Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea Competențele Subcompetențele Tema lecției Eșalonare Activități de Activități Notă

de specifice în timp predate/ de


învățare Semestrul I Nr. Data învățare evaluare
ore
2. Aplicarea teh- 2.1. Aplicarea 1. Prezentarea studiului integral al 1 Agenda/ Jurnalul
nicilor şi a instru- tehnicilor de muncă disciplinei limba și literatura română în notele de triplu.
mentarului ştiinţific intelectuală clasa a XII-a. lectură.
adecvat com- specifice pentru Prezentări
petenţelor de muncă elaborarea 2. Istoria limbii. Originea limbii române 1 Citate. orale la un
I
intelectuală, alocuțiunilor și a (actualizare). subiect
reclamate de textelor scrise. 3. Etapele evoluției limbii literare. 1 Jurnalul anunțat din
Limba și
Creația standardele de dublu. timp.
conţinut. 4. Recapitulare inițială. Curentele literare. 1
literară.
5. Aplicarea normei 5. Evaluare inițială. 1 Manuscri-
ortografice, 5.1. Respectarea sul pierdut.
ortoepice, seman- normei limbii 6. Contribuția scriitorilor la constituirea 1 Discuția Interogarea
tice, gramaticale, literare în orice text limbii literare. ghidată. forntală.
punctuaţionale, scris sau rostit.
stilistice a limbii 7. Disciplinele ce studiază literatura. 1 Investigații de Compoziția
române literare în Trăsături distinctive. Reprezentanți. grup. - sinteză.
diverse situaţii de 6.1. Aplicarea
comunicare orală şi noțiunilor de teorie 8. Constantin Ciopraga Mărturisirea de 1 Explicarea și
scrisă. literară la credință literară. Etapele formării exemplificare Comunicar
6. Operaționalizarea interpretarea unui personalității literare a autorului. a termenilor. ea pe un
terminologiei text, în limita 9. Constantin Ciopraga Despre 1 Interpretarea subiect
științifice, lingvistice standardelor de personalitatea literaturii române. textelor, indicat.
și literare, în limita conținut. Particularități distincte. aplicând
standardelor de 10. Atelier de discuție: Paul Gonea 1 noțiunile
conținut. 14.1. Exprimarea Lectorul: funcțiile, tipurile și învățate.
14. Interpretarea opiniei competențele. Turul
fenomenelor literare argumentate, în Selectarea galeriei.
în contextul culturii variantă scrisă sau 11. Evaluare sumativă scrisă. 1 exemplelor
spirituale românești orală, cu limite de Text argumentativ. (Exercițiul 3, pagina relevante Evaluarea
cu științele și cu alte întindere stabilite, 31) pentru textelor
arte, din perspectivă în legătură cu 12. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1 argumentare. scrise.
inter/ personalitățile
transdisciplinară. literare.
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Mihai Eminescu, poet al ființei. 1
strategii de lectură și prin lectură, dirijată Personalitarea scriitorului. Agenda cu
elaborare a textului. și independent, a 2. Mihai Eminescu Numai poetul. 1 notițe Acvariul.
textelor literare și Analiza motivelor și a figurilor de stil paralele.
II nonliterare. dominante în text.
3. Mihai Eminescu Numai Poetul. 1
5. Aplicarea normei 4.2. Elaborarea Valoarea stilistică a semnelor de
ortografice, Activități de
Mihai textelor în punctuație. Tema și mesajul global al Recitalul.
ortoepice, seman- pregătire
parametrii indicați. textului.
Eminescu, tice, gramaticale, pentru lectura
4. Mihai Eminescu Cărțile. Semnificația 1
punctuaţionale, expresivă.
un creator 5.1. Respectarea titlului. Analiza factorilor care au
stilistice a limbii normei limbii contribuit la formarea poetului.
de valoare române literare în literare în orice text 5. Mihai Eminescu Cărțile. Analiza 1 Discuții
națională diverse situaţii de scris sau oral. lingvistică a textului. Analiza
comunicare orală şi asupra
6. Mihai Eminescu Să fie sara-n asfințit, 1 lecturilor. integral a
și scrisă. 7.1. Comentarea un vis al iubirii.Semnificația titlului. unei opera
universală. specificului stilistic Starea de spirit a eului liric. Motive Explicarea și de referință
7. Analiza textului al unui text artistic. dominante. (după
literar și nonliterar, exemplifica-
7. Mihai Eminescu Să fie sara-n asfințit. 1 rea algoritm).
în limita 7.2. Caracterizarea Relațiile intertextuale cu poemul
standardelor de termenilor.
compleză a creației Luceafărul. Mesajul global al textului. 1
conținut. unui scriitor. Analiza
8. Mihai Eminescu Din valurile 1 lingvistică și
13.Cunoașterea și 13.1. Lansarea vremii…, o sublimare a iubitei. Comentari-
înțelegerea literară a
comunicărilor de Semnificația titlului. Motive dominante. 1 textelor. ile scrise.
procesului litarar sinteză despre Starea eului liric.
românesc în personalitățile 9. Mihai Eminescu Din valurile 1
contextul istoriei și Interpretarea
literaturii române în vremii…. Valoarea stilistică a verbelor textului,
culturii naționale și contextul cultural din textul poetic. Mesajul global. Turul
universale. aplicând
național și noțiunile galeriei.
european. 10. Atelier de lectură și discuție. Opera 1 Prezentări
10. Susținerea unui învățate.
eminesciană, un spațiu liric al revelațiilor. publice.
discurs în fața 10.1. Prezentarea (exercițiul 1, pagina 46) Evaluarea
auditoriului, în Investigația
unei sinteze în de grup. reciprocă.
parametrii dați. cadrul conferinței. 11. Evaluare sumativă practică. 1
Elaborarea
Realizarea unui poster: Ca un luceafăr
sintezelor.
am trecut prin lume….
12. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare.
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Mihai Eminescu Cezara. Linii de 1
strategii de lectură și prin lectură, dirijată subiect. Semnificația numelor. Agenda cu
III elaborare a textului. și independent, a 2. Mihai Eminescu Cezara. Cronotopul. 1 notițe Acvariul.
textelor literare și Valoarea simbolurilor. paralele.
Mihai 5. Aplicarea normei 3. Mihai Eminescu Cezara. 1
nonliterare.
Eminescu, ortografice, Caracterizarea personajului masculin
ortoepice, seman- 4.2. Elaborarea Ieronim.
scriitorul tice, gramaticale, Activități de
textelor în pregătire Recitalul.
total al punctuaţionale, parametrii indicați. 4. Mihai Eminescu Cezara. 1
stilistice a limbii Caracterizarea personajului feminin pentru lectura
literaturii române literare în Cezara. expresivă.
5.1. Respectarea
române diverse situaţii de normei limbii 5. Mihai Eminescu Geniu pustiu, o 1
comunicare orală şi literare în orice text expresie a titanismului romantic. Linii de
scrisă. subiect. Cronotopul textului. Discuții
scris sau oral. asupra Analiza
7.1. Comentarea lecturilor. integral a
7. Analiza textului specificului stilistic 6. Mihai Eminescu Geniu pustiu. 1
unei opera
literar și nonliterar, al unui text artistic. Semnificația titlului. Naratorul- tipul și
Explicarea și de referință
în limita 7.2. Caracterizarea funcția acestuia. Tipurile de roman
exemplifica- (după
standardelor de compleză a creației reflectate în text.
rea algoritm).
conținut. unui scriitor. 7. Mihai Eminescu Geniu pustiu. 1
Caracterizarea personajului Toma Nour. termenilor.
13.Cunoașterea și 13.1. Lansarea
înțelegerea 8. Mihai Eminescu Cu mâine zilele-ți 1 Analiza
comunicărilor de lingvistică și
procesului litarar adaogi…, o viziune asupra trecerii.
sinteză despre literară a Comentari-
românesc în Semnificația titlului. Tematica. Motive.
personalitățile textelor. ile scrise.
contextul istoriei și 9. Mihai Eminescu Cu mâine zilele-ți 1
literaturii române în
culturii naționale și adaogi…. Rolul antonimelor în relevarea
contextul cultural Interpretarea
universale. ideii de timp și valoare a vieții. Mesajul
național și textului,
global al textului.
9. Producerea european. aplicând Evaluarea
9.1. Elaborarea 10. Valoarea stilistică a părților de vorbire 1
personalizată a noțiunile produsului
textelor în textele poetice.
actelor de vorbire, a învățate. cu o grilă.
textelor metaliterare, cu Portofoliul.
1
argumentative, prezentare orală și Elaborarea
11. Evaluare sumativă scrisă.
reflexive și scrisă, cu limita de strategiei de
Compunere de caracterizare a unui
metaliterare. întindere în timp (7- scriere a
personaj romantic.
10 min.) sau spațiu tipului de
(o filă A4) 12. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1 compunere
propus.
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Ciclul scrisorilor eminesciene. Mihai 1
strategii de lectură și prin lectură, dirijată Eminescu Scrisoarea I. Structura Agenda cu
elaborare a textului. și independent, a poemului. Ipostazele timpului. notițe Acvariul.
textelor literare și paralele.
IV 5. Aplicarea normei 2. Mihai Eminescu Scrisoarea I. 1
nonliterare.
ortografice, Condiția umană și destinul creatorului.
Mihai ortoepice, seman- Tematică. Cronotop. Caracterizarea
4.2. Elaborarea Activități de
Eminescu, tice, gramaticale, tabloului I și II.
textelor în pregătire Recitalul.
punctuaţionale, parametrii indicați. 3. Mihai Eminescu Scrisoarea I. Figurile 1
poet al stilistice a limbii de stil în corelație cu idea de timp și pentru lectura
române literare în motiv. Analiza tabloului III și IV. expresivă.
ființei 5.1. Respectarea
diverse situaţii de normei limbii 4. Mihai Eminescu Scrisoarea I. 1
comunicare orală şi literare în orice text Poesonajul simbol. Analiza tabloului V.
scrisă. Simetria poemului. Mesajul global al Discuții
scris sau oral. asupra Analiza
7.1. Comentarea textului. integral a
7. Analiza textului 5. Mihai Eminescu Odă (în metru antic). 1 lecturilor.
specificului stilistic unei opera
literar și nonliterar, al unui text artistic. Temă. Motive. Figuri de stil. de referință
în limita Explicarea și
7.2. Caracterizarea 6. Mihai Eminescu Odă (în metru antic). 1 (după
standardelor de exemplifica-
compleză a creației Starea eului liric. Mesajul textului. algoritm).
conținut. rea
unui scriitor. 7. Activitatea publicistică a lui Mihai 1
termenilor.
Eminescu.
13.Cunoașterea și 13.1. Lansarea
înțelegerea 8. Eseul, un alter ego al cititorului. 1 Analiza
comunicărilor de lingvistică și
procesului litarar sinteză despre Structură, tipuri și cerințe ale scrierii. Comentari-
românesc în literară a
personalitățile textelor. ile scrise.
contextul istoriei și 9. Atelier de scriere. Redactarea textelor 1
literaturii române în
culturii naționale și de diferite stiluri.
contextul cultural Interpretarea
universale. național și
10. Recapitulare. Mihai Eminescu, o 1 textului,
9. Producerea european. aplicând Evaluarea
personalitate complex, un tot organic.
personalizată a 9.1. Elaborarea noțiunile discursului
actelor de vorbire, a textelor 11. Evaluare sumativă orală. 1 învățate. cu o grilă.
textelor metaliterare, cu Elaborarea unui discurs. (pagina 88) Portofoliul.
argumentative, prezentare orală și Formularea
reflexive și scrisă, cu limita de 12. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1 argumentelor
metaliterare. întindere în timp (7- și ierarhizarea
10 min.) sau spațiu lor.
(o filă A4)
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Mihail Sadoveanu. Impactul timpului 1
strategii de lectură și prin lectură, dirijată și al locului asupra formării sale ca Agenda cu
elaborare a textului. și independent, a scriitor. Repere bibliografice. notițe Acvariul.
textelor literare și 2. Mihail Sadoveanu Povestea cu 1 paralele.
V 5. Aplicarea normei nonliterare. privighetoarea. Povestirea în ramă.
ortografice, Discursul narativ.
Mihail ortoepice, seman- 3. Mihail Sadoveanu Povestea cu 1
4.2. Elaborarea Activități de
Sadovea- tice, gramaticale, textelor în privighetoarea. Planul real și cel Evaluarea
punctuaţionale, fictiv.Rolul figurilor de stil în descrierea pregătire
parametrii indicați. pentru lectura frontală.
nu, un stilistice a limbii evenimentelor.
române literare în 4. Mihail Sadoveanu Baltagul. Geneză. 1 expresivă.
architect 5.1. Respectarea
diverse situaţii de normei limbii Structură. Linii de subiect. Semnificația Rezumatul.
al comunicare orală şi titlului.
literare în orice text Discuții
ceremonia scrisă. scris sau oral. 5. Mihail Sadoveanu Baltagul. Spațiul 1
muntenesc- o lume a spiritualității. asupra
-lului 6. Operaționalizarea Conotații simbolice. Problematica lecturilor.
6.1. Aplicarea Analiza
narativ. terminologiei noțiunilor de teorie romanului. integral a
științifice lingvistice Explicarea și
literară la 6. Mihail Sadoveanu Baltagul. Spațiul 1 unei opera
și literare, în limita exemplifica-
interpretarea unui călătoriei în lumea obișnuitului. Tradiții și de referință
standardelor de rea
text, în limita obiceiuri. Caracterizarea Vitoriei. (după
conținut. termenilor.
standardelor de 7. Mihail Sadoveanu Baltagul. Spațiul 1 algoritm).
conținut. mitic. Calea restituirii dreptății. Portretul
7. Analiza textului Analiza
7.1. Comentarea Caracterizarea lui Gheorghiță și a lui literar.
literar și nonliterar, lingvistică și
specificului stilistic Nichifor.
în limita literară a
al unui text artistic. 8. Recapitulare semestrială. 1
standardelor de textelor.
7.2. Caracterizarea
conținut. compleză a creației 9. Evaluare semestrială. 1
Interpretarea
unui scriitor. Test semestrial. Comentari-
13.Cunoașterea și textului,
aplicând ile scrise.
înțelegerea 13.1. Lansarea 10. Evaluare semestrială. 1
procesului litarar Test semestrial. noțiunile
comunicărilor de învățate.
românesc în sinteză despre
contextul istoriei și personalitățile 11. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1 Testul
culturii naționale și Abordarea
literaturii române în complex a
universale. contextul cultural 12. Atelier de discuție. Vasile 1
Romanciuc Sadoveanu. Mesajul textului. textului
național și artistic.
european.
Semestrul II
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau 1
strategii de lectură prin lectură, Vremea Ducă-I Vodă, o alegorie despre timp, Agenda cu
și elaborare a dirijată și dragoste și putere politică. Structură. notițe Acvariul.
VI textului. independent, a Semnificația titlului. Tematică. paralele.
textelor literare și 2. Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau 1
Realis- 7. Analiza textului Vremea Ducă-I Vodă. Momentele subiectului.
nonliterare.
mul sau literar și nonliterar, Tipurile de conflicte reflectate în roman.
în limita Semnele vestitoare de cumpene. Activități de
7.2. pregătire Recitalul.
literatu- standardelor de 3. Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau 1
Caracterizarea pentru lectura
ra ca film conținut. compleză a Vremea Ducă-I Vodă. Chipuri de domnitori în
operele prozatorilor români. Caracterizarea lui expresivă.
creației unui
al vieții 1. Utilizarea Duca Vodă și Tudor Șoimau- personaj
scriitor. Discuții
surselor 1.1. Selectarea și simbolic. Analiza
lexicografice, 4. Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau 1 asupra
accesarea surselor lecturilor. integral a
enciclopedice, necesare pentru Vremea Ducă-I Vodă. Caracterizarea lui Ruset unei opera
literare și descifrarea și și a Catrinei. Stilul romancierului. de referință
metaliterare de 5. Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau 1 Explicarea și
intrepretarea exemplifica- (după
documentare în textelor literare. Vremea Ducă-I Vodă. Tipurile de roman algoritm).
domeniul filologiei 8.1. Comentarea reflectate în textul sadovenian. rea
moderne. termenilor.
lingvistică și 6. Sadoveanu prin prisma criticilor literari 1
analiza stilistică a Nicolae Manolescu și Nicolae Iorga.
8. Explicarea Analiza
textelor artistice 7. Prezentarea orală a textelor elaborate. 1
faptelor de limbă mostrelor de
și de graniță. texte, Raportarea
atestate în texte de 9.1. Elaborarea 8. Limbajul mass-media în actualitate. 1 textelor la
diferite stiluri relevante în
textelor raport cu stilul stilurile
funcționale. metaliterare, cu 9. Atelier de discuție și scriere. Realizarea 1 funcționale
textului unei știri despre un eveniment cultural, individual al
prezentare orală și autorului.
9. Producerea desfășurat recent în instituție sau localitate.
scrisă, cu limita Elaborarea
personalizată a 10. Competența de informare și documentare: 1
de întindere în strategiei de Evaluarea
actelor de vorbire, utilizarea dicționarelor și a internetului.
timp (7-10 min.) scriere a produsului
a textelor
sau spațiu (o filă tipului de cu o grilă.
argumentative, 11. Evaluare sumativă scrisă. Compunere de 1
A4) compunere Portofoliul.
reflexive și caracterizare a unui personaj. (pagina 127)
metaliterare. propus.
12. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. ,, Lucian Blaga e mut ca o lebădă” (repere 1
strategii de lectură prin lectură, biografice) Agenda cu
și elaborare a dirijată și 2. Universul poetic blagian: teme și motive, 1 notițe Acvariul.
textului. independent, a ipostaze ale eului. paralele.
textelor literare și
nonliterare. 3. Lucian Blaga Eu nu stivesc corola de 1
VII minuni a lumii. Semnificația titlului. Tematică.
7. Analiza textului Motive. Activități de
7.2. pregătire Recitalul.
Lucian literar și nonliterar, Caracterizarea 4. Lucian Blaga Eu nu stivesc corola de 1
în limita minuni a lumii. Analiza simbolurilor prezente pentru lectura
compleză a expresivă.
Blaga sau standardelor de în text. Mesajul global.
creației unui
nebănui- scriitor. Discuții
8. Explicarea 5. Lucian Blaga Autoportret. Analiza titlului în 1
8.1. Comentarea asupra Analiza
tele trepte faptelor de limbă funcție de mesajul global al textului. Figurile de
lingvistică și lecturilor. integral a
atestate în texte de stil.
ale analiza stilistică a unei opera
diferite stiluri 6. Lucian Blaga Autoportret. Starea de spirit a 1
textelor artistice Explicarea și de referință
cunoaște- funcționale. eului liric. Elemente expresioniste în poezie.
și de graniță. exemplifica- (după
rii 7. Lucian Blaga Vreau să joc! Semnificațiile 1 algoritm).
9. Producerea rea
9.1. Elaborarea emblematice ale jocului. Semnificația titlului.
personalizată a termenilor.
textelor 8. Lucian Blaga Vreau să joc! Analiza
actelor de vorbire, textului la nivel de temă, motive, simboluri,
metaliterare, cu Analiza
a textelor
prezentare orală și imagini artistice. mostrelor de
argumentative, 9. Lucian Blaga Liniște. Structura discursului
scrisă, cu limita texte, Raportarea
reflexive și liric. Analiza motivelor dominante.
de întindere în relevante în textelor la
metaliterare.
timp (7-10 min.) raport cu stilul stilurile
sau spațiu (o filă 10. Lucian Blaga Liniște. Starea de spirit a 1 funcționale
5. Aplicarea individual al
A4) eului liric. Procedeele stilistice.
normei ortografice, autorului.
ortoepice, 11. Elemente de analiză stilistică a textului. 1 Selectarea
5.1. Respectarea exemplelor Evaluarea
semantice, Lucian Blaga Fluturii de noapte.
normei limbii relevante produsului
gramaticale,
literare în orice pentru cu o grilă.
punctuaționale, 12. Atelier de discuție. Geneza metaforei. 1
text scris sau argumentare. Testul
stilistice a limbii
rostit. 13. Evaluare sumativă scrisă. 1 sumativ.
române literare în
diverse situații de Test (pag.171).
comunicare orală
și scrisă. 14. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Dorul, o stare transorizontică. Lucian Blaga 1
strategii de lectură prin lectură, Dorul- dor. Definirea dorului ca sentiment Agenda cu
și elaborare a dirijată și uman. Analiza motivelor dominante în raport cu notițe Acvariul.
textului. independent, a starea eului liric. paralele.
VIII textelor literare și
7. Analiza textului 2. Lucian Blaga Dorul. Tema. Motive. 1
Lucian nonliterare.
literar și nonliterar, Discursul liric al poetului. Atmosferă
Blaga: a în limita dominantă. Activități de
spune 7.2. pregătire Recitalul.
standardelor de Caracterizarea
pentru a conținut. 3. Lucian Blaga Sufletul satului/ Satul 1 pentru lectura
fi compleză a expresivă.
minunilor. Atitudinea eului liric față de spațiul
creației unui
1. Utilizarea rural. Mesajul global al textelor.
scriitor. Discuții
surselor 4. Lucian Blaga Paradis în destrămare. Axa 1
1.1. Selectarea și asupra Analiza
lexicografice, lexicală a poeziei. Semnificația titlului. Motive.
accesarea surselor lecturilor. integral a
enciclopedice, Simboluri.
necesare pentru unei opera
literare și 5. Lucian Blaga Paradis în destrămare. 1
descifrarea și Explicarea și de referință
metaliterare de Mesajul global. Elemente expresioniste
intrepretarea exemplifica- (după
documentare în prezente în text.
textelor literare. rea algoritm).
domeniul filologiei 8.1. Comentarea 6. Lucian Blaga Meșterul Manole, un mit 1
moderne. dramatic românesc.Geneză. Structură. termenilor.
lingvistică și
analiza stilistică a Momente ale subiectului. Problematică.
8. Explicarea Analiza
textelor artistice mostrelor de
faptelor de limbă și de graniță. 7. Lucian Blaga Meșterul Manole. Conflictul. 1
texte, Raportarea
atestate în texte de Mărci ale conflictului Motive dominante.
relevante în textelor la
diferite stiluri stilurile
funcționale. 8. Meșterul Manole: între existență și 1 raport cu stilul
9.1. Elaborarea individual al funcționale
răstignire. Caracterizarea personajului.
textelor autorului.
9. Producerea
metaliterare, cu 9. Mira- ,, altar viu între blestem și jurământ”. 1
personalizată a
prezentare orală și Caracterizarea personajului. Elaborarea Evaluarea
actelor de vorbire,
scrisă, cu limita strategiei de produsului
a textelor 10. Atelier de discuție. Filizofia este o știință a
de întindere în scriere a cu o grilă.
argumentative, întrebărilor.
timp (7-10 min.) tipului de Portofoliul.
reflexive și
sau spațiu (o filă 11. Evaluare sumativă orală. Recital de text 1 compunere
metaliterare.
A4) expresionist + discurs. propus.

12. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1


4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Ion Druță. Coordonate bibliografice. 1
strategii de lectură
prin lectură, Agenda cu
și elaborare a dirijată și 2. Ion Druță Horodiște. Tematica. Cronotopul. 1 notițe Acvariul.
textului. independent, a Simbolul casei. paralele.
IX textelor literare și 3. Ion Druță Horodiște. Caracterizarea 1
Ion Druță nonliterare. personajului narrator.
4.2. Elaborarea 4. Ion Druță Sania. Procesul trăirii 1 Activități de
sau 5. Aplicarea textelor în ascensionale a actului de creație. Simbolul pregătire Recitalul.
Toiagul normei ortografice, parametrii
saniei. pentru lectura
păstoriei ortoepice, seman- indicați.
tice, gramaticale, 5. Ion Druță Sania. Caracterizarea lui moș 1 expresivă.
punctuaţionale, Mihail.
5.1. Respectarea
stilistice a limbii normei limbii
române literare în 6. Ion Druță Frunze de dor. Linii de subiect. 1 Discuții
literare în orice Cronotop. Simboluri. Tipuri de narator. asupra Analiza
diverse situaţii de text scris sau oral. integral a
comunicare orală lecturilor.
7. Ion Druță Frunze de dor. Tipologia 1 unei opera
şi scrisă. 7.1. Comentarea personajelor îndrăgostite. Caracterizarea de referință
Explicarea și
specificului acestora. (după
7. Analiza textului stilistic al unui exemplifica-
8. Ion Druță Biserica Albă. Momentele 1 algoritm).
literar și nonliterar, text artistic. rea
subiectului. Semnificația titlului. Problematica
în limita termenilor.
7.2. și tematica romanului.
standardelor de Caracterizarea
conținut. 9. Ion Druță Biserica Albă. Valorile umane ale 1 Analiza
compleză a lingvistică și
creației unui personajului principal.Cromaticul-valoarea Comentari-
13.Cunoașterea și simbolică (multitudinea semnificațiilor). literară a
scriitor. textelor. ile scrise.
înțelegerea
procesului litarar 13.1. Lansarea 10. Ion Druță Biserica Albă. Destinul 1
românesc în neamului. Perspectiva naratorului omniscient. Interpretarea
comunicărilor de textului,
contextul istoriei și sinteză despre 11. Atelier de discuție și scriere. Competența 1 Turul
culturii naționale și personalitățile aplicând
de informare și documentare: utilizarea noțiunile galeriei.
universale. literaturii române dicționarelor și a internetului. Prezentări
învățate.
în contextul publice.
10. Susținerea unui cultural național 12. Evaluare sumativă practică. 1 Evaluarea
discurs în fața Proiect de grup. Investigația
și european. de grup. reciprocă.
auditoriului, în 10.1. Prezentarea
parametrii dați. 13. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1 Elaborarea
unei sinteze în sintezelor.
cadrul conferinței.
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Grigore Vieru, poetul candorii și al 1
strategii de lectură prin lectură, copilăriei. Coordonate bibliografice. Agenda cu
și elaborare a dirijată și 2. Tematica și problematica creației vierene. 1 notițe Acvariul.
textului. independent, a paralele.
X textelor literare și 3. Grigore Vieru În limba ta. Temă. Idee. 1
5. Aplicarea nonliterare. Mesaj. Motive dominante.
Grigore normei ortografice, 4. Grigore Vieru Pentru Ea. Semnificația 1
4.2. Elaborarea Activități de
Vieru sau ortoepice, seman- titlului. Structura. Motive și simboluri raportate
textelor în pregătire Evaluarea
numele tice, gramaticale, parametrii la starea eului liric. frontală.
punctuaţionale, 5. Grigore Vieru Făptura mamei. Temă. Idee. 1 pentru lectura
tău, indicați.
stilistice a limbii Mesaj. Analiza figurilor de stil. expresivă.
poezie 5.1. Respectarea
române literare în normei limbii Rezumatul.
diverse situaţii de 6. Grigore Vieru Tu ești un 1
literare în orice Discuții
comunicare orală geniu.Semnificația titlului. Mesajul global.
text scris sau oral. asupra
şi scrisă. 6.1. Aplicarea 7. Grigore Vieru Tu ești un geniu. Imaginea 1
mamei ca o ființă totală. lecturilor.
noțiunilor de Analiza
6. teorie literară la 8. Grigore Vieru A căzut cerul din ochii tăi. 1 integral a
Operaționalizarea Analiza stilistică a textului. Explicarea și
interpretarea unui exemplifica- unei opera
terminologiei text, în limita de referință
științifice 9. Grigore Vieru Leac divin. Valoarea 1 rea
standardelor de termenilor. (după
lingvistice și simbolurilor. Starea eului liric. Mesajul global.
conținut. algoritm).
literare, în limita 7.1. Comentarea 10. Grigore Vieru Blestem de dragoste. 1
Analiza Portretul
standardelor de specificului Semnificația ttilului. Motive și simboluri. Rolul
lingvistică și literar.
conținut. stilistic al unui figurilor de stil în text.
7. Analiza textului 11. Grigore Vieru Brațele mele. Structura 1 literară a
text artistic. textelor.
literar și nonliterar, 7.2. sintactică a textului. Analiza stilistică.
în limita Caracterizarea
standardelor de 12. Recapitulare finală. 1 Interpretarea
compleză a textului, Comentari-
conținut. creației unui ile scrise.
13.Cunoașterea și 13. Evaluare finală scrisă. 1 aplicând
scriitor. Test final. noțiunile
înțelegerea 13.1. Lansarea
procesului litarar învățate.
comunicărilor de 14. Evaluare finală scrisă. 1
românesc în sinteză despre Testul
contextul istoriei și Test final. Abordarea
personalitățile complex a
culturii naționale și literaturii române 15. Analiză. Ameliorare. Dezvoltare. 1 textului
universale. în contextul artistic.
cultural național.
4. Uzul diverselor 4.1. Cunoașterea 1. Recapitulare. Texte nonliterare. Cererea. 1 Revizuirea Evaluarea
strategii de lecturăprin lectură, Invitația. termenilor- textelor
și elaborare a dirijată și cheie. scrise.
textului. 2. Recapitulare. Texte nonliterare. Procura. 1
independent, a
Anunțul.
XI textelor literare și Elaborarea Sinteza.
5. Aplicarea nonliterare. structurii unui
Recapitul normei ortografice, 4.2. Elaborarea 3. Recapitulare. Texte nonliterare. CV-ul. 1 text. Evaluarea
are ortoepice, seman- Scrisoarea.
textelor în reciprocă.
finală/ tice, gramaticale, parametrii Redactarea
pregătire punctuaţionale, 4. Recapitulare. Caracterizarea de personaj. 1
indicați. esurilor. Lucrările
de stilistice a limbii 5.1. Respectarea Analiza argument-
române literare în 5. Recapitulare. Caracterizarea de personaj. 1
examen normei limbii lingvistică și tive.
diverse situaţii de literare în orice literară a
comunicare orală 6. Recapitulare. Comentarea motivelor/ 1
text scris sau oral. simbolurilor. textelor. Maratonul
şi scrisă. de scriere.
9.1. Elaborarea 7. Recapitulare. Valoarea stilistică a semnelor 1 Elaborarea
9. Producerea textelor sintezelor. Comentari-
personalizată a de punctuație și a părților de vorbire.
metaliterare, cu 8. Recapitulare. Comentarea figurilor de stil. 1 Selectarea ile scrise.
actelor de vorbire, prezentare orală și exemplelor
a textelor Comentarea mesajului global al unui text.
scrisă, cu limita relevante
argumentative, de întindere în pentru
reflexive și timp (7-10 min.) argumentare.
metaliterare. sau spațiu (o filă
A4)
Graficul desfășurării probelor de evaluare la limba și literatura română în clasa a XII –a, profil real

Nr. Data Forma de evaluare

1. Evaluare sumativă
2. Evaluare sumativă
3. Evaluare sumativă
4. Evaluare sumativă
5. Evaluare semestrială
6. Evaluare semestrială
7. Evaluare sumativă
8. Evaluare sumativă
9. Evaluare sumativă
10. Evaluare sumativă
11. Evaluare sumativă
12. Evaluare finală
13. Evaluare finală