Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Gîrbești, Com. Țibana, Jud. Iași
Profesor: Olariu Ionel-Viorel
Data: 14.05.2015
CLASA: a V – a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învățare: Spiritualitate şi viaţă creştină
Titlul lecţiei: Creştinul acasă şi în biserică
Tipul lecţiei: Recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Durata: 50 minute

Competenţe generale:
4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri.;
5. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.

Competenţe specifice:
4.2. Aplicarea învăţăturilor creştine cu privire la relaţiile dintre semeni şi cu natura înconjurătoare;
5.1. Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe şi convingeri;
5.2. Manifestarea respectului faţă de toţi semenii, atât în comunicarea directă, cât şi în spaţiul virtual.

Competenţe derivate
C1: Explicarea legăturii strânse între biserică şi familie;
C2: Precizarea datoriilor pe care creştinul le are acasă şi în biserică;
C3: Definirea următorilor termeni: „moral”, „ofrandă”, „evlavie”, „cult”, „iubire”;
C4: Exemplificarea de comportamente moral-religioase în diferite situaţii din viaţă;
COMPETENŢE FORMATIV – EDUCATIVE:
C5: Integrarea în activităţile propuse;
C6: Dezvoltarea interesului şi a dorinţei de a participa la orele de religie şi de a se comporta frumos, manifestând respect şi înţelegere faţă de toţi
semenii.

1
Strategia didactică

1. Metode şi procedee:
- lectura expresivă, conversaţia, conversaţia euristică, observarea dirijată, explicaţia, exerciţiul, argumentarea, problematizarea.

2. Mijloace de învăţământ:
- videoproiector, Sfânta Scriptură, caiet special pentru elevi, fişe de lucru, icoana din clasă;

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse

Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V-a;
3. Proiectarea unităţii de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină.

3. Bibliografice: 1. Biblia ~ Noul Testament cu Psalmii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
4. Muha, Camelia, Religie creştin-ortodoxă, Caiet pentru elevi: clasa a V-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2009;
5. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Ob. Timp Metode Mijloace de Forme de


Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. op. (min.) şi procedee învăţă-mânt organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Salutul: „Hristos a înviat!” • Salutul: „Hristos a înviat!” • Conversaţia • icoana din • Activitate
Momentul • Rugăciunea • Rugăciunea clasă frontală
1. 2'
organizatoric • Notarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea lecţiei • Pregătirea pentru începerea lecţiei

1
- Citirea unor explicații de la Sfântul Ioan din • Elevii citesc textele • Conversaţia •Videoproiect • Activitate • Aprecieri
Kronștadt: or frontală verbale
„Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh” - cu aceste cuvinte începe slujba
Sfintei Liturghii; înseamnă că cine vine în locaşul
Bisericii lui Dumnezeu e ca şi cum ar veni în
Împărăţia lui Dumnezeu. Deci se cuvine ca cine intră
aici să aducă mai întâi de toate pocăinţă pentru
păcatele sale, pentru că nimic necurat nu intră în
Împărăţia lui Dumnezeu (Apocalipsă 21, 27).
Pregătirea
- „Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu, care se
elevilor pentru
frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beţi dintru
2. receptarea 2'
Acesta toţi, Acesta este Sângele Meu, al Legii celei
noilor
noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre
cunoştinţe
iertarea păcatelor” - aceste cuvinte se rostesc la
Liturghie înainte de prefacerea pâinii şi a vinului în
Trupul şi Sângele Domnului. Nici oamenii şi nici
îngerii nu înţeleg în totalitate marea binefacere pe
care ne-o dăruieşte Domnul prin Sfânta Împărtăşanie.
Din păcate, cei mai mulţi creştini se poartă cu o
răceală devenită obişnuinţă, cu neatenţie şi
indiferenţă faţă de Sfânta Liturghie şi faţă de Sfânta
Împărtăşanie. Se împărtăşesc foarte rar cu Sfintele
Taine, uitând de ce dar preţios se lipsesc astăzi: se
lipsesc de Dumnezeu”.
C1 • Se anunţă şi se scriu pe tablă data şi titlul lecţiei: • Elevii notează data şi titlul lecţiei • Explicaţia • Activitate
C2 Creştinul acasă şi în biserică. în caiete. frontală
Anunţarea • Elevii ascultă explicaţiile
titlului şi a C3 • Se precizează competenţele lecţiei. profesorului.
3. 2'
competenţelor C4
lecţiei C5
C6
4. Comunicarea/ 24' ,,În afara slujbelor Bisericii nu există scară către
însuşirea cer... dacă Biserica ar dispărea din istorie, istoria nu
noilor ar mai avea oameni. În Biserică afli că exişti. Ce
cunoştinţe pustiu ar fi spaţiul, dacă n-ar fi punctat de biserici”
(Petre Ţuţea).

C1 • Profesorul prezintă elevilor un power point despre • Elevii răspund la solicitările • Conversaţia •Videoproiect • Activitate • Aprecieri
familie şi biserică. profesorului: euristică or frontală verbale
• Profesorul adresează elevilor o serie de întrebări
pentru a-i conduce spre înţelegerea strânsei legături

1
existente între familie şi biserică; în acelaşi timp,
realizează, pe tablă, schema lecţiei, completând-o pe
parcursul orei. „- ... un grup de oameni: părinţi,
„- Ce este familia?” copii.”

„- Cum se întemeiază familia creştină?” „- ... prin Sfânta Taină a Nunţii.” • Argumen- • Activitate
„- Unde se săvârşeşte Sfânta Taină a Nunţii?” „- ... în biserică.” tarea frontală

Fiecare dintre noi ne naştem şi trăim într-o familie. Elevii citesc de pe videoproiector Explicaţia
Familia creştină, întrucât membrii ei Îl cinstesc pe
Dumnezeu, se mai numeşte şi „Biserica cea mică”
sau „Biserica de acasă” (Sfântul Ioan Gură de Aur).
În familie, soţii au datoria să-şi îngrijească şi să-şi •Videoproiect
crească în dragoste copiii, să-i înveţe frica de or
Dumnezeu, să le fie modele de urmat, prin viaţa,
faptele şi credinţa lor, şi să-i conducă la mântuire.

Copiii trebuie să asculte de părinţi şi să-i cinstească.


Ascultarea de părinţi preînchipuie ascultarea de
Dumnezeu, iar rugăciunile pe care trebuie să le facă
copiii pentru părinţi, preînchipuie şi pregătesc
rugăciunea din Biserică.

• Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii răspund: • Conversaţia • Activitate • Aprecieri


„- Ce este biserica?” „- ... Casa lui Dumnezeu, lăcaş de frontală verbale
cult.”
„- ... marea familie creştină
(comunitate creştină).”
„- De ce trebuie să mergem la biserică?” „- ... pentru a ne ruga împreună lui
Dumnezeu, pentru a ne spovedi,
împărtăşi, pentru a ne mântui etc.”
„- Ce datorii au membrii familiei unii faţă de „- ... să se respecte, să se ajute
C2 ceilalţi?” reciproc pentru a se mântui etc.”
„- Ce datorii au părinţii faţă de copii?” „- ... să-i crească în Hristos etc.”

• Profesorul cere elevilor să argumenteze importanţa „- Educaţia primită de copil în • Argumen- • Activitate • Aprecieri
„celor şapte ani de acasă”. familie devine lege pentru adultul tarea frontală verbale
• Profesorul citeşte expresiv lectura „Părinţi” de mâine.” • Lectura
(Anexă). • Elevii ascultă cu atenţie. expresivă • Activitate
• Se adresează elevilor următoarea întrebare: • Conversaţia frontală • Aprecieri
„- Ce învăţătură se desprinde din această lectură?” • Elevii dau diverse răspunsuri: verbale

1
„- Pe părinţi nimeni şi nimic nu-i • Activitate
• Profesorul adresează elevilor următoarea întrebare, poate înlocui!” etc. frontală • Aprecieri
legată de porunca: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama • Elevii răspund: • Observarea verbale
ta!” dirijată
„- Ce datorii au copiii faţă de părinţi?” „- ... să-i respecte, să-i asculte, să • Conversaţia
înveţe bine la şcoală, să-i ajute, să • Activitate
se roage pentru ei, să-i bucure etc.” frontală
• Se cere elevilor să citească poruncile bisericeşti • Lectura Videopriector
pentru a înţelege care sunt datoriile creştinulului faţă • Elevii citesc poruncile bisericeşti. • Activitate
de Biserică. frontală
1. Să ascultăm cu evlavie Sfânta
Liturghie în fiecare Duminică şi
sărbătoare.
2. Să ţinem toate posturile de peste
an.
3. Să cinstim pe slujitorii
bisericeşti.
4. Să ne spovedim şi să ne • Aprecieri
verbale
împărtăşim în fiecare din cele patru
posturi mari de peste an, sau, dacă
în fiecare post nu putem, cel puţin
odată pe an, în Postul Paştilor.
5. Să ne rugăm pentru cei ce stau in
fruntea ţării.
6. Să ţinem posturile pe care le-ar
orândui episcopul sau mitropolitul
locului în vreme de primejdii, de
molime sau alte necazuri.
7. Să nu citim carti eretice.
8. Să nu instrăinăm, nici să folosim,
spre scopuri straine, lucrurile
bisericeşti sau averea Bisericii.
9. Să nu facem nunti si ospete, sau
alte petreceri, în timpul posturilor.

La baza relaţiilor dintre membrii unei familii şi, în • Elevii ascultă cu atenţie şi notează
general, dintre toţi oamenii trebuie să se afle iubirea. în caiete definiţia iubirii dată de • Explicaţia
„Dragostea este bucuria de a face altora bucurii.” către Sfântul Ioan Gură de Aur.

1
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Prin Taina Botezului, creştinul devine fiu şi slujitor al
Bisericii lui Hristos. Nu doar preotul are datoria de a • Activitate
sluji lui Dumnezeu în biserică, ci şi fiecare dintre frontală
noi. Creştinul participă în mod constant la slujbele • Explicaţia
din biserică prin răspunsurile date alături de corul
bisericii, aducerea de ofrande la altar , aprinderea
lumânărilor, rostirea Simbolului de credinţă etc.
Creştinul trebuie să se pregătească sufleteşte şi
trupeşte înainte de a veni la biserică, fiindcă aici Îl va • Elevii ascultă explicaţiile
întâlni pe Hristos Dumnezeu. El trebuie să-şi profesorului şi notează în caiete. • Activitate
curăţească sufeltul prin rugăciune, pocăinţă, • Explicaţia frontală
înfrânare de la păcate.
Respectul şi educaţia din familie se văd în
comportamentul din societate.
În Biserică trebuie să ne comportăm ca şi cum am fi
în faţa lui Dumnezeu.
C3
• Pe parcursul desfăşurării orei, profesorul explică
elevilor termenii noi: „cult”, „moral”, „ofrandă”,
„evlavie” şi-i notează pe tablă.
•Profesorul împarte elevilor fişe de lucru. • Elevii ascultă cu atenţie
1. Competând rebusul de mai jos vei obţine pe explicaţiile profesorului. • Explicaţia Videoproiect • Activitate
Fixarea şi verticală A-B numele celor nouă ajutoare pe care ni or frontală
5. sistematizarea C4 6' le dă Biserica. • Exerciţiul • Aprecieri
cunoştinţelor 2. Pornind de la cuvântul IUBIRE, completează pe • Elevii rezolvă exerciţiile Fişa de lucru • Activitate verbale
orizontală folosind cuvinte care exprimă împreună cu profesorul. • Conversaţia individuală
comportamente moral-religioase.
6. Asocierea, C5 8' 3. Răspunde oral la următoarele întrebări: • Elevii răspund: • Conversaţia • Activitate • Aprecieri
generalizarea, „- Cine este modelul de iubire pe care trebuie să-l „- Mântuitorul Iisus Hristos care frontală verbale
aplicarea urmăm?” şi-a dat viaţa pentru toţi oamenii.”
„- Cunoşti oameni care I-au urmat exemplul?” „- Sfinţii...”

„- Ce învăţături puteţi formula din această lecţie?” „- Să-i iubim pe părinţi şi pe toţi • Problema- Fişa de lucru
oamenii!” tizarea
4. Continuă povestirea de mai jos, după cum crezi că „- Să ne rugăm pentru familia
este mai bine. noastră şi pentru toţi oamenii!” • Activitate • Aprecieri
5. Încercuieşte enunţurile care exprimă cele mai bune individuală verbale
mijloace folosite de părinţi pentru a-şi educa • Elevii rezolvă exerciţiile
creştineşte copiii: împreună cu profesorul.

6. Este duminică dimineaţă. Mama nu se simte bine,


iar tu ai hotărât încă de vineri să mergi la biserică

1
împreună cu prietenii tăi. Ce faci?

Aprecierea • Se fac aprecieri generale şi individuale privind • Elevii ascultă cu atenţie • Catalogul • Aprecieri
7. activităţii 2' implicarea elevilor în desfăşurarea lecţiei. aprecierile profesorului. clasei verbale
elevilor • Se notează elevii care au participat la lecţie.
Precizarea şi • Se anunţă şi se explică tema: • Elevii ascultă cu atenţie. • Explicaţia • Caietul • Activitate
explicarea „Alcătuiţi o rugăciune pentru toţi oamenii.’’ elevului individuală
8. 2'
temei pentru
acasă
Încheierea • Rugăciunea • Rugăciunea • icoana din • Activitate
9. 2'
activităţii • Salutul: „Hristos a înviat!” • Salutul: „Hristos a înviat!” clasă frontală

Schiţa teblei Data: 14. 05. 2015

Creştinul acasă şi în biserică

Familia Biserica

„Biserica cea mică Se întemeiază la biserică lăcaş de cult marea familie creştină
sau biserica de acasă” prin Sfânta Taină a Nunţii şi se (comunitate creştină)
(Sf. Ioan Gură de Aur) menţine unită în cadrul acesteia.

Anexă
Părinţi
Un tată şi o mamă erau foarte ocupaţi cu serviciul lor. Înaintea zilei de naştere a copilului, au trecut în mare grabă printr-un magazin de jucării şi
i-au spus vânzătoarei:
- Am vrea ceva pentru un copil micuţ care să-i poată ţine de urât, să-l înveţe numai lucruri bune...
- Îmi pare rău, zâmbi vânzătoarea, nu avem părinţi de vânzare!

1
(Daniel Ciobanu, Să educăm prin pilde şi povestiri)