Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 3

Harta creditară
şi metodologia cuantificării, acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale
a profesoarei de l. și lit. română, l. engleză, Batîr Elena

Activităţile de formare profesională continuă Volumul de muncă cuantificat Credite


în ore profesionale
I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continua

Cursuri de formare continuă la specialitatea 100 ore 10


Limba și literatura română

Cursuri de formare continua la specialitatea 150 ore 20


Limba și literature engleză

Cursuri de formare la specialitatea Tehnologii 20 ore 2


Informaționale, Microsoft Power Point

Cursuri de perfecționare la educația incluzivă 150 ore 20

Stagiu de formare continuă, la distanță, în Ore 5


cadrul inovațiilor pedagogice în școala
incluzivă
II. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.

1.Pregătirea şi prezentarea orelor


demonstrative:
1. L. engleză
 Clasa II-A-Round up (27.01.2016, Gim. 30 ore 1
Gh. Rîșcanu)
 Clasa IV-C- Andy’s town (27.01.2016, 30 ore
Gim. Gh. Rîșcanu) 1
2. L. și lit. română

1
 clasa aVII-a “A”- Pronumele 30 ore 1
interogativ (11.02.2016)
L. și lit. română, clasa a VIII- B: Atelier de 30 ore 1
lectură. Moara cu noroc (frag.), (20.12.2011,
gimn. ”Gheorghe Rîşcanu”)

L. engleză, cl. VII-B, Best friends, 30 ore 1


(10.12.2013, gimn.”Gheorghe Rîşcanu”)

L. engleză, cl. VII-B, My favourite subject 30 ore 1


(03.02.2013, gimn.”Gheorghe Rîşcanu”
2. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare /extraşcolare
 Activitate extracurriculară La mulți 30 ore 1
ani, semănători de lumină!,
(05.10.2015, gimn.”Gheorghe
Rîşcanu”)
 Training Evaluare-componentă 30 ore 1
prioritară a procesului instructiv-
educativ (27.01.2016, Gim. Gh.
Rîșcanu)
 Dirigenție, cl. VII-B, Astăzi elev, mîine- 30 ore 1
cine? (14.03.2012, gimn.”Gheorghe
Rîşcanu”)
 Activitate extracurriculară , șezătoare 30 ore 1

Dacă e martie, ne amintim de I.


Creangă, (02.03.2012, gimn.”Gheorghe
Rîşcanu”)
 Activitate extracurriculară , TVC,cl. 30 ore 1

VII-B, La sfat cu gluma, (04.04.2013,


gimn. ”Gheorghe Rîşcanu”)
 Activitate extracurriculară , TVC,cl.
VIII-B, De ziua Recunoștinței, 30 ore 1

(28.11.2014, gimn. ”Gheorghe

2
Rîşcanu”)
 Activitate extracurriculară , TVC, cl.
VIII-B, Haideți ,fetelor! (06.03.2015, 30 ore 1
gimn. ”Gheorghe Rîşcanu”)
 Festivalul celor 6 țări fondatoare a UE,
(24.03.2015, gimn. ”Gheorghe 30 ore 1
Rîşcanu”)
3. Participări la consiliile metodice, la
conferinţe, seminare, mese rotunde,
training-uri, sesiuni de formare etc.
1. Stagiu de formare Activități de 1
prevenire a violenței în școală, în 6 ore pe zi
cadrul Proiectului Școală și comunitate
fără violență, 6-8 octombrie 2011, Bălți
2. Participare în cadrul Seminarului 6 ore pe zi 1
republican cu privire la Adaptări
curriculare, 20.05.2013, IȘE
Participări la Consiliile Profesorale
2011-2012- 5 asistări 6 ore pe zi 1
2012-2013-5 asistări 6 ore pe zi 1
2013-2014- 8 asistări 6 ore pe zi 1
2014-2015- 5 asistări 6 ore pe zi 1
2015-2016- 5 asistări 6 ore pe zi 1

Traininguri metodologice:
„Standarde de eficienţă a învăţării-resurse
importante ce orientează acţiunile educative în 6 ore pe zi
scopul sprijinirii şi stimulării învăţării,
dezvoltării depline a elevului” (gimn.Gheorghe
Rîşcanu ,09..12.2013)

”Absentizmul şi abandonul şcolar-crude relaţii 6 ore pe zi


ale societăţii contemporane” (gimn.Gheorghe
Rîşcanu ,10.12.2014)

3
„Psihologia persoanelor cu CES . Strategii de 6 ore pe zi
educaţie integrată” (gimn.Gheorghe Rîşcanu,
10.12.2014)

Seminare psiho –metodologice :


1
29.10.2014, gimnaziul Gh.Rîşcanu 6 ore pe zi
„Metode active pentru creşterea motivaţiei şi
calităţii în situaţiile de învăţare”.
„Profesorul de succes:despre ce scriem în
Raportul de autoevaluare”

21.02.2015,gimnaziul Gh.Rîşcanu 6 ore pe zi


„Comportamentul şcolar deviant şi modalităţi
de corectare”
„Modalităţi de evaluare a copiilor cu CES”.
„Studierea referenţialul de evaluarea
competenţelor specifice formate elevilor”
„Comunicare cu subiectul: Tratare diferenţiată
a elevilor-premisă a succesului şcolar”
4.Prezentări de comunicări la consiliile
metodice, conferințe, seminare, mese
rotunde, traininguri, sesiuni de formare etc.
1. Training Tehnici de formare a auzului
fonematic la elevii din prima treaptă de 30 de ore pentru o comunicare 1
şcolarizare, ( 19.11.2014, L.T D.
Cantemir, or. Rîșcani)
2. Comunicare, Conferința pedagogică
Competențe profesionale în contextul 30 de ore pentru o comunicare 1
implementării Curriculumului
modernizat centrat pe formare de
competențe, gim. Gh. Rîșcanu,
04.05.2012

4
3. Comunicare, Elaborarea proiectării de 30 de ore pentru o comunicare 1
lungă durată pe unitate de învățare,ord.
nr. 280 din 12 octombrie 2012
5. Activităţi în diverse tipuri de comisii,
comitete, grupuri de lucru, consilii etc.,
certificate prin ordine şi dispoziţii
1. Membru al Comisiei de verificare a
examenelor de absolvire a gimnaziului
la l. și lit. română, sesiunile 2013, 2014,
2015 30 de ore anual
2013- ord. nr. 223 din 22 mai 2013 30 de ore anual
2014- ord. nr. 197 din 15 mai 2014
30 de ore anual 3
2015- ord. nr. 241 din 25 mai 2015

2. Membru al Consiliului metodic,


Atestarea cadrelor didactice, ord. 274 30 de ore anual 1
din 28.09.2011 DGRÎTS Rîșcani
3. Membru al Consiliului de
Administraţie
2014-2015- ord. nr.06-B din 03.09.2014 30 de ore anual 2
2015-2016- ord. nr.06-B din 01.09.2015
4. Şef Catedra Limbi și comunicare,
Proces-verbal nr. 1 din 28.08.2012
2012-2013 30 de ore anual 2
2013-2014 30 de ore anual
5. Secretar al Consiliile profesorale,
Proces-verbal nr. 1 din 01.09.2012
2012-2013 30 de ore anual 2
2013-2014 30 de ore anual
6. Secretar al întrunirilor metodice
raionale ale profesorilor de l. engleză,
Proces-verbal nr. 1 din 28.08.2009
2009-2010 30 de ore anual 4
2010-2011 30 de ore anual
2011-2012 30 de ore anual

5
2012-2013
7. Membru al Comisiei republicane de
Evaluare a lucrărilor de Bacalaureat, 30 de ore anual 1
sesiunea 2013, l. engleză, ord.nr. 566
din 04.06.2013
8. Asistent în sălile de examene în 30 de ore anual 1
centrele de bacalaureat, ord. nr. 275 din
15.06.2015
9. Membru al juriului în cadrul olimpiadei
raionale la l. și lit. română
2013-2014- ord. nr.436/1 din 23.12.13 30 de ore anual 3
2014-2015- ord. nr.490 din 09.12.14 30 de ore anual
2015-2016- ord. nr.475 din 21.12.15 30 de ore anual
10. Membru al juriului în cadrul olimpiadei
raionale lal. engleză
2013-2014- ord. nr.436/1 din 23.12.13 30 de ore anual 3
2014-2015- ord. nr.490 din 09.12.14 30 de ore anual
2015-2016- ord. nr.475 din 21.12.15 30 de ore annual
12. Elaborări de curricula la decizia
instituției de învățămînt (discipline
opționale) aprobate de consiliile profesorale
1. Elaborarea CA și CM la l. și lit. română, 150 de ore pentru un 5
2012-2013 curriculum
18. Activități de parteneriat cu ONG-uri de
profil, activitate de voluntariat
1. Profesor de resurse, Corpul păcii, 2014, 60 de ore 2
2015 60 de ore 2
20. Activitatea de diriginte 90 de ore pe an 3
III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue
 Portofoliul de atestare 90 ore
 Raportul de autoevaluare 60 ore