ereader
acor
dar
e
Di
str
igazSudReț
ele(
DGSR)

Oper
atorEconomi
cAut
ori
zatA.
N.R.
E.(
O.E.
)
2 Î
nregi
st
răm șit
rat
ăm cer
erea Per
cepem t
ari
f
uldeanal
i

Emit
em Ofer
ta
3
(
sol
uți
a,cont
ract
ulșicost
uri
l
e)

4 Select
ezici
neva
reali
zaRacordul

Operat
orEconomic sau Di
str
igazSudReț
ele
autori
zatA.
N.R.
E.
Not
ifi
cialeger
eat
acătre
5
Distr
igazSudRețel
e

6 Seînchei
econtract
ulde 6
pr
est
ăriser
vici
icuDGSR

Pr
oiect
are
O.
E. DGSR Obț
iner
eavi
zeșiaut
ori
zaț
ii
Ver
if
icar
e
Execuț
iel
ucr
are
Pr
oiect
are Ur
măr
ir
elucr
are
Ur
măr
ir
elucr
are
Obț
iner
eavi
zeșiaut
ori
zaț
ii Ver
if
icar
e
Recepț
ie
Execuț
i
elucr
are Recepț
i
e
Puner
eînf
uncț
iunebr
anșament
Puner
eînf
uncț
iunebr
anșament