Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială ”Vasile Săbădeanu” Voiniceni

AN ȘCOLAR: 2019-2020
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PROFESOR: Anamaria Roman

PLAN DE RECAPITULARE
ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVALUĂRII INIŢIALE

CLASA A VI-A

Nr. Conţinuturi C.S. Activităţi de Timp Forme de Evaluare


crt. Învăţare organizare
1. Ortoepie și ortografie A1. Exerciţii de identificare a 1 h Activitate frontală Observarea
- Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după 1.4 vocalelor, consoanelor şi a Activitate sistematică
criteriul alfabetic. Dicționarul. Articolul de dicționar 2.2 semivocalelor în cuvinte date; individuală Aprecierea
- Tipuri de sunete: Vocala. Consoana. Semivocala. A2. Exerciţii de transcriere Activitate răspunsurilor
- Corespondenţa sunet-literă fonetică; independentă
- Silaba A3. Exerciţii de despărţire corectă Activitate în grup
- Accentul (aplicativ) a cuvintelor în silabe ;
A4. Exerciţii de accentuare corectă
a cuvintelor.
Activitate frontală Observarea
Noţiuni de vocabular 1.3 A1. Exerciţii de identificare a Activitate sistematică
- Vocabularul limbii române. Cuvântul – unitate 1.4 cuvintelor derivate; individuală Aprecierea
de bază a vocabularului. 2.2 A2. Exerciţii de identificare a Activitate răspunsurilor
- Cuvântul și contextul; forma si sensul cuvintelor sensului sinonimelor şi independentă
- Categorii semantice: sinonime, antonime antonimelor. Activitate în grup
- Câmpul lexical

Variație stilistică
- Limba standard. Normă și abatere
- Istoria cuvintelor – variații ale formei și ale sensului
în timp
2. Morfologie - părţile de vorbire flexibile și neflexibile 3.4 A1. Exerciţii de identificare şi de 1 h Activitate frontală Observarea
1. Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, 4.3 analiză a părţilor de vorbire sistematică
persoana, modul și timpul). Moduri verbale: indicativul 2.3 studiate; Activitate Aprecierea
şi imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri A2. Alcătuirea de enunţuri în care individuală răspunsurilor
simple şi compuse. Structura timpurilor compuse: să apară diferite părţi de vorbire.
verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale Activitate
nepersonale (infinitivul, participiul) independentă
2. Substantivul. Substantivul: genul, numărul. Tipuri
de substantive: comun, propriu. Categoria determinării: Activitate în grup
articolul (hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii
ale substantivului (substantiv+ atribut). Prepoziția
3. Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal,
de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport cu
persoana, numărul, genul)
4. Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul
demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul
5. Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal,
ordinal). Aspecte normative
3. Sintaxa propoziţiei 3.4 A1. Exerciţii de identificare şi de 1 h Activitate frontală Observarea
- Enunțul. Punctuația enunțului 4.3 analiză gramaticală corectă a sistematică
- Enunțuri asertive, interogative, exclamative, 2.3 părţilor de propoziţie. Activitate Aprecierea
imperative individuală răspunsurilor
- Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
- Propoziția afirmativă. Propoziția negativă Activitate
independentă
Părţile de propoziţie
- Predicatul. Predicatul verbal (exprimat prin verb Activitate în grup
la moduri personale)
- Subiectul. Subiectul exprimat (simplu şi
multiplu). Părţile de vorbire prin care se
exprimă subiectul (substantiv, pronume,
numeral). Acordul predicatului cu subiectul în
persoană şi număr
-Atributul. Elementele regente ale
atributului. Atributul (exprimat prin adjectiv
propriu-zis, adjectiv provenit din verb la participiu,
exprimat prin pronume, exprimat prin numeral)
4. Lectură 1.1 A1. Exerciţii de identificare a 2 h Activitate frontală Observarea
- Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, 3.1 elementelor specifice textului Activitate sistematică
descriptiv, explicativ 3.2 literar; individuală Aprecierea
• Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă 4.3 A2. Exerciţii de identificare a Activitate răspunsurilor
• Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei modurilor de expunere; independentă
• Textul narativ A3. Exerciţii de identificare şi de Activitate în grup
 Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spaţiu  interpretare a rolului figurilor de
Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spațiu stil.
 Narativul în texte multimodale (text și imagine –
banda desenată)
• Textul descriptiv (literar/nonliterar)
• Textul explicativ (aplicativ)
− Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații
cauză-efect, problemă-soluţie etc.), predicții,
împărtășirea impresiilor de lectură
− Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea
mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbajului
figurat (personificarea, comparaţia)
− Interese și atitudini față de lectură
5. Comunicare orală 4.1 A1. Exerciţii de actualizare a 2 h Activitate frontală Observarea
− Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător 4.3 părţilor componente ale unei sistematică
− Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, 1.1 compuneri; Activitate Aprecierea
luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la 3.1 A2. Exerciţii de redactare a unor individuală răspunsurilor
cuvânt) 3.2 compuneri scurte pe teme date;
− Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a A3. Exerciţii de construire a unor Activitate
întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a enunţuri cu folosirea adecvată a independentă
declara etc.); perechile de adiacenţă: întrebare-răspuns, semnelor de punctuaţie.
invitație – acceptarea/refuzarea invitației, reproș – Activitate în grup
acceptarea/refuzul reproșului, a face un compliment – a
răspunde la un compliment etc.)
− Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonaţie,
tempoul vorbirii) şi nonverbale (mimică, poziţii
corporale, contact vizual). Elementele nonverbale şi
paraverbale ca mărci ale personalităţii individului
− Strategii de concepere și de comprehensiune a
textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă,
informaţii generale şi de detaliu − Strategii de ascultare
activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l
întrerupe, reţinerea corectă a informaţiilor, întrebări de
clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin
mijloace nonverbale sau paraverbale a atenției acordate
interlocutorului
− Atitudini comunicative: atenţie, empatie
− Exprimarea adecvată a emoţiilor
Redactare
− Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
(c) încadrarea în subiect
− Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în
pagină; inserarea unor desene, grafice, fotografii,
scheme
− Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
− Părţile textului: introducere, cuprins, încheiere;
paragrafe
− Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor
ortografice şi de punctuaţie
TEST PREDICTIV 1h
19.09.
2019

Întocmit de : Anamaria Roman