Sunteți pe pagina 1din 9

Adina Grigore Cristina lpate-Toma Nicoleta-Sonia lonici

rN cARrrsELuL VASANTBT
,-.

Fise interdiscigtinare

Silasa farrgali*+arr
CUPRTNS

&
F.
eii"i

Toate aplica[iile/ sarcinile semnalate., sunt exercilii interactive, ce pot


9.,
fi rezolvate impreundi aldturi de alte persoane.

3
Ii*
I

IN VACANTA

. Literele mici gi mari de tipar o Numerele naturale de la 0 la 20: recunoagtere, citire, scriere, ordonare. o Figuri
p!g!"/ 2D: cerc, pdtrat, triunghi, dreptunghi o Colectarea si gruparea datelor o Hobby-uri si activitdli preferate

:j:.i=;:;li:i:ii.:1i=-i'+,r::.ii-:i-:='": !:J'r::=::.--r:ir:r!! i:::':':

Esti in vacanf x si trebuie


:1
Realizeazi impreuni cu pirinlii un program pe care si-l
r^esl-*i: i::p::i':ltj':f::.': flii:*Hffi
:#
Numerot eazd.imaginile in ordinea in care tu ili desfiEori
activitdfile i r::

tr

Interpreteazi gluma impreuni cu un partener


de joaci.
- MAMrco, ESTE ADEVARAT cA crxs vTANAwcA ruoncovr
ARE VEDEREA BUNA?
FOARTE ADEVARAT! AI VAZUT TU VREUN IEPURE CU
OCHETARI?!?!?!

un copil rdde in medie de 400 de ori pe zi, in timp ce adulfii


..
doar de 15 ori

+
Numiri qi scrie cAte figuri geometrice ai numirat.

Traseazf, peste linia punctati qi coloreaz[ corespunziltor.

.\
rlr,7

'l
// 6\
*(f
\r ll

,. Comple teazd numerele care lipsesc.


"I

:":'€*r.r'" cAte desene a realizat Mircea gi cAte arealizatAlina, sora lui.

ATINA
MIRCEA

Deseneazi atAtea obiecte Gdsegte drumul de la L la


cdte iti indici numirul.

f[' ''5"'.i17
r ,s ffi**.
i:,=;'8 imj ItIS '.,,.'i -

,t$,"'g' 1S *, .,*4.:i
Coloreazl literele A,A,III gi il dupi legendi.

Io mo
nn [9
{4lA\
:l I \
6
L--.t
n\ tr
s
(-
a v
t_l :tej
@s
1
\
b
Unegte fiecare obiect cu incrperea cireia ii aparfine qi ."
denumirea sa.
Qlf
GRATITA

PERNA

sApur

PERI['TA

TELEVIZOR

::i! lpreciozo-te! i;::


incercuieqte emoticonul care aratd, cel mai bine modul de rezolvare a sarcinilor din
unitatea iN vacaNTA' por MAr rraurrr
-#
F.ARTE MULTUMTT,
ffiMULTUMTT'
@ il

7 i
il
I
t'
i
&
!

MA JOC SINGUR!

' o Literele mici 9i mar! de tipar o Elemente grafice o Numerele naturale de la 0 la 20: recunoagterg citire, \
scriere o Orientare spaliald 9i localizdri in spaliu o Corpuri/ 3D o Colectarea 9i gruparea datelor o Fiinle 9i obiecte
preferate o Hobby-uri 9i activitdli preferate

sunt caztltiin care te ioci singur fie in case, fie afari' Discuti
cu plrinfii sau bunicii despre cu; se iucau ei
singuri cdnd erau
.opii. Deseneazi iucHria sau iocul tiu preferat'

GI
...crocodilii nu vor avea niciodati nevoie de dentist? Pe toati durata viefii lor, au un
sistem propriu care ii ajuti slinlocuiasci imediat di{ii rupfi sau stricafi cu alfii noi.

RezolvAnd exercifiile ain prg"itu urmetoare, vei descoperi .ai".il,


fimodalitlti de !e luqr 1i1gug.
a
J
I
Numdri cercurile de pe gAtut gir#ei. Scrie
in casete numirul corespunzitor.

T
Cuceliteriseamdnicercul?Deseneaziqitucercuriqi

o
In casi te pofi iuca cu animalele de iuc5rie. Alcituiegte
prin incercuire mu$imea animalelor domestice. Coloreazi
toate animalele.

ffi#
I

,)k 2ffi
3lt **

Traseazi o linie de la juciriile de nisip la corpurile geometrice cu


formi aseminitoare.

i\