Sunteți pe pagina 1din 8

( Antetul școlii)

Nr. _________/____________________

Avizat, Aprobat,
Director, în ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională

Numele și prenumele din data _____________________

Semnătura,__________________________________

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT


PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
(cf. AnexeiNr.15 laMetodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,aprobată prinOrdinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ nr. 1985/1305/5805/2016)

Numele şi prenumele copilului/elevului:


Mama:
Tata: -
Reprezentantul legal al copilului:
Data naşterii:
Domiciliul:
Unitatea de învăţământ la care este înscris:
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. ____din _________ emis de CJRAE ____________
Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat: realizat 20.06.2016 / revizuit 20.09.2017
Responsabilul de caz servicii educationale: prof. ________________________________________
Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare):
- Integrarea în învățământul de masă, școlarizare în regim de zi ( extern ) cu adaptare curriculară;
- Alocație de hrană și rechizite;
SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES:
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
Servicii educaţionale Școala  Crearea unui mediu educațional incluziv care să garanteze o Cadrele didactice
Gimnazială bună integrare a elevului și atingerea finalităților educaționale Clasa aII-a Până la care predau la
_________ propuse; încheierea clasă:
Întegrarea în  Oferirea de servicii educaționale de calitate, adaptate și ciclului
învățământul de masă cu individualizate; primar, la
adaptarea conținuturilor,  Accesibilizarea curriculumului naţional în raport cu expirarea Prof. _______
a strategiilor didactice, a nevoile speciale ale elevului ; certificatului
mijloacelor de  Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice din unitatea de După Prof.________
de orientare
învățământ conform învățământ privind educația copiilor cu cerințe speciale; avizarea
şcolară şi
tipului și gradului de  Sprijinirea elevului pentru a participa la activități planului de Prof_________
dizabilitate a elevului educative formale și nonformale; servicii de profesională
(deficiență psihică  Prevenirea discriminării și a segregării în rândul către COSP Prof________
funțională accentuată) în cadrelor didactice și al copiilor;
vederea atingerii  Valorificarea maximă a potențialului copilului pentru
nivelului posibil de atingerea nivelului posibil de dezvoltare individuală;
dezvoltare și a facilitării  Cooperarea și comunicarea permanentă cu familia
integrării sociale elevului ;
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
I.Programă adaptată la limba şi literatura română
După Prof. __________
Asigurarea unei evaluări  Receptarea unor mesaje orale simple în contexte de avizarea Până la
diferenţiate la toate comunicare cunoscute; planului de încheierea
disciplinele în funcţie de  Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de servicii de ciclului
evoluţia proprie a comunicare; către COSP primar, la
copilului;  Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații expirarea
de comunicare; certificatului
 Receptarea unei varietăți de mesaje scrise în diverse de orientare
Asigurarea adaptării situații de comunicare; şcolară şi
specifice la evaluările  Redactarea unor mesaje scrise simple, funcționale; profesională
naţionale, similare cu  Formularea unor enunțuri proprii pe baza unui suport
evaluările adaptate pe
vizual;
parcursul semestrelor - în
 Identificarea semnificației unor simboluri din mediul
conformitate cu legislaţia
actuală privind evaluările familiar;
naţionale şi în  Exprimarea interesului pentru audierea unor texte
conformitate cu Statutul literare;
Elevului (Ordinul  Scrierea literelor de tipar și de mână;
4742/2016)  Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul
limbajelor convenționale și neconvenționale;
II.Programă adaptată la matematică
 Scrierea și citirea numerelor din concentrul 0 – 31;
 Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 31;
 Efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste
ordin cu suport concret-intuitiv;
 Rezolvarea de probleme care presupun o singură
operaţie;
 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice
(sumă, diferență, +, -, = );
 Completarea unui șir logic cu termenii care lipsesc;
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
 Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu
repere/direcții folosind sintagme de tipul : în, pe,
deasupra, dedesubt, în față, în spate, stânga,
dreapta,etc. )
 Recunoașterea unor figuri și corpuri geometrice în
mediul apropiat și reprezentări ale acestora;
 Identificarea unor consecințe ale unor acțiuni;
 Realizarea unor măsurători simple cu unități de
măsură convenționale și neconvenționale;
 Recunoașterea orelor fixe pe ceas;
 Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind
monede și bancnote;
III.Programă adaptată la științe ale naturii
 Precizarea unor caracteristici ale corpurilor vii și
nevii;
 Identificarea de asemănări și deosebiri între corpuri;
 Manifestarea curiozității pentru observarea și
investigarea fenomenelor din mediul înconjurător;
 Recunoașteea consecințelor unui stil de viață sănătos
asupra propriului corp;
 Stabilirea unor relații simple de tipul cauză – efect;
 Recunoașterea consecințelor propriului comportament
asupra mediului înconjurător
IV.Programă adaptată la educație civică
 Identificarea unor calități fizice și morale ale
persoanelor;
 Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană;
 Manifestarea unor atitudini pozitive față de finite și
lucruri;
 Relaționarea pozitivă; în grupuri mici, pentru
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
rezolvarea unei sarcini de lucru;
IV.Programă adaptată la muzică și mișcare
 Receptarea unor cântece pentru copii;
 Cântarea individuală, în grup sau în colectiv;
 Acompanierea cântării folosind jucării muzicale sau
percuția corporală;
 Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin
intermediul muzicii şi mişcării;
 Îmbunătățirea coordonării motrice;
V.Programă adaptată la arte vizuale și abilități
prectice
 Receptarea unor mesaje comunicate prin imagini;
 Utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice pentru
a exprima idei sentimente;
 Realizarea unor creații funcționale utilizând diverse
materiale;
 Exprimarea opiniei față de un produs realizat sau de o
creație plastică;

XV.Programa adaptată la educaţie fizică şi sport Prof.___________


 Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi
sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice,
pentru optimizarea stării de sănătate
 Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi
sportului în vederea propriei dezvoltări fizice
armonioase şi a capacităţii motrice
 Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor
specifice, pe parcursul organizării, practicării şi
participării ca spectator la activităţile de educaţie
fizică şi sport;
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
 Desfăşurarea de activităţi de învăţare, stimulare,
ISJ compensare şi recuperare cu elevul cu CES integrat în Septembrie Iunie Prof. de sprijin
Servicii de asistenţă
CSEI unitatea de învăţământ de masă, în colaborare cu 2017 2018 _______________
psihopedagogică prin
celelalte cadre didactice care predau la clasă;
cadrul didactic
 Realizarea unor materiale didactice, instrumente de
itinerant şi de sprijin
lucru şi de evaluare specifice, în colaborare cu cadrele
didactice de la clasa;
Servicii oferite la cererea si cu acceptul cadrelor După Până la Consilier şcolar
CȘAPP didactice și al părinților: avizarea expirarea ______________
 colaborarea cu toate cadrele didactice din unitatea de certificatului
Școala învăţământ în care este înscris copilul/elevul în planului de
de orientare
__________ vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a servicii de
şcolară şi
punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii către COSP profesională
individualizat;
CJRAE  realizarea adaptării curriculare în parteneriat cu
cadrele didactice de la grupă/clasă
 monitorizarea aplicării programelor curriculare
adaptate şi evaluarea, în parteneriat cu cadrele
didactice de la clasă, rezultatele aplicării acestora
 colaborarea cu SEOSP în vederea preluării
Servicii de consiliere şi
informaţiilor privind evaluarea copilului şi elaborarea
orientare şcolară
planului de servicii individualizat
 participarea la activităţile educative şcolare şi
extraşcolare din grupă/clasă în calitate de observator,
consultant, coparticipant
 realizarea evaluări periodice şi reproiectarea
programul de intervenţie personalizat în funcţie de
rezultatele obţinute
 realizarea materialelor didactice, instrumentelor de
lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu cadrele
didactice de la clasa în care sunt elevi cu CES
 dizabilitatea copilului Comisia SEOSP şi
 consilierea individuală al copilului cu CES cu privire COSP
la dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare,
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
 facilitarea autocunoaşterii;
 creşterea motivaţiei pentru frecventarea şcolii şi pentru
învăţătură;
 metode și strategii de învăţare eficiente;
 OSP
Acest  În certificatul de orientare şcolară şi profesională nu se
Servicii de terapie
serviciu nu recomandă servicii de terapie logopedică / terapia
logopedică/terapia
este asigurat tulburărilor de limbaj;
tulburărilor de limbaj
IȘJ
Servicii de terapie
- -
educaţională*
Servicii de -
-
kinetoterapie*
Asigurare transport la  Nu este necesar;
unitatea de învăţământ
Conform Art. 63-65: După Până la Responsabil de caz
Prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine: avizarea expirarea servicii
a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează certificatului psihoeducaţionale
unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi planului de Prof.
de orientare
incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; servicii de
şcolară şi
b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu către COSP profesională
privire la educaţia incluzivă şi incluziunea socială a
copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat
Măsuri de sprijin
vârstei şi, de preferinţă, utilizând educaţia de la egal la
pentru educaţia
egal;
incluzivă**
c) informarea cadrelor didactice cu privire la educaţia
incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi
şi/sau CES;
d) informări şi campanii de conştientizare cu privire la
acceptarea diversităţii, incluziunea socială a copiilor cu
dizabilităţi şi/sau CES desfăşurate la nivelul comunităţii
Pregătirea pentru tranziţia de la pubertate la adolescenţă:
a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei şi
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
gradului de maturitate de către familie şi cadrele
didactice;
b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei
opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii
educaţionale, de sănătate sau sociale;
c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din
partea altor furnizori de servicii educaţionale, de
sănătate sau sociale;
d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în
cadrul unor servicii sau cursuri.
Integrarea socioprofesională:
a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei,
gradului de maturitate şi tipului dizabilităţii de către
familie şi cadrele didactice;
b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei
opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii
educaţionale, de sănătate sau sociale;
c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din
partea altor furnizori de servicii educaţionale, de
sănătate sau sociale;
d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în
cadrul unor servicii sau cursuri.
e) evaluare şi consiliere vocaţională;
f) orientare profesională/în carieră;
g) sprijin şi consiliere pentru găsirea unui loc de muncă,
angajare şi adaptare la cerinţele postului, inclusiv
mediere pe piaţa muncii.

Responsabil caz servicii psihoeducaţionale:


Prof............................................................

Părinte/Reprezentant legal ………………………........................ Avizat/neavizat de către comisia COSP


Președinte,