Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Instituţia de învăţământ: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila


Data: 25 - I- 2010
Disciplina: Religie Ortodoxă
Clasa: a X-a
Profesor:Stanescu Liliana Viorica
Unitatea de învăţare : Spiritualitate și misiune
Subiectul lecţiei: rugăciune și reconciliere
Tipul lecţiei:mixtă,
Scopul lecţiei: dezvoltarea și cultivarea motivației pentru rugăciunea zilnică și eficientă

Competenţe derivate;
La sfârşitul lecţiei elevii vor dovedi urmatoarele competenţe:
C1-folosirea corectă a conceptelor de rugăciune și de reconciliere în viața creștină
C2- clasificarea rugăciunilor după următoarele criterii: formă , conținut, ocazie.
C3-precizarea condițiilor săvârșirii unei rugăciuni bine plăcute lui Dumnezeu pornind de la pilda „Vameșului și
fariseului ”
C4-identificarea rodului împăcării între oameni ca o consecință și o condiție a comuniunii acestora cu Dumnezeu

Resurse:
1.Oficiale: -Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a X-a
-Planificarea calendaristică orientativa,clasa a X-a
-Proiectarea unităţii de învăţare
2.Temporale: -Numărul de lecţii:1;
-Durata: 50 minute
3.Bibliografice : 1.Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, București, 1994.
2.Ne vorbește părintele,Cleopa , vol I, Editura Episcopia Romanului 2001.
3. Proloagele, Editura Bunavestire , Bacău1999.
4.Mircea,Pr.Dr.Ioan,Dicţionar al Noului Testament A-Z, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române,Bucureşti,1980.
5. Sfântul Teofan Zăvorâtul , Știința rugăciunii, Editura Cartea Ortodoxă, București,2008.
6. Carte de rugăciuni, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați 2006.
7. Opriș, Dorin, Opriș Monica, Metode active de predare-învățare. Modele și aplicații la
religie, Editura Sf. Mina, Iași, 2006.
8. Opriș, Monica, Opriș, Dorin, Bocoș, Mușata, Cercetarea pedagogică în domeniul educației
religioase, Editura Sf. Mina, Iași, 2006.
9. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura ,Reîntregirea , Alba Iulia
2000.

1
Strategia didactică
1.Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, lectura expresivă, argumentarea biblică și
patristică, metoda ciorchinelui, învățarea prin descoperire ,exemplul,
2. Mijloace de învăţământ: Sf. Scriptură, literatura religioasă, tablă cretă, videoproiector.
3.Forme de organizare a activitaţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală

SCENARIUL DIDACTIC
Nr C. Ti
. Etapele D mp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evalu-
Cr lecţei procedee învăţământ organizar are
t. e
1. Moment 2’ -Salutul -Salutul Rugaciune frontal
organizatori -Rugăciunea -Rugăciunea a
c -Notarea absenţelor -Comunicarea
-Numeste sfintii zilei absenţelor
-lectureaza vietile Proloagele individual
sfintilor zilei lectura
2. 7’
Reactualiza Pentru verificarea Elevii lecturează Lectura Sf. Scriptură
rea cunoștințelor din lecția textul scripturistic
cunostintel „Iubire și dreptate în viața (Mt.25,31-46)
or creștină ” profesorul Aprecier
propune elevilor textul individual i
scripturistic ( Mt 25,31-46 ) Notează pe caiete Studiul de verbale
cu următoarea sarcină de sarcina de lucru. caz
lucru : comentarea textului
din perspectiva iubirii si a
dreptății, urmărind schema Comentează textul
de mai jos: urmărind schema
Iubirea---.presupun--- indicată de
Dreptatea profesor.
Iubirea----se fundamentează
pe-------- Dreptate
Dreptatea-- se înfăptuiește
prin-- ----- Iubire
Dreptatea--- trebuie să
izvorască din Iubire
Iubire---- echilibru
2
----Dreptate

3. Pregăti 1’ Omul în relația cu Elevii ascultă cu Activitate


rea pentru Dumnezeu și cu semenii, atenție. Explicația frontală
receptarea trebuie să-și fundamenteze
noilor dreptatea tot pe iubirea
cunostinţe necondiționată, după
modelul oferit de Domnul
nostru Iisus Hristos Care pe
Cruce fiind, S-a rugat
pentru cei care L-au
răstignit.
R.... rugăciunea. Conversați
a euristică
Care este principala formă
prin care omul își exprimă
iubirea față de Dumnezeu ?

4. 1’
. Anunţarea Se anunţa titlul lecţiei Elevii asculta şi Explicaţia Activitate
temei şi a „Rugăciune și reconciliere” apoi notează în frontală
competen Se notează pe tabla data şi caiete
ţelor titlul
urmărite Se precizează competenţele
lecţiei

3
5. Comunicare C1 20’
a noilor C4 Profesorul scrie pe tablă Elevii scriu pe Metoda Tabla, creta
cunoştinţe termenii - rugăciune tablă cuvintele și ciorchinelui
respectiv reconciliere și sintagmele care le
invită elevii să scrie cuvinte vin în minte legate
sau sintagme care le vin în de cei doi termeni.
minte legate de acești doi
termeni.
Pe măsură ce elevii scriu pe Activitate Aprecier
tablă , profesorul ajutat de frontală i
elevi trasează linii între verbale
ideile care au legătură în
vreun fel. Apoi analizează R.....convorbirea Conversația
schemele de pe tablă , omului cu catehetică
adresând elevilor Dumnezeu.
următoarele întrebări: R..cale de înălțare
Ce este rugăciunea ? a minții către
Dumnezeu.
R...liant între
memebrii
comunității
R....cale de
Trasează o săgeată spre împăcare.
termenul „reconciliere ”.
Care este sensul noțiunii de R....a se împăca
reconciliere ? R...a se pune de
acord
C4 R..darul lui Conversația Activitate
Dumnezeu catehetică individuală
R..datorie a
fiecărui creștin.
De ce credeți că este
importantă împăcarea cu
semenii? R...să moștenim Învățarea Carte de
C2 pământul prin rugăciuni
R....să lucrăm descoperire
împreună la pacea
lumii
Folosind ciorchinele de pe
tablă profesorul împreună
cu elevii , clasifică R....rugăciune de
C3 rugăciunea după : formă , dimineață , la Sfânta Activitate
conținut și ocazie. masă, seară. Argumentar Scriptură frontală

4
R....rugăciune de e Aprecier
laudă, de cerere, scripturistic i
de mulțumire. ă verbale
R...rugăciune
Propune elevilor pilda personală și
C4 „ Vameșului și a colectivă
fariseului”și va îndruma Elevii desprind
elevii să descopere singuri următoarele
condițiile unei rugăciuni condiții: Explicația
plăcute lui Dumnezeu. - pregătirea
sufletească și
trupească
- împăcarea cu
După modelul oferit de semenii
Mântuitorul Iisus Hristos, -smerenia
Care prin Jerfa Sa pe Cruce - rugăciunea
a adus împăcarea omului cu neîncetată
Dumnezeu, cu sine și cu Conversația
semenii, creștinul trebuie să catehetică Activitate
caute prin rugăciune, individual
reconcilierea cu Dumnezeu ă
și cu semenii, întoarcerea la
viața fără de păcat.
Cum sunt privite, din
perspectivă creștină,
necazurile, problemele și
durerile prin care trec R....încercările
câteodată oamenii? credinței
R....semnul puterii
Care este scopul lor ? și al înțelepciunii

R....evaluarea
răbdării
R....întărirea
spirituală
R...cel care le
primește va fi
scutit de
necazurile veșnice

5
6. Fixarea şi C1 9’ Profesorul propune elevilor Elevii notează în
. consolida comentarea urnămătoarelor caiete principalele
rea noilor sfaturi patristice . idei.
cunoştinţe  Sfantul Macarie:”
Cei ce au gustat din
C2 darul Sfantului Duh, R....întâlnirea cu Argumentar Literatura Activitate Aprecier
sunt constienti de Dumnezeu prin ea religioasă frontală și i
doua lucruru in rugăciune alungă patristică Video individual verbale
acelasi timp: pe de o frica prin iubire. proiector ă
parte trăiesc taina
bucuriei si a
maângaierii, iar pe
de alta parte sunt
cuprinși de
cutremur, teamă și
tristete”.
C4 R....Reconcilierea
 Sfantul Ioan este efectul
Scararul:’ Alunga-ti rugăciunii.
dusmanii, cu Numele
lui Iisus, caci nu este
o arma mai
puternica in cer si pe
pamant...Amintirea
lui Iisus sa-ti
insoteasca fiecare
C3 suflare si asa vei
cunoaste valoarea
linistei launtrice”. R.....rugăciunea
smerită ,sinceră
 Dacă vrei într-o lepădare
rugăciunea curată, totală de sine este
fii smerit, infrânat, bineplăcută lui
mărturisește-te cu Dumnezeu.
sinceritate, și
rugăciunea te va
iubi.”

Cuviosul Siluan
Athonitul

6
7. Asocierea , C4 7’ Asociere - rugăciunea / Elevii relatează Exemplul Activitate
aprecierea și reconcilierea . situația propusă de individual
generalizar Profesorul propune profesor. Lectura ă
ea elevilor spre lectură explicativa
„Rugăciunea pentru
împăcare.”
Solicită elevii să relateze
o situație în care cu ajutorul Aprecie
rugăciunii au ajuns la ri
împăcare ? verbale
Profesorul ajută elevii să Studiul de
formuleze aprecieri asupra Își exprimă părerea caz. Sfânta
acestei situații. cu privire la cazul Scriptură
Supune discuției o situație prezentat. Activitate
similară. frontală
Argumentar
. „Rugati-va neincetat” Comentează textul ea
(ITes.5,17). “ scripturistic. scripturistic
ă
„ Doamne, Iisuse
Hristoase Fiul lui
Dumnezeu, milostiv fii
mie păcătosului ”

8. Evaluarea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă Activitate Notarea


individuale privind aprecierile frontală elevilor.
pregătirea elevilor atât profesorului.
pentru lecţie cât şi Elevii notaţi
implicarea lor în predarea prezintă carnetul
cunoştinţelor noi de note
Se notează elevii care au
participat activ la lecţie
9. Activitate 1’ Se anunţă şi se explică Elevii îşi notează Explicaţia Activitate
suplimentar activitatea suplimentară : tema in caiete frontală
ă participare la Sf. Liturghie în
duminica care va urma.
1 Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii Rostirea rugaciunii Rugăciunea
0. lecţiei Salutul Salutul

S-ar putea să vă placă și