Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.”Electrificare CFR “ - S.A.

Sucursala Electrificare Craiova


Adresa: Craiova, Aleea 1 Depoului nr.5

Reg.Com:J40/16205/18.10.2004 Telefon 0372.758.414


Cod Unic Înreg.: RO16828396 Fax 0372.875.509
Nr.2/2/450/27.08.2018
INSTRUCŢIUNI pentru OFERTANŢI

privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare şi adjudecare la preţul cel mai mare a trei mijloace
fixe amorizate integral ( Dacia Break, Autoturism Dacia 1307, Automobil Mixt Dacia 1307)
aparţinând Sucursalei Electrificare Craiova

Persoana juridică ofertantă :

SC ELECTRIFICARE CFR SA Bucureşti – Sucursala Electrificare Craiova cu următoarele date de


identificare :
 Sediul : str. Aleea I Depoului, nr.5,Craiova,cod postal 200101 ;
Telefon / Fax VODAFONE : 0372 758 414 / 0372 875 509
 Telefon Mobil : 0728. 101.753 ; tel. CFR. 123 409
 SC ,,ELECTRIFICARE CFR’’ SA- Bucureşti
 Cod Unic de Înregistrare : RO 16828396 ;
 Număr Înregistrare Registrul Comerţului : J 40 / 16205 / 18.10.2004;
 Sucursala Electrificare Craiova \
 Cod Fiscal 21333229
 Cont Bancar : RO44CECEDJ0101RON0523268 ;
 Banca : CEC Bank Craiova
 Reprezentanţi : ing.Marian NISIPEANU– Şef Sucursală şi ec. Vergina POPESCU– Contabil Şef

1. Organizator : SUCURSALA ELECTRIFICARE CRAIOVA

Obiectul licitaţiei : vânzarea prin licitaţie publică cu strigare şi adjudecare la preţul cel mai mare
a trei mijloace fixe amorizate integral : Dacia Break / CE Craiova, Autoturism Dacia 1307/CE Tg
Jiu şi Automobil Mixt Dacia 1307/ CE Rosiori, din cadrul Sucursalei Electrificare Craiova .
2. Forma de licitaţie : Licitaţie publică cu strigare şi adjudecare la preţul cel mai mare

3. Data şi locul de desfăşurare a licitaţiei :


3.1.
Licitaţia va avea loc :
în data de 18.09.2018 ora 10:30 la sediul Sucursalei de Electrificare Craiova, str. Aleea 1
Depoului nr.5, localitatea Craiova.
3.2.
În situaţia neadjudecării vânzării la licitaţie a celor trei MF, prima, respectiv a doua
repetare a licitaţiei, va avea loc în zilele de :
- 09.10.2018 şi 30.10.2018 la aceleaşi ore şi în acelaşi loc .
4. Preţul de începere a licitaţiei conform ANEXA A.
5. Temei legal :
 HG nr. 1283 / 2004 de înfiinţare a SC Electrificare CFR SA ;
 procedura operatională COD P.O.-11 /25.11.2015 modificată în data de 10.04.2018 privind
valorificarea bunurilor casate precum și în conformitate cu prevederile dispozitiei Directorului
General al CNCFR SA, nr. 83/2008 actualizata 2015.
6. Prezentare generală
6.1.

1
Cele trei mijloace fixe amorizate integral supuse vânzării, aparţin SC Electrificare C.F.R.
S.A. – Sucursala Electrificare Craiova, iar locul unde se află este precizat în fiecare caiet
de sarcini. În cazul adjudecării vânzării a unuia sau a mai multor mijloace fixe
cumpărătorul se obligă să :
- achite contravaloarea mijloacelor fixe achiziţionate în termen de 10 zile de la data licitaţiei;
- să ridice mijloacelor fixe în termen de 10 zile de la semnarea contractului de vânzare –
cumpărare, cheltuielile de transport fiind suportate de cumpărător.
.
7. Condiţii de participare şi calificare
7.1.
Întreaga procedură are loc în mod public. La licitaţii pot participa persoane fizice şi juridice,
potenţial cumpărătoare, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, personal sau prin
împuternicit, cu împuternicire ce va fi reţinută şi ataşată la procesul verbal de licitaţie şi care
prezintă până la data şi ora limită menţionate la punctul 9.2. cererea de includere pe lista
potenţialilor ofertanţi (Anexa 1).
7.2.
Cererea, se poate depune la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Sucursalei
Electrificare Craiova, cu cel mult 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea licitaţiei, dar
nu mai târziu de 17.09.2018 orele 15:30 .
7.3.
Împreună cu cererea, ofertantul va depune în mod obligatoriu documentele prevazute in
caietul de sarcini pct. 5.a) si 5. b) si următoarele :
 dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 10 % din
preţul de începere al licitaţiei pentru fiecare mijloc fix înscris în cererea de
includere pe lista ofertanţilor. Garanţia de participare poate fi constituită prin
următoarele forme :
-ordin de plată în contul Sucursalei Electrificare Craiova
Nr. RO44CECEDJ0101RON0523268 deschis la CEC Bank Craiova ; Cod Unic de
inregistrare : RO 16828396
- lichidităţi depuse la casieria SE Craiova;
 dovada achitării la casieria Sucursalei Electrificare Craiova a taxei de Documentaţie
licitatie Caiet de Sarcini si Instructiuni pentu ofertanti în valoare de 83,00lei cu
TVA pentru fiecare mijloc înscris în cererea de includere pe lista ofertanţilor.

- NOTĂ: Originalele vor fi prezentate comisiei de licitaţie pentru constatarea


conformităţii, la deschiderea şedinţei.
7.4.
Comisia de licitaţie se va întruni şi va verifica îndeplinirea de către licitanţi a condiţiilor de
participare şi calificare la licitaţie. Vor fi admişi la licitaţie numai participanţii care îndeplinesc
în totalitate condiţiile de participare şi calificare.

8. Interdicţii de participare la licitaţie


La licitaţie nu pot participa în calitate de cumpărători membrii comisiei de licitaţie, membrii
comisiei de evaluare şi nici membrii de familie ( soţ, soţie, fraţi, copii sau părinţi ) ai
persoanelor care fac parte din comisia de licitaţie sau comisia de evaluare.

9. Organizarea, deschiderea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiei


9.1.
Pentru organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie se numeşte o
comisie de licitaţie.
Nu pot fac parte din comisia de licitaţie membrii comisiei de evaluare.
9.2.
Odata cu aparitia intr-un cotidian national a anuntului de licitatie cu strigare, comisia de
licitaţie, va pune la dispoziţia celor interesaţi, contra cost, documentaţia de licitaţie care
conţine următoarele :
 Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi.

9.3.
2
. La data şi locul stabilit pentru licitaţie, comisia de licitaţie se va întruni şi va verifica
îndeplinirea de către ofertanţi a condiţiilor de participare la licitaţie, precum şi identitatea
participanţilor înscrişi pe listă.
9.4.
În cazul în care la prima licitaţie, la ora şi locul prevăzut în anunţ, nu se prezintă minimum
doi participanţi sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire,
precum şi dacă rămân mijloace fixe nevândute licitaţia se va repeta la o dată ulterioară
pentru mijloacele fixe nevândute. .
9.5.
În cazul în care la a 2-a licitaţie ( prima repetare ) nu se prezintă cel puţin doi ofertanţi şi /
sau nu se oferă cel puţin preţul de pornire al licitaţiei sau dacă rămân mijloace fixe
nevândute se încheie un proces verbal, iar licitaţia se va repeta la o dată ulterioară, pentru
mijloacele fixe nevândute.
9.6.
Dacă la a treia licitaţie ( a 2-a repetare ) nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al
licitaţiei şi mijloacele fixe rămân nevândute, persoana juridică deţinătoare informeaza in
scris conducerea societatii pentru a dispune măsurile corespunzatoare (continuarea licitatiei,
casare-valorificare ca materiale feroase, neferoase, etc).

9.7.
Dacă sunt îndeplinite condiţiile legale, licitaţia se declară deschisă de către preşedintele
comisiei de licitaţie, la data, ora şi locul, stabilite prin prezentele instucţiuni.
Preşedintele comisiei de licitaţie, anunţă numele celor admişi, modul de desfăşurare al
licitaţiei şi preţul iniţial de la care porneşte strigarea, precum şi saltul de supralicitare admis,
care va fi de maximum 10 % din preţul de începere al licitaţiei, iar pasul de rezervă este de
5 % . Se va lucra cu valori rotunjite.
9.8.
În continuare se primesc de la licitanţi, prin strigare, oferte de preţ, iar preşedintele comisiei
va anunţa clar şi tare suma oferită. Se procedează la trei strigări consecutive ale preţului la
intervale de 5 secunde.
9.9.
Dacă la a treia repetare a ultimei oferte, nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele comisiei
de licitaţie anunţă adjudecarea în favoarea ultimului licitant ofertant.
9.10.
În cazul în care, după deschiderea şedinţei de licitaţie, nici un ofertant nu oferă un preţ egal
sau superior celui de la care porneşte licitaţia, preşedintele comisiei anunţă încheierea
şedinţei de licitaţie.
9.11.
Modul de desfăşurare al şedinţei de licitaţie se consemnează într-un proces verbal pe care-l
vor semna membrii comisiei şi participanţii la licitaţie. Pentru participaţii reprezentaţi prin
împuterniciţi, vor fi reţinute la procesul verbal de licitaţie împuternicirile prezentate.
Referitor la adjudecare, în procesul verbal se va consemna numele câştigătorului licitaţiei,
precum şi numele următorilor doi clasaţi, cu sumele finale oferite de fiecare. Consemnarea
următorilor doi clasaţi, se va face cu acordul scris al acestora de a-şi menţine oferta în cazul
retragerii primului clasat, garanţia de participare urmând să fie restituită în maxim 30 de zile
de la data licitaţiei, dacă nu sunt declaraţi caştigători.
9.12.
Procesul verbal de adjudecare a licitaţiei va fi aprobat de către Şeful Sucursalei Electrificare
Craiova şi constituie baza pentru încheierea contractului de vânzare – cumpărare, cu
ofertanţii declaraţi câştigători .
9.13.
Un exemplar al procesului verbal se înmânează câştigătorului, care are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la data licitaţiei, să achite integral preţul adjudecat şi să semneze
contractul de vânzare – cumpărare. Contractul de vânzare – cumpărare, se încheie, după ce
câştigătorul licitaţiei face dovada achitării contravalorii deşeurilor licitate.
9.14.

3
Dacă, pentru semnarea contractului câştigătorul se prezintă prin mandatar, aceasta va trebui
să prezinte procura autentificată pentru semnarea contractului, procura care va fi ataşata la
contract.
9.15.
Dacă, câştigătorul licitaţiei, nu se prezintă în termenul prevăzut pentru achitarea
contravalorii mijloacelor fixe adjudecate şi pentru semnarea contractului de vânzare –
cumpărare, acesta, pierde garanţia de participare depusă şi se declară câştigător, ofertantul
clasat pe locul al doilea.
9.16.
Dacă, nici ofertantul clasat pe locul al doilea nu încheie în termen de 5 zile de la primirea
invitaţiei prin care i se comunică că este declarat câştigator, contractul de vânzare –
cumpărare, de asemenea pierde garanţia de participare şi se declară câştigător, ofertantul
clasat pe locul al treilea, în cazul în care, preţul oferit de acesta este de minimum 80 % din
suma pentru care a fost adjudecată licitaţia, dar nu mai puţin de preţul minim de pornire
aprobat.
9.17.
Dacă, nici acesta nu achită şi nu încheie contractul, în termen de 5 zile de la primirea
invitaţiei prin care i se comunică ca este declarat câştigator, pierde garanţia depusă, iar
(mijlocul ) mijloacele fixe se consideră nevândute.
9.18.
Adjudecarea licitaţiei, privind vânzarea mijloacelor fixe în favoarea ofertanţilor clasaţi pe
locul al doilea şi al treilea, se va face numai în condiţiile, în care preţurile oferite de aceştia,
sunt cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, aceştia îşi dau acordul in scris si nu
ridică garanţia de participare până la finalizarea vânzării mijloacelor fixe licitate.

10. Alte precizări


10.1.
Ofertantul trebuie să examineze toate instrucţiunile, termenii şi specificaţiile din
documentele licitaţiei, iar în cazul în care, are nevoie de clarificări asupra documentelor, să
le solicite organizatorului licitaţiei în scris ( prin fax nr. 0372.875.509 ).
10.2.
Garanţia de participare la licitaţie nu se restituie celui căruia i-a fost adjudecată vânzarea,
urmând, ca la achitarea contravalorii mijloacelor fixe acesta să plătească, numai diferenţa
până la preţul de vânzare adjudecat.
10.3.
Garanţia de participare se pierde, în cazul în care câştigătorul licitaţiei, nu semnează
contractul de vânzare – cumpărare şi nu achită integral, în termenele prevăzute în prezentele
instrucţiuni, preţul oferit pentru mijloacele fixe adjudecate precum şi dacă nu respectă
obligaţiile care îi revin la capitolul 8.
10.4.
Ofertanţilor necâştigători, li se restituie garanţia de participare, în maxim 3 zile lucrătoare,
după data ţinerii licitaţiei .
10.5.
Ofertanţilor clasaţi pe locurile doi şi trei li se restituie garanţia de participare, în
termen de 30 de zile de la data licitatiei, în cazul în care nu sunt declaraţi câştigători,
în condiţiile prevăzute în prezentele instucţiuni, dacă şi-au dat acordul in scris.
10.6.
Participanţii la licitaţie, pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au
respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile
se depun la sediul Sucursalei Electrificare Craiova – Serviciul Exploatare în termen de 24 de
ore de la încheierea şedinţei de licitaţie. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de 2
zile de la depunerea acestora.
10.7. Participanţii la licitaţie au dreptul de a vedea mijloacele fixe înscrise în cererea pentru
includerea pe lista ofertanţilor ( Anexa 1 ), pentru a constata starea acestora .
10.8.
Licitația se va ține în limba română, iar toate documentele de înscriere la licitație precum și
cele depuse pe parcursul licitației vor fi întocmite în limba română. Fiecare licitant va fi
reprezentat oficial în ring de o singură persoană, care va putea avea un singur însoțitor.
4
10.9.
În timpul desfășurării ședinței de licitație sunt interzise:
- perturbarea ședinței prin orice mijloace
- acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor
- răspândirea de informații false, de natură a influența rezultatul licitației sau alte acțiuni
contrare scopului licitației. Licitanții care încalcă cele menționate anterior vor fi excluși de
la licitație și vor pierde dreptul la restituirea garanției de participare.

10.10.
Orice divergență apărută între părți după înregistrarea licitanților și a documentelor de
participare la licitație, decurgând din sau în legătură cu prezenta documentație se va
rezolva pe cale amiabila .
vor supune instanțelor de judecată competente

Condiţii generale de contractare


10.11.
Întocmirea contractului de vânzare – cumpărare, se va face în termen de maxim 10 zile de la
adjudecarea licitaţiei, de către SC Electrificare CFR SA – Sucursala Electrificare Craiova, pe
baza procesului verbal de adjudecare sau negociere, după caz, numai după ce câştigătorul
licitaţiei, face dovada achitării în întregime a sumei pe care a oferit-o la licitaţie şi după
rezolvarea eventualelor contestaţii .
10.12.
Mijloacele fixe vândute şi achitate de cumpărător, în cazul în care, nu sunt demontate şi /
sau ridicate în termen de 50 de zile de la semnarea contractului vor rămâne în proprietatea
vânzătorului, fără a se restitui cumpărătorului, preţul achitat şi garanţia de participare.

10.13.
Toate cheltuielile generate de contractul de vânzare – cumpărare, inclusiv cele de transport,
cad în sarcina cumpărătorului.

Şef Sucursala Electrificare Craiova


Ing. Marian NISIPEANU

ORGANIZATORUL LICITAŢIEI
Sucursala Electrificare Craiova
Preşedinte Comisie Licitaţie
Ing. Cladiu Enache JIROVEANU