Sunteți pe pagina 1din 21

Prezentarea bilanțurilor societăților din perimetrul de consolidare

Bilanțul societății M
A. Active imobilizate 150.600 J. Capital şi rezerve 152.000
I. Imobilizări necorporale 400  Capital social 40000
II. Imobilizări corporale 4.800  Rezerve 61.000.
III. Imobilizări financiare 145.400  Profitul sau pierderea 51.000
din care: exercițiului financiar
- titluri A 46.400
- titluri B 4.200
- titluri C 14.000
- Creanțe imobilizate A 40.000
- Creanțe imobilizate B 40.000
B. Active circulante 15.200 I. Venituri în avans 240
I. Stocuri 2.600 H. Provizioane 0
II. Creanțe 1.400 G. Datorii: sumele care trebuie 4.000
III. Investiții pe termen scurt 1.600 plătite într-o perioadă mai
mare de un an
IV. Casa şi conturi la bănci 9.600 D. Datorii: sumele care trebuie 9.600
C. Cheltuieli în avans 40 plătite într-o perioadă de până
la un an
din care
- față de A 4000
- față de B 1.600
Total Activ 165.840 Total Pasiv 165.840

Cont de profit si pierdere societatea M


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 40.800
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 31.304
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 9.496
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 49.200
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 5.600
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 43.600
VENITURI TOTALE 90.000
CHELTUIELI TOTALE 36.904
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 53.096
Impozitul pe profit 2.096
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) AL (A) EXERCIŢIULUI FINANCIAR 51.000
Bilanțul societății A
A. Active imobilizate 33200 J. Capital şi rezerve 51.000
I. Imobilizări necorporale 2.000  Capital social 40.000
II. Imobilizări corporale 24.800  Rezerve 9.000
III.Imobilizari financiare 6.400  Profitul sau pierderea 2.000
exercițiului financiar
B. Active circulante 63.400 I. Venituri în avans 0
I. Stocuri 18.200 H. Provizioane 0
II. Creanțe din care 21.600 G. Datorii: sumele care trebuie 44.000
-față de M 4.000 plătite într-o perioadă mai mare
de un an
Din care față de M 40.000

III. Investiții pe termen scurt 3.200 D. Datorii: sumele care trebuie 1.600
plătite într-o perioadă de până
la un an

IV. Casa şi conturi la bănci 20.400


C. Cheltuieli în avans 0
Total Activ 96.600 Total Pasiv 96.600

Cont de profit si pierdere societatea A


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 11.200
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 9.600
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 1.600
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 4.000
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 3.220
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 780
VENITURI TOTALE 15.200
CHELTUIELI TOTALE 12.820
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 2.380
Impozitul pe profit 380
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) AL (A) EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2000
Aplicarea metodei de integrare globală

Cumulul structurilor bilanțiere ale societăților M şi A

Înregistrare la nivelul bilanțului

262.440 % = % 262.440
400 20x Imobilizări necorporale 1012 Capital social M 40.000
4.000 20x Imobilizări necorporale 1012 Capital social A 40.000
4.800 21x Imobilizări corporale 106 Rezerve M 61.000
24.800 21x Imobilizări corporale 106 Rezerve A 9.000
145.400 26x Imobilizări financiare 121 Profit sau pierdere M 51.000
6.400 26x Imobilizări financiare 121 Profit sau pierdere A 2.000
2.600 3xx Stocuri 472 Venituri în avans 240
18.200 3xx Stocuri 472 Venituri în avans 0
1.400 4xx Creanțe 151 Provizioane 0
21.600 4xx Creanțe 151 Provizioane 0
1.600 50x Investiții pe termen scurt 16x Datorii pe termen lung 4.000
3.200 50x Investiții pe termen scurt 16x Datorii pe termen lung 44.000
9.600 5xx Casa şi conturi la bănci 4xx Datorii pe termen scurt 9.600
20.400 5xx Casa şi conturi la bănci 4xx Datorii pe termen scurt 1.600
40 471 Cheltuieli în avans
0 471 Cheltuieli în avans

Cumulul conturilore din contul de profit şi pierdere:

Înregistrare la nivelul contului de profit şi pierdere

105.200 % = % 105.200
31.304 6xx Cheltuieli de exploatare 7XX Venituri din exploatare 40.800
9.600 6xx Cheltuieli de exploatare 7xx Venituri din exploatare 11.200
5.600 66x Cheltuieli financiare 76x Venituri financiare 49.200
3.220 66x Cheltuieli financiare 76x Venituri financiare 4.000
2096 691 Cheltuieli cu impozitul pe 121 Profit sau pierdere M 51.000
profit
380 691 Cheltuieli cu impozitul pe
profit
51.000 121 Profit sau pierdere M
2.000 121 Profit sau pierdere A
Eliminarea consecințelor tranzacțiilor reciproce:

Societatea M a achiziționat titlurile societății A,la 31.12.12.N-2,contra sumei de 46.400 u.m data la
care capitalurile societății A erau următoarele :

 capital social 40.000 u.m


 rezerve 8000 u.m
 Fondul comercial pozitiv se amortizează în 5 ani.
 Societatea M a acordat un împrumut pe termen lung societății A,în valoare de 40.000 u.m.
 Societatea A a vândut mărfuri ssocietății M,în valoare de 20.000 u.m a căror cost de achiziție
a fost de 18.000 u.m
 La sfîrşitul exercițiului financiar ,datoriile comerciale ale societății M faşă de A sunt de 4.000
u.m
 Dividendele încasate de M de la A în cursul exercițiului ,au fost de 400 u.m

Eliminarea datoriilor şi creanțelor din împrumutul pe termen lung

Înregistrare la nivelul bilanțului:

40.000 16x Datorii pe termen lung =26xImpozitări financiare 40.000

Eliminarea efectelor generate de vânzarea mărfurilor

Înregistrare la nivelul contului de profit şi pierdere :

__________________________________________________________________________________

20.000 707 Venituri din vânzarea =607 Cheltuieli privind mărfurile 20.000
mărfurilor (6xx Cheltuieli din exploatare )
(7xxVenituri din exploatare)

Eliminarea datoriilor şi creanțelor comerciale


Înregistrare la nivelul bilanțului :
__________________________________________________________________________________
4.000 401Furnizori =4111 Clienți 4.000
(4xx Datorii pe termen scurt ) (4xx Creanțe)________________________________

Eliminarea efectelor dividendelor achitate de căptre societatea A societății M:

Înregistrare la nivelul bilanțului :

__________________________________________________________________________________

400 121 Profit şi pierdere M =106 Rezerve consolidate 400

Înregistrare la nivelul contului de profit şi pierdere :


__________________________________________________________________________________

400 761 Venituri din imobilizări =121 Profit şi pierdere M 400


(7XX Venituri financiare )___________________________________________________

Determinarea fondului comercial

a)Costul de achiziție al titlurilor societății A 46.400 u.m.

b)Active nete ale societății A la data achiziției titlurilor : 48.000 u.m.

c)Cota-parte din activele nete : 90 % 24.000 u.m. 43.200 u.m.

d)Fond comercial pozitiv a)-c 3.200 u.m

e)Amortizarea anuală font comercial : 1600/5 ani = 640 u.m./an

Amortizare aferentă ex.N-1 640 u.m.

Amortizare aferentă ex.N 640u.m

Partajul capitalurilor proprii ale societății A

Element de capital propriu Valoare Cota soc.M(90%) Interese minoritari (10%)


Capital social A 40.000 36.000 4.000
Rezerve 9.000 8.100 900
Profitul sau pierderea 2.000 1.800 200
exercițiului financiar
TOTAL 51.000 45.900 5.100

Eliminarea titlurilor societății A şi recunoaşterea fondului comercial (la nivelul bilanțului ):


-partajarea profitului societății A :
__________________________________________________________________________________
2000 121 Profit sau pierdere A = % 2.000
121 Rezultat consolidat 1.800
1081 Interese care nu controlează -profit 200
_________________________________________________________________________________
-eliminarea capitalurilor proprii care revin asociaților minoritari
__________________________________________________________________________________
4.900 % = 1082.Interese care nu controleză -capitaluri 4.900
4000 1012 Capital social A
900 106 Rezerve A *

__________________________________________________________________________________

-eliminarea capitalurilor proprii care revin grupului


__________________________________________________________________________________

47.300 % = % 47.300

36.000 1012 Capital social A 261 Acțiuni deținute la entitățile afiliate 46.400
(26x Imobilizări finaciare M)
8.100 106 Rezerve A 106 Rezerve consolidate * 900
3.200 2071 Fondul comercial pozitiv
(20x Imobilizări necorporale)
__________________________________________________________________________________

*rezerve obținute după data titlurilor 1000*90% =900 u.m.

Partajarea rezultatului soc.A ,la nivelul contului de profit şi pierdere :

__________________________________________________________________________________
2.000 % = 121 Profit sau pierdere A 2.000
1800 121 Rezultat consolidat
200 108 Interese care nu controlează-profit
__________________________________________________________________________________

Înregistrarea amortizării fondului comercial pozitiv

La nivelul bilanțului :

__________________________________________________________________________________
1280 % =2807 Amortizarea fondului comercial 1280
640 106 Rezerve consolidate
640 121 Rezultat consolidat (20 x imobilizări necorporale)
__________________________________________________________________________________

La nivelul contului de profit şi pierdere


__________________________________________________________________________________
640 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 121 Rezultat consolidat 640
Amortizarea imobilizărilor
(6xx Cheltuieli de exploatare )
__________________________________________________________________________________

Transformarea rezervelor la rezerve consolidate :


__________________________________________________________________________________
61.000 106 Rezerve M = 106 Rezerve consolidate 61.000
__________________________________________________________________________________

Trecerea rezultatului societății M la rezultat consolidat


 la nivelul bilanțului :
__________________________________________________________________________________
50.600 121 Profit sau pierdere M =121 Rezultat consolidat 50.600
__________________________________________________________________________________

 la nivelul contului de profit şi pierdere:


__________________________________________________________________________________
50.600 121 Rezultat consolidat =121 Profit sau pierdere M 50.600
__________________________________________________________________________________

Carte Mare consolidare - la nivelul bilanțului:

D 20x Imobilizări necorporale C D 21x Imobilizări corporale C


400 1280 4800
2000 24.800
3200

Rd=5.600 Rc=1280 Rd=29.600 Rc=0


Sf=4.320 Sf=59.200

D 26x Imobilizări financiare C D 3xx Stocuri C


145.400 2.600
6.400 18.200

Rd=151.800 Rc=86.400 Rd=20.800 Rc=0


Sf=65.400 Sf=20.800

D 4xx Creanțe C D 50x Investiții pe termen scurt C


1.400 1.600
21.600 3200

Rd=23.000 Rc=4000 Rd=4.800 Rc=0


Sf=19.000 Sf=4.800

D 5xx Casa şi conturi la bănci C D 471 Cheltuieli în avans C


9.600 40
20.400
Rd=30.000 Rc=0 Rd=40 Rc=0
Sf=30.000 Sf=40

D 1012 Capital social M C D 1012 Capital social A C


0 40.000 4.000 20.000
36.000

Rd=0 Rc=0 Rd=40.000 Rc=40.000


Sf=40.000 Sf=0
D 106 Rezerve M C D 106 Rezerve A C
61.000 61.000 900 9.000
8.100

Rd=51.000 Rc=30.500 Rd=9.000 Rc=9.000


Sf=0 Sf=0

D 121 Profit sau pierdere M - Bilanț C D 121 Profit sau pierdere A - Bilanț C
400 25.500 2.000 2.000
50.600
Rd=51.000 Rc=51.000 Rd=2.000 Rc=2.000
Sf=0 Sf=0

D 121 Rezultat consolidat C 106 Rezerve consolidate


640 1800 640 400
50.600 9--
61.000
Rd=640 Rc=52.400 Rd=640 Rc=62.300
Sf=51.760 Sf=61.660

D 1081 Interese care nu C D 1082. Interese care nu C


controlează - profit controlează - capitaluri
200 4.900

Rd=0 Rc=200 Rd=0 Rc=4.900


Sf=200 Sf=4.900

D 472 Venituri în avans C D 151 Provizioane C


240 0

Rd= Rc=240 Rd=0 Rc=0


Sf=240 Sf=

D 16x Datorii pe termen lung C D 4xx Datorii pe termen scurt C


40.000 4.000 4000 9.600
44.000 1.600

Rd=40.000 Rc=48.000 Rd=4000 Rc=11.200


Sf=8000 Sf=11.200
Carte Mare consolidare - la nivelul contului de profit şi pierdere:

D 6xx Cheltuieli de exploatare C D 66x Cheltuieli financiare C


31.304 5.600
9.600 3220
640

Rd=41544 Rc=20.000 Rd=8.820 Rc=0


Sf=21.544 Sf=8.820

D 67x Cheltuieli extraordinare C D 691 Cheltuieli cu impozitul pe C


profit
0 2096
380
Rd=0 Rc=0 Rd=2476 Rc=0
Sf= Sf=2476

D 121 Profit sau pierdere M – CPP C D 121 Profit sau pierdere A – CPP C
51000 400 2.000 2.000
50.600

Rd=51.000 Rc=51.000 Rd=2.000 Rc=2.000


Sf=0 Sf=0

D 121 Rezultat consolidat – CPP C D 1081 Interese care nu C


controlează - profit – CPP
1800 640 200
50.600
Rd=52.400 Rc=640 Rd=200 Rc=0
Sf=51760 Sf=200

D 7xx Venituri din exploatare C D 76x Venituri financiare C


20.000 40.800 400 49.200
4.000
11.200
Rd=20.000 Rc=52.000 Rd=400 Rc=53.200
Sf=32.000 Sf=52.800
Bilanțul consolidat M+A
A. Active imobilizate 99320 J. Capital şi rezerve 1342
I. Imobilizări necorporale 4320-  Capital social 40000
II. Imobilizări corporale 29600  Rezerve consolidate 61660
III. Imobilizări financiare 65.400  Profitul sau pierderea 51760
exercițiului financiar care
revine grupului
B. Active circulante 74.600 Interese care nu controlează 5100
I. Stocuri 20.800 Profit 200
II. Creanțe 19.000 Alte capitaluri 4900
III. Investiții pe termen scurt 4800 I. Venituri în avans 240
IV. Casa şi conturi la bănci 30000 H. Provizioane 0
C. Cheltuieli în avans 40 G. Datorii: sumele care 8000
trebuie plătite într-o perioadă
mai mare de un an
D. Datorii: sumele care 7200
trebuie plătite într-o perioadă
de până la un an

Total Activ 173960 Total Pasiv 173960

Cont de profit si pierdere consolidat M+A


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 32000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 21544
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 10456
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 52800
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 8820
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 43980
VENITURI TOTALE 84800
CHELTUIELI TOTALE 30364
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 54436
Impozitul pe profit 2476
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) ENTITATILOR 51960
INTEGRATE
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) 51760
ACŢIONARILOR SOCIETATII-MAMA
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) INTERESELOR 200
MINORITARE
Aplicarea metodei de punere în echivalență -societatea B

Bilanțul societății B
A. Active imobilizate 29.400 J. Capital şi rezerve 17000
I. Imobilizări necorporale 20.000  Capital social 12000
II. Imobilizări corporale 8.000  Rezerve 3000
III.Imobilizari financiare 1.400  Profitul sau pierderea 2000
exercițiului financiar
B. Active circulante 5.200 I. Venituri în avans 240
I. Stocuri 2.800 H. Provizioane 0
II. Creanțe din care 800 G. Datorii: sumele care trebuie 44000
-față de M 800 plătite într-o perioadă mai mare
de un an
Din care față de M 40000

III. Investiții pe termen scurt 800 D. Datorii: sumele care trebuie 8000
plătite într-o perioadă de până
la un an

IV. Casa şi conturi la bănci 800


C. Cheltuieli în avans 20
Total Activ 34.620 Total Pasiv 69240

Cont de profit si pierdere societatea B


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 17980
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 13200
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 4780
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 800
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 3200
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ -2400
VENITURI TOTALE 18780
CHELTUIELI TOTALE 16400
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 2380
Impozitul pe profit 380
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) AL (A) EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2000
Valoarea titlurilor în echivalență a fost calculată astfel :

Indicator Valoare
A. Capitaluri proprii B 17000
B. Cota 35 % din capitaluri 5950
C. Costul de achiziție al titlurilor 4200
D. Diferența (B-C) 1750
E. Creşterea datorată e.fin.curent 100*35%=4.500 700
F. Datorata exercițiilor anterioare 1500*35%=1000 1050

Punerea în echivalență a titlurilor societății B (la nivelul bilanțului)

___________________________________________________________________________

5950 264 Titluri puse în echivalență % = 1950


(26xx Imobilizări finaciare) 263 Acțiuni deținute la entități 4200
controlate în comun
(26x Imobilizări finaciare )
121 Rezultat consolidat 700
106 Rezerve consolidate 1050
___________________________________________________________________________

Punerea în echivalență a titlurilor societății B (la nivelul contului de profit şi pierdere):


___________________________________________________________________________
700 121 Rezultat consolidat = 761 Venituri din imobilizări 700
financiare
(76xVenituri financiare )
___________________________________________________________________________

Carte Mare Consolidare -la nivelul bilanțului :

D 20x Imobilizări necorporale C D 21x Imobilizări corporale C


4320 2
9600

Rd=4320 Rc=0 Rd=29600 Rc=0


Sf=4320 Sf=29600

D 26x Imobilizări financiare C D 3xx Stocuri C


65400 4200 20800
5950
Rd=71350 Rc=4200 Rd=20800 Rc=0
Sf=67150 Sf=20800

D 4xx Creanțe C D 50x Investiții pe termen scurt C


19000 4800

Rd=19000 Rc=0 Rd=4800 Rc=0


Sf=19000 Sf=4800

D 5xx Casa şi conturi la bănci C D 471 Cheltuieli în avans C


30000 40

Rd=30000 Rc=0 Rd=40 Rc=0


Sf=30000 Sf=40

D 1081 Interese care nu C D 1082. Interese care nu C


controlează - profit controlează - capitaluri
0 200 4900

Rd=0 Rc=200 Rd=0 Rc=4900


Sf=200 Sf=4900

D 472 Venituri în avans C D 151 Provizioane C


240 0

Rd= Rc=240 Rd=0 Rc=0


Sf=240 Sf=

D 16x Datorii pe termen lung C D 4xx Datorii pe termen scurt C


0 8000 0 7200

Rd=40000 Rc=8000 Rd=4000 Rc=7200


Sf=8000 Sf=7200
D 6xx Cheltuieli de exploatare C D 66xxCheltuieli financiare C
21544 8820

Rd=21544 Rc=0 Rd=8820 Rc=0


Sf=21544 Sf=8820

D C D 691 Cheltuieli cu impozitul pe C


profit
2476

Rd=2476 Rc=0
Sf=2476

D 121 Rezultat consolidat -CPP C D 1081Interese care nu C


controlează-profit-CPP
51760 200
700
Rd=52460 Rc=0 Rd=200 Rc=0
Sf=52.460 Sf=200

D 7XX Venituri din exploatare C 76 x Venituri financiare


0 32.000 0 52800

700
Rd=0 Rc=32.000 Rd=0 Rc=53500
Sf=32.000 Sf=53500

Bilanțul consolidat M+A+B


A. Active imobilizate 101070 J. Capital şi rezerve 155170
I. Imobilizări necorporale 4320  Capital social 40.000
II. Imobilizări corporale 29600  Rezerve consolidate 62710
III. Imobilizări financiare 67150  Profitul sau pierderea 52460
exercițiului financiar care
revine grupului
B. Active circulante 74600 Interese care nu controlează 5100
I. Stocuri 20.800 Profit 200
II. Creanțe 19000 Alte capitaluri 4900
III. Investiții pe termen scurt 4.800 I. Venituri în avans 240
IV. Casa şi conturi la bănci 30.000 H. Provizioane 0
C. Cheltuieli în avans 40 G. Datorii: sumele care 8.000
trebuie plătite într-o perioadă
mai mare de un an
D. Datorii: sumele care 7200
trebuie plătite într-o perioadă
de până la un an

Total Activ 157710 Total Pasiv 157710

Cont de profit si pierdere consolidat M+A+B


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 32.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 21.544
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 11.056
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 53.500
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 8.820
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 44.680
VENITURI TOTALE 85.500
CHELTUIELI TOTALE 30.364
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 55.136
Impozitul pe profit 2476
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) ENTITATILOR 52.660
INTEGRATE
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) 52.460
ACŢIONARILOR SOCIETATII-MAMA
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) INTERESELOR 200
MINORITARE

Aplicarea metodei de punere în echivalență -societatea C

Bilanțul societății C
A. Active imobilizate 34.000 J. Capital şi rezerve 100.000
I. Imobilizări necorporale 10.000  Capital social 56.000
II. Imobilizări corporale 24.000  Rezerve 8.000
III.Imobilizari financiare 0  Profitul sau pierderea 38.000
exercițiului financiar
B. Active circulante 19.600 I. Venituri în avans 0
I. Stocuri 8000 H. Provizioane 0
II. Creanțe din care 14.000 G. Datorii: sumele care trebuie 5.200
-față de M plătite într-o perioadă mai
mare de un an
Din care față de M
III. Investiții pe termen scurt 3.200 D. Datorii: sumele care trebuie 2.000
plătite într-o perioadă de până
la un an

IV. Casa şi conturi la bănci 6.000


C. Cheltuieli în avans 0
Total Activ 107200 Total Pasiv 107200

Cont de profit si pierdere societatea C


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 60.056
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 40.000
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 20.056
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 23.200
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 400
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 22.800
VENITURI TOTALE 83.256
CHELTUIELI TOTALE 40.400
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 42.856
Impozitul pe profit 6.856
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) AL (A) EXERCIŢIULUI FINANCIAR 36.000

Valoarea titlurilor în echivalență a fost calculată astfel :

Indicator Valoare
A. Capitaluri proprii C 100.000
B. Cota 25 % din capitaluri 25.000
C. Costul de achiziție al titlurilor 14.000
D. Diferența (B-C) 11.000
E. Creşterea datorată e.fin.curent 18.000*25%=4.500 9.000
F. Datorata exercițiilor anterioare 4000*25%=1000 2.000

Punerea în echivalență a titlurilor societății C (la nivelul bilanțului)

___________________________________________________________________________

25.000 264 Titluri puse în echivalență = % 25000


(26xx Imobilizări finaciare) 262 Acțiuni deținute la entități 14.000
asociate
(26x Imobilizări finaciare )
121 Rezultat consolidat 9.000
106 Rezerve consolidate 2.000
___________________________________________________________________________

Punerea în echivalență a titlurilor societății C (la nivelul contului de profit şi pierdere):


___________________________________________________________________________
9.000 121 Rezultat consolidat = 761 Venituri din imobilizări 9.000
financiare
(76xVenituri financiare )
___________________________________________________________________________

Carte Mare Consolidare -la nivelul bilanțului :

D 20x Imobilizări necorporale C D 21x Imobilizări corporale C


4320 2
9.600

Rd=4320 Rc=0 Rd=29.600 Rc=0


Sf=4320 Sf=29.600

D 26x Imobilizări financiare C D 3xx Stocuri C


67.150 14.000 20.800
25.000

Rd=92150 Rc=14.000 Rd=20.800 Rc=0


Sf=78.150 Sf=20.800

D 4xx Creanțe C D 50x Investiții pe termen scurt C


19.000 4.800

Rd=19.000 Rc=0 Rd=4.800 Rc=0


Sf=19.000 Sf=4.800

D 5xx Casa şi conturi la bănci C D 471 Cheltuieli în avans C


30.000 40

Rd=30.000 Rc=0 Rd=40 Rc=0


Sf=30.000 Sf=40

D 1012 Capital social C D C


0 40.000

Rd=0 Rc=40.000
Sf=40.000

D 121 Rezultat consolidat C D 106 Rezerve consolidate C


0 52460 62710
2.000
9.000
Rd= Rc=61460 Rd=0 Rc=64.710
Sf=61460 Sf=64.710

D 1081 Interese care nu C D 1082. Interese care nu C


controlează - profit controlează - capitaluri
0 200 4.900

Rd=0 Rc=200 Rd=0 Rc=4.900


Sf=200 Sf=4.900

D 472 Venituri în avans C D 151 Provizioane C


240 0

Rd= Rc=240 Rd=0 Rc=0


Sf=240 Sf=0

D 16x Datorii pe termen lung C D 4xx Datorii pe termen scurt C


0 8.000 0 7.200

Rd=40.000 Rc=8.000 Rd=2000 Rc=7.200


Sf=8000 Sf=7.200
Carte Mare consolidare - la nivelul contului de profit şi pierdere:

D 6xx Cheltuieli de exploatare C D 66x Cheltuieli financiare C


21.544 8820

Rd=21544 Rc=0 Rd=8820 Rc=0


Sf=21544 Sf=8820

D C D 691 Cheltuieli cu impozitul pe C


profit
2476

Rd=2476 Rc=0
Sf=2476

D 121 Profit sau pierdere – CPP C D 1081 Interese care nu C


controlează -profit– CPP
52460 400 200
9000 50.600

Rd=61460 Rc=0 Rd=200 Rc=0


Sf=61460 Sf=200

D 7xx Venituri din exploatare C D 76x Venituri financiare C


0 32.000 0 53500
9000

Rd=0 Rc=32.000 Rd=200 Rc=62500


Sf=32.000 Sf=62500
Bilanțul consolidat M+A+B+C
A. Active imobilizate 112.070 J. Capital şi rezerve 166.170
I. Imobilizări necorporale 4.320  Capital social 40.000
II. Imobilizări corporale 29.600  Rezerve consolidate 64.710
III. Imobilizări financiare 78.150  Profitul sau pierderea 61.460
exercițiului financiar care
revine grupului
B. Active circulante 74.600 Interese care nu controlează 5.100
I. Stocuri 20.800 Profit 200
II. Creanțe 19.000 Alte capitaluri 4.900
III. Investiții pe termen scurt 4.800 I. Venituri în avans 240
IV. Casa şi conturi la bănci 30.000 H. Provizioane 0
C. Cheltuieli în avans 40 G. Datorii: sumele care 8.000
trebuie plătite într-o perioadă
mai mare de un an
D. Datorii: sumele care 7.200
trebuie plătite într-o perioadă
de până la un an

Total Activ 186.710 Total Pasiv 186.710

Cont de profit si pierdere consolidat M+A+B+C


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 32.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 21.544
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 11.056
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 62.500
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 8.820
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 53.680
VENITURI TOTALE 94.500
CHELTUIELI TOTALE 30.364
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) 55.136
Impozitul pe profit 2.476
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) ENTITATILOR 61.660
INTEGRATE
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) 61.460
ACŢIONARILOR SOCIETATII-MAMA
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR AFERENT(A) INTERESELOR 200
MINORITARE
STRUCTURA GRUPULUI

90% 35 % 25% 35%

A B C G

10% 15% 10%

E D

90%

Societatea mamă Filială Cap.Soc.Filială Procent deținut Valoarea nominală


titluri
M A 40.000 90% 36000
M B 12.000 35% 4200
M C 56.000 25% 14.000
M G 32000 35% 11.200
A E 8000 10% 800
A D 28.000 20% 5.600
B D 28.000 10% 2800
E F 48.000 90% 43200

Stabilirea perimetrului de consolidare


Stabilirea procentajului de control

Relația societate dominantă Procentaj de control


-filială
M- ¿ A Procentajul de control deținut direct de M în filiala A 90%

M- ¿ B Procentajul de control deținut direct de M în filiala B 35


@