Sunteți pe pagina 1din 10

PLANUL de PREVENIRE şi PROTECŢIE

S.C. ALPENSIDE S.R.L.


STATIE MIXTURI ASFALTICE
2014

Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri
SANITARE NATURĂ
realizării
realizarea
e) măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
SEF STATIE MIXTURI ASFALTICE

-se va păstra distanţa corespunzătoare


-stabilirea unui program de lucru faţă de ecran în timpul lucrului; - conducător loc
Oboseala datorată utilizării PC în care vor fi pauze pentru -control medical permanent muncă;
locul de muncă relaxarea vederii. periodic anual -angajaţi

-păstrare unei poziţii -angajaţi


Afecţiuni ale sistemului osteo- corespunzătoare în timpul -
musculo- articular, din cauza lucrului şi alternarea cu pauze de -control medical permanent conducător loc
poziţiilor de lucru vicioase odihnă; periodic anual muncă

Electrocutare prin atingere


directă sau indirectă din cauza
unor defecte de protecţie sau a
unor defecte de izolaţie a -instruire privind riscul şi măsurile
cablurilor de alimentare sau -verificare echipamentelor aferente operaţiunii; permanent - conducător loc
defecte ale instalaţiei electrice electrice; -semnalizarea pericolului muncă;

-autorizare/verificare periodică a
instalaţiei de gaz metan;
-verificare şi utilizare conform - conducător loc
Eveniment/Accident produs prin normelor tehnice a recipienţilor -modificare şi stabilire plan de permanent muncă;
explozie necontrolată aflaţi sub presiune. intervenţii în situaţii de urgenţă anual -angajaţi

Evenimente/accidente produse -prelucrarea cu întregul personal a completare


pe traseu la deplasarea la şi de la prevederilor legale privind circulaţia pe instrucţiuni permanent - conducător loc
locul de muncă drumurile publice proprii; muncă;

Page 1 of 10
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Căderea la acelaşi nivel prin -căile de acces vor fi permanent


alunecare, dezechilibrare, libere şi curate;
împiedicare de materiale -purtarea de încălţăminte - conducător loc
depozitate necorespunzător (ex: comodă, fără tocuri înalte şi cu permanent muncă;
depozitare pe căile de acces) talpă aderentă la pardoseală; -angajaţi

-efectuarea instruirii periodice a


personalului conform
Nerespectarea instrucţiunilor deciziilor/dispoziţiilor interne;
proprii speficice locului de muncă -respectarea - conducător loc
şi prevederilor legale privind disciplinei şi a regulamentului de permanent muncă;
securitatea şi sănătatea în muncă ordine interioară -angajaţi

2
ŞOFER

Autoblocarea funcţionării -verificarea tehnică periodică;


mecanismului de direcţie sau a -remedierea imediată a -anual -conducator loc
sistemului de frânare în mers oricăror defecţiuni constatate -verificarea tehnică periodică; de munca;

-instruire periodică legislaţie; -conducator loc


Încălcarea prevederilor legislaţiei -verificare însuşire de munca;
rutiere în vigoare cunoştinţe -lunar
Accident datorat fenomenului de
orbire provocat de folosirea -instruire periodică legislaţie; -conducator loc
incorectă a luminilor de către - verificarea periodică a -verificare însuşire de munca;
participanţii la trafic. sistemului de iluminat cunoştinţe -permanent

Manipulare/scurgere liberă - verificarea periodică a -respectare instrucţiuni SSM în ce


substanţe inflamabile carburanţi- sistemului de conducte pentru priveşte depozitarea şi manipularea -sofer;
lubrifianţi transport substanţe inflamabile carburanţilor; -permanent

-instruire; -lunar -conducator loc


Efort static - poziţie fixă în -pauză de 10 minute la 2 ore de supravegherea stării de munca;
parcurgere trasee lungi condus de sănătate -permanent -şofer

Efort psihic datorită concentrării -instruire; -lunar -conducator loc


permanente în timpul deplasării, -pauză de 10 minute la 2 ore de supravegherea stării de munca;
decizii dificile în timp scurt condus de sănătate -permanent -şofer
Accidente de traseu datorită
nerespectării legislaţiei rutiere -verificarea tehnică periodică -coordonator
sau defecţiuni intervenite la obligatoriu înainte de a pleca în -permanent activitate;
autovehicul cursă -instruire legislaţie rutieră -lunar

Lovire de către mijloacele de --instruire periodică legislaţie; -coordonator


transport (auto şi CF) în caz de -verificare însuşire -permanent activitate;
incident rutier cunoştinţe -lunar

Page 2 of 10
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
MECANIC UTILAJ

Autoblocarea funcţionării -verificarea tehnică periodică;


mecanismului de direcţie sau a -remedierea imediată a -anual -conducator loc
sistemului de frânare în mers oricăror defecţiuni constatate -verificarea tehnică periodică; de munca;

-angajati
-instruire periodică legislaţie; -conducator loc
Surparea agregatelor ce - verificarea periodică a spatiilor -verificare însuşire de munca;
trebuiesc incarcate. de depozitare a agregatelor cunoştinţe -permanent

Lovire de către mijloacele de -instruire periodică legislaţie;


transport (auto şi CF) în caz de -verificare însuşire -permanent -conducator loc
incident rutier cunoştinţe -lunar de munca;

Manipulare/scurgere liberă -respectare instrucţiuni SSM în ce -conducator


substanţe inflamabile carburanţi- - verificarea periodică a priveşte depozitarea şi manipularea utilaj;
lubrifianţi sistemului de conducte carburanţilor; -permanent

Nivel de iluminare - fenomen de -conducator loc


orbire provocat de folosirea -lunar de munca;
incorecta a luminilor de catre -instruire legislatie rutiera -conducere
participantii la trafic prevantiva -permanent -conducator utilaj

-instruire periodică legislaţie; -conducator loc


Accidente de traseu datorita -verificare însuşire de munca;
nerespectarii legislatiei rutiere cunoştinţe -lunar
-conducator loc
-lunar de munca;
Efort static - poziţie fixă in timpul -instruire; supravegherea stării
manevrelor cu utilajele de sănătate -permanent -conducator utilaj

-conducator loc
Efort psihic datorită concentrării -lunar de munca;
permanente în timpul deplasării -instruire; supravegherea stării
si dirijarii utilajului de sănătate -anual -conducator utilaj

Proiectare de bucăţi de corpuri


abrazive la spargerea accidentală -verificarea tehnică periodică;
a acestora (pietre de polizor fix -remedierea imediată a -permanent -conducator loc
uzate) oricăror defecţiuni constatate -verificarea tehnică periodică; de munca;

4
E INTRETINERE

Hipoacuzie neurosenzoriala
(reducerea auzului din cauza
zgomotului mare din avion sau -purtare echipament individual de -control medical -permanent
pista) protectie periodic -lunar -angajaţi

Page 3 of 10
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
4 SANITARE NATURĂ realizarea
MECANIC DE INTRETINERE
e) măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manipulare/scurgere liberă - verificarea periodică a -respectare instrucţiuni SSM în ce
substanţe inflamabile combustili- sistemului de conducte pentru priveşte depozitarea şi manipularea -angajati;
lubrifianţi transport substanţe inflamabile carburanţilor; -permanent

-conducator loc
-lunar de munca;
Efort static - poziţie fixă in timpul -instruire; supravegherea stării angajati;
exercitarii sarcini de munca de sănătate -permanent

Gaze, vapori, aerosoli toxici


specifici desfăşurării procesului -permanent -conducator loc
de muncă şi de la locurile de - purtare echipament individual -instruire; supravegherea stării de munca;
muncă învecinate de protectie de sănătate -anual angajati;

-amenajarea conform procedurilor de


Arsură termică provocată de securitate a locului de muncă înaintea
contactul epidermei cu scântei, practicării acetui tip de operaţii;
zgură, suprafeţe cu temperatură -utilizarea
ridicată (piese recent polizate, mijloacelor de protecţie împotriva - conducător loc
stropi/scântei sudură etc.) particulelor rezultate la sudare -permanent muncă

Evenimente/accidente produse
pe traseu la deplasarea la şi de la -instruire periodica SSM referitoare la -permanent -conducator loc
locul de muncă accidentele de traseu -lunar de munca;
-efectuarea instructajului periodic al
personalului conform
Nerespectarea instrucţiunilor deciziilor/dispoziţiilor interne; -conducator loc
proprii speficice locului de muncă -respectarea completare munca;
şi prevederilor legale privind disciplinei şi a regulamentului de instrucţiuni - permanent:
securitatea şi sănătatea în muncă ordine interioară proprii; -anual; -angajaţi

5 -tablourile şi pupitrele de
comandă vor fi protejate prin
Electrocutare prin atingere amplasare în locuri inaccesibile -elaborarea unor instrucţiuni de lucru
directă sau indirectă din cauza prin asigurarea unei distanţe pentru fiecare aparat şi tip de
unor defecte de protecţie sau a minime de securitate; intervenţie la instalaţiile electrice;
unor defecte de izolaţie a -egalizarea potenţialelor şi -organizarea şi executarea verificărilor permanent - conducător loc
cablurilor de alimentare sau izolarea faţă de pământ a periodice a măsurilor tehnice de muncă
defecte ale instalaţiei electrice mijloacelor de lucru; protecţie împotriva atingerilor directe. annual -amgajati

Page 4 of 10
Persoana
5 Categ. MĂSURI MĂSURI
Acţiuni în
care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Existenta de instructiuni clare,


complete si pe intelesul lucratorilor
• Cursuri de calificare, perfectionare
Nerespectarea etapelor - acoperiri cu materiale • Instruirea periodica a lucratorilor cu
obligatorii si a masurilor de electroizolante ale partilor active metodele de lucru nepericuloase,
asigurare a zonei de lucru: (izolarea de protectie) ale testarea de verificare a cunostintelor
delimitarea corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor Organizarea si delimitarea zonelor de
zonei de lucru; fixarea electrice; lucru, atunci cand se lucreaza pe nivele
necorespunzatoare a - ingradiri in carcase sau sau in cazul lucrarilor in comun cu
scurtcircuitoarelor (strangere acoperiri cu invelisuri exterioare; tertii, intocmirea planurilor de lucru cu
ELECTRICIAN DE INTRETINERE

insuficienta pe conductor, - scoaterea de sub tensiune a responsabilitati pentru fiecare societate - conducător loc
nelegare la pamant, etc.) instalatiilor in parte. permanent muncă

Deplasari, stationari in zone


periculoase, cai de acces ale
mijloacelor de transport, sub
sarcini suspendate etc

Lovirea de către mijloacele de


transport auto (pe drumul -prelucrarea cu angajaţii privind modul - permanent -conducator loc
spre/dinspre punctele de lucru) de deplasare; munca;

-efectuarea instructajului periodic al


personalului conform
Nerespectarea instrucţiunilor deciziilor/dispoziţiilor interne; -conducator loc
proprii speficice locului de muncă -respectarea completare munca;
şi prevederilor legale privind disciplinei şi a regulamentului de instrucţiuni - permanent:
securitatea şi sănătatea în muncă ordine interioară proprii; -anual; -angajaţi

6
OPERATOR STATIE MIXTURI ASFALTICE

Evenimente/accidente produse
pe traseu la deplasarea la şi de la -instruire periodica SSM referitoare la -permanent -conducator loc
locul de muncă accidentele de traseu -lunar de munca;

Parcurgerea unor trasee de lucru


in vecinatatea recipientelor sub -conducator loc
presiune(compresor) aflate in verificare periodica de catre de munca;
exteriorul camerei de comanda personal autorizat -permanent

instruire periodică a lucratorilor privind


consecintele nerespectarii prevederilor -angajati
de securitate si sanatate in munca; -conducator loc
Caderea accidentala de materiale -verificare însuşire de munca;
etc. de la cotele superioare cunoştinţe -permanent

Page 5 of 10
OPERATOR STATIE MIXTURI AS
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Electrocutare prin atingere -tablourile şi pupitrele de


directă sau indirectă din cauza comandă vor fi protejate prin -elaborarea unor instrucţiuni de lucru
unor defecte de protecţie sau a amplasare în locuri inaccesibile pentru fiecare aparat şi tip de
unor defecte de izolaţie a prin asigurarea unei distanţe intervenţie la instalaţiile electrice;
cablurilor de alimentare sau a minime de securitate; -egalizarea -organizarea şi executarea verificărilor -conducator loc
instalaţiilor electrice, lipsa unor potenţialelor şi izolarea faţă de periodice a măsurilor tehnice de de munca
circuite de protecţie pământ a mijloacelor de lucru; protecţie împotriva atingerilor directe. -permanent

-lunar -conducator loc


Efort static: pozitii de lucru -instruire; supravegherea stării de munca;
preponderent statice de sănătate -permanent

Efort psihic datorită concentrării


permanente în timpul -lunar -conducator loc
desfasurarii activitatii de -instruire; supravegherea stării de munca;
supraveghere de sănătate -anual

Page 6 of 10
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deplasări, staţionări în zone -lunar -conducator loc


periculoase ( în zonele de acţiune -instruire; de munca;
ale utilajelor etc.) -anual

Căderea de la înălţime prin


dezechilibrare sau împiedicare
(ex: de pe scara sau de la -instruire periodică -permanent -conducator loc
anumite cote) -verificare însuşire cunoştinţe -lunar de munca;

Căderea de la acelaşi nivel prin


dezechilibrare, alunecare,
împiedicare - suprafeţe -instruire periodică -permanent -conducator loc
denivelate, alunecoase -verificare însuşire cunoştinţe -lunar de munca;

Animale periculoase(caini) la
parcurgerea traseelor de lucru in - evitarea traseelor cu animale -permanent -conducator loc
perimetrul unitatii periculoase -lunar de munca;

-examinarea
medicala a -conducator loc
Temperatura variaza in functie lucratorilor potrivit de munca
de anotimp prevederilor legale; -permanent

-examinarea
Curenti de aer pe traseul de medicala a -conducator loc
lucru( in exteriorul camerei de lucratorilor potrivit de munca
comanda) prevederilor legale; -permanent

instruire periodica a personalului ; -examinarea


dotarea si purtarea de catre lucratori a medicala a -conducator loc
Zgomot in timpul functionarii verificare periodica a nivelului de mijloacelor de protectie auditiva in lucratorilor potrivit de munca
echipamentelor tehnice din statie zgomot cazul in care situatia o impune; prevederilor legale; -permanent

-examinarea
Solicitare vizuala la lucrul cu medicala a -conducator loc
videoterminale in camera de dotarea cu monitoare nivel de lucratorilor potrivit de munca
comanda radiatii scazut(LCD); pauze scurte in activitate prevederilor legale; -permanent

-toate instalaţiile şi locurile de muncă


vor avea căi de acces şi circulaţie
liberă, inclusiv pentru cazuri de forţă
majoră;
-instruirea întregului personal în ce
Calamităţi naturale - (seism, vânt priveşte modul de acţiune în situaţiile -conducator loc
puternic, trăznet, grindină, de urgenţă de munca
viscol) -permanent

instruire periodica si verificarea -conducator loc


Efectuarea de operatii cunoasterii instructiunilor de securitate de munca
neprevazute in sarcina de munca si sanatate in munca -permanent

Page 7 of 10
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

asigurarea tuturor mijloacelor de stabilirea locurilor de fumat si dotarea -conducator loc


Utilizarea de foc deschis in locuri prevenire si stingere a incendiilor corespunzatoare; instruire periodica pe de munca
in care acesta nu este permis prevazute in legislatie; line de S.U.; -permanent

-examinarea
Curenti de aer pe traseul de medicala a -conducator loc
lucru( in exteriorul camerei de lucratorilor potrivit de munca
comanda) prevederilor legale; -permanent

7
INSTALATOR

Lovire de către mijloacele de -prelucrarea cu angajaţii privind modul


transport auto la deplasarea între de deplasare; -conducator loc
societate şi domiciliu sau spre -respectarea OUG 195/2002 privind munca;
punctele de lucru. circulaţia pe drumurile publice -permanent -angajaţi

Contactul cu suprafeţe tăioase, -utilizarea corespunzătoare a


înţepătoare în timpul realizării echipamentului individual de
sarcinii de muncă protecţie; -permanent -angajaţi

-tablourile şi pupitrele de -elaborarea unor instrucţiuni de lucru


Electrocutare prin atingere comandă vor fi protejate prin pentru fiecare aparat şi tip de
directă sau indirectă din cauza amplasare în locuri inaccesibile intervenţie la instalaţiile electrice;
unor defecte de protecţie sau a prin asigurarea unei distanţe -organizarea şi executarea
unor defecte de izolaţie a minime de securitate; -egalizarea verificărilor periodice a măsurilor
cablurilor de alimentare sau potenţialelor şi izolarea faţă de tehnice de protecţie împotriva -permanent: -conducator loc
defecte ale instalaţiei electrice pământ a mijloacelor de lucru atingerilor directe. -anual; munca;

-instruirea întregului personal în ce


priveşte modul de acţiune în situaţiile
de urgenţă (Ordinul Ministrului
Administraţiei şi Internelor 712/2005)
şi modul de acţiune în caz de calamităţi
-toate instalaţiile şi locurile de naturale (Legea 481/2004 privind
Calamităţi naturale - (seism, vânt muncă vor avea căi de acces şi protecţia civilă şi modul de intervenţie
puternic, trăznet, grindină, circulaţie liberă, inclusiv pentru şi de comportare în caz de calamităţi -permanent -conducator loc
viscol) cazuri de forţă majoră; naturale) -anual munca;

Căderea la acelaşi nivel prin


alunecare, dezechilibrare, -căile de acces vor fi permanent
împiedicare de materiale libere şi curate;
depozitate necorespunzător (ex: -purtarea de încălţăminte - instruire privind riscul şi măsurile -permanent -conducator loc
depozitare de materiale sau comodă, adecvată la aferente operaţiunii; - munca;
unelte pe căile de acces ) podine/pardoseală; semnalizarea pericolului -lunar -angajaţi
-efectuarea instruirii periodice a
personalului conform
Nerespectarea instrucţiunilor deciziilor/dispoziţiilor interne;
proprii speficice locului de muncă -respectarea -conducator loc
şi prevederilor legale privind disciplinei şi a regulamentului de -permanent munca;
securitatea şi sănătatea în muncă ordine interioară -lunar -angajaţi

Page 8 of 10
Persoana
Categ. Acţiuni în
MĂSURI MĂSURI care
Nr pers. scopul
RISCURI EVALUATE MĂSURI TEHNICE MĂSURI ORGANIZATORICE IGIENICO- DE ALTĂ TERMEN răspunde de Obs
crt (meseri realizării
e) SANITARE NATURĂ realizarea
măsurii
măsurii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-păstrare unei poziţii -angajaţi
Afecţiuni ale sistemului osteo- corespunzătoare în timpul -
musculo- articular, din cauza lucrului şi alternarea cu pauze de -control medical -permanent conducător loc
poziţiilor de lucru vicioase odihnă; periodic -anual muncă

Neutilizarea echipamentului
individual de protectie si a completare lunar - conducător loc
celorlalte mijloace de protectie instrucţiuni permanent muncă;
din dotare -utilizarea corespunzatoare a EIP proprii; -angajaţi

ECHIPA de EVALUARE
dl. DUMITRESCU RADU -serviciu extern de prevenire si protectie
dl. MIHAI FLORIN - administrator

Page 9 of 10
S.C. ALPENSIDE S.R.L.

Nivel de risc global


6
5
1 = Risc MINIM
2 = Risc FOARTE MIC
4
3 = Risc MIC
4 = Risc MEDIU
3
5 = Risc MARE
6 = Risc FOARTE MARE 2
7 = Risc MAXIM
1

.00 .00 .00 .00


0.00 1.00 2.00 0
3.00 2
4.00 4
5.00 6.00 6 7.00

NIVEL DE RISC GLOBAL - categorii de personal


NIVEL DE RISC GLOBAL - SEF STATIE MIXTURI ASFALTICE 2.79
NIVEL DE RISC GLOBAL - SOFER 3.25
NIVEL DE RISC GLOBAL - MECANIC UTILAJ 3.22
NIVEL DE RISC GLOBAL - MECANIC DE INTRETINERE 3.20
NIVEL DE RISC GLOBAL - ELECTRICIAN DE INTRETINERE 3.41
NIVEL DE RISC GLOBAL - OPERATOR STATIE MIXTURI ASFALTICE 3.16
NIVEL DE RISC GLOBAL - INSTALATOR 3.11

ECHIPA de EVALUARE
dl. DUMITRESCU RADU -serviciu extern de prevenire si protectie

dl. MIHAI FLORIN - administrator