Sunteți pe pagina 1din 7

ED

IT
U
R
A
PA
R
AL
EL
A
45
45
A
EL
Editor: C\lin Vlasie
AL
R
Redactor: Ioan Es. Pop
Machetare: Stelian Bigan
PA

Coperta colec]iei: Ionu] Bro[tianu


Prepress: Marius Badea

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


MO}, MIRCEA
A

Sugestii de lectur\ pentru clasa a VI-a / Mircea Mo]


(coord.), Olivia Mo], Maria Hum\. - Pite[ti : Paralela 45, 2013
R

ISBN 978-973-47-1786-6
U

I. Mo], Olivia
II. Hum\, Maria
IT

82-822(075.33)
ED

Copyright © Editura Paralela 45, 2013

Prezenta lucrare folose[te denumiri ce constituie m\rci `nregistrate, iar con-


]inutul este protejat de legisla]ia privind dreptul de proprietate intelectual\.
MIRCEA MO}

45
(coordonator)
MARIA HUM|
OLIVIA MO}

A
EL
s uge stii
de AL
)
R
lect ura
PA

clasa a VI-a
A

Nivel II
R
U

Seria Prima mea lectur\ [i scriere `n gimnaziu


IT
ED
Lucian Blaga
Hronicul [i cântecul vârstelor

45
A
EL
1. Alexandra [i Andrei citesc (se informeaz\)
despre autor
AL
— Bun\ ziua, Andrei! M\ bucur a[a de mult s\ te v\d! Cum a fost
R
`n vacan]\?
— Foarte frumos. Satul bunicilor mei este cel mai bun loc `n care s\-]i
PA

petreci vacan]a. Singurul lucru care-i lipse[te pentru a fi perfect este o


bibliotec\. Cu toate acestea, nu am avut r\gazul de a sim]i lipsa lecturii,
`ns\ aici, acas\, unde nu sunt locuri noi de explorat, vreau s\-mi ocup
timpul citind. Alexandra, spune-mi, ce [tii despre Lucian Blaga?
A

— Nu am citit nicio carte scris\ de el, dar nu [tiam c\-]i place a[a mult!
R

— Mergem la bibliotec\ s\ ne interes\m sau c\ut\m informa]ii pe


Internet? `ntreab\ Andrei, `n]elegând, dup\ str\lucirea din ochii fetei, c\
U

e foarte curioas\ `n leg\tur\ cu acest poet.


— Am o idee! Am citit undeva c\ Lucian Blaga a scris un volum
IT

memorialistic. Cum am putea s\-l cunoa[tem mai bine pe autor decât


dac\ am citi ceea ce a scris chiar el despre propria sa via]\? `ntreab\ fata
ED

entuziasmat\. Singura problem\ este c\ nu am aceast\ carte.


— Nu-i nimic! La bibliotec\ o g\sim cu siguran]\! o asigur\ Andrei,
fericit.
F\r\ s\ mai stea pe gânduri, Andrei [i Alexandra pleac\ gr\bi]i. La bi-
bliotec\, afl\ `ns\ c\ toate exemplarele din Hronicul [i cântecul vârste-
lor sunt `mprumutate [i c\ nu vor fi returnate mai devreme de o s\pt\mân\.
5
Ioan Al. Br\tescu-Voine[ti
~ntuneric [i lumin\

45
A
EL
1. Alexandra [i Andrei citesc (se informeaz\)
despre autor
AL
— Mie, Alexandra, `mi place s\-mi aleg singur c\r]ile pe care ur-
R
meaz\ s\ le citesc.
— {i?
PA

— {i bunica mi-a dat un volum de Ioan Al. Br\tescu-Voinice[ti.


— Voine[ti, `l corecteaz\ Alexandra.
— Voine[ti, da! A insistat s\-l citesc, convins\ fiind c\ povestirile
lui m\ vor impresiona, continu\ Andrei, sco]ând din ghiozdan volumul
A

proasp\t tip\rit.
R

— ~ntuneric [i lumin\, cite[te Alexandra pe copert\. Trebuie s\ re-


cuno[ti, Andrei, c\ titlul volumului ar putea `nsemna bucurie [i triste]e...
U

— Sau via]\ [i moarte. {i a[a mai departe, nu? Mare lucru `ns\ nu
prea [tiu despre acest autor.
IT

— {tiu eu câte ceva, tocmai am citit o povestire destul de trist\ de-a


lui, Bietul Tric.
ED

— Cine-i Tric? `ntreab\ curios Andrei.


— Un câine. S\ [tii c\ scriitorul are multe povestiri inspirate din
lumea animalelor, cum ar fi Puiul sau Moartea lui Castor. {tiu câte ceva
[i despre via]a lui. S-a n\scut la Târgovi[te, `n anul 1868, a f\cut liceul [i
facultatea la Bucure[ti, a fost o vreme judec\tor `n câteva ora[e din Ro-
mânia. A murit `n 1946.
35
Gottfried August Bürger
Aventurile baronului von Münchhausen

45
A
EL
1. Alexandra [i Andrei citesc (se informeaz\)
despre autor

— Pari ab\tut\, Alexandra! AL


R
Pe chipul fetei se pot citi, `ntr-adev\r, semnele unei emo]ii puternice.
— Am descoperit `n biblioteca bunicului poeziile lui {t. O. Iosif...
PA

— Nu pot s\ cred c\ te-au impresionat atât de mult! spune Andrei


zâmbind.
— A, nu, despre altceva e vorba! Am citit `n traducerea lui Iosif o fru-
moas\ balad\, Lenore, cu totul impresionant\. {tii, apare acolo un motiv
A

care nu poate s\ nu te emo]ioneze: cel viu c\l\tore[te al\turi de un mort


R

revenit printre vii.


— ~mi aminte[te de o poezie a lui Co[buc, Blestem de mam\.
U

— Nu o [tiu, dar `]i promit c\ am s-o citesc!


— Cine este autorul poeziei care te-a impresionat atât de mult?
IT

— Stai s\-mi aduc aminte... Da, se nume[te Gottfried August Bürger...


— Bürger ai spus?
ED

— Da!
— Gottfried August?
— Andrei, ce-i cu tine? se sperie Alexandra.
— Gottfried August Bürger a scris o carte deosebit de savuroas\, pe
care tocmai o citesc, Aventurile baronului von Münchhausen sau, mai exact,
Uimitoarele c\l\torii [i aventuri, pe uscat [i pe ap\, ale baronului von
46
45
CUPRINS

A
EL
Lucian Blaga, Hronicul [i cântecul vârstelor............................................... 5
Ioan Al. Br\tescu-Voine[ti, ~ntuneric [i lumin\ ........................................... 35

AL
G.A. Bürger, Aventurile baronului von Münchhausen ................................. 46
Ion Luca Caragiale, Momente [i schi]e......................................................... 58
Lewis Carroll, Alice `n }ara Minunilor........................................................ 80
R
Barbu {tef\nescu Delavrancea, Hagi-Tudose .............................................. 91
PA

Charles Dickens, O poveste de Cr\ciun .......................................................110


Nicolae Manolescu, Via]\ [i c\r]i (Cititul [i scrisul) ...................................122
Gellu Naum, Cartea cu Apolodor.................................................................135
Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunat\......................................................148
A

Marin Sorescu, Unde fugim de-acas\?.........................................................163


R

Ionel Teodoreanu, ~n casa bunicilor.............................................................180


Mark Twain, Prin] [i cer[etor.......................................................................199
U
IT
ED